Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Гректi~ ldquo;Хюдорrdquo; деген с~зi ~андай ма~ана бередi Су BАуа CАры~ DТе~iз E С~йы~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Тестiлiк сурақтар

Сұйық және газ механикасы

1.Гректiң “Хюдор” деген сөзi қандай мағана бередi?

A) Су

   B)Ауа

   C)Арық

   D)Теңiз

   E) Сұйық

  2. Гректiң “аулос” деген сөзi қандай мағана бередi?

  A) Құбыр

  B)Ауа

  C)Арық

  D)Су

  E) Сұйық

  3.Гидравлика ненi зерттейдi?

  A) Сұйықтың тепе-теңдiгi мен қозғалысын

  B)Өзендердегi ағындарды

  C)Ауаның қозғалысын

  D)Теңiздердегi ағындарды

  E) Құбырлардағы ағындарды

  4.Гидравликаның тарихы кiмнiң ғылыми  еңбегiнен басталады?

   A) Архимедтiң

  B)Сен–Венанның

  C)Рейнольдстың

  D)Леонардо да Винчидiң

  E) Ньютонның

   5. Сұйықтың тұтқырлығын бiрiншi зерттеген кiм?

  A) Ньютон

  B)Галилей

  C)Лаплас

  D) Гибс

  E) Архимед

 6.Сұйықтың меншiктi салмағы деген не?

  A) Сұйықтың көлемiнiң өлшем бiрлiгiндегi салмағы

  B)Ауданның үстiндегi сұйық призманың салмағы

  C) Ауданның үстiндегi сұйық призманың массасы

  D)Сұйық дененiң салмағы

  E) Ыдыстың  салмағы ескерiлмей өлшенген салмақ

7.Сұйықтың тығыздығы деген не?

A) Сұйықтың көлемiнiң өлшем бiрлiгiндегi массасы

  B)Сұйық дененiң массасы

  C) Ауданның үстiндегi сұйық призманың массасы

  D) Ыдыстың  массасы ескерiлмей өлшенген  масса

  E) Сұйық дененiң салмағы

8.Сұйықтың тұтқырлығы деген не?

A) Сұйықтың қозғалысына  қарсылық кјрсету қасиетi

  B)Арнаның табанындағы үйкелiс күшi

  C)Сұйықтың сығылғыштығын бiлдiретiн қасиетi

  D) Сұйықтың сығылғыштығын бiлдiретiн қасиетi

  E) Беттiк керiлу күшi

9. Ньютонның гипотезасын бейнелейтiн теңдеу қайсы?

A)

B) g         

C)RJ         

D)           

E) F=ma

10. Сұйықтың меншiктi салмағының өлшемi қандай?

A) [н/м3]

B) [кг]        

C)[н/м2]  

D) [кг/м2]      

E) [H]

11. Сұйықтың  тығыздығының өлшемi қандай?

A) [кг/ м3]

B) [кг]        

C)[н/м2]  

D) [кг/м2]      

E) [H]

12. Сұйықтың  тұтқырлығының динамикалық коэффициентiнiң өлшемi қандай?

 A) []

B) [н/м2]        

C) []  

D) []     

E) [н/м3]

13. Сұйықтың  тұтқырлығының кинематикалық коэффициентiнiң өлшемi қандай?

 A) []

B) [н/м2]        

C) []  

D) []      

E) [н/м3]

14.Сұйықтың капиллярлығы деген не?

A) Қуыспен жұққыштығының арқасында көтерiлетiн қабiлетi

  B)Арасында қуыс пайда болуы

  C) Топырақтың қуысын аралап төмен қарай ағатын қабiлетi

  D)үзiлiссiздiгiн сақтау қабiлетi

  E) Беттiк керiлу қабiлетi

  15.Қысым деген не?

A) Күштiң ауданға қатынасы

  B)Сұйықтың бетiне түсетiн күш

  C)Сұйық дененiң салмағы

  D)Сұйық дененiң массасы

  E) Ыдыстың табанына түсетiн  сұйықтың салмағына сәйкес күш

 16.Қысымның өлшемi қандай?

A) []

B) [н/м3]        

C) []  

D) []      

E) [н]

17.Нүктедегi гидростатикалық қысым  деген не?

A) Күштiң ауданға қатынасының аудан нөлге ұмтылатындығы шегi

  B) Ыдыстың табанындағы нүктеге түсiрiлген күш

  C)Кез-келген нүктеге түсiрiлген күш

  D)Сұйық бөлшекке түсетiн күш

  E) Еркiн беттегi нүктеге түсiрiлген күш

18.Нүктедегi гидростатикалық қысымның өлшемi қандай?

A) []

B) [н/м3]    

C) [кг]  

D) []   

E) [н]

19.Нүктедегi гидростатикалық қысымның бiрiншi қасиетi қандай?

A) Ауданға iшкi нормаль бағытында әсер етедi

  B)Беттiк керiлу күшiне тең

  C)Ыдыстың табанына нормаль бағытымен әсер етедi

  D)Ауданға сыртқы  нормаль бағытында әсер етедi

  E) Барлық нүктелерде бiрдей

20.Нүктедегi қысымның екiншi қасиетi қандай?

A) Гидростатикалық қысым барлық бағытта бiрдей болады

  B)Беттiк керiлу күшiне тең

  C)Ыдыстың табанына нормаль бағытымен әсер етедi

  D)Ауданға сыртқы  нормаль бағытында әсер етедi

  E) Барлық нүктелерде бiрдей

21.Беттiк күш деген қандай күш?

A) Ауданның  өлшем бiрлiгiне тусетiн күш

  B)Ыдыстың табанында әсер ететiн күш

  C)Ыдыстың қабырғасының бетiне түсетiн күш

  D)қатты дененiң ауданының  өлшем бiрлiгiне түсетiн күш

  E) Сұйықтың бетiнде әсер ететiн күш

 22.Массалық күш деген  қандай күш?

  A) Сұйықтың массасының өлшем бiрлiгiне  сәйкес күш

  B)Инерциялық күш

  C)Сұйық бөлшектiң массасына сәйкес салмақ

  D)Сұйық бөлшектiң салмағы

  E) Сұйықтың массасына сәйкес күш

 23.Қимылсыз сұйық денеге қандай күштер әсер етедi?

A) Беттiк  және массалық күштер

  B)Инерция күшi

  C)Ұйкелiс күшi

  D)Беттiк керiлу күшi

  E) Салмақ

  24.Тепе-теңдiк теңдеуi деген  теңдеу қандай болуы тиiс?

A) Күштердiң проекцияларының қосындысы нөльге тең болуы тиiс

  B)Күштердiң қосындысы инерциялық күшке тең болуы тиiс

  C)Күштер үйкелiс күшiне тең болуы тиiс

  D)Ұйкелiс күштерi нөлге тең болуы тиiс

  E) Күштердiң бәрi тең болуы тиiс

 25.Гидростатиканың негiзгi теңдеуiнiң дифференциалдық түрi қандай?

  A) Фхdx+Фуdу+Фzdz-

  B)Fx=Uxdux

  C) Fy=Uyduy

  D) Fz=Uzduz

  E) -dP+ (Fxdx+Fydy+Fzdz)= Udu

26.Қимылсыз сұйық денеге түсетiн массалық күштiң Х-өсiне түсетiн проекциясы неге тең?

A) Fx=0

  B)Fx=-g  

  C)Fx=

  D)Fx=1   

  E) Fx=Uxdux+

27.Қимылсыз сұйық денеге түсетiн массалық күштiң У-өсiне түсетiн проекциясы неге тең?

A) Fy=0

  B)Fу=-g  

  C)Fу=

  D)Fу=const  

  E) Fу=Uуduу+

28.Массалық күштiң Z-өсiне түсетiн  проекциясы неге тең?

A) Fz=-g

  B)Fz=0  

  C)Fz=const  

  D)Fz=0

  E) Fz=Uzduz+

29.Гидростатиканың негiзгi теңдеуi қандай?

 A) z+const

 B) g      

  C)

  D)      

  E)  

30.Гидростатиканың негiзгi  теңдеуiнiң мүшесi Z  қандай тегеуiрiндi бiлдiредi?

A) Геометриялық

  B)Пьезометрлiк

  C)Қысымдық

  D) Толық

  E) Гидростатикалық,

31.Гидростатиканың негiзгi  теңдеуiнiң мүшесi Z  қандай меншiктi энергияға тең?

A) Орналасқан жайдың

  B) Қысымның

  C) Потенциалдық

  D) Кинетикалық

  E) Гидростатикалық

32.Гидростатиканың негiзгi  теңдеуiнiң мүшесi  қандай тегеуiрiнге тең?

  A) Пьезометрлiк

  B) Геометриялық

  C) Қалыптық

  D) Толық

  E) Гидростатикалық

33.Гидростатиканың негiзгi  теңдеуiнiң мүшесi  қандай меншiктi энергияға тең?

A) Қысымдық

  B) Геометриялық

  C) Қалыптық

  D) Толық

E) Гидростатикалық

34.Гидростатиканың негiзгi  теңдеуiнiң мүшелерiнiң қосындысы  қандай тегеуiрiнге тең?

A) Гидростатикалық

  B) Қалыптық

  C) Толық

  D) Қысымдық

E) Геометриялық

35.Гидростатиканың негiзгi  теңдеуiнiң мүшелерiнiң қосындысы  қандай меншiктi энергияға тең?

A) Потенциалдық

  B) Қысымдық

  C) Қалыптық

  D) Толық

E) Геометриялық

36.Меншiктi энергия деген не?

