Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематика розум до порядку приводить ці слова належать великому М

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Вступ

«Математика розум до порядку приводить» -- ці слова належать великому М.В.Ломоносову. Це дійсно так. Адже однією з найбільш важливих характеристик мислення є його логічність, можливість робити правильні висновки, аналізуючи наявні факти. Про людину, у якої добре розвинене логічне мислення, говорять, що вона ґрунтовно мислить, чітко розмежовує поняття, оперує конкретними фактами.

Ця найцінніша риса виникає та розвивається головним чином при вивченні математики, зокрема, в процесі розв’язування задач .Адже математика це практична логіка , в ній кожне нове положення отримується за допомогою строго обумовлених суджень на основі раніше відомих положень, тобто строго доводиться. Ломоносов наведеними вище словами підкреслив цю особливість математики. Вивчення математики формує не тільки логічне мислення, а й багато інших рис людини: здогадливість, критичність, акуратність у роботі, цілеспрямованість та ін.

Дана методична розробка дає можливість показати, як математика активізує розумову діяльність студентів, розвиває логічне мислення і уміння вгадувати наперед результат, уміння розумно шукати правильний шлях в самих складних та заплутаних умовах задач.

Система різнорівневих завдань дає можливість організувати роботу з розширення обсягу знань і вмінь студентів, які працюють переважно в самостійному режимі. Студенти, що виконали своє завдання, презентують результати роботи всьому колективу, обмінюються інформацією, виступаючи в ролі консультанта, обирають інші завдання.

Римський філософ Цицерон говорив: «Інтелект – це здатність людини керуватися розумом, відчуттям і волею». Отже, застосування інтегральної технології сприяє успішному використанню можливостей диференційованого підходу для підвищення якості математичної підготовки студентів, створює умови для виховання інтелектуально розвиненої особистості.

Зміст

Вступ

3

1.

2.

План заняття  

Хід заняття

5

2.1

Організаційна частина

7

2.2

Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навиків і умінь

7

2.3

Ознайомлення студентів з темою та планом заняття. Мотивація навчальної діяльності

8

2.4

Актуалізація опорних знань студентів

8

2.5

Застосування знань, осмислення вмісту і послідовності вживання практичних дій

8

2.6

Узагальнення та систематизація студентами вивченого матеріалу

10

2.7

Повідомлення домашнього завдання

10

2.8

Підсумки заняття

10

Додаток А.  

Додаток В

Додаток С

11

12

13

Додаток D

14

ПЛАН    ЗАНЯТТЯ  

Дисципліна : “Математика ”

Дата : 23.11.11             

Група : ЕО-11

Кількість студентів за списком: 25

Спеціальність: 5.05030103 "ЕО"

Місце проведення: кабінет математики

Тема заняття : Перетворення тригонометричних виразів

Мета заняття:

Методична удосконалення методики впровадження інтегральної технології у викладання математики;

Дидактична удосконалення знань студентів про основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, формування вмінь виконувати перетворення виразів, використовуючи основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу;

Виховна  –      виховання потреби у студентів розширення знань, формування вмінь розвитку волі (прагнення переборювати труднощі), пам’яті, навичок самоконтролю та взаємоконтролю

Вид заняття : практичне заняття (міні-тренінг)

Тип заняття : заняття застосування знань, вмінь та навичок

Методичне забезпечення:

 1.  Таблиці «Тригонометричні функції»;
 2.  Технологічна карта заняття;
 3.  Картки парної, індивідуальної, домашньої самостійної роботи;
 4.  Опорний конспект з теми, термінологічне поле;
 5.  МS Office PowerPoint, презентація елементів заняття

Технічні засоби навчання:

 1.  Персональний комп’ютер, проектор

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі: “Ділова українська мова”, “Математика”

Забезпечуємі: “Комп’ютерна техніка та програмування”, “Фізика ”  

Література

 1.  Афанасьєва О.М., Бродський Я.С. ,Павлов О..Л, Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 10 клас: Пробний підручник. –  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004
 2.  Нелін Е.П. Алгебра і начала аналізу: підручник для 10 кл: академ. рівень –

Х. : Гімназія, 2010

Додаткова :

1. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Математика. Підручник. – К.: Вища школа, 2001

2. Богомолов II.В. Практические занятия по математике. - М,: Высш. шк., 1990

3. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. Математика для техникумов. Учеб. пособие. – М.: Наука. Гл.ред.физ - мат.лит., 1990

Хід і зміст заняття

1.1. Організаційна частина:                                                                        2хв.

