Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

або НТ разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом- 45 років на підприємстві працівни

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


 1.  Акти розслідування нещасних випадків (за формою Н-1 або НТ) разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом: 45 років на підприємстві, працівником якого  є  (був) потерпілий.
 2.  Архітектурно-планувальні заходи колективного захисту, що передбачаються при проектуванні, реконструкції та експлуатації підприємств належать до заходів, що знижують вплив: шуму.
 3.  Архітектурно-планувальні шляхи зниження шуму - це: раціональне розташування технологічного устаткування.
 4.  Будівлі і споруди за рівнем блискавко-захисту поділяються на: І, ІІ та ІІІ категорії.
 5.  Будівлі та приміщення, де знаходяться чи використовуються в технологічних процесах горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С, що можуть утворювати вибохонебезпечні паро- та газоповітряні суміші відносяться до: категорії А за пожежною та вибухопожежною небезпекою.
 6.  Будівлі та приміщення, де знаходяться чи використовуються в технологічних процесах горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28 С, що можуть утворювати вибохонебезпечні пило- та пароповітряні суміші відносяться до: категорії Б за пожежною та вибухопожежною небезпекою.
 7.  Будівлі та приміщення, де знаходяться чи використовуються в технологічних процесах горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, що здатні при взаємодії з водою, киснем лише горіти відносяться до: категорії В за пожежною та вибухопожежною небезпекою.
 8.  Будівлі та приміщення, де знаходяться чи використовуються в технологічних процесах негорючі та важкогорючі матеріали в гарячому, розжареному чи розплавленому стану, що здатні виділяти тепло, іскри, полум’я відносяться до: категорії Г за пожежною та вибухопожежною небезпекою.
 9.  В залежності від небезпеки, що виникає при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вантажі поділяються на: чотири групи.
 10.  В умовах пожежі життєвонебезпечною для людини є підвищення температури середовища до: 60 С.
 11.  Виникнення електричних зарядів, які можуть утримуватись на поверхні тіл (при їх терті) протягом тривалого часу мають назву: електризації.
 12.  Випадкове електричне з’єднання частин електроустановки, які знаходяться під напругою, із землею називається: замиканням на землю.
 13.  Випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до утворення електричних зарядів (іонів) різних знаків має назву: іонізуючого випромінювання.
 14.  Вироби, що переносяться та перевозяться і слугують для захисту людей, які працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії електричної дуги та електромагнітного поля має назву: електрозахисний засіб.
 15.  Витрати на проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, на розслідування і проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку  або  професійного  захворювання відшкодовує: роботодавець.
 16.  Вібрація поділяється на: загальну і місцеву.
 17.  Відкрите полум’я, розжарені предмети, електричні заряди, сонячна радіація, електромагнітні та інші випромінювання належать до: джерел запалювання.
 18.  Відповідно до класифікатора причини нещасних випадків поділяються на: технічні,  організаційні, психофізіологічні.
 19.  Властивість організму підтримувати тепловий баланс із навколишнім середовищем має назву: терморегуляцією.
 20.  Вогнегасники, пожежний інвентар та пожежний інструмент належать до: первинних засобів пожежегасіння.
 21.  Вступний інструктаж із працівниками, ново найманими на роботу, проводить: спеціаліст з охорони праці.
 22.  Галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників у його обумовленості умовами праці і на цій основі обґрунтовує заходи та засоби щодо збереження і зміцнення здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці має назву: гігієною праці.
 23.  Горіння, що поширюєт. зі швидкістю, кілька тисяч метрів за секунду має назву: детонація.
 24.  Гранично допустима концентрація речовин високонебезпечних лежить в межах: 0,1 − 1,0 мг/м3.
 25.  Гранично допустима концентрація речовин малонебезпечних лежить в межах: більше 10,0 мг/м3.
 26.  Гранично допустима концентрація речовин надзвичайно небезпечних лежить в межах: менше 0,1 мг/м3.
 27.  Гранично допустима концентрація речовин помірно небезпечних лежить в межах: 1,1 − 10,0 мг/м3.
 28.  Гранично допустима напруженість електричного поля на робочих місцях, якщо час впливу одна година не повинен перевищувати: 60 кВ/м.
