Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичне моделювання А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня к

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

    

УДК 519.876.2:658.15

Левицький Станіслав Іванович

    

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

      

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

    

    

                                                

Донецьк - 2001

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк)

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор  Петренко Володимир Леонідович Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк)  

Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, професор Клебанова Тамара Семенівна, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Харків)  кандидат економічних наук, доцент Крачковський Володимир Вікторович,  доцент кафедри комп'ютерних технологій Донецького державного інституту економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м.Донецьк)

Провідна установа – Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Київ), кафедра економіко-математичних методів.

Захист дисертації відбудеться 26 червня 2001 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24)

Автореферат розісланий 26 травня 2001 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради        Овечко Г.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. В теперішній час зростаючу роль фінансів у функціонуванні виробничо-економічних систем (ВЕС) варто розглядати як тенденцію, що діє в усьому світі. Висунення на перший план саме фінансової сторони діяльності ВЕС є однією з найбільш характерних рис економічного життя країн з розвинутою ринковою економікою. Це положення цілком підтверджується досвідом українських підприємств у процесі економічних реформ.

Таким чином, управління фінансовою підсистемою стає важливою і невід'ємною частиною системи управління ВЕС та спрямовано на підвищення ефективності її функціонування. В даний час питанням моніторингу і підвищення динамічності, гнучкості, життєздатності і, у кінцевому рахунку, реальної ефективності функціонування фінансової підсистеми ВЕС не приділяється достатньої уваги в процесі управління, що приводить до значного відволікання ресурсів.

Актуальність наведених проблем, необхідність створення ефективної і конструктивної динамічної системи управління фінансовою складовою підприємства обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і задачі.

Динамічні моделі управління фінансовими ресурсами, засновані на відомих оптимізаційних моделях, стали класичним прикладом застосування економіко-математичних методів в економіці. Достатнє відображення ці дослідження одержали в роботах як вітчизняних, так і закордонних авторів, таких, як І.А. Бланк, В.М. Глушков, В.А. Забродський, Ю.Г. Лисенко, В.Л. Петренко, Дж. Гандолфо, Б.Колас, П.А. Самуельсон, Р.М. Солоу, Дж.Р. Хікс, внаслідок чого в них врахована специфіка задач управління фінансовими ресурсами, дослідження операцій в економіці, теорії управління запасами й ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано за матеріалами держбюджетної теми ДонНУ “Моделювання динаміки виробничо-економічних систем” Г-00/54, номер держреєстрації – 0100U001971.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка динамічної комплексної системи управління фінансами виробничо-економічних систем в умовах агресивного економічного оточення. Для досягнення цієї мети в дисертації поставлено і вирішено такі задачі:

аналіз особливостей й існуючих моделей дослідження динаміки функціонування фінансової підсистеми ВЕС;

проведення системного аналізу функціонування фінансів ВЕС, формалізація функцій і структури системи управління фінансами;

розробка концепції динамічної життєздатної системи управління фінансами ВЕС;

розробка математичної моделі фінансових потоків на основі моніторингу стану фінансової діяльності ВЕС;

розробка моделі управління системною динамікою фінансів ВЕС;

запропоновано новий метод побудови інформаційної системи підтримки гнучких фінансових рішень.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є динамічні процеси управління фінансовою системою ВЕС.

Предмет дослідження.  Предмет дослідження  міститься в рамках об'єкта. Він являє собою моделі і методи, що використовуються в системі управління фінансами ВЕС.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є розробки вітчизняних і закордонних вчених в області управління фінансами, дослідження економічної динаміки, системного аналізу, економіко-математичного моделювання.

Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі моделювання динамічних процесів управління фінансами виробничо-економічної системи. При цьому отримано такі нові наукові результати:

концепція динамічної життєздатної системи управління фінансами ВЕС, що побудована на основі застосування основних ідей теорії управління фірмою, запропонованої Ст.Біром, і методів програмно-цільового управління ВЕС, що дозволяє ВЕС адекватно реагувати на впливи агресивного зовнішнього середовища;

математична модель фінансових потоків, що передбачує моніторинг стану фінансової діяльності ВЕС, використовує основні ідеї контролінгу і дозволяє підвищити точність та вірогідність інформації для прийняття ефективних фінансових рішень;

моделі управління фінансами ВЕС, при побудові яких використовуються ідеї методу системної динаміки, що забезпечує фінансовій системі розвинену динамічну гнучкість;

метод побудови інформаційної системи підтримки гнучких фінансових рішень, побудований на базі сучасних інформаційних технологій, що забезпечує необхідну точність і оперативність підготовки інформації.

Практична цінність і реалізація розрахунків дослідження, отриманих у дисертації, полягає в наступному:

запропонована в дисертаційній роботі концепція динамічної життєздатної системи управління фінансами ВЕС, що дозволяє адекватно реагувати на впливи агресивного зовнішнього середовища, а також комплекс економіко-математичних моделей і методів їх реалізації дозволяють вийти на якісно новий рівень забезпечення ефективності фінансової діяльності виробничо-економічних систем;

запропонований комплекс моделей і методів їхньої реалізації має високу універсальність і може використовуватися для управління фінансами будь-яких виробничо-економічних систем, а також, з певними обмеженнями, систем невиробничого призначення.

