Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Вклад грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або бан

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

1. Вклад- грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору/

2. Дисконт – це різниця між вартістю погашення цінних паперів та їх собівартістю без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо собівартість нижча від вартості погашення.

3. Банківський кредит- будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

4. Доходи-це збільшення економічних вигод у вигяді надходження активів чи збільшення їх корисності або зменення зобов’язань, що приводять до змін у власному капіталі(за винятком внесків засновників).

5. Актив- частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на даному підприємстві матеріальні цінності, кошти, борги різних осіб та установ у грошовому виразі.

6.Андеррайтинг- це купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

7. Дебіторська заборгованість - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

Дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

За терміном погашення розрізняють: довгострокову та поточну дебіторську заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

8. Акція — вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації — на частину залишкової вартості підприємства. 9. Акредетив – це умовне грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта – імпортера провести платіж на користь експортера або забезпечити даний платіж іншим банком в межах певної суми та у відповідний термін вказаний у акредитиві.

10. Премія — це виплата, що здійснюється при дотриманні працівником певних умов (умов преміювання), які можуть бути пов’язані або не пов’язані з його трудовими показниками (трудовою діяльністю).

11. Свопова угода – це угода, сутність якої полягає у  одночасній купівлі та продажі відповідного об’єкта з розрахунками в дві різні дати.

12. Спот – це угода, коли відповідний об’єкт поставляється протягом двох днів з моменту підписання угоди (48 год).

13.Ба́нк  — кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює послуги за фінансовими операціями.

14.Витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття ктивів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

15.КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ  – сукупність усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами відповідно до завдань визначеної банком кредитної політики.

16.Кредит  через  лінію  рефінансування  строком  на   1 робочий  день -  називаэться кредит овернайт

17.Основні засоби (ОЗ) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.[1]

18.Опціон — це право продати чи придбати певну кількість золота за певною ціною на певну дату.

19.Акцепт — це згода сплатити вексель.

20.Ліквілаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку банк очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

21. Облігація - це цінний папір, який свідчить про внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотку.

22. Фінансовий облік - це сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку і надання інформації про фінансовий стан та результати діяльності організації згідно з вимогами законодавчих і нормативних актів, а також стандартами бухгалтерського обліку.

23. Цінні папери - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх випустила, та особою, яка є їхнім власником.

24. Факторинг це міжнародний кредит у формі купівлі-продажу банком грошових вимог експортера до імпортера та їхньої інкасації.

25.Монетарні статті - статті балансу, що відображають грошові кошти в касі, на рахунках в установах банків, а також такі активи і зобов'язання, що будуть отримані чи сплачені у фіксованій чи визначеній сумі грошей або їх еквівалентів

26. Балáнс бухгáлтерський – форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву. Оскільки актив і пасив балансу відображають ті самі кошти, підсумки їх мають дорівнювати одне одному. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Мета складання Балансу ― надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату

27. Національного банку України (СЕП НБУ) - загально-державна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації.

28. Валютна позиція банку — співвідношення (різниця) між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов’язань у цій самій валюті.

29.ОВЕРНАЙТ-один із різновидів кредиту, як правило, міжбанківського та кредиту рефінансування центрального банку. Кредит О. надається на найкоротший термін – до наступного робочого дня. Найчастіше кредит О. банки використовують для підтримки своєї ліквідності з метою виконання економічних нормативів Національного банку.

30. ПЛАТІЖНА ВИМОГА – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача, а при договірному списанні – отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача. Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

31. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК– вид банківського рахунка, який відкривається банками юридичним i фізичним особам на договірній основі для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. П.р. відкривається підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим пiдpоздiлам, а також фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства.

32. Зарплата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

33. Врахування векселя або облік векселя - кредитна операція, що полягає у придбанні векселя винятково банком до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.

34. Оперáція РЕПО — операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або, на вимогу однієї зі сторін, за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція РЕПО — це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення.

35. Мультивалютність - принцип роботи рахунків, за яким операції в іноземній валюті відображаються за тими ж рахунками, що і операції в гривні.

36. Контрпасивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками.

37. емісійні різниці (емісійний дохід) — це перевищення суми коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій, над їх номіналом або перевищення номіналу акцій над вартістю їх викупу

38. Ощадний сертифікат – борговий цінний папір, письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

39. ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ – юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією).

40. Кредиторська заборгованість — це заборгованість підприємства, банку іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.

41. Управлі́нський о́блік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині банку, підприємства та для забезпечення відповідного використання ресурсів.

42. Боргові цінні папери — це цінні папери, що відображають відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.

До боргових цінних паперів належать:

облігації підприємств;державні облігації України;облігації місцевих позик;казначейські зобов'язання України;ощадні (депозитні) сертифікати;векселі.

43. Гарантія - порука, взяті зобов'язання банку-гаранта за певну юридичну або фізичну особу (як правило, свого клієнта) виконати певні грошові чи майнові зобов'язання у разі неспроможності клієнта сплатити зобов'язання. Видається банком за певну грошову винагороду.

44.Довгострокове кредитування : За допомогою довгострокового кредитування можливо впроваджувати прямі інвестиційні заходи, здійснювати витрати на придбання елементів основного капіталу.

Об'єктами довгострокового кредитування можуть бути:

1) будівництво нових підприємств;

2) реконструкція, технічне переозброєння та розширення підприємств;

3) організація випуску нової продукції;

4) придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей та інших об'єктів власності;

5) здійснення екологічних заходів.