 29.  Граничнодопустимі значення напруги доторкання, що проходить через тіло людини при постійному струмі становить: 8 В.
 30.  Граничнодопустимі значення напруги доторкання, що проходить через тіло людини при змінному струмі (50 Гц) становить: 2 В.
 31.  Граничнодопустимі значення сили струму, що проходить через тіло людини при змінному струмі (50 Гц) становить: 0,4 мА;
 32.  Граничнодопустимі значення сили струму, що проходить через тіло людини при постійному струмі становить: 1,0 мА.
 33.  Громадський  контроль  за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і  нешкідливих  умов  праці,  належних  виробничих  та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та  колективного захисту здійснюють: професійні спілки.
 34.  Державна політика в галузі  охорони  праці  визначається: Верховною Радою України.
 35.  Державне управління охороною праці здійснюють: Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 36.  Дія струму, що проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця та інших органів, через які проходять струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів має назву: термічну дію.
 37.  Дія струму, що проявляється ушкодженнями (розриви, розшарування тощо) різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту має назву: механічної дії.
 38.  Дія струму, що характеризується небезпечним збудженням клітин та тканин організму, що супроводжуються мимовільним судомним скороченням м’язів: біологічна дія.
 39.  Дія струму, що характеризується розкладом крові та інших органічних рідин, що викликає суттєві порушення їх фізико-хімічного складу: електролітичної дії.
 40.  Для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на  договірних  засадах,  які  мають  відповідну підготовку на підприємстві: з кількістю працюючих менше 20 осіб.
 41.  Для гасіння електроустановок під напругою 380 В , горючих твердих матеріалів та рідких речовин, за винятком лужних та лужноземельних металів, а також речовин, що здатні горіти без доступу повітря викор.: хладонові вогнегасники (порошкові).
 42.  Для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, а також лужних, лужноземельних металів та їх карбідів не застосовують: повітряно-пінні вогнегасники.
 43.  Для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, твердих горючих речовин та матеріалів, електропроводок, що знаходяться під напругою до 1000 В, а також цінних предметів використовують: вуглекислотні вогнегасники.
 44.  Для гасіння пожеж у приміщеннях об’ємом до 500 м2 та невеликих пожеж на відкритих майданчиках та устаткування воду застосовують у виді: водяної пари.
 45.  Для гасіння пожеж, що вже сильно розвинулись, пожеж на висоті, коли необхідно пожати воду на відстані 50-70 м чи надати їй значної ударної сили для відриву полум’я, для створення водяних завіс та охолодження об’єктів, що знаходяться поруч з осередками пожежі  воду застосовують у виді: компактних струменів.
 46.  Для гасіння твердих речовин і матеріалів, горючих та легкозаймистих речовин воду застосовують у виді: розпиленою чи тонко розпиленою.
 47.  Для запобігання виникнення статичної електрики застосовують такі заходи: зменшення швидкості руху речовин по трубопроводу; виготовлення поверхонь, що труться з однорідних матеріалів.
 48.  Для контролю стану повітряного середовища, до якого можуть потрапити шкідливі речовини гостронаправленої дії використовується метод: метод неперервної автоматичної реєстрації.
 49.  Для нейтралізації зарядів статичної електрики здійснюють такі заходи: іонізацію повітря нейтралізаторами.
 50.  Для прискорення стікання зарядів статичної електрики застосовують такі заходи: заземлення устаткування, підвищення відносної вологості повітря.
 51.  Для ручних переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування в приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається напруга: до 36 В.
 52.  Для ручних переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування в особливо небезпечних приміщеннях допускається напруга: до 12 В.
 53.  До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору,  допускаються  особи: за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
 54.  До заходів режимного характеру протипожежної безпеки належать: заборона куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях.
 55.  До організаційних причин травмування на виробництві відносяться: недосконалість чи відсутність засобів безпеки.
 56.  До санітарно гігієнічних причин травмування на виробництві відносяться: нераціональна освітленість робочих місць.
 57.  До систем центрального опалення належать: водяне, парове, панельне, повітряне, комбіноване.
 58.  До технічних причин травмування на виробництві відносяться: недосконалість устаткування технологічних процесів.