Основні результати дослідження використані в організації системи управління фінансами ДВП “Укрпромводчормет” (м.Донецьк). Впровадження результатів дослідження дозволило одержати економію за рахунок підвищення надійності, гнучкості і мобільності системи управління фінансами підприємства, ефективного використання фінансових ресурсів, що відбулося за рахунок підвищення адекватності та оперативності управлінських рішень у системі управління фінансами підприємства.

Економічний ефект від впровадження результатів дисертації склав 250 тис. грн.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися:

на III Всеукраїнській конференції з проблем економічної кібернетики (м.Донецьк, травень 1998 р.);

на IV Всеукраїнській конференції з проблем економічної кібернетики (м.Жовті Води, квітень 1999 р.);

на Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції з питань теорії активних систем (м.Москва, Росія, листопад 1999 р.);

на V Міжнародному конгресі українських економістів (м.Львів, травень 2000 р.);

на наукових семінарах Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Публікації результатів досліджень. Результати досліджень опубліковані в 12 наукових працях, обсягом 3,6 друкованих аркушів, з яких автору належить 2,1 друкованих аркуші.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури з 120 найменувань. Робота викладена на 158 сторінках машинописного тексту, матеріал дисертації ілюструють 15 рисунків і 12 таблиць.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету і задачі, а також об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну дослідження і практичне значення наукових результатів.

У першому розділі “Концепція динамічного моделювання фінансової діяльності виробничо-економічних систем” охарактеризовано роль і місце управління фінансовою системою у системі управління ВЕС.

В сучасних умовах в Україні підвищення ефективності виробництва значною мірою залежить від рівня гнучкості і життєздатності систем управління фінансами підприємств та організацій. Особливу складність процеси і структури управління фінансами набувають на підприємствах в умовах агресивного і непередбаченого впливу зовнішнього середовища.

Критеріями оцінки ефективності побудови системи управління фінансами підприємства є оперативність роботи, ефективність функціонування і створення передумов для розробки, прийняття і здійснення таких фінансових управлінських рішень, які впливають на фінансовий механізм ВЕС для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства. У цьому контексті задачами фінансового менеджменту є: пошук фінансових джерел зростання виробництва; визначення ефективного інвестування фінансових ресурсів; раціональні операції з цінними паперами; налагодження оптимальних взаємин з фінансово-кредитною системою, господарськими суб'єктами.

Таким чином, задача ефективного управління фінансами підприємств полягає в такій організації роботи фінансової служби, що дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси на вигідних умовах, інвестувати їх із прийнятним ефектом, здійснювати прибуткові операції на фінансовому ринку.

Традиційна схема управління фінансами ВЕС має ряд істотних недоліків. Одним з них є її неадекватність складності динамічних впливів агресивного зовнішнього середовища. Другий – недостатня адаптивність даної схеми  в сьогоднішніх умовах, що швидко змінюються, ринкової і законодавчої нестабільності. Третій – відсутність превентивної системи моніторингу і попередження зовнішніх нестабільних впливів, як і елементів, які відповідають за взаємодію з зовнішнім середовищем. Четвертий –  відсутність механізму підтримки життєздатності і внутрішньої рівноваги у складній динамічній системі, якою є фінанси підприємства.

Найбільш перспективним напрямком оптимізації структур управління є динамічне моделювання систем управління фінансами. Визначною умовою динамічного моделювання фінансової підсистеми є синтез методологічних прийомів програмно-цільового підходу і математичного апарата методів моделювання, що дозволяють комплексно моделювати системні характеристики, такі, як гнучкість, ефективність, і, у кінцевому рахунку, життєздатність фінансової системи ВЕС.

Життєздатністю фінансової системи як підсистеми ВЕС є така властивість цієї системи, яка характеризує фінансові можливості ефективного (прибуткового - для ринкової економіки) функціонування ВЕС на протязі досить тривалого часу і є ознакою адаптивності системи.

Таке визначення життєздатності фінансової системи в умовах агресивного впливу зовнішнього середовища потребує нового підходу до управління фінансами ВЕС.

Вимога життєздатності як динамічної властивості фінансової системи потребує динамічного управління цією системою. Тому у дисертаційному дослідженні пропонується нова концепція динамічного управління фінансами, яка заснована на ідеях функціонування життєздатних систем, розроблених Ст. Біром. Концепція представлена на рис.1. Реалізація концепції забезпечує ефективне управління фінансами ВЕС на основі комплексу динамічних математичних моделей, що дозволяє підвищити точність і оперативність  прийняття стратегічних і оперативних фінансових рішень. Одночасно досягається й інша мета - формулюється задача оптимального управління фінансами ВЕС на всіх етапах життєвого циклу системи.

Якість управління ВЕС як господарського суб'єкта ринкових відносин істотно залежить від тієї інформації, що може бути отримана шляхом оцінки й аналізу значень параметрів її господарської діяльності.

Оскільки така інформація, як правило, буває неточною, що обумовлено властивостями як "агресивного" ринкового середовища, так і недоліками корпоративних інформаційних систем, системи управління підприємствами варто віднести до класу стохастичних систем управління зі зворотним зв'язком.

Таким чином, наявність властивості фінансової життєздатності у виробничо-економічній системі вимагає подальшого обґрунтування її місця у функціонуванні фінансів підприємства.