Привітання зі студентами

Відмітка і журналі відсутніх

Перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії

1.2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навиків і умінь                                                                                               15 хв.

1) Студенти групи відображають опорний конспект (основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу) на аркушах, які здаються для перевірки викладачем (Додаток А). За кожну правильно записану формулу студент отримує 1 бал. Всього 9 балів.

Викладач пропонує проаналізувати свої записи по пам’яті за допомогою слайда презентації

2) фронтальна перевірка якості засвоєння основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргументу проводиться у вигляді завдання «Знайди помилку». За кожну обґрунтовану відповідь студент отримує 2 бали. Всього 10 балів.

Завдання. При виправленні помилки вам необхідно обґрунтувати свої дії.

Вправа 1. Якщо

Обґрунтування: функція косинус альфа у другій чверті від’ємна, тому відповідь повинна бути -0,8.

Вправа 2.  Якщо

Обґрунтування: вираз під коренем повинен містити квадрат функції косинус,тому

Вправа 3. Якщо Правильна відповідь :

Вправа 4. Якщо  

Правильна відповідь :

Вправа 5. Рівності можуть виконуватися одночасно, оскільки Правильна відповідь :

2. Ознайомлення студентів з темою та планом заняття. Мотивація навчальної діяльності.                                                                               2  хв.

Проблемне питання. Знайдіть значення виразу 1 - sincostg, якщо sin = 0,7.

Викладач: - Звичайно, за поданим значенням sin можна знайти значення cos і tg (принаймні з точністю до знака), а потім і значення заданого виразу. Але такий спосіб розв’язання не є раціональним, його застосування потребує багато часу та обчислень. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу дозволяють спрощувати тригонометричні вирази та доводити тригонометричні тотожності. Отже, завдання заняття – навчитися застосовувати співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу до перетворення виразів. Викладач знайомить студентів з порядком оцінювання роботи кожного на занятті за допомогою таблиці оцінювання (Додаток Б)

 1.  Актуалізація опорних знань студентів.                                                     12  хв.

Викладач: - Оскільки під час перетворення тригонометричних виразів виконуються прийоми, що були розглянуті для перетворення раціональних виразів, то давайте повторимо формули скороченого множення та їх застосування до виконання дій над цілими та дробовими алгебраїчними виразами.

Математичний диктант:

 1.  Запишіть у вигляді тричлена: а) ; б) .
 2.  Подайте у вигляді квадрата: а) ;б) .
 3.  Спростіть вираз: а) б) в)
 4.  Виконайте дії:

Перевірка проводиться за допомогою взаємоконтролю з виставленням оцінки у кількості балів (Додаток В). Кожне правильно виконане завдання оцінюється 1 балом. Всього 8 балів.

4.  Застосування знань, осмислення вмісту і послідовності вживання практичних дій                                                                                                40 хв.

І етап. Колективне розв’язування вправ

 1.  Виконання усних вправ:                                                                   5 хв.

Спростіть вираз: 1) 2) ; 3)

4) 5)6)  

7) .

 1.  Колективне розв’язування вправ у дошки                                         15 хв.

Викладач оцінює роботу студента за дванадцятибальною шкалою.

Вправа 1. Спростіть вираз

Розв’язок.

Вправа 2. Спростіть вираз

Розв’язок.

Вправа 3. Доведіть тотожність .

Доведення. Перетворимо ліву частину рівності:

ІІ етап. Математичний марафон.                                                        20 хв.

Виконання письмових вправ самостійно з перевіркою ланцюжком або у вигляді самоконтролю (Слайд 8): 

Вправа 1. Спростіть вираз:

а) б)

в) г)

д) є) .

За кожне правильно виконане завдання надається 1 бал

Вправа 2. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях  значення виразу не залежить від :

а) б) в) .

За кожне правильно виконане завдання надається 1 бал

Вправа 3. Доведіть тотожність:

а) б)

За кожне правильно виконане завдання надається 1,5 бала

Вправа 4. Обчисліть:

а) 1 - sincostg, якщо sin = 0,7; б)   

в)

г)

За кожне правильно виконане завдання надається 2 бали

5.  Узагальнення та систематизація студентами вивченого матеріалу.       5 хв.