 59.  До фіз. забруднень відносять: тверді домішки.
 60.  Екзотермічна реакція окислення, що супроводжується виділенням диму та (або ) вин6икнення полум’я та (або) світіння має назву: горіння.
 61.  Електричний опір тіла людини залежить від: стану шкіри та центральної нервової системи.
 62.  Жорсткі вимоги щодо рівня шуму, вібрації, освітленості висуваються до: розумової діяльності.
 63.  За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та будівлі відповідно до норм технологічного проектування (ОНТП 24-86) поділяються на: п’ять категорій А, Б, В, Г, Д.
 64.  За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі з моменту закінчення розслідування: не пізніше трьох днів.
 65.  За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів  державного  нагляду  за  охороною  праці,  а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до: дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.
 66.  За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на: робоче, аварійне, евакуаційне.
 67.  За яких умов працівникові виплачується грошова  компенсація  на  придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором: у разі роз'їзного характеру роботи.
 68.  За якою формою складається акт про нещасний випадок зі студенто? за формою Н-1
 69.  Заборона виробництва і використання високотоксичних речовин та матеріалів, недосконалого з гігієнічної та ергономічної точки зору обладнання та технологічних процесів, впровадження найбільш досконалих процесів, виробничого устаткування та засобів захисту здійснюються на етапі: запобіжного санітарного нагляду.
 70.  Запобігання виникнення та накопичення статичної електрики прискорення стікання електростатичних зарядів та їх нейтралізація − це основні способи захисту: від статичної електрики.
 71.  Засоби захисту від електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, до яких належать “захист часом”, “захист відстанню”, “захист кількістю”, виділення зон випромінювання електромагнітних полів знаками безпеки та проведення дозиметричного контролю мають назву  організаційних заходів колективного захисту.
 72.  Засоби захисту від електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, до яких належать екранування джерел випромінювання електромагнітних полів; екранування робочих місць; застосування попереджувальної сигналізації, дистанційне керування установками мають назву технічні засоби колективного захисту.
 73.  Засоби захисту від електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, до яких належать надання додаткової оплачуваної відпустки; попередній та періодичний медогляд; допуск до роботи з джерелами випромінювання електромагн. полів осіб, вік яких становить не менше 18 років мають назву  лікувально-профілактичних заходів колективного захисту.
 74.  Засоби пожежегасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку мають назву: первинних засобів пожежогасіння.
 75.  Застосування захисних огорож, блокувальних пристроїв − до цих технічних засобів захисту від ураження струмом відносяться: недосяжність неізольованих струмопровідних частин.
 76.  Затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони  праці  у  складі  програм  соціально-економічного і культурного розвитку регіонів; приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб  для  обслуговування  відповідних територій та об'єктів комунальної власності: органи місцевого самоврядування.
 77.  Захист працівників від негативного впливу джерела зовнішнього іонізуючого випромінювання, при якому відбувається зниження потужності джерела випромінювання до мінімально необхідної величини має назву: “захисту кількість”.
 78.  Захист працівників від негативного впливу джерела зовнішнього іонізуючого випромінювання, при якому відбувається збільшення відстані між джерелом випромінюванням та працівником має назву: “захист відстанню”.
 79.  Захист працівників від негативного впливу джерела зовнішнього іонізуючого випромінювання, при якому відбувається зменшення тривалості роботи в зоні випромінювання має назву:  “захист часом”.
 80.  Захист працівників від негативного впливу джерела зовнішнього іонізуючого випромінювання, при якому встановлюють захисний екран між джерелом випромінювання і працівником має назву: “захист екраном”.
 81.  Заходи захисту від іонізуючих випромінювань, при яких застосовується автоматизоване устаткування з дистанційним керуванням; використання витяжних шаф, камер, боксів; встановлення захисних екранів відносяться до  технічних заходів.
 82.  Заходи захисту від іонізуючих випромінювань, при яких застосовується забезпечення чистоти приміщень, включаючи вологе прибирання; улаштування припливно-витяжної вентиляції з 5-кратним повітрообміном; дотримання норм особистої гігієни відносяться до: санітарно-гігієнічних.