Також слід зазначити, що життєздатність фінансової системи ВЕС є необхідною умовою для життєздатності ВЕС в цілому, а життєздатність окремих підсистем фінансової системи є необхідною і достатньою умовою для життєздатності фінансової системи.

Розроблена концепція динамічного управління фінансами ВЕС може використовуватися з метою оптимізації функціонування ВЕС і синтезу оптимальної системи управління за критерієм життєздатності.

Задача синтезу оптимальної системи управління пропонується в такому вигляді.

Розробляється математична модель ВЕС у вигляді системи диференціальних рівнянь, задаються обмеження, крайові умови; описують параметри спостереження; критерій оптимальності управління і характеристики випадкових впливів. Для вирішення подібних стохастичних задач оптимального управління використовуються сучасні спеціальні методи, у тому числі – стохастичний принцип максимуму і метод динамічного програмування.

Особливості пропонованої концепції управління фінансами полягають у наступному:

- математичною моделлю фінансової діяльності ВЕС є функціональна математична модель фінансових потоків (ММФП), що описує "переміщення" активів і пасивів підприємства з одного стану в інший;

- як метод управління використовується метод динамічного програмування і методи, засновані на зведенні стохастичних задач оптимального управління до задач оптимальної оцінки стану підприємства і синтезу детермінованого оптимального керуючого впливу;

- програмна реалізація методів управління складає теоретичну основу системи підтримки прийняття фінансових рішень (СППФР);

- передбачається, що дії суб'єкта управління обмежуються санкціонуванням "переміщення" активів чи пасивів з одного стану в інший (платежі, здача в оренду і заставу майна і т.п.), а "проект" таких рішень виробляється в СППФР.

Основною умовою практичної реалізації описаної концепції оптимального управління фінансами ВЕС є виконання низки обов'язкових кроків:

1. Розробка математичної моделі фінансових потоків.

2. Обґрунтування достатньої для управління підприємством множини параметрів управління – .

3. Завдання раціональної множини параметрів спостереження .

4. Вибір конкретного критерію оптимальності управління .

У другому розділі "Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем" приводяться динамічні моделі управління фінансовими ресурсами, зокрема, математична модель фінансових потоків, на якій базується динамічне управління, і моделі системної динаміки фінансів ВЕС.

Математична модель фінансових потоків (ММФП).

ММФП підприємства призначена для опису функціонального взаємозв'язку між основними виробничими показниками підприємства і визначення проектів керуючих впливів, що пропонуються особою, яка приймає фінансові рішення (ОПФР). ММФП описує взаємозв'язки тільки тих показників, що можуть бути безпосередньо обчислені за даними фінансової звітності, тобто є підмножиною множини параметрів спостереження. Основна задача ОПФР - дотримання балансу між вхідними і вихідними фінансовими потоками підприємства, що забезпечує виконання цілей фінансової системи. Найважливішою характеристикою матеріально-фінансових потоків є інтенсивність переходів  активів і пасивів підприємства зі стану  у стан . На рис. 2 схематично зображені основні стани, у яких можуть знаходитися активи і пасиви підприємства, при чому елементи за номерами 2, 3, 5 і 6 є векторами.

Напрямки "переміщень" вже існуючих чи майбутніх активів і пасивів підприємства зображені у вигляді зв'язків між станами . Прикладами елементів вектора  є: основні фонди, товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, нематеріальні активи підприємства. Капітал підприємства  характеризується вектором поточних вартостей (з урахуванням ліквідності) активів у вигляді акцій інших підприємств,  виданих підприємством позичок, державних і корпоративних облігацій і т.п., а також дебіторської заборгованості. Вектор витрат характеризується сумою  загальних витрат за час спостереження, що викликані зниженням ліквідності  реалізованих на ринку активів підприємства, а також сумою платежів щодо виплати заробітної плати;  здійснення невиробничих витрат; виплати дивідендів; відсотків по заборгованостях. Стан "Резерви" характеризується сумою  тимчасово "заморожених" коштів підприємства з метою формування тих чи інших резервів відповідно до політики підприємства чи вимогами регулюючих державних органів. Усі показники  в ММФП виражаються в грошових одиницях.

Зображена графічно схема матеріально-фінансових потоків може бути представлена у вигляді системи лінійних диференціальних рівнянь у такий спосіб.

 

 

 

 

 

  

 

 

.

Припустимо, що на інтервалі часу  проводяться спостереження , що зв'язані зі станами фінансової системи  в такий спосіб:

,

де - похибки спостереження, що можуть спричинятися різними факторами; - задана матриця коефіцієнтів функціонального зв'язку. Тоді зміна параметрів стану в часі описується системою диференціальних рівнянь:

,

де  - вектор регулюючого впливу; , - матриці коефіцієнтів; - флуктуації, викликані впливом зовнішнього середовища.

Для оптимальної оцінки фінансового стану підприємства у ММФП пропонується використовувати метод оцінювання параметрів стану динамічної системи за результатами спостережень, що базується на ідеї фільтру Калмана.

Оцінка  вектора стану  знаходиться вирішенням матричного диференціального рівняння:

,

де - матриця коефіцієнтів підсилення фільтру (для некорельованих "шумів"  і , тобто ); - матриця коваріації  похибки оцінювання .