A) Сұйықтың салмағының өлшем бiрлiгiне сәйкес энергия

  B)Сұйықтың көлемiне сәйкес энергия

  C)Сұйықтың көлемiнiң өлшем бiрлiгiне сәйкес энергия

  D)Сұйықтың массасының өлшем бiрлiгiне сәйкес энергия

  E) Механикалық энергия

  37.Еркiн бет деген не?

A) Сұйық пен газдың арасындағы шекаралық бет

  B)Сұйық дененiң бетi

  C)Ыдыстың қабырғасының бетi

  D)Салыстыратын жазықтықтың бетi

  E) Ыдыстың табанының бетi

  38.Салыстыратын жазықтық қандай болуы тиiс?

A) Горизонталь

  B) Тiк орналасқан

  C) Еркiн бетпен бiр

  D)Ыдыстың табанымен бiр

  E) Көлбеу

 39.Салыстыратын жазықтықтың қалпы қандай болуы тиiс?

A) Кез-келген ыңғайлы биiктiкте

  B) Ыдыстың табанымен бiр

  C)Теңiз деңгейiнде

  D)Еден деңгейiнде

  E) Еркiн бетпен бiр

  40.Ашық ыдыстағы сұйықтың еркiн бетiндегi қысым қандай болады?

A) Атмосфералық

  B)Вакуумметрлiк

  C)Белгiсiз

  D) Абсолют немесе толық

  E) Манометрлiк

 41.Нүктедегi гидростатикалық қысым қалай анықталады?

A) P=

B)P=   

 C)P=h     

 D)P=Pат      

 E) P= P0+h   

42.Еркiн беттегi қысымның жалпы сұйық көлемнiң нүктелерiне әсерi қандай?

A) Көлемнiң барлық нүктелерiне бiрден тарайды

  B) Нүктенiң тереңдiгiмен бiрге төмендейдi

  C) Нүктенiң тереңдiгiмен бiрге өседi

  D)Еркiн беттен өзге жердегi нүктелерде P0/2

  E) Еркiн беттен өзге жердегi нүктелерге әсерi жоқ

  43. h-қа тең қысымды қалай атайды, нүктедегi қысым атмосфералық қысымнан артық болса?

A) Манометрлiк қысым

  B)Абсолют қысым

  C)Гидростатикалық қысым

  D)Атмосфералық қысым

  E) Толық қысым

44.Нүктедегi қысым атмосфералық қысымнан төмен болса, h-қа тең қысымды қалай атайды?

A) Вакуумметрлiк қысым

  B) Атмосфералық қысым

  C) Абсолют қысым

  D)Манометрлiк қысым

  E) Толық қысым

45. Вакуумметрлiк қысымның шегi қандай болады?

A) 1 ат

 B)5 ат  

 C)3 ат

 D)2 ат  

 E) 10 ат

  46.’’Қимылсыздықты бұзбайтын қысымның өзгерiсi көлемнiң барлық нүктесiне бiрдей тарайды”-деген заңды кiм ашқан?

A) Паскаль

  B)Ньютон

  C)Эйлер

  D)Галилей

  E) Торичелли

47.Тең қысымды бет деген не?

A) Барлық нуктесiнде қысым бiрдей бет

  B)Салыстыратын жазықтық

  C)Ыдыстың табаны

  D)Ыдыстың қабырғасы

  E) Еркiн бет

48. Толық қимылсыздықта тең қысымды бет қандай?

A) Горизанталь жазық бет

  B)Көлбеу жазық бет

  C)Цилиндл беттер

  D)Дөңес қисық бет

  E) Ойыс қисық бет

49.Тең қысымды беттердiң саны қандай болуы тиiс?

A) Шексiз көп, оның бiрi еркiн бет

  B)Бiреу, ыдыстың табанында

  C)Екеу, еркiн бетте және ыдыстың табанында

  D) Ыдыстың табанына параллель, шексiз көп

  E) Бiреу, еркiн бетте

50. Толық қимылсыздықта қалыптасатын тең қысымды беттiң теңдеуi қайсы?

A) Z=const

B) Z=0

C)

    D)  

    E) Z=x tg

51. Z=const қандай беттiң теңдеуi?

A) Горизонталь жазық беттiң

  B) Көлбеу жазық беттiң

  C) Ойыс қисық беттiң

  D) Дөңес қисық беттiң

  E) Тiк цилиндр беттiң

52.Тең қысымды беттiң  дифференциалдық теңдеуi қайсы?

A) Fxdx+Fydy+Fzdz=0

  B) -dP-gdz=0

  C) dP+dz=0

D) dP=0

E) —dP+(Fxdx+Fydy+Fzdz)=0

53.Қысымның тереңдiкте гидростатикалық таралу заңын көрсететiн теңдеу қайсы?

 A) P=P0  +h

B) P=P

C) P= hz

D) P=(h/2)

E) P=P0 

54. Қысым күшi деген не?

A) Ауданның өлшем бiрлiгiне түсетiн күштердiң қосындысы

B) Сұйықтың салмағы 

C) Нүктенiң үстiндегi сұйық бағананың салмағы 

D) Ауданның үстiндегi сұйық призманың салмағы

E) Ыдыстың табанына  әсер ететiн күш

55.Кез-келген қалыптағы жазық бетке түсетiн қысым күшiн анықтайтын формуланы көрсет?

 A) F=(P0+hz)

 B) F=P0вh

C)F=P0 в(h/2)

D)F=(P0  +h)

 E) F=P0 

56.Қысым центрi деген не?

A) Қысым күшi түсетiн нүкте

B) Ыдыстың табанының центрi 

C) Еркiн беттiң центрi

 D) Сұйық көлемнiң центрi

 E) Ауданның центрi 

57.Қысым  центрi қай жерде орналасады?

A) Жазық беттiң центрiнен төмен

B) Жазық беттiң центрiнен жоғары

C) Жазық беттiң центрiнен 2/3 h-қа тең арақашықтықта

D) еркiн беттiң жазық қатты бетпен қиылысқан жерiнде

E ) Жазық беттiң ценрiнде

58.Қысым центрiне дейiнгi арақашықтық қай формуламен анықталады?

A) l=lц+

B) l= hцsin  

C) l= hц  

D)  l= hц    

E) l= hц sin

59. Тiк орналасқан жазық беттегi қысым центрiне дейiнгi арақашықтық қай формуламен анықталады?

 A) l=h

B) l=h/2

C) l= hz/2   

D) l=h

E) h=l   

60.Төртбұрышты жазық беттiң статикалық моментiн қай формуламен анықтайды?

A) S=lц

B) S= l sin

C) S= h    

D) S=hц,  

E) S= l

61.Төтбұрышты жазық беттiң центiрiнен өтетiн ось арқылы алынған инерция моментi қай формуламен анықталады?

  A) J0=вh3/12

 B) J0= lц 

 C) J0= h    

 D) J0= l sin

 E) J0= hц,  

 62. қисық бетке түсетiн қысым күшiнiң бағыты қандай болуы тиiс?

A) қисық бетке нормаль бағытпен

B) У-өсiнiң бағыты

C) Z-өсiнiң бағыты

D) қисық бетке жанама сызықтың блйымен

E) Х-өсiнiң бағыты

63.Қисық бетке түсетiн қысым  күшiнiң проекциялары белгiлi болса қысым күшi қалай анықталады?

A) Күш проекцияның қосындысына тең

B) Х-өсiне түсетiн проекциясына тең

C) У-өсiне түсетiн проекциясына тең

D) Горизонталь проекцияларының қосындысына тең

E) Тiк проекциясына тең

64.Қисық беттiң проекциясы қандай болады?

A) Жазық бет

B) Ойыс бет

C) Дөңес бет

D) Сегмент бетi

E) Цилиндр бет

65.Қиысқ бетке түсетiн қысым  күшiнiң проекциясы  қалай анықталады?

A) Қисық беттiң проекциясына түсетiн қысым күшiне тең

B)Сұйықтың салмағының жартысына тең

C) Сұйықтың салмағының үштен бiрiне тең

D) Сұйықтың салмағынан екi есе артық

E) Сұйықтың салмағына тең

66.Сұйықтың арасындағы қатты денеге түсетiн көтерушi күш туралы заңды кiм ашқан?

A) Архимед

B)Галилей

C)Стивен

D)Рейнольдс

E) Паскаль

67анометр қандай қысымды өлшей алады?

A) Атмосфералық қысымнан артық қысымды

B)Сұйықтың арасындағы қысымды

C) Ыдыстың арасындағы қысымды

D) Ыдыстың қабырғасындағы қысымды

E) Еркiн беттегi қысымды

68.Сұйықтың арасындағы қатты денеге түсетiн көтерушi күш неге тең?

A) Денемен ығыстырылған сұйықтың салмағына

B)Қысым күшiнiң горизонталь проекцияларының қосындысына

C)Дененiң үстiндегi сұйық призманың салмағына

D) қатты дененiң салмағына

E) қоршаған сұйықтың салмағына

69.Қимылсыз сұйық дененiң Х-өсiнiң бағытындағы тепе-теңдiгiн қайсы теңдеу  көрсетедi?

A) -

B)Px=hц х 

C)F=д  

D) -

E) P=P0+h

70.Қимылсыз сұйық дененiң У-өсiнiң бағытындағы тепе-теңдiгiн қайсы теңдеу  көрсетедi?

A) -

B) Pу=hц у 

C) F=д  

D) -

E) P=P0+h  

71.Қимылсыз сұйық дененiң Z-өсiнiң бағытындағы тепе-теңдiгiн қайсы теңдеу  көрсетедi?

A) -

B) Pz=hц z 

C) F=д  

D) -

E) P=P0+h

72.Қимылсыз сұйық дененiң тепе-теңдiгiнiң дифференциялдық теңдеулерiн бiрiншi жазған кiм?