 83.  Заходи захисту від іонізуючих випромінювань, при яких належить попередній та періодичний медогляд осіб, які працюють з радіоактивними речовинами; встановлення раціональних режимів праці та відпочинку; використання радіопротекторів віднос. до: лікувально-профілактичних заходів.
 84.  Заходи захисту від іонізуючих випромінювань, при яких приміщення де зберігаються радіоактивні ізотопи ізольовані, відкриті джерела випромінювання знаходяться в обмеженій зоні; на контейнерах, устаткуванні, дверях приміщення та інших об’єктах наноситься попереджувальний знак радіаційної небезпеки відносяться до  організаційних заходів.
 85.  Заходи, що передбачають організацію пожежної охорони на об’єкті, проведення навчання з питань пожежної безпеки, огляд стану пожежної безпеки приміщень, будівель належать до: організаційних заходів.
 86.  Збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів: електричний удар.
 87.  Згідно до правил улаштування електроустановок приміщення поділяються на вибухонебезпечні та позначаються таким чином: В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа.
 88.  Згідно до правил улаштування електроустановок приміщення поділяються на пожежонебезпечні та позначаються таким чином: П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ зони.
 89.  Інструктаж студентів з техніки безпеки під час проведення лабораторних робіт проводить: викладач.
 90.  Категорії приміщень, що характеризуються наявністю в них високої відносної вологості повітря (вище 75%); високої температури (вище 35С); струмопровідного пилу; струмопровідної підлоги мають назву: приміщення з підвищеною небезпекою.
 91.  Категорії приміщень, що характеризуються наявністю в них дуже високої відносної вологості повітря (100%); хімічно активного середовища; або одночасно наявність двох чи більше умов, що створюють підвищену небезпеку мають назву: особливо небезпечні приміщення.
 92.  Категорії яких нещасних випадків підлягають спеціальному розслідуванню? зі смертельним наслідком і групові.
 93.  Коли проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці? за умови зміни технології або після того, як стався нещасний випадок.
 94.  Комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на унеможливлення умов, необхідних для виникнення пожежі є: системою запобігання пожежі об’єктів.
 95.  Контроль за дотриманням чинних санітарних правил та норм при експлуатації технологічних процесі та конкретних виробництв здійснюється при:  поточному санітарному нагляді.
 96.  Короткохвильове електромагнітне випромінювання має назву: гама-променів.
 97.  Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, визначених цією статтею, зараховуються: до Державного бюджету України.
 98.  Максимальна концентрація шкідливої речовини в повітрі робочої зони, яка при щоденні роботі протягом 8 годин чи іншої тривалості (але не більше 40 годинна тиждень)не призводить до зниження працездатності і захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не справляє несприятливого впливу на здоров’я нащадків має назву  гранично допустимої концентрації.
 99.  Максимальний розмір  штрафу юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю: не  може перевищувати п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати.
 100.  Механізований спосіб проведення вантажно-розвантажувальних робіт необхідно застосовувати при таких умовах: вага вантажу понад 50 кг та висота піднімання понад 3 м.
 101.  Мікрокліматичні умови , які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції маю назву: оптимальними мікрокліматичними умовами.
 102.  Мікрокліматичні умови, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів  терморегуляції маю назву: допустимими мікрокліматичними умовами.
 103.  Мінімальна відстань у метрах, на якій людина ще може знаходитись від полум’я складає (Н – середня висота факелу полум’я в метрах): R = 1,6 Н.
 104.  Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі це: пожежна небезпека.
 105.  На проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них,  вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати  від  них  аргументовану відповідь мають право: професійні спілки.
 106.  На роботах з підвищеною небезпекою працівники проходять навчання і перевірку знань з охорони пращ: щороку.
 107.  На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за  охороною праці чи службою охорони праці роботодавець повинен: за працівником зберегти місце роботи.
 108.  Навантаження на центральну нервову систему, що характериз. інтелектуальними, сенсорними, емоційними навантаженнями, монотонністю та режимом праці визначаються показником: “напруженість праці”.
 109.  Навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих нормально неструмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою має назву: захисне занулення.
 110.  Надзвичайно швидке хімічне перетворення, що супроводжується енергії та утворенням стиснених газів, здатних виконувати механічну роботу це: вибух.
