Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Вісник Дніпропетровського університету

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


До уваги викладачів та аспірантів і здобувачів!

Запрошуємо авторів до розміщення статей у журналі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Психологія», який входить до списку видань, затвердженого ВАК України.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Статті повинні бути написані українською або англійською мовами в науковому стилі та не містити граматичних помилок. 

2. Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1. - С. 2):

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими й практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 формулювання цілей статті (постановка завдання);

 виклад основного матеріалу дослідження: емпіричне дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з описаного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Також стаття повинна містити список використаних джерел і літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5. - С. 26-30); анотацію (8 рядків) та ключові слова або термінологічні словосполучення (3-5) українською мовою після заголовка статті.

3. Автор статті несе відповідальність за правильність і достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: "вичитано, відредаговано, дата, підпис".

Аспіранти / здобувачі подають разом зі статею (1) рецензію на статтю, підготовлену та підписану доктором (кандидатом) наук, і завірену в установленому порядку; (2) завірений витяг із засідання кафедри навчального закладу про рекомендацію статті до друку.

Викладачі-кандидати наук докладають до статті завірений відзив іншого фахівця – кандидата або доктора наук, тієї ж або суміжної кафедри.

4. Рукопис статті подається на диску CD-R / DVD-R, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). До диску додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на диску повинен бути ідентичним роздрукованому.  

5. Параметри документа: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля: верхнє та нижнє – по 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см, шрифт - Times New Roman, Cyr, розмір 14 pt, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий – полуторний (1,5), абзац – 1 см, вирівнювання абзаців - за шириною.

6. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил комп'ютерного набору тексту. Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).

7. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) розміщуються по центру. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов'язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).

8. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел – бажано за останні десять років, періодичні видання, – оформлених за прикладом:

Arshava I. F., Nosenko D. V. Subjective well-being and its individual and personality correlates [Sub’yektyvne blagopoluchcha i yogo indyvidualno-psyhologichni ta osobystisni korrelyaty]. Visnyk Dnipropetrovs’kogo universytetu. Seriia: Pedagogika ta Psyhologiia – Dnipropetrovsk university bulletin. Series: Pedagogy and Psychology, 2012, no. 9/1, pp. 3-10.

У посиланні на використані джерела у дужках зазначається їх автор та рік публікації, наприклад: (Nosenko et al., 2012). Посилання наводяться через крапку з комою. Бібліографія складається в алфавітному порядку. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.

9. Обсяг статті повинен бути від 12 сторінок, набраних та оформлених відповідно до пп. 1-9.

10. Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1) індекс УДК (прямий, прописний, напівжирний);

2) ініціали та прізвище автора(ів) (прямий, рядковий, світлий);

3) місце роботи (курсив, рядковий, світлий);

4) назва статті (прописний, напівжирний);

5) анотація статті та ключові слова (12 кегль, рядковий, напівжирний);

6) знак охорони авторського права (рядковий, світлий);

7) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);

8) заголовок «Бібліографічні посилання» (рядковий, напівжирний);

9) дата надходження до редколегії (курсив, світлий, рядковий);

Розташування структурних елементів статті

УДК 159.942

І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ІМПЛІЦИТНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПРИ ЇЇ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

Анотація українською мовою

Ключові слова:

Бібліографічні посилання

1. .........................................

2. ...........................................

Окремим документом подається реферат англійською мовою. Вимоги до оформлення: шрифт – Тіmes New Roman, 14 пт, інтервал – 1,5, елементи заголовку:

– перший рядок – прізвище та ініціали автора (авторів);

– другий рядок – назва статті, яка пишеться без лапок, з великої літери та без крапки у кінці;

– третій рядок а далі – текст реферату, побудований за такою структурою (назви структурних одиниць виділяються напівжирним):

стисло про стан вивчення обраної проблеми (background);

цілі та методи роботи (objectives; method), обов’язково уточнюються відомості про вибірку досліджуваних (sample);

результати (results);

висновки (conclusions).

Будь ласка, приділіть увагу якості перекладу на англійську мову та коректності формулювань!

Кількість слів у рефераті не повинна перевищувати 250.

Диски та роздруковані примірники статей авторам не повертаються.

До редколегії надсилається також підготовлені на окремому аркуші відомості про автора(ів) за поданою нижче формою (див. Додаток 1).

Вартість однієї сторінки тексту: для співробітників ДНУ імені Олеся Гончара – 15 гривень, для зовнішніх авторів – 20 гривень. ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ – 15 квітня 2014 року.


Додаткову інформацію та довідки можна отримати за контактними телефонами:

Носенко Елеонора Львівна: (0562) 745-51-34

Байєр Оксана Олександрівна (050) 166-57-15

e-mail: bayer.oxana@gmail.com

Додаток 1.

Заявка на участь:

Прізвище ___________________________________________________________________

Ім'я, по батькові ______________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________ 

Місце роботи (повна назва) _____________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________________

Навчальний заклад, в якому навчається (для аспірантів (здобувачів)) __________________ 

Адреса, контактні телефони _____________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________

«____» ____________  2014 р.

Додаток 2.

Приклад структури реферату статті англійською мовою:

Nosenko E., Arshava I.

Implicit Assessment of the Individual's Stability vs. Susceptibility to Failure Stress
Background. Currently observed upsurge of interest in the implicit personality assessment, based on employing automatic approach and avoidance tendencies in human behavior to tap its inner motives and causes, has opened up new vistas in determining interindividual differences.

Objectives. This paper investigates the possibility of specifying comprehensive within-person process pertinent to the individual’s stability vs. susceptibility to stress, the dynamics of which can be captured at the level of an individual case.

Method. A computer-based information-processing technique (patented as an invention (Arshava, Nosenko & Khizha 2010)) was used to assess stability vs. susceptibility to failure on a sample of 135 undergraduates by comparing the individual’s self-regulation efficacy displayed in the course of the modelled information exchange with a virtual partner after experiencing an unavoidable failure.

Results. The validity of the technique was confirmed by correlating efficacy of the information-processing with the stable personality traits characteristics.

Conclusions. The technique can be used for predicting emotional stability of the individuals under stressful conditions.

Keywords: Personality Stability vs. Susceptibility to Stress, Information-processing Technique, Self-regulation Efficacy, Implicit Assessment
1. biz wwwsturn1biz Skype- nik1949 Добрый день дорогие друзья
2. На тему Франчайзинг в торговле Исполнитель
3.  Природу экономических циклов объясняют факторами лежащими вне рамок экономической системы
4. Пакт Молотова-Риббентропа
5. ОСНОВОПОЛОЖНИК ПОСЛЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ГУМАНИЗМА Возрождение или Ренессанс от фр
6. ТЕМА 1. Концептуальные основы стратегического менеджмента Подходы к определению стратегического менеджм.html
7. Инновационное состояние организации
8. Екстремальні точки Локальний екстремум функції
9. Характеристика и виды прыжков
10. Методика коррекции сколиоза с помощью фитбол-гимнастики
11. Тема- Подготовка решения об установлении опеки и попечительства Цель- Получить практические навыки рабо
12. Він був другим сином Кароліни Христини Тунберг і Сванте Густава Арреніуса що управляє маєтком1
13. тема предполагающая постоянную деятельность по развитию взаимоотношений между организацией и широкой обще
14. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
15. сдаточные испытания осмотры текущие ремонты трансформаторов контроль нагрузки температуры изоляции сил
16. Человек как предмет познания Глава первая ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
17. вариантов Лодки
18. Как влияет курение на молодой организм
19. Сандберг Карл
20. Контрольная работа- Государственный образовательный стандарт- понятие и значение