A) Эйлер

B) Галилей

C) Ньютон

D) Рейнольдс

E) Паскаль

73. Архимед күшi дененiң салмағынан артық болса, дененiң қалпы қандай болады?

A) Дене қалқып жүредi

B) Дененiң жартысы сұйықтың бетiнде болады

C) Дене тұрақсыз тепе-теңдiкте болады

D) Дене тереңдiктiң жартысында тұрақтайды

E) Дене батып кетедi

74.Архимед күшiнен дененiң салмағы артық болса, лның қалпы қандай болуы тиiс?

A) Дене батып кетедi

B) Дененiң жартысы сұйықтың бетiнде болады

C) Дене тереңдiктiң жартысында тұрақтайды

D) Дене тұрақсыз тепе-теңдiкте болады

E) Дене қалқып жүредi

75.Архимед күшi дененiң салмағына тең болса, оның қалпы қандай болуы тиiс?

A) Дене тұрақсыз тепе-теңдiкте болады

B) Дененiң жартысы сұйықтың бетiнде болады

C) Дене сұйық тереңдiгiнiң жартысында тұрақтайды

D) Дене батып кетедi 

E) Дене қалқып жүредi

76. Сұйық көлем үшiн жазылған Гук заңын қайсы теңдеу бейнелейдi?

A) 

B)RJ

C) P=P0+h

D)  

E)

77.Қысым өзгергенде көлем қалай өзгередi?

A)

B) P=h

C) P=

D)P=

E) P=P0+h

78. Сұйықтың көлемдiк сығылғыштық коэффициентi қайсы формуламен анықталады?

A)   

B)С=

C)

D)  

E)  

79.Қысымның гидростатикалық таралу заңын сызықтық заң деп аталатынының себебi неде?

A) Қысымның тереңдiктен тәуелдiлiгiнiң  графигi түзу сызық болатынында

B)Еркiн бет түзу сызықпен көрсетiлетiнiнде

C)Салыстыратын жазықтық горизонталь болатынында

D)Еркiн беттегi қысым көлемiнiң барлық нуктелерiне таралатынында

E) Тереңдiк түзу сызықтың бойымен өлшенетiнiнде

80. Сұйықтың кинематикасы деген не?

A) Сұйықтың қозғалысына әсер ететiн күштердi ескермей зерттейтiн гидравликаның бөлiмi

B)Сұйықтың тепе-теңдiгiн зерттейтiн гидравликаның бөлiмi

C) Сұйықтың тұрақтылығын зерттейтiн гидравликаның бөлiмi

D)Сұйықтың қозғалысына әсер ететiн күштердi ескерiп зерттейтiн гидравликаның бөлiмi

E) Сұйықтың физикалық қасиеттерiн зерттейтiн гидравликаның бөлiмi

81.Ағу сызығы деген не?

A) Дәл қазiргi заманда жылдамдық векторлерi жанамалап басталатын нүктелерден сызық

B)Құбырдың бойлық нұсқасы

C)Ағынның көлденең қимасының нұсқасы

D)Ағынның бойында ең үлкен жылдамдықтарын жанамалап жүргiзiлетiн сызық

E) Арнаның нұсқасы

82.Ағу сызықтарының қандай?

A) Көлемдiк қисық және қисықтығы тұрақсыз сызықтар

B) Синусойдалық сызықтар

C)Косинусойдалық сызықтар

D)Қисықтығы тұрақты сызықтар

E) Ағу сызықтары түзу сызықтар

83.Ағу түтiкшесi деген не?

A) Параллель ағу сызықтарының көлденең қимасының сыртқы контурымен жүргiзiлген ағу сызықтарынан құралған түтiкше

B)Бiр ұшы ағынға қарсы иiлген түтiк

C)Сұйық бағананың биiктiгiн өлшейтiн түтiк

D)Ағынның центрiнде орналасқан түтiк

E) Сұйықтың деңгейiн өлшейтiн түтiкше

84.Ағу түтiкшесiнiң көлденең қимасының өлшемi қандай болады?

A) өте кiшi бiрақ шектi

B) 1 см

C)2 см

D)1,5см

E) шексiз кiшi

85. Ағу түтiкшесiнiң негiзгi ерекшелiгi қандай?

A) Ағу түтiкшесiнiң қабырғасы сұйық өткiзбейдi

B)Ағу түтiкшесiнiң бойлық нұсқасы синусойдалық

C) Ағу түтiкшесiнiң бойлық нұсқасы косинусойдалық

D) Ағу түтiкшесiнiң  көлденең қимасы айнымалы

E) Ағу түтiкшесi түзу болады

86. Ағу түтiкшесiнiң қабырғасы сұйық өткiзбейтiнiнiң себебi не?

A) Жылдамдық вектiрлерi ағу түтiкшесiнiң қабырғасының әр нүктесiнде жанамалап басталатынында

B)Шын мәнiнде орындалмайды

C)Көлденең өлшемi өте аз болғандықтан

D)Мөлшер тұрақты болу үшiн

E) Ойша қабылданған шарт

87.Тірі қима деген не?

A) Тек ағынның ағу сызықтарына көлденең қимасы

B)Сұйыққа толған ашық арнаның қимасы

C)Өзгерiп тұратын қима

D)Толқынды ағынның қимасы

E) Сұйыққа толған құбырдың қимасы

88.Мөлшер деген не?

A) Бiр секундта ағып өткен  сұйықтың көлемi

B)Құбырдың көлемi

C) Үзындығы 1м арнаның көлемi

D) Үзындығы 1м құбырдың көлемi

E) Ағып өткен сұйықтың көлемi

89.Қозғалыс бiрқалыпты болса жылдамдықтың қимада таралуы қандай болады?

A) Центiрiнде жоғары таралуы параболалық немесе логарифмдiк

B)Ағының шетiнде үлкен центрiнде төмен болады

C)Центiрiнде жоғары , өзгерiсi сығықтық

D) Центiрiнде жоғары , өзгерiсi сатылы

E) Қиманың барлық нүктелерiнде бiрдей болады

90.Қозғалыс бiрқалыпты болмаса қимада жылдамдықтардың таралуы қандай болады?

A) Таралуы қисық сызықтық, ассиметриялық

B) Таралуы сығықтық центрiнде төмен

C) Таралуы сығықтық центрiнде жоғары  

D) Эпюры толық, параболалық,

E) Қиманың барлық нүктелерiнде бiрдей болады

91.Орташа жылдамдық деген қандай жылдамдық?

A) Мөлшер мен тірі қиманың ауданының қатынасына тең қиманың барлық нүктелерiнде бiрдей болатын жылдамдық

B)Бiрқалыпты қозғалыста қалыптасатын жылдамдық

C) Қалыптасқан қозғалыста ағынның центiрiндегi жылдамдық

D)Баяу өзеретiн ағынның центiрiндегi жылдамдық

E) Жылдамдықтың уақытпен бiрге өзгерiсiнiң орташа арифметикалық  мағынасы

92.Идеал /мiнсiз/ сұйық деген қандай сұйық?

A) Тұтқырлығы мен сығылғыштығы жоқ сұйық

B)Тұнық сұйық

C) Бактериялары жоқ сұйық

D) Сығылғыштығы жоғары сұйық

E) Беттiк керiлу күшi жоқ сұйық

93.Бiрқалыпты қозғалыс деген қандай қозғалыс?

A) Параметрлерi ағынның бойында өзгермейтiн

B) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгеретiн

C)Параметрлерi шапшып кiлт өзгермейтiн

D)Параметрлерi ағынның бойында өзгеретiн

E) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгермейтiн

94.Бiрқалыпты емес қозғалыс деген қандай қозғалыс?

A) Параметрлерi ағынның бойында өзгеретiн

B)Параметрлерi уақытпен бiрге өзгеретiн

C)Параметрлерi баяу өзгеретiн қозғалыс

D)Параметрлерi ағынның бойында өзгермейтiн

Е) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгермейтiн

95.Қалыптасқан қозғалыс деген қандай қозғалыс?

A) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгермейтiн

B) Параметрлерi баяу өзгеретiн қозғалыс

C) Параметрлерi ағынның бойында өзгермейтiн

D)Параметрлерi ағынның бойында өзгеретiн

E) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгеретiн

96.Қалыптаспаған қозғалыс деген қандай қозғалыс?

A) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгеретiн

B) Параметрлерi баяу өзгеретiн қозғалыс

C) Параметрлерi ағынның бойында өзгеретiн

D) Параметрлерi ағынның бойында өзгермейтiн

E) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгермейтiн

97. Баяу өзгеретiн қозғалыс деген қандай қозғалыс?

A) Параметрлерi баяу өзгеретiн

B) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгермейтiн

C) Параметрлерi ағынның бойында өзгеретiн

D) Параметрлерi ағынның бойында өзгермейтiн

E) Параметрлерi уақытпен бiрге өзгеретiн

98.Ағын деген не?

A) Қатты денелермен, қатты денелермен және газ ортамен, газ ортамен немесе сұйық ортамен қоршалған элементар сорғылардың жиынтығы

B)Ашық арнада ағатын сұйық

C)Ауада ағатын сұйық

D) Сұйық ортадағы сорғы

E) Құбырда ағатын сұйық

99.Элементар сорғы деген не?

A) Ағу түтiкшесiнiң iшiндегi сұйық

B)Идеал сұйықтың сорғысы

C)Ағынның центрiндегi сорғы

D) Жiңiшке құбырдың iшiндегi сорғы

E) Өрт сөндiретiн сорғы

100.Тегеуiрiндi ағын деген  қандай ағын?