При обчисленні керуючого впливу критерій E оптимальності управління підприємством, що мінімізується, можна описати в такий спосіб:

,  (1)

де , - невід'ємно-визначені симетричні матриці; - позитивно-визначена симетрична матриця. Інтеграл від першого елемента в (1) є інтегральною квадратичною похибкою і характеризує якість управління на всьому інтервалі . Інтеграл від другого елемента в (1) є зважена "енергія" управління. Він входить в критерій для обмеження витрат на управління, що забезпечується вибором вагової функції .

Вектор регулюючого впливу має вид:

,

де симетрична матриця  визначається з матричного рівняння Ріккаті:

 

при граничній умові .

Модель динаміки руху фінансових коштів.

Практичні ідеї моделювання фінансової підсистеми з використанням системної динаміки руху коштів ще недостатньо застосовуються в сучасних умовах, незважаючи на їхні очевидні переваги. Нехай експертним шляхом установлені рівні основних фінансових показників: потреби підприємства у фінансових ресурсах (), їхнього надходження (), обсягу коштів на розрахунковому рахунку (). Для кожного інтервалу  періоду  ці показники у визначеній мірі описують статику процесу фінансової діяльності, дозволяючи системі управління приймати й оцінювати відповідні рішення для -го інтервалу в цілому. Однак реальна динамічність трьох виділених підпроцессів висуває вимоги подальшого підвищення адекватності їхніх модельних представлень. Дійсно, використання функціональних описів цих підпроцесів у вигляді рядів динаміки  дозволяє значно підвищити оперативність і точність прийнятих фінансових рішень. Дискретна природа надходження і витрачання фінансових ресурсів визначає вибір класу таких моделей — у вигляді інтегральних функцій зміни розглянутих об'ємних показників у часі.

Нехай відомі: потреба у фінансових ресурсах протягом -го підінтервала моделювання , витрати на їхнє одержання, приведені до величини місячного надходження коштів , величина ставки депозиту , що у даному випадку характеризує “омертвіння” коштів на рахунку підприємства через ефект дисконтування. Тоді оптимальні величини надходження  є рішенням задачі динамічного програмування:

,

де  - мінімальні сумарні витрати збереження фінансових коштів у резерві підприємства, - величина обсягу фінансових коштів на початок -го підінтервалу (),   

У силу прогнозованого надходження фінансових коштів  на початку -го інтервалу  інтегральна функція надходження для всього періоду моделювання має вигляд:

,

де  - асиметрична одинична східчаста функція:

За визначенням приймаємо, що  .

Очевидно, що нульові збільшення функції  на будь-якому інтервалі  правомірно інтерпретувати як надходження з нульовою інтенсивністю. У цілому значення східчастої функції  в довільній точці з області визначення  дорівнює кількості фінансових ресурсів, що надійшли на підприємство з початку модельного періоду  до поточного моменту . Динаміку витрачання фінансових ресурсів протягом модельного періоду опишемо безперервною кусочно-лінійною функцією, що не зменшується (також постулюється рівномірна інтенсивність витрачання на кожнім часовому інтервалі ()):

.  

Значення функції  в довільній точці з області визначення [] дорівнює обсягу фінансових ресурсів, споживаних підприємством для забезпечення його функціонування з початку модельного періоду  до поточного моменту .

Запропонована модель також дозволяє здійснювати прогнозні розрахунки витрачання фінансових ресурсів у наступні періоди. Так, якщо , то зі справедливості рівності  випливає, що прогнозоване витрачання грошових ресурсів на інтервалі () дорівнює .

При побудові рядів динаміки для процесів надходження і витрачання фінансових ресурсів приймалася довільна тривалість внутрішніх інтервалів () модельного періоду. Внаслідок цього визначення функцій  при дослідженні різних варіантів витрачання коштів у модельному періоді стає тривіальною задачею.

Для опису динаміки зміни коштів на розрахунковому рахунку використовується різниця інтегральних функцій надходження і витрачання коштів:

 ,

де  - залишок коштів на розрахунковому рахунку на початок модельного періоду.

Таким чином, у результаті моделювання одержуємо функцію динаміки фінансових коштів підприємства, що представляє собою деякий запас. Він має початкове значення, приплив і відтік ресурсу. Необхідність моделювання резерву фінансових коштів є актуальною задачею в умовах трансформаційної економіки, але обсяг резерву повинен бути економічно обґрунтований. В умовах, коли надходження і витрачання фінансових ресурсів для інтервалів позамодельного періоду є, власне кажучи, невідомими, значний інтерес представляє прогноз величини необхідного перехідного резерву для першого інтервалу "постмодельного" періоду.

Аналіз руху фінансових коштів із розробленої моделі дозволяє досить чітко прогнозувати ці інтервали () незадоволеної потреби () для розробки заходів щодо запобігання дефіциту коштів у майбутньому.

Створена база розрахункових фінансових даних дозволяє вирішувати широке коло фінансових задач на підприємстві та є зручним інструментом контролю відхилень фактичного витрачання коштів від прогнозованого, оскільки служить надійною опорою для вироблення керуючих впливів на всіх інтервалах прийняття рішень.

Імітаційна модель фінансової системи із використанням методу системної динаміки.

Використання імітаційної моделі фінансової діяльності підприємства є однією з центральних проблем при проектуванні та реалізації будь-яких систем управління діяльністю виробничо-економічними системами. З її допомогою можна визначити економічну ефективність будь-яких заходів щодо технічного переозброєння виробництва, зниження витрат ресурсів і т.п. Для цього достатньо створити імітаційну модель і зв'язати її з іншими моделями, що деталізують конкретні виробничі процеси.