 111.  Найбільш надійним засобом виявлення та сповіщення про пожежу є: автоматична установка пожежної сигналізації.
 112.  Найбільшу загрозу для життя людини становлять: токсичні продукти горіння.
 113.  Найбільшу проникну здатність мають: гама- та рентгенівське випромінювання.
 114.  Найчастіший метод для визначення запиленості повітряного середовища робочої зони:  ваговий.
 115.  Населення області та країни, опромінення якого відбувається в основному за рахунок природного фону та рентгенодіагностики належ. до категорії опромінення: категорії В.
 116.  Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення ступеня вогнестійкості таких категорій: А і Б.
 117.  Небезпека, яка полягає у тому, що вдихання повітря разом із продуктами горіння призводить до ураження органів дихання має назву: небезпеки підвищеної температури середовища.
 118.  Небезпечні і шкідливі виробничі чинники поділяються на: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.
 119.  Небезпечною для життя людини вважається ситуація, коли вміст кисню у повітрі знижується до: 14%.
 120.  Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється в часі і просторі має назву: пожежа.
 121.  Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробн. середовища, але не рідше: одного разу на десять років.
 122.  Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об’єкті, проведення навчання з питань пожежної безпеки, огляд стану пожежної безпеки приміщень, будівель.
 123.  Організаційно-технічні шляхи зниження шуму - це: застосування малошумних технологій.
 124.  Організація охорони праці на зазначених об'єктах, а також порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами під час трудового та професійного навчання у навчальних закладах визначаються: центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки за погодженням з відповідним профспілковим органом.
 125.  Організація, що компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії із спеціального розслідування, це: роботодавець.
 126.  Організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних  захворювань і аварій повинен: роботодавець.
 127.  Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта є: система запобігання пожежі, система протипожежного захисту та система організаційно – технічних заходів.
 128.  Основні причини нещасних випадків при роботі з механічними пристосуваннями при вантажно-розвантажувальних роботах: внаслідок падіння вантажу.
 129.  Основні причини нещасних випадків при роботі з підіймально-транспортними машинами та механізмами: відсутність та несправність запобіжних пристосувань, зачепленні вантажем при його підніманні чи опусканні.
 130.  Основні причини нещасних випадків при ручних вантажно розвантажувальних роботах: невідповідність місця та умов роботи вимогам охорони праці.
 131.  Особа, яка уповноважена призначити склад        комісії для спеціального розслідування нещасних випадків: керівник територіального органу Держгірпром нагляду.
 132.  Особи, що не працюють безпосередньо з джерелами випромінювання, але за умовами проживання або розташування на робочих місцях можуть підлягати опроміненню, згідно з нормами радіаційної безпеки України належать до: категорії Б.
 133.  Особи, що постійно чи тимчасово працює з джерелами іонізуючого випромінювання, згідно з нормами радіаційної безпеки України належать до:  категорії А.
 134.  Охорона праці - це: система правових, соціально-екон. та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатність людини у процесі праці.
 135.  Пасивний засіб захисту від ураження струмом, який не усуває небезпеки ураження, а лише інформує про її наявність має назву: попереджувальна сигналізація.
 136.  Під сукупністю заходів та засобів призначених для забезпечення на постійних робочих місцях та зонах обслуговування виробничих приміщень метеорологічних умов та чистоти повітряного середовища, що відповідають гігієнічним та технічним вимогам розуміють:  вентиляцію.
 137.  Підприємство сплачує штраф за нещасний випадок, який не спричинив стійкої втрати працездатності, проте виник з вини підприємства, у розмірі: за весь період   непрацездатності потерпілого з розрахунку середньомісячної зарплати.
 138.  Піна, що складається із 80% вуглекислого газу, 19,7 % води та 0,3 % піноутворювальної речовини та має кратність 5 має назву: хімічна піна.
 139.  Піна, що складається із 90% повітря, 9,4-9,8 % води та 0,2-0,6 % піноутворювальної речовини та має кратність 10 і вище має назву: повітряно-механічна піна.
 140.  Плями сірого чи блідо-жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці її контакту із струмопровідними частинами мають назву: електричні знаки.
 141.  Покриття  струмопровідних частин шаром діелектрика для захисту людини від випадкового доторкання до частин електроустановок, через які проходить струм має назву: ізоляції струмопровідних частин.