A) Қатты денелермен қоршалған ағын

B)Газ ортадағы ағын

C)Сұйық ортадағы ағын

D)Құбырдағы еркiн бетi бар ағын

E) Ашық арнадағы ағын

101. Тегеуiрiнсiз ағын деген  қандай ағын?

A) Еркiн беттi ағын

B) Сұйық ортадағы ағын

C) Құбырдағы ағын

D) Қатты денелермен қоршалған ағын

E) Газ ортадағы ағын

102.Еркiн ағын деген не?

A) Газ ортамен қоршалған ағын

B) Құбырдағы ағын,

C) Қатты денелермен қоршалған ағын

D) Еркiн беттi ағын

E) Сұйық ортадағы ағын

103.Көмiлген ағын деген не?

A) Сұйық ортамен қоршалған ағын

B) Қатты денелермен қоршалған ағын

C)Жер астындағы ағын

D)Ызалап ағатын сұйық

E) Құбырдағы ағын

104.Элементар ағын туралы түсiнiк қандай мақсатпен енгiзiлген?

A) Классикалық механиканың заңдарын сұйықтың қозғалысына қолдану үшiн

B)Сұйықтың сығылғыштығын ескермеу үшiн

C)Қозғалыстың түрлерiн ескермеу үшiн

D)Үзiлiссiздiң заңын дәлелдеу үшiн

E) Кедергiнi ескермеу үшiн

105.Үзiлiссiздiк заңы бойынша ағынның қандай параметрi тұрақты болады?

A) Мөлшер

B)Жылдамдық

C) Динамикалық остiң түрi

D) Тегеуiрiн

E) Тiрi қиманың ауданы

106.Үзiлiссiздiк заңын шектi шамалар арқылы қалай бейнелеуге болады?

A) Q=const.

B) u=const

C) =const

D) =

E) =const

107.Үзiлiссiздiк заңы бойынша мөлшер қалай есептеледi?

A) Q=

B) Q=

C) Q=K

D)Q= K

E) Q=w/t

108.Үзiлiссiздiк заңы бойынша қималардағы жылдамдықтардың қатынасы қандай болуы тиiс?

A)  

B)  

C)  

D)

E)

109.Гидродинамика ненi зерттейдi?

A) Сұйықтың қозғалысын әсер ететiн күштердi ескерiп зерттейдi

B)Газдардың тепе-теңдiгiн

C)Сұйықтың қозғалысына әсер ететiн күштердi ескермей зерттейдi

D)Газдардың  қозғалысына әсер ететiн күштердi ескермей зерттейдi

E) Сұйықтың тепе-теңдiгiн

110.Идеал сұйықтың элементар сорғысы үшiн жазылған Бернулли теңдеуi қайсы?

A) Z1+Z2++

B) Z1+Z2++hт

C) Fz=y

D) hт=

E) Z1+Z2+

111.Бернулли теңдеiуiнiң бiрiншi мүшесi қандай тегеуiрiн болып табылады?

A) Геометриялық

B) Жылдамдық

C) Тегеуiрiннiң жергiлiктi шығыны

D) Тегеуiрiннiң бойлық шығыны

E) Пьезометрлiк

112.Бернулли теңдеiуiнiң екiншi мүшесi қандай тегеуiрiн болып табылады?

A) Пьезометрлiк

B)Жылдамдық

C)Тегеуiрiннiң жергiлiктi шығыны

D) Тегеуiрiннiң бойлық шығыны

E) Геометриялық

113.Бернулли теңдеiуiнiң үшiншi мүшесi қандай тегеуiрiн болып табылады?

A) Жылдамдық

B) Пьезометрлiк

C)Тегеуiрiннiң жергiлiктi шығыны

D) Тегеуiрiннiң бойлық шығыны

E) Геометриялық

114.Бернулли теңдеiуiнiң бiрiншi мүшесi меншiктi энергияның қандай бөлiгi болып табылады?

A) Орналасқан жайдың

B) Кинетикалық

C) Потенциалдық

D)Толық меншiктi энергия

E) Қысымдық

115.Бернулли теңдеiуiнiң екiншi мүшесi меншiктi энергияның қандай бөлiгi болып табылады?

A) Қысымдық

B)Кинетикалық

C)Потенциалдық

D)Толық

E) Қалыптық

116.Бернулли теңдеiуiнiң үшiншi мүшесi меншiктi энергияның қандай бөлiгi болып табылады?

A) Кинетикалық

B) Қысымдық

C)Потенциалдық

D)Толық

E) Қалыптық

117.Бернулли теңдеiуiнiң үш мүшесiнiң қосындысы қандай тегеуiрiнге тең?

A) Қимадағы толық тегеуiрiн

B) Пьезометрлiк

C)Жылдамдық тегеуiрiнi

D) Тегеуiрiннiң жергiлiктi шығыны

E) Геометриялық

118.Бернулли теңдеiуiнiң үш мүшесiнiң қосындысы қандай  меншiктi энергияға тең?

A) Толық меншiктi энергия

B) Қалыптық

C) Кинетикалық

D) Потенциалдық

E) Қысымдық

119.Бернулли теңдеiуiнiң екi мүшесiнiң қосындысы (Z+p/) қандай  меншiктi энергияға тең?

A) Потенциалдық

B) Қысымдық

C) Кинетикалық

D) Толық

E) Қалыптық  

120. Меншiктi энергия деген не?

A) Сұйықтың салмағының өлшем бiрлiгiнiң энергиясы

B)Сұйықтың массасының өлшем бiрлiгiнiң энергиясы

C) Судың массасының өлшем бiрлiгiнiң энергиясы

D) Потенциалдық энергия

E) Кинетикалық энергия

121.Меншiктi энергияның  өлшемi қандай ?

A) [м]

B)[Н м]

C)[кг м/сек ]

D)[н м/сек]

E) [кг м]

122.Тұтқыр сұйықтың элементар сорғы үшiн жазылған Бернулли теңдеуi қайсы?

A) Z1+Z2+++hт

B) Z+const

C) Z1+Z2++

D) Z1+Z2+

E) Z+const

123.Элементар ағын үшiн жазылған Бернулли теңдеуiндегi жылдамдық (u) қандай жылдамдық?

A) Нүктедегi жылдамдық

B)Динамикалық өстегi жылдамдық

C)Орташаланған жылдамдық

D)Жылдамдықтың ауытқуы

E) Орташа жылдамдық

124. Тұтқыр сұйықтың ағыны үшiн жазылған Бернулли теңдеуi қайсы?

A) Z1+Z2++hт

B) Z1+Z2++

C) Z1+Z2+++hт

D) Z+const

E) Z+const

125.Тұтқыр сұйықтың ағыны үшiн жазылған Бернулли теңдеуiндегi  Кориoлис коэффициентi ненi ескередi?

A) Кинетикалық энергияны есептегенде жылдамдықтың қимада таралуын

B)Жылдамдықтың уақытпен бiрге өзгеруiн

C)Кинетикалық энергияның уақытпен бiрге өзгерiсiн

D) Кинетикалық энергияның ағынның бойындағы өзгерiсiн

E) Жылдамдықтың ағынның бойындағы өзгерiсiн

126.Бiрқалыпты қозғалыс үшiн Кориoлис коэффициентiнiң мағынасы қандай болады?

A)  1,05-1,1

B) 4

C)  5

D)  2,5

E)  3

127.Тегеуiрiнiң шығындарының қандай түрлерi болады?

A) Жергiлiктi және ағынның бойындағы

B) Қысымдық

C) Потенциалдық

D) Кинетикалық;

E) Қалыптық

128.Тегеуiрiнiң жергiлiктi шығындарының пайда болуының себебi не?

A) Жергiлiктi кедергiлердiң әсерiнде

B)Жылдамдықтың толқуында

C)Бұдырлықтың әсерiнде

D)құбырдың немесе арнаның қалпының өзгеруiнде

E) қысымның толқуында

129.Вейсбах формуласы қайсы?

A)

B)

C)

D)

E)

130.Шези коэффициентiн анықтайтын   сияқты формулалардағы  ненi көрсетедi?

A) Қатты беттiң бұдырлығын

B)Қысымның өзгеруiн

C)Қиманың нұсқасын

D)Арнаның ылдилығын

E) Жылдамдықтың таралуын

131.Шези коэффициентiн анықтайтын  сияқты формулалардағы n арқылы  белгiленген шама қалай аталадыi?

A) Бұдырлық коэффициентi

B)Мөлшер коэффициентi

C)Жылдамдық коэффициентi

D)Тұтқырлық коэффициентi

E) Сығылу коэффициентi

132.Жергiлiктi кедергiлердiң қандай түрiне сәйкес тегеуiрiннiң шығынын теориялық тұрғыдан зерттеуге болады?

A) Құбырдың кiлт кеңею

B)Вентиль

C)Ысырма жақыш

D)Керi қақпақ

E) Дифрагма

133.Ыдысқа кiре берiстегi жергiлiктi кедергiлiк коэффициентi неге тең?

A) =1,0

B) =8

C) =6

D) =4

E) =10

134.Құбыр  кiлт кеңейгенде пайда болатын тегеуiрiннiң шығынын зерттеген кiм?

A) Борда

Bорхгеймер

C)Маннинг

D)Прандтль

E) Ньютон

135.Құбыр  кiлт кеңейгенде тегеуiрiннiң шығынын анықтайтын формуланы қалай атайды?

A) Борда формуласы

B)Вейсбах формуласы

C)Дарси формуласы

D)Никурадзе формуласы

E) Шези формуласы

136.Құбыр  кiлт кеңейгенде тегеуiрiннiң шығынын анықтайтын формула қайсы?

A)

B)

C)

D)

E)

137.Ағынның бойындағы тегеуiрiннiң шығындарының пайда болуының себебi қандай?