Імітаційна модель не повинна копіювати фактичний стан фінансової діяльності підприємства, але має давати керівництву інформацію про тенденції зміни обсягів фінансових ресурсів при прийнятті конкретних управлінських рішень без зайвої деталізації. Таким чином, зміст імітаційної моделі повинен визначатися цілями моделювання, які можна сформулювати таким чином:

1. Визначити обсяг коштів у фондах розвитку і на розрахунковому рахунку підприємства за окремі періоди часу (місяці, квартали, тощо) для різноманітних варіантів виробничих ситуацій з урахуванням відомих технологічних нормативів витрат ресурсів у виробничому процесі з окремих напрямків і відомих статистичних коефіцієнтів.

2. Визначити чутливість зміни розмірів фондів розвитку підприємства, фінансового резерву й обсягу виплачуваних акціонерам дивідендів до змін нормативних і статистичних коефіцієнтів, змін витрат фінансових ресурсів.

Згідно теорії і принципів моделювання системної динаміки підприємства, розроблених Дж.Форестером, фінансову діяльність не можна розглядати незалежно від виробничої діяльності підприємства, тому що саме проведення виробничої діяльності викликає необхідність витрат фінансових ресурсів, визначає напрямок і обсяги їхнього використання.

Нижче подається стисла характеристика моделі. Входи в модель - це місячні обсяги надходження ресурсів у вигляді розрахунків за поставлену продукцію, обсяги постачання матеріалів і комплектуючих для виробничої діяльності підприємства, а також обсяги попиту на продукцію підприємства за місяць. Виходами моделі є стан фондів розвитку підприємства, фінансового резерву й обсягу нарахованих дивідендів.

Напрямки матеріальних і фінансових потоків у моделі є протилежними, тобто, коли рух матеріальних цінностей відбувається від постачання матеріальних ресурсів до відвантаження готової продукції споживачам, рух коштів відбувається в іншому напрямку: від оплати продукції підприємства до оплати підприємством поставлених йому матеріалів і комплектуючих. Рівень прибутку визначається у відповідності зі статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку", як різниця між доходами підприємства від виробничої діяльності, виробничими витратами й амортизацією.

У зв'язку з тим, що всі елементи ВЕС змінюють свій стан через рівні проміжки часу, для побудови моделюючого алгоритму доцільно використовувати дискретні розрахунки, у яких крок моделювання  дорівнює одному місяцю. Це пов'язано з модельним припущенням, що надходження і витрачання ресурсів здійснюються щомісяця. Тому всі процедури модельного алгоритму повторюються для кожного місяця:

Процедура 1. "Розрахунок надходження і використання матеріалів". При виконанні  цієї процедури розраховуються надходження комплектуючих виробів на склад, обсяги на складі і надходження їх у виробничий процес.

Процедура 2. "Розрахунок обсягів виробництва продукції".

Процедура 3. "Розрахунок надходжень і продажу готової продукції".  

Процедура 4. "Розрахунок руху фінансових ресурсів". Формуються надходження на розрахунковий рахунок, виплати з нього, прибуток, що зображено на рис.3.

Процедура 5. "Розрахунки коштів у фінансовому резерві, фондах розвитку підприємства, фонди дивідендів". У відповідності з нормами, що задає дослідник, гроші з прибутку розподіляються між відповідними фондами.

Імітація фінансової діяльності ВЕС дозволяє аналізувати залишок фінансових ресурсів на рахунках і у фондах, їх надходження і витрачання, якість управлінських рішень в галузі фінансів з боку кількісних і якісних критеріїв оцінки, що формуються дослідником. Такими критеріями можуть бути: річний обсяг прибутків; рентабельність, ліквідність, платоспроможність і т.п. Моделюючий алгоритм організовує проведення розрахунків по місяцях із виведенням будь-якої інформації, що циркулює в моделі, для керівництва.

У третьому розділі “Реалізація результатів динамічного моделювання фінансової підсистеми з використанням нових інформаційних технологій” описано новий метод побудови інформаційної системи підтримки гнучких фінансових рішень.

У сучасних умовах особливу гостроту здобуває підвищення якості управління розробкою і реалізацією інвестиційних проектів.

Ефективна система підтримки прийняття інвестиційних фінансових рішень повинна забезпечити: моніторинг інвестиційного проекту; виявлення відхилень від цілей реалізації проекту за допомогою критеріїв і обмежень, що фіксуються в календарних планах, бюджетах, розрахункових потребах у трудових і матеріальних витратах, фінансових, нормативних і ін.; прогнозування наслідків сформованої ситуації; обґрунтування необхідності прийняття коригувального впливу.

На етапі побудови системи контролю за реалізацією проекту визначаються вимоги до програмного забезпечення, що реалізує функції контролю. Вони повинні задовольняти визначеним критеріям за: складом і рівнем деталізації опису робіт, що підлягають контролю; складом показників і формою представлення первинної інформації; термінами представлення первинної інформації й аналітичних звітів; складом, методами і технологіями аналітичних і графічних звітів. Також важливою проблемою є забезпечення єдності інформації для всіх учасників проекту.

