Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

а; проектування підприємства- лінійної безперервної або поточної структури з фіксованим позиційним планув

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Етапи проектування операційної системи: проектування виробів; проектування процесів виробництва; визначення виробничих потужностей; місце розташування (безперервна або поточна структура); проектування підприємства: лінійної, безперервної або поточної структури, з фіксованим позиційним плануванням; проектування операцій.

Проектування виробів вмішує відносне визначення важливості множини критеріїв: вартість; економічність експлуатації; якість; елементи розкоші; надійність; простота обслуговування; універсальність використання; розміри; потужність; міцність; безпечність експлуатації.

Проектування процесів виробництва вміщує такі характеристики: виробнича потужність; економічна ефективність; гнучкість; продуктивність; надійність; ремонтопридатність; стандартизація; безпека; екологічні вимоги; задоволення життєвих потреб.

Забезпечення потрібних характеристик процесу потребує вибору варіантів у таких галузях.

Тип переробної системи (проектна система, малосерійне виробництво, масове виробництво, безперервний процес) .

 1.  Власне виробництво, придбання комплектуючих.
 2.  Методи переробки.
 3.  Ступінь механізації і автоматизації.
 4.  Ступінь спеціалізації праці.

Сучасний рівень розвитку виробничих систем полягає у всебічному застосуванні комп'ютерних технологій та засобів на різних рівнях. Наприклад, значного поширення набувають такі виробничі системи.

САПР - система автоматизованого проектування.

АСУВ - автоматизована система управління виробництвом.

Роботи - програмовані засоби маніпулювання матеріалами, робочими інструментами, деталями.

ГВС - гнучкі виробничі системи, які здійснюють швидку переорієнтацію на нові вироби, які випускаються невеликими партіями. Такі системи вперше впроваджені в Японії.

Система - це деяка цілісність, що складається з визначеної кінцевої кількості обов'язково взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристику цілого.

Системний підхід - це спосіб мислення стосовно організації і управління.

Системний підхід дозволяє керівнику побачити організацію в єдності її частин, що нерозривно переплітаються із зовнішнім світом.

Основною концепцією СП до організації і управління як процесу є взаємозв'язок частин чи підсистем підприємства. Такий підхід передбачає встановлення цілей і зосередження уваги на побудові цілого, на відміну від побудови компонентів чи підсистем. У його основі лежить принцип розгляду проблем як єдиного цілого, як системи.

Сутність СП дозволяє зрозуміти, що система - це не тільки сума складових її елементів, а щось більше: організована сума складових її елементів. Тому, розглядаючи будь-який об'єкт як систему, необхідно враховувати і вивчати зв'язки між елементами, вплив елементів один на одного, складні залежності всередині системи, а також системи із ЗС.

СП стосовно вирішення практичних проблем охоплює теорію СП і методику побудови систем, що забезпечують вирішення проблем.

Теоретична системна концепція передбачає розгляд проблеми і її компонентів у їхній взаємозалежній єдності замість аналізу їх як окремих частин. Його можна охарактеризувати в такий спосіб. СП - це упорядкований спосіб оцінки складних людських потреб з точки зору об'єктивного розгляду цих потреб.

Оскільки при СП зосереджується увага на побудові цілого, то всі компоненти розглядаються в їхньому взаємозв'язку до того, як уточнюється їхня суть.

СП - це напрямок методології соціально-наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об 'єктів як систем. СП сприяє адекватній постановці проблем у конкретних науках і розробці ефективної стратегії їхнього вивчення.

Найважливіші принципи системного підходу (системного аналізу):

 1.  процес прийняття рішень повинен починатися з виявлення і чіткого формулювання конкретних цілей;
 2.  необхідно розглядати всю проблему як ціле, як єдину систему і виявляти всі наслідки і взаємозв'язки кожного приватного рішення;
 3.  необхідне виявлення й аналіз можливих альтернативних шляхів досягнення мети;
 4.  цілі окремих підсистем не повинні вступати в конфлікт із цілями всієї системи;
 5.  сходження від абстрактного до конкретного;
 6.  єдність аналізу і синтезу, логічного й історичного;
 7.  виявлення в об'єкті різноякісних зв'язків і їхньої взаємодії та ін.