A) Бұдырлықтың әсерiнен үйкелiс пайда болуы

B)Құбырдың баяу кеңейуi

C)Құбырдың баяу тарылуы

D)Тiрi қималардың нұсқасының өзгеруi

E) қыбырдың бұрылысталы

138.Горизонталь ағынның бойындағы тегуiрiннiң  шығынын Бернулли  теңдеуi арқылы анықтағанда қорытылатын формула қандай болады?

A) hб=

B)

C)

D)

E)  

139.Бiрқалыпты қозғалыста қысымның ағынның бойындағы  өзгерiсi неден тәуелдi?

A) f

B)  f (Fr, Eu, H0)

C)  f (Ne, Eu, H0)

D)  f( Ne, Eu, H0, Re)

E) f (Fr, Eu, Re)

140.Ағынның бойындағы  тегеуiрiннiң шығынын анықтайтын жалпы формуланы көрсетiңiз

A) hб=

B)

C)

D) hб =

E) hб=

141. Гидравликалық радиус деген не?

A) Тірі қиманың ауданының ылғалданған периметрге қатынасы

B)Еркiн сорғының радиусы

C)Көмiлген сорғының радиусы

D)Сұйыққа толмаған құбырдың радиусы

E) Сұйыққа толы құбырдың радиусы 

142.Ылғалдаған  периметр деген не?

A) Тірі қимадағы қатты денемен шектелген  периметр

B)Элементар сорғының қимасының периметрi

C)Ағынның кесiндiсiнiң бойлық қимасының периметрi

D)Көмiлген сорғының қимасының периметрi

E) Тiрi қиманың иериметрi 

143. Гидравликалық радиусты анықтайтынт жалпы формуланы көрсетiңiз?

A) R=

B) R=

C) R=

D) R=

E) R=

144. Қимасы дөңгелек құбырдың гидравликалық құбырдың гидравликалар радиусы неге тең?

A) R=

B) R=

C) R=

D) R=

E) R=

145.Қимасы дөңгелек құбыр сұйыққа жартылай толғанда  гидравликалық радиус неге тең?

A) R=

B) R=

C) R=

D) R=

E) R=

146.Гидравликалық ылдилық деген не?

A) Тегеуiрiннiң бойлық шығынының ағынның ұзындығына қатынасы

B)Құбырдың ылдилығы

C)Ағынның динамикалық өсiнiң ылдилығы

D)Элементар сорғының ылдилығы 

E) Арнаның табанының ылдилығы 

147.Пьезометрлiк сызық деген не?

А) Пьезометрлердiң көрсеткiштерiн қосатын сызық

В)Пьезомердегi сұйықтың шеткi минискi

С)Пьезометрдегi сұиықтың деңгейiн көрсететiн сызық 

D)Динамикалық түтiкшелер көрсеткiштерiн қосатын сызық

Е) Пьезометрдiң көрсеткiшi

148.Тегеуiрiндiк сызық деген не?

A) Динамикалық түтiкшелердiң көрсеткiштерi арқылы жүргiзiлген сызық

B) Пьезометрлердiң көрсеткiштерi арқылы жүргiзiлген сызық

C)Құбырдың өсiмен жүргiзiлген сызық

D)Ағынның динамикалықөсiмен жүргiзiлген сызық

E) Еркiн бетпен жүргiзiлген сызық

149.Қозғалыс бiрқалыпты болса орташа жылдамдық қандай формуламен анықталады?

A)

B)

C)

D)

E)

150.Гидравликалық ылдилық қайсы формуламен анықталады?

A) J=

B)J=

C)J=

D)J=

E) J=z=const

151.Бiрқалыпты қозғалыс үшiн орташа жылдамдықты анықтайтын формуланы ұсынған кiм?

A) Шези

 B)Ньютон

 C)Рейнольдс

 Dорхгеймер

 E) Паскаль

152.Төменде көрсетiлген қатынастардың қайсысын Шези коэффициентi деп атайды?

A) C=

B)

C)

D)

E)  

153. Шези коэффициентiнiң өлшемi қандай?

A) [м0,5/сек]

B) [м2/сек]

C) [м3/сек]

D) [н сек/м2]

E) [м/сек]  

154. Шези коэффициентiн есептейтiн мына формуланы С=(1/n)R1/5 ұсынған кiм?

A) Форхгеймер

B)Дарси

C)Вейсбах

D) Маннинг

E) Шези

155.Шези коэффициентiн анықтайтын мына формуланы С=(1/n)R1/6ұсынған кiм

A) Маннинг

B)Дарси

C)Вейсбах

D) Форхгеймер

E) Шези

156. Шези коэффициентiн анықтайтын мына формуланы С=(1/n)Ryұсынған кiм?

A) Павловский

B)Дарси

C)Вейсбах

D) Маннинг

E) Шези

157.Сұйықтың қозғалысының екi тәртiбi болатынын дәлелдеп зерттеген кiм?

A) Рейнольдс

B)Гельмгольс

C)Шези

D)Дарси

E) Ньютон

158. Дарси-Вейсбах формуласындағы арқылы белгiленген шама қалай аталады?

A) Дарси немесе үйкелiс коэффициентi

B)Мөлшерлiк мiнездеме

C)Жылдамдық коэффициентi

D)Бұдырлық коэффициентi

E) Мөлшер коэффициентi 

159. Геометриялық  биiктiк ненi бiлдiредi?

A) Салыстыратын жазықтықтан сорғының центрiне дейiн тiк өлшенген арақашықтық

B)Еденнiң бетiнен сорғының центрiне дейiнгi арақашықтыққа тең

C)Пьезометрдiң көрсеткiшiне тең арақашықтық

D)Динамикалық түтiкшенiң көрсеткiшiне тең арақашықтық

E) Теңiз бетiнен сорғының центрiне дейiнгi арақашықтықты көрсетедi 

160.Пьезометрлiк биiктiк ненi бiлдiредi?

A) Меншiктi салмағы -ға тең сұйыққа әсер ететiн р-ға тең қысымның сұйық бағана арқылы өлшенген мағанасы

B) Сорғының қалпына сәйкес қысымды

C) Инерция күштерiне сәйкес қысымды

D) Сұйықтың меншiктi салмағын

E) Атмосфералық қысымның өзгеруiн

161.Жылдамдық тeгеуiрiнi деген не?

A) Динамикалық түтiкшемен пьезометрдiң көрсеткiштерiнiң меншiктi кинетикалық энергияға сәйкес айырмасы

B)Инерция күшi арқылы пайда болатын сұйық бағананың биiктiгi

C)Динамикалық түтiкшенiң көрсеткiшi

D)Сорғының /құбырдың/ центрiндегi қысым

E) Меншiктi энергияға сәйкес қысымның меншiктi салмаққа қатынасы

162.Жылдамдық тегеуiрiнiнiң өлшемi қандай болады?

A) [м]

B) [м2/сек2]

C) [м2/сек]

D) [м3 /сек]

E) [м/сек]

163. Сұйық қабаттар түрiнде ағатын қозғалыс тәртiбi қалай аталады?

A) Ламинарлық

Biрқалыпты

C)Қалыптасқан

D)Қалыптаспаған

E) Турбуленттiк

164. Сұйық болшектер араласып, сапырылысып ағатын қозғалыс тәртiбi қалай аталады?

A) Турбуленттiк

Biрқалыпты

C)қалыптасқан

D)қалыптаспаған

E) Ламинарлық

165.Қозғалыс тәртiбiн анықтайтын ұқсастық критерии қалай аталады?

A) Рейнольдс критерийi

B)Эйлер критерийi

C)Гемлхрлндық критерийi

D)Струхаль критерийi

E) Фруд критерийi 

166.Рейнольдс критерииiнiң кризистіқ мағынасы неге тең?

A) Rekp=2320

B) Rekp=5000

C) Rekp=5200

D) Rekp=5300

E) Rekp=4000

167. Рейнольдс критерииiнiң мағынасын қалай түсiнуге болады?

A) Инерция күшiнiң үйкелiс күшiне қатынасының өлшемi

B)Қысымның салмаққа қатынасының өлшемi

C)Инерция күшiнiң қысым күшiне қатынасы

D)Инерция күшiнiң қысым күшiне қатынасының өлшемi

E) Инерция күшiнiң салмаққа қатынасының өлшемi

168.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық болса, жанама кереудi қайсы формуламен сипаттаған жөн?

A) =

B)=

C) =+

D)

E)  

169.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық болса, қозғалыс түрi қандай болады?

A) Бiрқалыпты қозғалыс

B)Қалыптасқан кiлт өзгеретiн қозғалыс

C)Қалыптаспаған қозғалыс

D)Кiлт өзгеретiн қозғалыс

E) Бiрқалыпты емес қозғалыс

170.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық және  қозғалыс түрi бiрқалыпты болса, жанама кернеу Ньютон гипотезасымен қатар қайсы формуламен сипатталады?

A) =RJ

B) =gRJ/2

C) =

D) =+

E)

171.Дөңгелек құбырда қозғалыс тәртiбi ламинарлық болса Ньютон гипотезасын қалай өрнектеуге болады?

A) =-

B)=

C) =+

D) =RJ

E)  

172. Қозғалыс тәртiбi ламинарлық болса қимадағы жылдамдықтың таралуы заңы қандай болады?

A) Параболалық

B)Сызықтық

C)Сатылы және сызықтық

D)Гиперболалық

E) Логарифмдiк

173.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағынының  қимасының центрiнде жылдамдық қандай болады?