 142.  Посадовим особам органів державного нагляду у виконанні ними службових обов'язків та вживають заходів щодо припинення незаконних дій осіб, які перешкоджають виконувати ці обов'язки, вдаються до погроз, шантажу, нанесення тілесних ушкоджень посадовим особам органів державного нагляду або членам їх сімей, завдають шкоди їх майну надають допомогу: працівники правоохоронних органів.
 143.  Посадові      особи       підприємств      (без підвищеної   небезпеки),  відповідальні   за охорону    пращ,    періодично    проходять навчання   і   перевірку   знань   з   охорони праці: один раз у три роки.
 144.  Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення  робіт,  під час прийняття на роботу і періодично, проходять навчання: один раз на три роки.
 145.  Потік електронів та позитронів має назву: бета-променів.
 146.  Потік позитивних заряджених частинок має назву: альфа-променів.
 147.  Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше: тримісячного заробітку.
 148.  Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується: вихідна допомога.
 149.  Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу  на  термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день відповідно до законодавства, а також: організувати проведення  навчання працівника з набуття іншої професії.
 150.  Проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги: металізація шкіри;
 151.  Протягом якого терміну затверджені акти за формою Н-1 надсилаються у відповідні установи відповідно до Положення? трьох діб.
 152.  Протягом якого терміну комісія зобов'язана       розслідувати нещасний випадок і скласти акт за формою Н-1 (крім випадків із смертельним    наслідком і групових)? три доби.
 153.  Протягом якого терміну проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків? десяти робочих днів.
 154.  Протягом якого терміну роботодавець повинен розглянути  і затвердити акт за формою Н-1? однієї доби після закінчення розслідування.
 155.  Професійне захворювання – це: захворювання, що виникло в наслідок дії виробничих шкідливостей.
 156.  Пряме відношення до захисту здоров’я працівників мають положення закону: Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 157.  Речовина (свинець, ртуть), за величиною гранично допустимої концентрації у повітрі робочої зони менше 0,1 мг/м3 належить до надзвичайно небезпечної речовини.
 158.  Речовина, що контактуючи з організмом людини, може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров’я як під час впливу речовини, так і в подальший період життя теперішнього і наступних поколінь має назву: шкідлива речовина.
 159.  Речовини та матеріали здатні до горіння в повітрі нормального складу від джерела запалювання, не здатні до  самостійного горіння мають назву: важкогорючі речовини та матеріали.
 160.  Речовини та матеріали не здатні до горіння в повітрі нормального складу мають назву: негорючі речовини та матеріали.
 161.  Роботи, які виконуються сидячи та не потребують фізичного напруження належать до категорії: легка −Іа.
 162.  Роботи, які пов’язані з постійним переміщення вантажів та предметів (понад 10 кг) у положенні стоячи або сидячи, і потребують великих фізичного напруження належать до категорії:  важка −ІІІ.
 163.  Роботи, які пов’язані з постійним ходінням, переміщення дрібних предметів (до 1 кг) у положенні стоячи або сидячи, і потребують певного фізичного напруження належать до категорії: середньої важкості −ІІа.
 164.  Роботи, які пов’язані з постійним ходінням, переміщення невеликих вантажів та предметів (до 10 кг ) у положенні стоячи або сидячи, і потребують помірного фізичного напруження належать до категорії: середньої важкості −ІІб.
 165.  Роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.
 166.  Роботодавець має  право  в установленому законом порядку притягнути  працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до відповідальн.: дисциплінарної.
 167.  Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці: на п-ві з кількістю працюючих 50 і більше осіб.
 168.  Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом: 10 календарних днів.
 169.  Система захисних пристроїв та заходів, що призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель, сппоруд, устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, що спричинені атмосферною електрикою називають: блискавкозахист.
 170.  Система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики має назву: електробезпека.
 171.  Спеціальні пожежні щити встановлюють на території підприємства з розрахунку один щит на площу: 5000 м2.
 172.  Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці здійснюють: державний нагляд  за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці.
 173.  Спосіб зниження напруг доторкання та кроку між точками електричного кола, до яких можливе одночасне доторкання людини, або на яких вона може одночасно стояти має назву:  вирівнювання потенціалів.