Для одержання узагальненого показника реалізації проекту потрібна система показників виконання проекту за часом і за вартістю. Ці показники і відповідні звіти і графіки для керівництва будь-якого рівня можуть бути оперативно розраховані та побудовані тільки за допомогою ЕОМ. Вибір способу розрахунку залежить від таких факторів, як складність і обсяг моделей, кількість параметрів, що фігурують у розрахунку, (час, ресурси, вартість, виконавці, імовірності й ін.), обсяг і характер оперативних змін моделі, ступінь автоматизації суміжних процедур планування і управління (передача інформації, первинна обробка і збереження нормативних і поточних даних і т.п.), і ін. Набір параметрів, що розраховуються, аналогічний такому, використовується при плануванні.

У результаті контролю й аналізу виявляються "вузькі місця" у поточному і майбутньому ході робіт і готуються пропозиції щодо їхнього своєчасного усунення (виробляються регулюючі впливи). Ця процедура виконується аналогічно приведенню параметрів моделі у відповідність із заданими обмеженнями при плануванні.

Основні етапи методу прийняття динамічних фінансових рішень можуть бути представлені у такому вигляді (рис.4.):

Процес побудови моделі є найбільш трудомістким і вимагає значної підготовчої роботи зі збору й аналізу вихідних даних. Так, наприклад, для діючого підприємства необхідно цілком описати стан балансу, включаючи структуру і склад наявних активів, зобов'язань і капіталу підприємства на дату початку проекту, що займає чимало часу, однак застосування комп'ютерної техніки дозволяє зробити це з мінімальними витратами.

Наступним етапом методу є опис плану розвитку проекту. Для цього необхідно розробити таку вхідну інформацію: інвестиційний план, включаючи календарний план робіт із зазначенням витрат і використовуваних ресурсів; операційний план, що включає стратегію збуту  продукції чи послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі витрати і накладні витрати.

Для визначення потреби у фінансуванні варто зробити попередній розрахунок проекту. У результаті попереднього розрахунку визначається ефективність проекту без урахування вартості капіталу, а також визначається обсяг коштів, необхідний і достатній для покриття дефіциту капіталу в кожний розрахунковий період часу з кроком один місяць.

Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план фінансування із залученням додаткового акціонерного капіталу, позикових коштів, лізінгових угод.

У процесі розробки стратегії фінансування проекту ОПФР повинен мати можливість моделювати обсяг і періодичність дивідендів, що виплачуються, а також стратегію використання вільних коштів (наприклад: розміщення коштів на депозит у комерційному банку чи придбання акцій інших підприємств).

ОПФР також аналізує кілька варіантів розвитку проекту відповідно до різних сценаріїв реалізації. Після визначення найбільш імовірного сценарію проекту він приймається за базовий. На основі базового варіанта проекту виконується аналіз чутливості і визначаються критичні значення найбільш важливих факторів, що впливають на фінансовий результат проекту.

Виходячи з можливостей розробленого методу, в роботі доведено, що цей метод відповідає всім основним вимогам системи контролю за реалізацією інвестиційного проекту, підвищує якість і оперативність фінансових рішень, що приймаються.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Створення динамічних математичних моделей, впровадження нових інформаційних технологій на їх основі в управлінні фінансами висуває ряд нових, спеціальних вимог до настройки системи управління ВЕС. Високі вимоги до якості прийнятих фінансових рішень, конкуренція на внутрішньому і світовому фінансових ринках, обмеженість часу – ці та багато інших факторів, характерні для сучасних економічних умов, обумовлюють необхідність створення життєздатної та гнучкої системи управління фінансами, динамічних управлінських рішень, оптимальної структури управління фінансами підприємства.

В дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем, що відповідно до мети і завдань дослідження відображено в наукових результатах:

проаналізовано особливості й існуючі моделі дослідження динаміки функціонування фінансової підсистеми ВЕС, порівняно можливості розробок вітчизняних і закордонних вчених, виявлено їх переваги і недоліки;

проведено системний аналіз функціонування фінансів ВЕС, формалізовано функції і структуру системи управління фінансами, проаналізовано механізм прийняття фінансових рішень, наведено розроблений автором новий аксіоматичний підхід до поняття фінансової технології;

розроблено нову концепцію динамічної життєздатної системи управління фінансами ВЕС, що побудована на основі застосування основних ідей теорії управління фірмою, запропонованої Ст.Біром, і методів програмно-цільового управління ВЕС, що дозволяє ВЕС адекватно реагувати на впливи агресивного зовнішнього середовища. Система управління фінансами складається з п'яти підсистем: першої – управління функціональними елементами, другої – координації їх діяльності, третьої –  внутрішнього контролю та оптимізації діяльності елементів, четвертої – управління взаємодією з зовнішнім оточенням і п'ятої – розвитку і прийняття стратегічних рішень;

розроблено математичну модель фінансових потоків на основі моніторингу стану фінансової діяльності ВЕС, що використовує основні ідеї контролінга і дозволяє підвищити точність і вірогідність інформації для прийняття ефективних фінансових рішень;

розроблено модель динаміки руху фінансових потоків ВЕС на базі застосування оптимізаційних моделей динамічного програмування, а також модель багатокритеріальної оптимізації, яка забезпечує фінансовій системі розвинену динамічну гнучкість;