A) Қимадағы ең үлкен жылдамды

B) Орташаланған жылдамдыққа тең

C)Нөлге тең

D)Динамикалық жылдамдыққа тең

E) Орташа жылдамдыққа тең  

174.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағынының  қимасының центрiндегi жылдамдықтың орташа жылдамдыққа қатынасы неге тең?

A) Umax/v= 2

B) Umax/v= 4

C) Umax/v= 3

D) Umax/v= 2,5

E) Umax/v= 5

175.Мына формулалардың қайсысымен қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағын үшiн Дарси коэффициентiн анықтауға болады?

A) =

B)

C)

D) =0,021/d0,3

E)  

176.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағынының  бойындағы тегеуiрiннiң шығыны қайсы формуламен анықталады?

A)

B)

C) h

D) h

E)  

177.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағынының  бойындағы тегеуiрiннiң шығынын бiрiншi анықтағандар кiмдер?

A) Хаген, Пуазейль

B)Прандтль, Никурадзе

C)Маннинг, Форхгеймер

D)Павлвский, Агроскин

E) Дарси, Вейсбах

 178.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағынының  бойындағы тегеуiрiннiң шығынының жылдамдықтан тәуелдiлiгi қандай болады?

A) Сызықтық

B) Параболалық

C) Гиперболалық

D) Сатылы

E) Логарифмдiк

179.Қозғалыс тәртiбi ламинарлық ағынының  бойындағы тегеуiрiннiң шығынының  өлшемi қандай болады?

A) [м]

B) [Н м]

C) [м/сек]  

D) [м2/сек]  

E) [н/м2]

180.Орташаланған жылдамдықтың өлшемi қандай болады?

 A) [м/сек]

 B) [м2/сек]  

 C) [м3/сек]  

 D) [н сек/м2]

 E) [м/сек2]

180.Орташаланған жылдамдық деген не?

A) Белгiленген уақытқа өлшенген жылдамдықтардың орташа мағынасы

B)Ағынның қимасында өзгермейтiн жылдамдық

C)Ұйкелiс өскенде керi өзгеретiн

D)Ағынның центрiндегi жылдамдық

E) Ағынның Бойында өзгермейтiн жылдамдық өзгермейтiн

181. Нүктедегi жылдамдықпен орташаланған жылдамдықтың айырмасы қалай аталады?

A) Жылдамдықтың толқуы

B)Қимадағы жылдамдықтың өзгерiсi 

C)Ұйкелiс жылдамдық

D)Орташа жылдамдық

E) Өстiк жылдамдық

182.Қысым центрi қалай табылады?

A) l=lц+  

B)l=(3/4)d   

C)l=ct

D) l=vt   

E) l=r

183.Ламинарлық қабат деген не?

A) Турбуленттiк ағынмен қатты беттiң арасындағы қозғалыс тәртiбi ламинарлық қабат

B)Ағынның центрiндегi қабат

C)Ашық арнаның бетiндегi қабат

D)Еркiн беттегi қабат

E) Ламинарлық ағынның бiр қабаты

184.Ламинарлық қабаттың қалыңдығы бұдырлықтың биiктiгiнен артық болса, жанама кернеу қалай өрнектеледi?

A) =

B) =gRJ

C)  

 D) =

 E) =RJ

185. Ламинарлық қабаттың қалыңдығы бұдырлықтың биiктiгiнен  үлкен  болса , турбуленттiк ағынның кедергiлiк аймағы қалай аталады?

A) Жылтыр беттiк

B) Бұдырлық

C) Квадраттық

D) Өткiншi

E) Шекаралық

186.Ламинарлық қабаттың қалыңдығы бұдырлықтың биiктiгiмен  шамалас  болса ,турбуленттiк ағынның кедергiлiк аймағы қалай аталады?

A) Шекаралық

B) Жылтыр беттiк

C) Бұдырлық

D) Сызықтық

E) Квадраттық

187.Ламинарлық қабаттың қалыңдығы бұдырлықтың биiктiгiнен  төмен  болса, турбуленттiк ағынның кедергiлiк аймағы қалай аталады?

A) Бұдырлық /Квадраттық/

B) Шекаралық

C) Өткiншi 

D) Сызықтық

E) Жылтыр беттiк

188.Жылтыр беттiк кедергiлiк аймақта Дарси коэффициентi неден тәуелдi?

A) =f(Re)

B) =f()

C) =f(Re, )

D) =f(Eu)  

E) =f(Fr)

189.Шекаралық кедергiлiк аймақта Дарси коэффициентi неден тәуелдi?

A)  =f(Re, )

B) =f(Eu)

C) =f(Re)

D) =f()  

E) =f(Fr)

190.Бұдырлық, кедергiлiк аймақта Дарси коэффициентi неден тәуелдi?

A) =f()

B) =f(Eu)

C) =f(Re)

D) =f(Re, )  

E) =f(Fr)

191.Жылтыр беттiк кедергiлiк аймақта комплекстi критерий Re неге тең?

A) Re<10

B) Re>20

C) Re>30

D) Re>40

E) Re>10

192. Шекаралық кедергiлiк аймақта комплекстi критерий  Re неге тең?

A) Re=10 - 560

B) Re<5

C) Re>500

D) Re>600

E) Re<10

193. Бұдырлық кедергiлiк аймақта комплекстi критерий Re неге тең?

A) Re>560

B) Re>10

C) Re>20

D) Re>30

E) Re<10

194.Жасанды бұдырлығы бар құбырларды қолданып Дарси коэффициентiн зерттей бастаған кiм?

A) Никурадзе

B)Пуазейль

C)Стокс

D)Шези

E) Форхгеймер

195.Жасанды бұдырлық қалай жасалады?

A) Құмның түйiршiктерiн құбырдың iшкi бетiне желiмдеу арқылы

B) Құбырдың iшiк бетiн Тот бастыру арқылы

C) Жұқа қабырғалы құбырды үшкiр аспаппен слғу арқылы

D) Перфорацияланған жiңiшке құбырдың сыртына тұтас құбыр орнату арқылы

E) Құбырдың iшiк бетiн жону арқылы

 196.Төмендегi формулалардың қайсысын жылтыр беттiк кедергiлiк аймақтағы ағын үшiн қолдануға болады?

A)  

B)

C)

D)

E)

197.Төмендегi формулалардың қайсысы шекаралық  кедергiлiк аймақ үшiн ұсынылған?

A)

B)     

C)

D)

E)

198.Төмендегi формулалардың қайсысы бұдырлық  кедергiлiк аймақ үшiн

ұсынылған?

A)

B)     

C)

D)

E)

199. Қозғалыс тәртiбi турбуленттiк ағын үшiн Дарси коэффицинентiн аналитикалық тәсiлмен /теориялық тұрғыдан/ анықтауға болмайтынының себебi не?

A) Ламинарлық қабаттың қалыңдығы орташа жылдамдықпен бiрге өзгерiп кедергiнiң түрi өзгеретiнiнде

B)Жылдамдықтардың барлау заңы логарифмдiк 

C)Бұдырлықтың әсерiнен 

D)Араласу жолының ұзындығын анықтау қиын болғандықтан

E) Иiрiмдер көп болатынынан

200.Ағынның турбуленттiк өзегi деген не?

A) Ламинарлық қабаттың iшiндегi турбуленттiк ағын 

B)Ағынның  динамикалық өсi

C)құбырдағы ағын

D)Ағу сызығы

E) Ағынның центрiндегi сорғы 

201.Жай құбыр деген қандай құбыр?

A) Тармақталмайтын тұйықталған  учаскелерi жоқ құбыр

B)Айналып тұйықталған құбыр

C)Бойында құбыр қосылатын құбыр

D)Қабатталып жалғанған құбыр

E) Тармақталған құбыр

202. Күрделi құбыр деген қандай құбыр?

A) Тармақталған  тұйықталған  учаскелерi бар құбыр

B)Тiзбектелiп жалғанған құбыр

C)Тармақталмаған құбыр

D) Тұйықталған  учаскiсiз құбыр

E) Диаметрлерi әртүрлi құбыр

203. Үзын құбыр деген қандай құбыр?

A) Жергiлiктi тегеуiрiннiң шығындары  жалпы шығындардың 5% төмен

B)Үзындығы 1000м

C)Бойындағы тегеуiрiнiң шығыны h>10м

D) Бойындағы тегеуiрiнiң шығыны h>100м

E) Үзындығы 100м 

204. Келте құбыр деген қандай құбыр?

A) Жергiлiктi тегеуiрiннiң шығындары  жалпы шығындардың 5% артық

B)Үзындығы 1000м

C)Бойындағы тегеуiрiнiң шығыны h>10м

D) Бойындағы тегеуiрiнiң шығыны h>100м

E) Үзындығы 100м 

205.Үзын құбырда жылдамдық тегеуiрiнiмен тегеуiрiннiң арасында қандай қатынас орындалады?

A) hб>>

B) hб=;

C) hб=;

D) hб=;

E) hб=

206.Үзын құбырда екi қиманың арасындағы пьезометрлiк биiктiктердiң айырмасы Н қандай болуы тиiс?

A) Нhб

B) H100м,

C) Н>>20м

D) H1000м

E) H10м,

207.Үзын құбыр үшiн гидравликалық ылдилық қалай анықталады?

A) J=

B)J=Hi

C)J=

D) J=

E) құбырдың ылдилығына тең

208. Үзын құбырлар үшiн Шези формуласы қалай жазылады?

A) v=С

B) v=

C) v=R1/5

D) v=R1/6

E) v=c

209. Үзын құбырдағы мөлшер қалай анықталады?

A) Q=K

B)Q=vвh

C) Q=

D) Q=

E) Q=

210. Мөлшерлiк мiнездеме деген не?