 174.  Спосіб, при якому припинення процесу горіння здійснюється, вогнегасники порошками, галогеноводнями має назву: хімічне гальмування.
 175.  Спосіб, при якому припинення процесу горіння здійснюється, водою, негорючими газами чи водяною парою, тонкорозпиленими струменями води має назву: розбавлення повітря чи горючих речовин.
 176.  Спосіб, при якому припинення процесу горіння здійснюється, суцільними струменями води, розпиленими струменями води та перемішуванням горючих речовин має назву: охолодження горючих речовин або зони горіння.
 177.  Спосіб, при якому припинення процесу горіння здійснюється, утворенням розривів у горючій речовини, вогнегасними смугами, шаром вогнегасного порошку, шаром продуктів вибуху вибухових речовин має назву: ізоляції горючих речовин або зони горіння.
 178.  Стаціонарні установки пожежогасіння, що поєднують функції сповіщувачів і пристроїв, що забезпечують випуск та рівномірне зрошування водою захищуваної площі підлоги в місці виникнення пожежі мають назву: дренчерні установки пожежегасіння.
 179.  Ступінь залучення до роботи м’язів та фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження визначаються показником:  “важкість праці”.
 180.  Сукупність конструктивно об’єднаних заземлюваних провідників та заземлювача має назву: заземлювальний пристрій.
 181.  Сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї є: системою організаційно-технічних заходів пожежної безпеки об’єктів.
 182.  Сукупність явищ, що пов’язані з виникненням, накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні або в об’ємі речовин, матеріалів, виробів (діелектриків або напівпровідників) мають назву: статичної електрики.
 183.  Сфера дії Закону України Про охорону праці поширюється на: на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.
 184.  Технічні заходи протипожежної безпеки передбачають: технічне переоснащення виробництва, переобладнання електромереж, суворе дотримання правил і норм пожежної безпеки.
 185.  Травма - це: порушення цілісності організму людини під дією шкідливих та небезпечних факторів виробництва.
 186.  У  якому  випадку  проводиться   цільовий інструктаж з охор. праці? під час направлення на ліквідацію аварії чи стихійного лиха.
 187.  У  якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі смерті потерпілого? у розмірі  дворічного заробітку потерпілого.
 188.  У разі роз'їзного характеру роботи працівникові: виплачується грошова  компенсація  на  придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів.
 189.  У скількох екземплярах складається акт за формою Н-1? у 6-ти екземплярах.
 190.  У яких випадках виробнича травма класифікується як нещасний випадок, розслідується та складається акт по формі Н-1? якщо виробнича травма спричинила втрату  працездатності   на  робочий день і більше, або   переведення на легшу роботу.
 191.  У якій формі під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника про умови праці та про наявність  на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я? під розписку.
 192.  Умови внутрішнього середовища, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням у виробничих приміщеннях мають назву: метеорологічних умов.
 193.  Умови праці - це: сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність та здоров’я людини в процесі праці.
 194.  Умови праці на  робочому  місці,  безпека  технологічних процесів,  машин,  механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту,  що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам: законодавства.
 195.  Умови при яких виникає аеродинамічний шум: при переміщенні газів у вентиляційних пристроях.
 196.  Умови при яких виникає гідродинамічний шум: при переміщенні газів та повітря у вентиляційних пристроях.
 197.  Умови при яких виникає структурний шум: внаслідок коливання перекриття, перегородок, стін.
 198.  Умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності належать до: оптимальних умов праці.
 199.  Умови, що характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та його потомство належать до: шкідливих умов праці.
 200.  Умови, що характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища і трудового, які не перевищую встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих їх потомство належ. до: допустимих умов праці.
 201.  Умови, що характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, загрозу для життя належать до: небезпечних умов праці.
 202.  Установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби системи Міністерства охорони здоров’я України здійснюють:  державний санітарний нагляд.
 203.  Ушкодження, які виникають внаслідок судомних скорочень м’язів під дією електричного струму, що проходить через тіло людини: механічні ушкодження.
 204.  Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони  праці,  ідентифікації  професійної  небезпечності організуються в межах загальнодержавної та інших програм з цих питань і  проводяться: науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами та організаціями, вищими навчальними закладами та фахівцями.
