Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема. Характеристика сфер та ланок фінансової системи

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Загрузка...

Диплом на заказ

Тема. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.

План.

1. Державні фінанси.

2. Фінанси суб'єктів господарювання.

3. Міжнародні фінанси.

4. Фінансовий ринок.

5. Страхування.

1. Державні фінанси.

Провідне місце у фінансовій системі як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві посідають державні фінанси. Державні фінанси характеризуються за двома напрямами:

1) ланками — які визначають форми фінансових відносин;

2) рівнями — які розмежовують їх за органами влади й управління.

У системі державних фінансів грошові потоки відображають відносини перерозподілу ВВП і формування державних фінансових ресурсів, в розрізі двох груп: централізованих і децентралізованих.

Основними ланками державних фінансів є:

1. Бюджетна система. її структура визначається Конституцією України та Бюджетним Кодексом і залежить від форм державного устрою.

2. Цільові фонди держави призначені для фінансування певних потреб і видатків держави, які мають особливе значення для економічного і соціального розвитку суспільства. Специфіка цільових фондів полягає у їх цільовому призначенні та чітко визначених джерелах формування.

3. Державний кредит характеризує відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами — юридичні й фізичні особи цієї та інших країн, уряди інших країн, міжнародні організації та фінансові інститути.

4. Фінанси державного сектора економіки відображають відносини, що характеризують грошові потоки на підприємстві й відображають процеси формування, розподілу і перерозподілу його доходів.

2. Фінанси суб'єктів господарювання.

Базовою основою фінансової системи виступають фінанси суб'єктів господарювання.

Виходячи із способів фінансового забезпечення своєї діяльності, розрізняють такі методи господарювання:

1) комерційний розрахунок;

2) неприбуткова діяльність;

3) кошторисне (бюджетне) фінансування.

Комерційний розрахунок передбачає відшкодування всіх витрат і отримання прибутку. Комерційні підприємства є основними платниками податків до бюджету. Через систему бюджетного перерозподілу забезпечується фінансування установ невиробничої сфери за рахунок частини вилученої вартості з підприємств, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріального виробництва. На принципах неприбутковості працюють, як правило, комунальні підприємства й установи соціального забезпечення. Вони передбачають як власні, так і бюджетні джерела фінансування наданих послуг. Для бюджетних організацій найголовнішою формою фінансування є бюджетні асигнування, що виділяються з відповідного бюджету на підставі планового документа — кошторису.

3. Міжнародні фінанси.

Структура міжнародних фінансів наведена на рис. 1

Сфера міжнародних фінансів відображає:

1) рівень світового господарства;

2) обмінні та перерозподільні відносини на світовому рівні;

3) діяльність на цьому рівні як національних суб'єктів господарювання, так і держави.

4. Фінансовий ринок.

Фінансовий ринок — важлива забезпечуюча сфера, складова фінансової та економічної систем. Фінансовий ринок виступає як:

1) своєрідна надбудова, через яку координується діяльність усієї фінансової системи;

2) сполучна сфера, через яку здійснюється рух фінансових ресурсів;

3) визначальний елемент ринкової економіки, без якого не може працювати весь ринковий механізм, оскільки все починається з фінансового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання.

Суть відносин у сфері фінансового ринку полягає в купівлі-продажу фінансових ресурсів.

Мета фінансового ринку — забезпечити грошовими коштами всю систему ринків.

Фінансовий ринок складається з великої кількості різних каналів, через які гроші переливаються від власників заощаджень до позичальників (рис. 2):

Канали прямого фінансування — це канали, якими грошові кошти рухаються безпосередньо від власників до позичальників.

Канали непрямого фінансування — це канали, якими грошові кошти рухаються від власників до позичальників через фінансових посередників (банки, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди тощо).

Фінансовий ринок складається з двох сегментів (ринків):

1) ринку позикових капіталів;

2) ринку цінних паперів.

5. Страхування.

Страхування складає відокремлену, специфічну ланку фінансової системи. Характерні ознаки страхування:

1) розглядається як один із способів відшкодування за рахунок резервів збитків юридичних і фізичних осіб, спричинених несприятливими обставинами (страховими подіями, ризиками);

2) відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів за рахунок страхових внесків;

3) посідає проміжне місце між фінансами суб'єктів господарювання та державними фінансами.

Література:

1.  В. Я. Цуканова. Страхование: Курс лекций – Харьков, ИНЖЕК, 2003-128с

2. Гончаров А. Б. Финансовый менеджмент: Уч. Пособия – Харьков, ИНЖЕК, 2003-352с.

3. В.Д. Базилевич, Л. О. Балаетрик. Державні фінанси. Навч. Посібник / за зап. Ред.. Базидевича В. Д.- К: Атіка, 2002-368с.

4.  Михалюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки- Лівів, Атіка, Ельга – Н, 2000-592 с.

5.  Теорія фінансів / за зап. ред.. О. Д. Василика – К., ЦНЛ,2005-480с.

Тема. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.

Структура міжнародних фінансів наведена на рис. 1

Фінансовий ринок складається з великої кількості різних каналів, через які гроші переливаються від власників заощаджень до позичальників (рис. 2):
1. ориентированное ~ это педагогически управляемый процесс культурной идентификации социальной адаптации и
2. Тема Відповідальність платників Завдання 1
3. Реферат- Управление на предприятии
4. Термодинамика полиморфизма липидных структур
5. Уничтожение взрывчатых материалов в том числе не отвечающих требованиям стандартов и тех
6. Международная реклама в интернете ук
7. 2010 БИМАНУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Цель- определение срока беременности; диагностика заболеван
8. Ответив на первый вопрос о своем опыте деятельности и целях сконцентрируйтесь на ваших качествах и сво
9. Лабораторная работа 2 Указания к работе Самолет в небе Часть 1
10. 26 Рассчитать основные финансовые коэффициенты
11. ция Коттера и Шлезингера где выделяют 4 причины сопротивления изменениям- Узкособственнический интере
12. Лексические трудности в процессе перевода заимствований
13. Учет МБП с приминением ПК
14. Последний звонок
15. Игры на выносливостьИгры можно разделить на несколько категорий
16. тема элементов отдельного вида преступлений значимых для расследования21
17. . Поняття фінансового стану підприємства та методи його оцінки
18. Василий Коваленко
19. Тема- Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности 1
20. Предмет, функції і методи економічної теорії