При визначенні поняття системи необхідно враховувати найтісніший взаємозв'язок її з поняттями цілісності, структури зв'язку, елемента, відносини, підсистеми й ін. Основні системні принципи:

 1.  цілісності (принципове поєднання) властивостей системи до суми властивостей складових її елементів і неможливість виведення з останніх властивостей цілого; залежність кожного від його місця, функції і т.д. всередині цілого;
  1.  структурність (можливість опису системи через встановлення її структури, тобто мережі зв'язків і відносин системи; обумовленість поведінки системи не стільки поведінкою, скільки властивостями її структури);
  2.  взаємозалежності структури і середовища (система формує і виявляє свої властивості в процесі взаємодії із середовищем, будучи при цьому провідним активним компонентом взаємодії);
  3.  ієрархічності (кожен компонент системи, у свою чергу, може розглядатися як система, а досліджувана в даному разі система є одним з компонентів більш широкої, глобальної системи);
  4.  множинності опису кожної системи (через принципову складність кожної системи її адекватне пізнання вимагає побудови безлічі різних моделей, кожна з яких описує лише певний аспект системи).

Будь-яка система визначається сукупністю елементів. Але якщо врахувати складність систем і їх розміри, то варто мати на увазі, що об'єктивно необхідна їх різна класифікація за певними ознаками, внаслідок якої з'являються підсистеми.

Отже, підсистема - це виділена за якою-небудь ознакою частина системи, що має характерні риси. Вона взаємопов 'язана з іншими частинами системи і її, у свою чергу, можна розглядати як самостійну систему.

Підсистеми повинні бути:

 1.  такими, щоб вони могли впливати на досягнення кінцевих результатів системи;
 2.  створені за певними ознаками, що чітко виявляють необхідний функціональний зв'язок між ними і з системою вцілому;
 3.  відповідно пов'язані з поведінкою всіх елементів системи і відбивати постійне функціонування взаємних зв'язків, встановлених для окремих елементів системи через її підсистеми з навколишнім середовищем.

Підсистема формується з елементів і є частиною системи (структуроутворююча частина).

Найважливіші системні ознаки:

 1.  структурна автономність кожного елемент та підсистеми;
 2.  різна природа елементів, що складають підсистеми;
 3.  функціональна специфічність підсистем;
 4.  упорядкований взаємозв'язок елементів підсистем і самих підсистем із середовищем на основі функціональної інтегративності.

Самостійно: 58-62 - Менеджмент і маркетинг

52-55 - основи менеджменту в будівництві
1. Поняття види і загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України
2. а философская концепция в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного совершенного наивысшего
3. тема єдиного обліку злочинів і осіб які їх учинили грунтується на реєстрації злочинів з моменту порушення к
4. тематических методов и систем управления освобождающих человека от участия в процессах получения прео
5. I Это показывает синий щит разделенный на четыре части креста Святого Георгия с золотым краем
6. Конфликтность и барьеры в общении
7. Абсолютная власть папской церкви полный диктат не только над толпой но и над правителями тоже;развитие реме
8. тема разработана в рамках программы Быстрый глобальный удар с целью поражать любую точку земли менее чем з
9. правовой акт применим в данном случае.
10. 2003 ВВР 2004 N 1718 ст
11. Кубанский социальноэкономический институт Факультет Экономики и менеджмента Кафедра экономики
12. Динамика твердого тела
13. ЛЕКЦИЯ 4 БИОТЕХНОЛОГИЯ СЫРОВАРЕНИЯ Сыр не только вкусный но и чрезвычайно полезный молочнокислый прод
14. ~абылда~ан- Ибраев Е
15.  Открывание камер пропаривания Состав работы Стропка крышки камеры
16. Тема конференции ~ Социальная миссия журналистики ничуть не смутила господина Волина и суть его выступлен
17. Subject of my scientific ctivity is clled-.html
18. Прощай а сердце рвется на куски при одной только мысли о разлуке
19.  У контракті зафіксовано такі умови- Базисна ціна газової турбіни що відповідає вартості матеріалів
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків 2005