Знати:

 1.  Означення тригонометричних функцій,
 2.  Формули, що виражають основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу;

Уміти виконувати перетворення тригонометричних виразів.

Студенти підводять підсумки виконаної роботи, заповнюючи таблицю, підсумовують отримані бали і переводять їх в оцінки

6.  Повідомлення домашнього завдання.                                       2 хв.

Повторити матеріал теми «Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу». Виконати домашню самостійну роботу.

Умова домашньої самостійної роботи

№ п/п

І варіант

ІІ варіант

1

Спростіть вираз:

а)

б)1б

в)

г)

2

Доведіть тотожність:

а)

1,5б

б)

1,5б

3

Знайдіть значення виразу

4

Доведіть, що при всіх допустимих значеннях  значення виразу не залежить від :

7. Підсумки заняття.                                                                            2хв.

Викладач _____________________ Г.В. Козлова

Додаток А

рад = 180

 180

Опорний конспект з теми «Тригонометричні функції»

Синус – це ордината точки Р одиничного кола

Косинус – це абсциса точки Р одиничного кола

                                           Тангенс – це відношення ординати до абсциси точки Р одиничного кола

                                          Котангенс – це відношення абсциси до ординати точки Р одиничного кола

Р0

sin

у

х

cos

Р

                                               Синус – це ордината точки Р одиничного кола

                                                тригонометрична одиниця

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                  

       

                                               

0

sin

0

1

0

–1

cos

1

0

–1

0

tg

0

1

0

ctg

1

0

0

Додаток Б

Критерії оцінювання

п/п

Назва роботи

Кількість балів, набраних студентом

Максимальна кількість балів

1

Відображення опорного конспекту

9

2

Завдання «Знайди помилку»

10

3

Математичний диктант

8

4

Колективне розв’язування вправ у дошки

11

5

Математичний марафон

5.1

Вправа 1, вправа 2

9

5.2

Вправа 3

3

5.3

Вправа 4

8

Всього

58

Переведення отриманих балів в оцінки:

Кількість набраних балів

Оцінка

50-58

12

46-49

11

40-45

10

36-39

9

30-35

8

24-29

7

18-23

6

14-17

5

10-13

4

Менше 10 балів

3

Додаток В

Математичний диктант:

 1.  Запишіть у вигляді тричлена: а) ; б) .
 2.  Подайте у вигляді квадрата: а) ;б) .
 3.  Спростіть вираз: а) б) в)
 4.  Виконайте дії:

Розвязок.

 1.  а) ; б)
 2.  а) ;б) .
 3.  а)б)

в)

4)

Додаток Г

Вправа 1. Спростіть вираз:

а)  

б)

в)  

г)

д)

є) .

Вправа 2. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях  значення виразу не залежить від :

а)  

б)  

в)

Вправа 3. Доведіть тотожність:

а)  

б)

Вправа 4. Обчисліть:

а) 1 - sincostg, якщо sin = 0,7;

1 - sincostg=1-

Відповідь: 0,51.

б)   

Відповідь: -4.

в)  

Відповідь:

г)

Так як

Відповідь: .
1. Реферат- Цели и результаты банковской денежно-кредитной политики
2. философия в буквальном переводе с греческого означает любовь к мудрости
3. Караван На первый взгляд центральная мысль фильма осуждение растущей во всем мире наркомании
4.  Иностранный капитал и экономические интересы России Распад Советского Союза разрушение ранее устойчивы
5. Лекція 3. АНТИФЕОДАЛЬНА ТА НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ НА НАПРИКІНЦІ XVII ~ НА ПОЧАТКУ XVIII ст
6. Реферат Стабилитроны Выполнил- Проверил- 2001 г
7. Каждая переменная имеет собственное имя
8. Розрахунок фонду оплати праці.html
9. Реферат Иконопись Выполнил- студент II курса исторического факультета Тимуршин Линат
10. 12 докторов лечащих депрессию
11. Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека
12. квазиденьги Денежный мультипликатор 7
13. по теме- телефонный этикет
14. Цена продукции Цена ~ денежное выражение стоимости товара работы или услуги или сумма денег которую по
15. Тема Дванадцать правил Е
16. Эвфемизмы в современной русской речи на примере материалов печатных и электронных российских СМИ
17. Дидактические процессы в предмете физическая культура
18. Всіхромосомніхворобикласифікуються за типом мутаційїхвикликають
19.  Оценить ситуацию 2
20. Искусство в контексте культуры