Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема. Характеристика сфер та ланок фінансової системи

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Тема. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.

План.

1. Державні фінанси.

2. Фінанси суб'єктів господарювання.

3. Міжнародні фінанси.

4. Фінансовий ринок.

5. Страхування.

1. Державні фінанси.

Провідне місце у фінансовій системі як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві посідають державні фінанси. Державні фінанси характеризуються за двома напрямами:

1) ланками — які визначають форми фінансових відносин;

2) рівнями — які розмежовують їх за органами влади й управління.

У системі державних фінансів грошові потоки відображають відносини перерозподілу ВВП і формування державних фінансових ресурсів, в розрізі двох груп: централізованих і децентралізованих.

Основними ланками державних фінансів є:

1. Бюджетна система. її структура визначається Конституцією України та Бюджетним Кодексом і залежить від форм державного устрою.

2. Цільові фонди держави призначені для фінансування певних потреб і видатків держави, які мають особливе значення для економічного і соціального розвитку суспільства. Специфіка цільових фондів полягає у їх цільовому призначенні та чітко визначених джерелах формування.

3. Державний кредит характеризує відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами — юридичні й фізичні особи цієї та інших країн, уряди інших країн, міжнародні організації та фінансові інститути.

4. Фінанси державного сектора економіки відображають відносини, що характеризують грошові потоки на підприємстві й відображають процеси формування, розподілу і перерозподілу його доходів.

2. Фінанси суб'єктів господарювання.

Базовою основою фінансової системи виступають фінанси суб'єктів господарювання.

Виходячи із способів фінансового забезпечення своєї діяльності, розрізняють такі методи господарювання:

1) комерційний розрахунок;

2) неприбуткова діяльність;

3) кошторисне (бюджетне) фінансування.

Комерційний розрахунок передбачає відшкодування всіх витрат і отримання прибутку. Комерційні підприємства є основними платниками податків до бюджету. Через систему бюджетного перерозподілу забезпечується фінансування установ невиробничої сфери за рахунок частини вилученої вартості з підприємств, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріального виробництва. На принципах неприбутковості працюють, як правило, комунальні підприємства й установи соціального забезпечення. Вони передбачають як власні, так і бюджетні джерела фінансування наданих послуг. Для бюджетних організацій найголовнішою формою фінансування є бюджетні асигнування, що виділяються з відповідного бюджету на підставі планового документа — кошторису.

3. Міжнародні фінанси.

Структура міжнародних фінансів наведена на рис. 1

Сфера міжнародних фінансів відображає:

1) рівень світового господарства;

2) обмінні та перерозподільні відносини на світовому рівні;

3) діяльність на цьому рівні як національних суб'єктів господарювання, так і держави.

4. Фінансовий ринок.

Фінансовий ринок — важлива забезпечуюча сфера, складова фінансової та економічної систем. Фінансовий ринок виступає як:

1) своєрідна надбудова, через яку координується діяльність усієї фінансової системи;

2) сполучна сфера, через яку здійснюється рух фінансових ресурсів;

3) визначальний елемент ринкової економіки, без якого не може працювати весь ринковий механізм, оскільки все починається з фінансового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання.

Суть відносин у сфері фінансового ринку полягає в купівлі-продажу фінансових ресурсів.

Мета фінансового ринку — забезпечити грошовими коштами всю систему ринків.

Фінансовий ринок складається з великої кількості різних каналів, через які гроші переливаються від власників заощаджень до позичальників (рис. 2):

Канали прямого фінансування — це канали, якими грошові кошти рухаються безпосередньо від власників до позичальників.

Канали непрямого фінансування — це канали, якими грошові кошти рухаються від власників до позичальників через фінансових посередників (банки, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди тощо).

Фінансовий ринок складається з двох сегментів (ринків):

1) ринку позикових капіталів;

2) ринку цінних паперів.

5. Страхування.

Страхування складає відокремлену, специфічну ланку фінансової системи. Характерні ознаки страхування:

1) розглядається як один із способів відшкодування за рахунок резервів збитків юридичних і фізичних осіб, спричинених несприятливими обставинами (страховими подіями, ризиками);

2) відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів за рахунок страхових внесків;

3) посідає проміжне місце між фінансами суб'єктів господарювання та державними фінансами.

Література:

1.  В. Я. Цуканова. Страхование: Курс лекций – Харьков, ИНЖЕК, 2003-128с

2. Гончаров А. Б. Финансовый менеджмент: Уч. Пособия – Харьков, ИНЖЕК, 2003-352с.

3. В.Д. Базилевич, Л. О. Балаетрик. Державні фінанси. Навч. Посібник / за зап. Ред.. Базидевича В. Д.- К: Атіка, 2002-368с.

4.  Михалюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки- Лівів, Атіка, Ельга – Н, 2000-592 с.

5.  Теорія фінансів / за зап. ред.. О. Д. Василика – К., ЦНЛ,2005-480с.

Тема. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.

Структура міжнародних фінансів наведена на рис. 1

Фінансовий ринок складається з великої кількості різних каналів, через які гроші переливаються від власників заощаджень до позичальників (рис. 2):


1. лоро иностранных банков в данном банке и ностро данного банка в иностранных
2. . Основная информация Факультет Аграрнобиологический Специ
3. ДЖЕН ЭЙР Глава I В этот день нечего было и думать о прогулке
4. Введение Отрасль малого хлебопечения в Свердловской области сформировалась благодаря энтузиазму лю
5. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ 2006 Дисе
6. писарь Ксюша К Невеста старшего царевича Аня П
7. Цифровые и микропроцессорные устройства
8.  Периодизация КР- 1 время первых русских князей 2 период расцвета КР 3 начало политической раздробленно
9. Аудит расчетов с подотчетными лицами
10. Реферат на тему- Экологические свойства топлива и смазочных материалов
11. тема национальных счетов
12. по теме Заболевания желудка и пищевода
13.  Теоретические основы повышения эффективности использования трудовых ресурсов [2
14. тема Они имеют общеобязательный для всех характер пронизывают не только правовую систему и систему прав суб
15. Define the tense forms of the verbs in the following sentences
16. Современные модели в теории перевода
17. ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
18. Великая дидактика увидевший свет в 1657 г
19. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ ~.2
20. Тематика работы посвящена телекоммуникационным сетям в частности провайдерам связи которые являются стыку