 205.  Функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку на підприємстві: з кількістю працюючих менше 50 осіб.
 206.  Хлор, фтор, оксиди азоту, селітра належать до: окисників.
 207.  Хто    виконує    розслідування    нещасних випадків? комісія,     призначена     керівником підприємства.
 208.  Хто  розслідує  і  бере   на облік  нещасні випадки зі студентами у період практики на      виробництві під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цього ділянці? розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним закладом.
 209.  Хто надає допомогу потерпілому у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю? Фонд соц. страху від нещасного випадку на виробництві.
 210.  Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався із студентом? заступник керівника навчального закладу.
 211.  Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві? спеціаліст служби охорони праці.
 212.  Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики під керівництвом персоналу п-ва? Підприємство.
 213.  Хто розслідує нещасні випадки невиробничого характеру, що виникли на шляху до роботи не на транспорті п-ва або під час виконання громадського обов'язку? організація, де працює постраждалий.
 214.  Чи беруться на облік і чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, які прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом? не беруться на облік і не складається акт.
 215.  Чи включається до складу комісії з розслідування нещасних випадків керівник робіт,  який безпосередньо відповідає за охорону   пращ    на місці, де стався нещасний випадок? Ні.
 216.  Чи має право потерпілий або його довірена особа брати участь у розслідуванні нещасного випадку? Так.
 217.  Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив? розслідується згідно заяви потерпілого, якщо з моменту події пройшло не більше одного року.
 218.  Чи розслідуються і беруться на облік нещасні випадки, які сталися під час дій працівника без доручень власника? розслідуються і беруться на облік.
 219.  Швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження струмом має назву: захисне вимикання.
 220.  Шляхи зниження шуму за допомогою акустичних засобів - це: використання засобів звукоізоляції.
 221.  Штучна вентиляція поділяється на: загальнообмінну і кондиціювання.
 222.  Як вогнегасна речовина в стаціонарних установках пожежогасіння застосов.: вода, піна, газові та аерозольні вогнегасні речовини.
 223.  Яке розпізнавальне пофарбування трубопроводів встановлене для води: зелене.
 224.  Яке розпізнавальне пофарбування трубопроводів встановлене для горючих та негорючих газів: жовте.
 225.  Яке розпізнавальне пофарбування трубопроводів встановлене для повітря: синє.
 226.  Які установи відповідно до Положення повинен повідомити роботодавець, якщо на підприємстві стався нещасний випадок (крім випадків із смертельним наслідком і групових)? робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків (ФССНВ).
 227.  Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то оплата проводиться: за кожним видом.1. Тема урока- We Live in Globl Villge Цели- закрепление навыков подготовки и презентации проекта; развитие навыков
2. Статья 45. Права и обязанности работодателя как страхователя Работодатель как страхователь имеет право-.
3. Доклад- Игнацы Ян Падеревский
4. Курсовая работа- Віденська культура
5. Организация и проведение спортивных соревнований в школе
6. монстр ~ как его называют местные пастухи
7. тематические модели ТП и методы их построения Классификация моделей ТП Структура моделей Основные
8. ВВЕДЕНИЕ Управление капиталом предприятия является одним из наиболее важных звеньев системы финансово
9. ЗАЗЕРКАЛЬЕ будет заниматься производством зеркал
10. Менеджмент магистерским образовательным программам высшего профессионального образования Менеджмент в.
11. Учет финансовых ресурсов и их использование
12. на тему- Разработка системы водоотведения мясоперерабатывающего завода Выполн
13. ВСТУП
14. Преображение Господне
15. Курсовая работа- Расчет однопредметной прерывно-поточной линии.html
16. Введение Значение стратегического поведения позволяющего фирме выживать в конкурентной борьбе в долгоср
17. А Пневмококков; Б Гемофильной палочки; В Спирохеты; Г Стрептококков; Д Вируса гриппа
18. 01283-2С001ПЗ Розроб
19. В основе мероприятий позволяющих повысить уровень выживаемости пациентов с остановкой кровообращения и ды
20. Введение Основными задачами стоящими перед пищевой промышленностью являются обеспечение устойчивого сна