розроблена комплексна імітаційна модель фінансової системи ВЕС, при побудові якої використовуються ідеї методу системної динаміки. Вона дозволяє визначити обсяг коштів на рахунку підприємства для різних варіантів виробничих ситуацій, а також  чутливість фінансових параметрів до зміни нормативних і статистичних коефіцієнтів, витрачання фінансових коштів за окремими напрямками. Модель реалізована з застосуванням прикладного програмного пакету PowerSim;

запропоновано новий метод побудови інформаційної системи підтримки гнучких фінансових рішень, що базується на сучасних інформаційних технологіях і забезпечує необхідну точність і оперативність підготовки інформації за рахунок підвищення якості управління розробкою і реалізацією інвестиційних проектів. Цей метод відповідає всім основним вимогам системи управління інвестиційного проекту, що підвищує адекватність фінансових рішень, що приймаються.

Економічний ефект від впровадження результатів дисертації склав 250 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ РОБІТ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Опублікованих у провідних наукових спеціалізованих виданнях

1.  Левицкий С.И. Моделирование финансовой деятельности производственного предприятия методом системной динамики // Модели управления в рыночной экономике. Донецк, ДонГУ, 2000. -  С.159-163.

2.  Левицкий С.И. Моделирование динамики финансовых средств предприятия // Модели и методы финансового менеджмента (Сб. науч. ст. "Новое в экономической кибернетике"). Под общ. ред. Лысенко Ю.Г. – Донецк: ДонНУ, 2000 г. –  №3. – С. 77-84.

3.  Лысенко Ю.Г., Денисов В.И., Левицкий С.И. Управление проектом реализации незавершенного строительства угольной шахты. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1997 р. – 28 с. (Особистий внесок здобувача: запропоновано новий підхід до управління проектним фінансуванням незавершеного будівництва вугільної шахти "Самсонівська-Західна" (м. Краснодон)).

4.  Лисенко Ю.Г., Левицкий С.И., Свиденко Р.В. Экономико-математическое моделирование эффективности использования финансовых инструментов // Модели управления в рыночной экономике. – Донецк: ДонГУ, 1998 р. – С. 271-281. (Особистий внесок здобувача: синтезовано модель вексельного обігу для транспортних підприємств і зроблено оцінку ефективності запропонованої моделі).

5.  Денисов В.И., Левицкий С.И., Федченко В.В. Новые информационные технологии в процессе контроля реализации проекта // Модели управления в рыночной экономике. – Донецк: ДонГУ, 1999 р. – С. 70-80. (Особистий внесок здобувача: розроблено методичні основи застосування фінансової інформаційної технології управління проектами "Project Expert").

6.  Виноградский С.Б., Левицкий С.И., Литвиненко С.В. Синтез гибкой системы принятия решений // Вестник ДонГУ. - Донецк: ДонГУ, 2000 г. – С. 89-96. (Особистий внесок здобувача: запропоновано багатокритеріальну модель прийняття динамічних фінансових рішень).

7.  Левицкий С.И., Маншилин К.Н., Филлиппов А.В. Экспресс-диагностика системы управления предприятием // Управленческое консультирование (Сб. науч. ст. "Новое в экономической кибернетике") Под общ. ред. Лысенко Ю.Г. – Донецк: ДонГУ, 2000 г. –  №1. – С. 60-70. (Особистий внесок здобувача: запропоновано новий підхід до діагностики системи управління виробничим підприємством при переході на нові інформаційні технології в управлінні фінансами).

Опублікованих за матеріалами конференцій

8. Левицький С.І. Моделювання фінансової діяльності виробничо-економічних систем із застосуванням методу системної динаміки. - Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів: Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку - Львів, 22-26 травня 2000р. – С. 386-387.

9. Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Лепа Р.Н., Левицкий С.И., Самирханов В.А. Определение финансово-хозяйственного состояния предприятия / Препринт доклада. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1995 р. – 46 с. (Особистий внесок здобувача: запропоновано методику проектування автоматизованого робочого місця економіста-аналітика).

10. Денисов В.И., Левицкий С.И. Механизмы управления проектами методами ТАС // Теория активных систем. Труды юбилейной международной научно-практической конференции. - Москва: СИНТЕГ, 1999 р. – С.149-150. (Особистий внесок здобувача: розроблено механізм управління фінансовим проектом з використанням апарата теорії активних систем).

11. Капустин Н.П., Левицкий С.И. Моделирование экономической безопасности предприятия в условиях воздействия угроз теневого сектора экономики // Труды IV Всеукраинской конференции по проблемам экономической кибернетики. – Желтые Воды, май 1999 г. – С. 18-22. (Особистий внесок здобувача: подано основні положення забезпечення і управління фінансовою безпекою підприємства в динаміці як найважливішої складової його економічної безпеки).

12. Лепа Р.Н., Левицкий С.И. Интеграция системы управленческого учета и финансового моделирования на предприятии – Х.: ХИЭУ, 2000 г. – С. 34-37. (Особистий внесок здобувача: розглянуто особливості координації систем управлінського обліку і фінансового планування на підприємстві).

АНОТАЦІЯ

Левицький С.І. Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання. Донецький національний університет, Донецьк, 2001.

У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження систем управління фінансами підприємств України, розроблено нову концепцію динамічної системи управління фінансами ВЕС, побудовану на основі застосування основних ідей теорії управління фірмою, запропонованої Ст.Біром, і методів програмно-цільового управління, що дозволить адекватно реагувати на впливи агресивного зовнішнього середовища.