A) Шези коэффициентiнiң қимасының ауданының және түбiр астындағы гидравликалық радиустың көбейтiндiсi

B)Мөлшердiң тегеуiрiннен тәуелдiлiгi

C)Мөлшердiң үйкелiс күштерiнен тәуелдiлiгi

D)Шези коэффициентiнiң қимасының ауданына коэффициентi

E) Мөлшерлiк коэффициентi

211. Мөлшерлiк мiнездеме қалай анықталады?

A) K=C

B)

C)

D)

E)

212. Мөлшерлiк мiнездеменiң өлшемi қандай?

A) [м3/сек]

B) [м/сек2]

C) [н сек/м2]

D) [н сек24 ]

E) [м2/сек]

213.Үзын құбырларды есептегенде  тегеуiрiн қалай анықталады?

A) Н=

B) h=

C) Н=

D) Н=  

E). h=

214.Меншiктi кедергi деген не?

A) Мөлшерлiк мiнездеме

B)Бұдырлық кедергi

C)Сұйықтың салмағының өлшем бiрлiгiнiң  кедергiсi

D) Сұйықтың массасының өлшем бiрлiгiнiң  кедергiсi

E) Жергiлiктi кедергi

215.Құбырдың эквиваленттiк ұзындығы деген не?

A) Жергiлiктi кедергiнiң шығынын беретiн жалған құбырдың түзу учаскесiнiң ұзындығы

B) Қүбырдың мөлшерi қалыптасатын ұзындығы

C) Қүбырдың жылдамдық қалыптасатын ұзындығы

D) Қүбырдың мөлшерi өзгермейтiн ұзындығы

E) Белгiленген қималардың арасындағы кесiндi

216. Үзын құбырдың кедергiсi деген не?

A) Құбырдың меншiктi кедергiсiнiң  құбырдың ұзындығына көбейтiндiсi

B) Жергiлiктi кедергiлермен бойлық кедергiлердiң қосындысы

C) Барлық кедергiлердiң қосындысы

D)Пьезометрлердiң көрсеткiштерiнiң  айырмасы

E) Жергiлiктi кедергiлердiң қосындысы

217.Құбырдың кедергiсi неге тең?

A) S=Al=

B) h=

C) h=(+)

D) h=

E) h=

218. Кұбырдың меншiктi кедергiсi деген не?

A) Ағынның ұзындығының өлшем бiрлiгiнiң кедергiсi

B) Сұйықтың массасының өлшем бiрлiгiнiң  кедергiсi

C)Ағынның қимасының  ауданының өлшем бiрлiгiнiң кедергiсi

D)құбырдың құбырғасының ауданының өлшем бiрлiгiнiң кедергiсi

E) Сұйықтың салмағының өлшем бiрлiгiнiң  кедергiсi

219.Құбырдың меншiктi кедергiсiн анықтайтын формуланы көрсетiңiз?

A) A=

B)  h=

C) h=(+)

D) S=Al=

E) h=

220.Тiзбектелiп қосылған жай құбырлардың қайсы параметiрi тұрақты болады?

A) Өткiзетiн мөлшерi (Q=const)

B)Диаметрлерi (d=const)

C)Учаскесiндегi тегеуiрiнiң шығындары (H=const)

D) Пьезометрлер көрсеткiштерi (h=const)

E) Үзындығы  (l=const)

221. Жай құбырлардан тiзбектелiп құралған құбырдағы тегуiрiннiң шығынын анықтайтын формуланы көрсетiңiз?

A) H=Q2 

B) h=   

C) h=(+)

D) h=(+)

E) h=

222.Үзын құбырдың әр учаскесiндегi тегеуiрiннiң  шығыны қай формуламен  анықталады?

A) Hi=Q2 

B) hi=

C) hi=(+)

D) hi=(+)

E) hi=

223.Қабатталып қосылған ұзын құбырлардың учаскелерiнде қай параметiрi тұрақты болады?

A) Тегеуiрiннiң шығыны (H=const)

B)Диаметiрi (d=const)

C) өткiзетiн мөлшерi (Q=const)

D)Бұдырлығы (=const)

E) узындығы (l=const)

224.Үзын құбырларды есептейтiн формулалар кедергiлердiң қандай түрi үшiн ұсынылған?

A) Квадраттық

B)Шекаралық

C)өткiншi

D)Ламинарлық тәртiп үшiн 

E) Жылтыр беттiк 

225. Кедергiнiң түрi квадрттық емес жағыдайларда ұзын құбырларды қалай есептейдi?

A) Мөлшерлiк мiнездеме кедергiнiң квадраттық емес екенiн ескеретiн коэффициентiне көбейтiледi

B)Келте құбырлардай

C)Есептелген тегеуiрiннiң жартысын қабылайды

D) Есептелген тегеуiрiннiң үштен бiрiн қабылайды

E) Квадраттық кедергiлi ағындардай 

226.Кедергi  квадрттық емес  екенiн ескеретiн жағыдай қалай анықталады?

A) Бұдырлыққа сәйкес квадраттық кедергi басталатын жылдамдық арқылы

B)Ламинарлық қабаттың қалыңдығы арқылы 

C)Бұдырлықтың биiктiгi арқылы

D)Рейнольдс күштерiнiң мағынасы арқылы

E) Нақтылы ағынның кедергiсiнiң түрiн анықтайды 

227. Тесiктен аққан сұйықты зерттегенде тегеуiрiндi тұрақты етiп қабылдайтынымыздың себебi не?

A) Мөлшерлiк көэффициенттiң және мөлшердiң тұрақты болуы үшiн

B)Ыдыстың қабырғасына түсетiн қысым тұрақты болуы үшiн

C)Сұйық тасып төгiлмеуi үшiн

D)Сұйық сорғының нұсқасы тұрақты болуы үшiн

E) Ыдыстағы сұйықтың еркiн бетi тұрақты болуы үшiн 

228. Тесiктен аққан сұйықты зерттегенде жұқа қабырғадағы тесiк қабылдайтынымыздың себебi неде?

A) Жылдамдық коэффициентiн тұрақты ету үшiн

B)Сорғыны алысқа түсiрмеу үшiн

C)өтетiн мөлшердi азайту үшiн

D)Кедергi төмен болатын жағыдай туғызу үшiн

E) Кедергi жоғары болатын жағыдайдан туғызу үшiн 

229. Тесiктен шыққан сорғының сығылуының себебi не?

A) Тесiктен шыққанда ағу сызықтары 900-қа кiлт бұрыла алмай топталады

B)Тесiктiң кедергiсi жоғары болады

C)Жылдамдықтың өсетiнi

D)Тесiктiң ауданы аз болуы

E) Ыдыстың қабырғвсы жұқа болады 

230. Ағынның толық сығылуының себебi не?

A) Тесiктiң периметрiнiң бiр жағы ыдыстың қабырғасында немесе табанында болуы

B)Тесiктiң шетiнiң кедергiсi барлық жерiнде бiрде болмауы

C)Тесiктiң нұсқасы дөңгелек болмауы

D) Тесiктiң нұсқасы төртбұрыш  болмауы

E) қысымның барлық нүктелерде бiрдей болмауы 

231. Ағынның толық сығылуы деген не?

A) Ағынның қимасының толық периметрiмен сығылуы

B) Ағынның сығылу коэффициентi =0,7

C) Ағынның сығылу коэффициентi=0,9

D) Ағынның сығылу коэффициентi =0,5

E) Ағынның сығылу коэффициентi =0,8

232. Ағынның кенелген (мiнсiз) сығылуы деген не?

A) Тесiк ыдыстың табанынан, қабырғасынан еркiн беттен үш көлденең өлшемiнен артық арақашықтықта орналасқанда  пайда болатын сығылу

B) Ағынның сығылу коэффициентi =0,6

C) Ағынның сығылу коэффициентi =0,7

D) Ағынның сығылу коэффициентi =0,8

E) Ағынның жан жақты сығылуы

233.Сұйық жұқа қабырғадан тұрақты тегеуiрiнмен аққанда сығылу коэффициентi неге тең болады?

A) =0,64

B) =0,8

C) =0,85

D) =0,9

E) =0,7

234. Төмендегi формулалардың қайсысын сығылу коэффициентiн анықтау үшiн қолданады?

A)

B)

C)d=d1d2/d1 

D)

E) Q=

235.Жұқа қабырғадағы тесiкте тұрақты тегеуiрiнмен аққан сұйықтың жылдамдығын анықтайтын формуланы көрсетiңiз?

 A) v=

B) v=  

C)v=Q/вh

D) v=

E) v=

236.Төмендегi формулалардың арасынан Торичелли формуласын көрсетiңiз?

A) v=

B) v=Q/вh

C) v=  

D)v=l/t

E) v=

237. Жылдамдық коэффициентi деген не?

A) Тесiктiң үшкiр шетiнiң кедергiсiн ескеретiн коэффициент

B)Еркiн беттегi жылдамдықтың сорғының жылдамдығына қатынасы

C)Сорғының орташа жылдамдығының лның өсiндегi жылдамдығына қатынасы

D) Сорғының нұсқасынан (траекториасынан) тәуелдi коэффициентi 

E) Жылдамдықтың қимада таралуын ескердi 

238. Сұйық жұқа қабырғадағы тесiктен тұрақты тегеуiрiнмен аққанда жылдамдық коэффициентi неге тең болады?

A) =0,97

B) =0,7

C) =0,8

D) =0,85

E) =0,6

239. Дөңгелек тесiктен шыққан сорғының қимасының нұсқасы қандай болады?

A) Эллипс

B) Үшбұрышты

C)Дөңгелек, периметрi шеңбер

Dүлдызша тәрiздi

E) Төртбұрышты

240.Дөңгелек тесiктен аққан сорғының үлкен және кiшi диаметрлерi қандай болуы тиiс?