Джерелами ресурсів можуть виступати власні кошти банку, державні кошти та залучені банком ресурси.

У процесі надання довгострокового кредиту потенційний позичальник, окрім стандартного пакета документів, подає за узгодженням з установою банку такі матеріали:

1) проектно-кошторисну документацію;

2) основні техніко-економічні показники проекту;

3) контракт на будівництво;

4) документи на право землекористування;

5) позитивне рішення екологічної експертизи.

45. Довірчі операції з цінними паперами - це операції банку з управління цінними паперами від імені, за рахунок та на користь клієнта.

довірчі операції:

для громадян - збереження та представницькі послуги для обслуговування майна довірителів;

для юридичних осіб - розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників їх цінних паперів та управління голосуючими акціями, переданими довірчому товариству шляхом участі в загальних зборах акціонерного товариства.

46. КАПІТАЛ БАНКУ – кошти, спеціально створені фонди та резерви, призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної та господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і які перебувають у користуванні банку. Слово «капітал» походить від лат. capitalis – головний. У процесі діяльності банку К.б. виконує операційну, захисну та регулюючу функції.

47.ПРИБУТОК БАНКУ – перевищення доходів банку над витратами. П.б. формується в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку.

48. Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Інвестиційна діяльність банків передбачає вкладення коштів у цінні папери від свого імені і за свій рахунок. Метою інвестиційної діяльності є передусім отримання прибутку. Банки, як правило, — активні інвестори на ринку державних цінних паперів, що стосується ролі банків на ринку корпоративних цінних паперів, то є істотні розбіжності в законодавстві різних країн.

49.Пластикова платіжна картка - це персоніфікований платіжний інструмент, що надає клієнту можливість здійснення безготівкових платежів за куплені товари чи надані послуги і при необхідності отримувати чи поповнювати готівковими коштами поточний картковий рахунок

50.Амортизація-це систематичний розподіл вартості основних засобів,інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання.

51.АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ  – юридична особа, в якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20-ма або більше відсотками статутного капіталу та/ або голосів.

52.Безвідкличні зобов'язання - зобов'язання, що можуть бути скасовані лише за згодою особи, якій надається це зобов'язання.

53.Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника, сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.

54.Інвести́ція (від лат. invest, вкладення коштів) — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції

55. Внутрішні торговельні операції - торговельні операції між суб'єктами господарської діяльності, що розташовані на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні.

56. Застава - це спосіб забезпечення виконання зобов’язання, при якому кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

57.ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БАНКУ– сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, які використовує банк для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності.

58. Операційні основні засоби - це ті, що беруть безпосередню, повну чи часткову участь у банківській діяльності або сприяють її виконанню. До них належать:

- приміщення адміністративних і операційних служб, житлові приміщення банку (наприклад: гуртожиток, готель, квартири, що належать банку, і в яких проживають його працівники);

- обладнання, транспортні засоби, що використовуються банком (наприклад: обладнання їдальні, що використовується для обслуговування працівників банку та інші).

59. Прибуток банку — це фінансовий результат діяльності банку, який розраховується як різниця між його доходами та витратами.

60. Прямі інвестиції — це вкладення капіталу з метою набуття довгострокового економічного інтересу та отримання підприємницького прибутку (доходу), що забезпечує контроль інвестора над об’єктом інвестування.

61. експортно-імпортні операції  - це комерційна діяльність, пов'язана з купівлею-продажем товарів, що мають матеріально-речову форму. При цьому під експортними операціями розуміється діяльність, пов'язана з продажем і вивозом за кордон товарів для передачі їх у власність іноземному контрагентові; під імпортними операціями розуміється діяльність, пов'язана із закупівлею і ввезенням іноземних товарів для подальшої реалізації їх на внутрішньому ринку своєї країни. У міжнародній комерційній практиці під експортом і імпортом розуміють зазвичай тільки операції, які здійснюються на комерційній основі, а саме, на основі укладення і виконання міжнародних торгових операцій – контрактів купівлі-продажу.
1. Человеческой комеди
2. С предметных стекол бывших в употреблении и соприкасавшихся с иммерсионным маслом последнее удаляют сухо.html
3. рефератов по курсу ldquo;Экологияrdquo;
4. Белорусско Российский университет Кафедра
5. Драма Океана
6. воспитание в себе высоких нравственных качеств; развитие здоровых способностей в общении деяте.html
7. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
8. Российский государственный профессиональнопедагогический университет Отделение музыкальнокомпью
9. Цели финансового планирования зависят от выработанных критериев принятия финансовых решений- макс
10. ТЕМА 2- rdquo;АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫrdquo;
11. Понятие, сущность, правовые признаки Конституции РФ. Этапы развития конституционного законодательства
12. О применении процессуального законодательства при рассмотрении дел в суде первой инстанции указывал
13. Берестейский пекарь Директор Ведущий экономист Экономист Главный инженер Главный бухг
14. Контрольная работа 2 по дисциплине Основы цифровой схемотехники Синтез пересчетной схемы
15. Тема Основи бухгалтерської звітності Призначення склад та зміст фінансової звітності підприємства
16.  Темнота заполнена удивительными звуками
17. Шпаргалка для сдачи кандидатского минимума по философии и при подготовке к нему
18. ВАЛ C ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ БИБЛИОТЕК- SHFT~2D И SHFT~3D
19. В результате действует целый ряд конвенций- ETS N 15 Европейская Конвенция по эквивалентности документов об
20. .3254075.8 ББК 74.580 Л 65 Рецензенти С