На основі даної концепції розроблено комплекс економіко-математичних методів і моделей управління фінансами і методи його реалізації з використанням нових інформаційних технологій.

Ключові слова: динамічна система управління фінансами, системний аналіз, економіко-математичні моделі, управління фінансовими ресурсами, життєздатність.

АННОТАЦИЯ

Левицкий С.И. Моделирование динамики финансовой деятельности производственно-экономических систем. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – Экономико-математическое моделирование. Донецкий национальный университет, Донецк, 2001.

В диссертации осуществлена постановка и решение новой актуальной задачи моделирования динамики процессов управления финансами производственно-экономической системы.

На основе проведенного исследования систем управления финансами предприятий Украины проанализированы особенности и существующие модели исследования динамики функционирования финансовой подсистемы ПЭС. Проведен системный анализ функционирования финансов ПЭС, формализованы функции и структура системы управления финансами.

Предложена новая концепция динамичной системы управления финансами ПЭС построенная на основе применения основных идей теории управления фирмой, предложенных Ст.Биром, и методов программно-целевого управления, которая позволит адекватно и своевременно реагировать на возмущающие воздействия агрессивной внешней среды.

На основе данной концепции разработана математическая модель финансовых потоков на основе мониторинга состояния финансовой деятельности ПЭС, использующая основные идеи контроллинга и позволяющая повысить точность и достоверность информации для принятия эффективных финансовых решений.

Разработаны модели управления финансами ПЭС, использующие идеи метода системной динамики и обеспечивающие финансовой системе развитую динамическую гибкость. В частности, синтезирована модель динамики движения финансовых потоков ПЭС на основе применения оптимизационных моделей динамического программирования, которая оптимизирует направления поступления и расходования финансовых средств, позволяет анализировать их избыток или дефицит. Также разработана многокритериальная модель управления финансами ПЭС, повышающая гибкость принимаемых управленческих решений и расширяющая диапазон возможностей управления.

Впервые предложена комплексная имитационная модель управления финансовыми ресурсами, позволяющая определить объем средств на счетах предприятия для различных вариантов производственных ситуаций и определить чувствительность изменения финансовых параметров к изменению нормативных и статистических коэффициентов, изменению расходов финансовых средств по отдельным направлениям, реализованная с применением прикладного пакета PowerSim.

Разработанный на основе комплекса моделей и методов их реализации метод построения информационной системы поддержки гибких финансовых решений имеет высокую универсальность и может использоваться для управления любыми производственно-экономическими системами, а также, с определенными ограничениями, системами непроизводственного назначения.

Внедрение результатов исследования позволило получить экономию за счет повышения надежности, гибкости и мобильности системы управления финансами предприятия, эффективного использования финансовых ресурсов.

Ключевые слова: динамичная система управления финансами, системный анализ, экономико-математические модели, управление финансовыми ресурсами, жизнеспособность.

SUMMARY

Levitsky S.I. Modelling of the production and economic system's financial activity dynamics. – Manuscript.

Thesis for competition of Candidate Degree in Economics on speciality 08.03.02 – Economic and mathematical modeling. – Donetsk National University, Donetsk, 2001.

On the basis of performed research of the financial management systems of ukrainian enterprises the thesis suggests the new conception of dynamic finance management system of the production and economic systems. The system is based on the application of the basic ideas of enterprise management theory proposed by St. Beer and the program and goal methods. It allows to adequately react against disturbing influences of aggressive environment.

The complex of economic and mathematical methods and models based on the conception and methods of its realization using the new information technologies were developed.

Key words: dynamic financial management  system, system analysis, economic and mathematical models, financial resources management, viability.   
1. Тесты по Финансовой математике
2. юридическую сущность базовых правовых категорий; обеспечить глубокое понимание юристами поведения чело
3. Тема 2 Анализ полной стоимости Цель занятия ~ приобретение навыков проведения анализа полной стоимости пр
4. Тема- Глобализация и мировая политика Глобализация как одна из наиболее важных тенденций развития мира в на
5. Реферат- Методы воспроизведения заболеваний органов системы пищеварения
6. тема 25 Полевой проект участка ВАД Выполнил- стт 341 взвода Иванов И
7. Секвенирование дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
8. Тема 5- Залучення громадськості до участі в розкритті злочинів та взаємодія слідчого з оперативними та експер
9. тема Intermp просматривает базу данных в поиске записей содержащих образцы запроса
10. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР Математическое и программное обеспечения САПр призваны решить две задачи
11. Розробка системи автоматизації процесу спікання агломераційної шихти в умовах агломераційного цеху на під
12. Пояснительная записка
13. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
14. яку інформацію про номери і фамілію проживаючих гостей особам що не працюють в готелі; за всіма довідками по
15. Задание 6 Предметная область ПО- Сбыт готовой продукции некоторые функции выполняемые сотр
16. Перитоніт після кесарева розтину- прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнто
17. Юридическая газета
18. ТЕМА ПАТОЛОГИЯ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ Цель занятия- Изучение теоретических и практических аспектов пато.html
19. тема общеобязательных юридических норм установленных и охраняемых государством а понятие субъективное п
20. Проблемы толкования Конституции Российской Федерации