A) d1=0,8d; d2=1,2d

B)d1=0,5d; d2=d,

C)d1=d2=0,5d

D)d1=d2=0,8d

E) d1=d2

241.Дөңгелек тесiктен шыққан сорғының қимасының ауданын қалай анықтайды?

A)

B)  

C)

D)=d1d2;  

E)

242.Жұқа қабырғадағы тесiкте тұрақты тегеуiрiнмен аққан сұйықтың мөлшерiн  анықтайтын формуланы көрсетiңiз?

A) Q=

B)Q=K  

C)Q=c

D)Q=

E) Q=v

243. Сұйық  тесiктен тұрақты тегеуiрiнмен аққанда толық тегуiрiн , немесе шын тегеуiрiн деп ненi атайды?

A) Геометриялық тегеуiрiнмен беттегi жылдамдық тегеуiрiнiнiң қосындысы

B) Тесiктiң центрiнiң деңгейiнде орнатқан пьезометрдiң көрсеткiшi

C) Тесiктiң центрiнiң үстiндегi сұйық бағананың биiктiгi

D)Геометриялық тегеуiрiнмен пьезометрлiк тегеуiрiннiң қосындысы

E) Тесiктiң центрiнен еркiн бетке дейiнгi тiк өлшенген арақашықтық

244.Төмендегi формулалардың қайсысы тесiктiң центрiнiң үстiндегi толык  тегеуiрiндi анықтайтын формула?

A) H0=H+

B)H=z1+

C) H=(z2+)-(z1+)

D) H=z2+  

E) H=

245.Мөлшер коэффициентi ненi ескередi?

A) Тесiктiң шетiнiң кедергiсiн және сорғыны сығылуын ескередi

B)Мөлшердiң тұрақтылығын

C)Сорғының үзiлiссiздiгiн

D)Мөлшердiң тегеуiрiннен  тәуелдiлiгiн

E) Мөлшердiң толқуын

246.Мөлшер коэффициентiн анықтайтын формуланы көрсетiңiз?

A)

B)

C)

D)

E)  

247.Қондырма құбырша деген не?

A) Тесiкке жалғанған ұзындығы (3/4) d -ға тең келте құбыр

B) Тесiкке тiзбектелiп жалғанған қарапайым құбыр

C) Тесiкке жалғанған күрделi құбыр

D) Тесiкке жалғанған суөлшеуiш

E) Тесiкке жалғанған ұзын құбыр

248.Деңгей астына ағатын сорғының жылдамдығын анықтайтын формуланы көрсетiңiз?

A) v=

B)v=Q/вh

C)v=

D)v=c

E) v=

249.Iшкi қондырма құбырша деген не?

A) Ыдыстың қабырғасының iшкi жағынан  жалғанған құбырша

B)Үзындығы <3d құбырша

C) Үзындығы <2d құбырша

D) Үзындығы =d құбырша

E) Конустық тарылатын құбырша

250.Сыртқы  қондырма құбырша деген не?

A) Ыдыстың қабырғасының сыртқы жағынан  жалғанған құбырша

B)Үзындығы >4d құбырша

C) Үзындығы >5d құбырша

D) Үзындығы =d құбырша

E) Конустық кеңейетiн  құбырша

251.Конустық құбыршаның жылдамдық коэффициентiнiң мағынасы қандай болады?

A) =0,97

B) =0,7

C) =0,8

D) =0,85

E) =0,6

252.Конустық құбыршаның мөлшерлiк коэффициентiнiң мағынасы қандай болады?

A) =0,97

B) =0,7

C) =0,8

D) =0,85

E) =0,6

253.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 100 мм

А) 25мм

B) 100мм

C) 50мм

D) 150мм

E) 75мм

254.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 200 мм

A) 50мм

B) 100мм

C) 200мм

D) 400мм

E) 10мм

255.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 300 мм

A) 75мм

B) 80мм

C) 100мм

D) 200мм

E) 600мм

256.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 50 мм

A) 12,5мм

B) 25мм

C) 100мм

D) 200мм

E) 400мм

257.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 40 мм

A) 10мм

B) 20мм

C) 15мм

D) 80мм

E) 120мм

258.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 75 мм

A) 18,75мм

B) 37,5мм

C) 150мм

D) 100мм

E) 300мм

259.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 400 мм

A) 100мм

B) 200мм

C) 400мм

D) 10мм

E) 50мм

260.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 350 мм

A) 87,5мм

B) 175мм

C) 125мм

D) 1м

E) 700мм

261.Тегеруінді құбырдың гидравликалық радиус неге тең, егер оның диаметрі 500 мм

A) 125мм

B) 250мм

C) 1м

D) 100мм

E) 2000мм

262. Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 100 мм

A) 0,00785 кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,1кв.м

263. Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 200 мм

A) 0,0314кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

264.Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 50 мм

A) 0,00196кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

265.Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 300 мм

A) 0,07065кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

266.Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 500 мм

A) 0,19625кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

267.Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 250 мм

A) 0,049кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

268. Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 40 мм

A) 0,001256кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

269. Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 400 мм

A) 0,1256кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

270.Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 350 мм

A) 0,096кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

271.Тегеруінді құбырдың тірі қиманың ауданы неге тең, егер оның диаметрі 450 мм

A) 0,159кв.м

B) 0,785кв.м

C) 1кв.м

D) 0,015кв.м

E) 0,00785 кв.м

272.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 100 мм

A)314мм

B) 785мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

273.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 200 мм

A)628мм

B) 785мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

274.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 300 мм

A)0,942м

B) 785мм

C) 1,3м

D) 150мм

E) 78500мм

275.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 400 мм

A)1,256м

B) 785мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

276. Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 50 мм

A)157мм

B) 785мм

C) 1м

D) 250мм

E) 78500мм

277.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 150 мм

A)0,471м

B) 785мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

278.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 250 мм

A)0,785м

B) 985мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

279. Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 350 мм

A)1099мм

B) 785мм

C) 1,25м

D) 150мм

E) 78500мм

280.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 40 мм

A)125,6мм

B) 785мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

281.Тегеруінді құбырдың ылғанған периметрі неге тең, егер оның диаметрі 75 мм

A)235,5мм

B) 785мм

C) 1м

D) 150мм

E) 78500мм

282.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=10л/с  және құбырдың диаметрі  d=100 мм

A)1,27м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

283.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=30л/с  және құбырдың диаметрі  d=75 мм

A)6,79м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

284.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=60л/с  және құбырдың диаметрі  d=50 мм

A)30,57м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

285.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=450л/с  және құбырдың диаметрі  d=200 мм

A)14,33м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

286.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=630л/с  және құбырдың диаметрі  d=300 мм

A)8,92м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

287.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=35л/с  және құбырдың диаметрі  d=40 мм

A)27,87м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

288.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=160л/с  және құбырдың диаметрі  d=250 мм

A)3,26м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

289.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=730л/с  және құбырдың диаметрі  d=350 мм

A)7,59м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

290.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=1л/с  және құбырдың диаметрі  d=25 мм

A)2,04м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

291.Тегеруінді құбырдың орташа жылдамдықты анықтаныз, егер сұйықтың мөлшері Q=1,5л/с  және құбырдың диаметрі  d=32 мм

A)1,87м/с

B) 78,5м/с

C) 10м/с

D) 150см/с

E) 500см/с

292.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=0.7м/с  және құбырдың диаметрі  d=100 мм

A)0,005м3/с

B) 78,5м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

293.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=130см/с  және құбырдың диаметрі  d=50 мм

A)0,00255м3/с

B) 0,255м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

294.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=60см/с  және құбырдың диаметрі  d=75 мм

A)0,0026м3/с

B) 78,5м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

295.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=2м/с  және құбырдың диаметрі  d=200 мм

A)0,0628м3/с

B) 0,628м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

296.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=75см/с  және құбырдың диаметрі  d=175 мм

A)0,018м3/с

B) 78,5м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

297.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=75см/с  және құбырдың диаметрі  d=150 мм

A)0,0132м3/с

B) 78,5м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

298.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=1м/с  және құбырдың диаметрі  d=32 мм

A)0,0008м3/с

B) 78,5м3/с

C) 80м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

299.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=85см/с  және құбырдың диаметрі  d=40 мм

A)0,00107м3/с

B) 78,5м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с

300.Тегеруінді құбырдың сұйықтың мөлшерің анықтаныз, егер орташа жылдамдық v=120см/с  және құбырдың диаметрі  d=250 мм

A)0,059м3/с

B) 590м3/с

C) 10м3/с

D) 150л/с

E) 500л/с
1. За загальним об~ємом річного стоку 5400 км3 Африка стоїть на третьому місці після Євразії й Південної Амери
2. .3254075.8 ББК 74.580 Л 65 Рецензенти С
3. Тема- Пищевые жиры Это необходимая составная часть сбалансированного рациона питания человека на их дол
4. лекція Іноземна мова за проф.
5. Информационные технологии с точки зрения КСЕ
6. Курсовая работа- Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения
7. К вопросу о формировании систем оценки качества образования в России
8. справочник содержит разделы по- психологии социальной психологии труда психотерапии психодиагностике па
9. Терморегуляция при мышечной работе
10. ВАРИАНТ 1 1 эмаль дентин цемент корня 2
11. Социальный работник - новая профессия в России
12. Вариант 2 вопрос 3
13.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМАНДЫ
14. Бретань эпоха абсолютизма
15. на тему Гарантии и компенсации работникам совмещающим работу с обучением.html
16. Психология обеспечения безопасности дорожного движения
17. 13 Рецензенти- В
18. Конфлікт парламентської та президентської влади
19. Реферат- Емь летописная
20. История герба города Барнаула