Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

9043к П~н- Байланыс желілері ж~не коммутация ж~йелері 1 Телефон трактісімен берілген хабарды~ сапас

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Топ  11—О и ЭО- 904-3к

Пән: Байланыс желілері және коммутация жүйелері

$$$1 Телефон трактісімен берілген хабардың сапасы

$$Дыбыстың күштiлiгi, анықтығы, табиғилығы

$Қорғаныш интервал

$Линиялық сигнал

$Серия аралық интервал

$$$2 Электронды ТА сигналды қабылдау құрылғысы  

$$Тональды шақыру (ТВУ)  

$Қосып-айыру

$Нөміртергіш

$Микрофон

 

$$$3 Телефон трактісінің негізгі элементтері

$$Телефон аппараттары, линиялық қондырғылар және телефон станциялары

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Микрофон, телефон, нөмiртергiш

$АЛ,СЛ, СЛМ

$$$4 Маркер КПП құрамы

$$ЗКПП және ОКПП 

$СКПП, ПН

$ПНР және РВИ

$АКС және ДШ

$$$5 Байланыс линиясының  шеткi абоненттiк қондырғысы

$$Телефон аппараты

$Микрофон

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Абоненттiк линия

$$$6 Телефонмен хабарды беру спектрі

$$0,3 – 3,4 кГц

$0,3-1,2 кГц

$80-1200 кГц

$0,3 – 3,8 кГц

 

$$$7 Телефон аппаратының  құрамы

$$Шақыру және сөйлесу құралдары,қосып - айыру рычагы, нөмiртергiш

$Микрофон, телефон

$Трансформатор,шақыру және сөйлесу құралдары

$Микрофон, телефон, трансформатор

$$$8 ЭАРБ стативінде қанша КПП жұмыс істейді?  

$$4

$16

$8

$1

$$$9  Жергiлiктi эффект дегенiмiз-

$$Абонент өзiнiң дауысын өзі есту

$Бөгеулердiң болуы

$Дыбыстың күштiлiгi

$Телефонда шерту дыбыстарын есту

$$$10 МГИ блогындағы Д0-Д7, Е1-Е0 релелері нені анықтайды?  

$$Кірісті анықтағыш  (ОВ)

$Басылымдық таратқыш (РП)

$Сынау қондырғы (ПУ)

$Мүмкіндік анықтағыш (ОД)

 

$$$11Телефон капсюль  қызметi

$$ Электр сигналдарын дыбыс толқындарына  түрлендіру

$ Дыбыс толқындарын электр сигналдарына түрлендіру

$ АТС-тiң шақыру сигналын қабылдау

$ АТС-ке адрестi информацияны беру

 

$$$12  АТС-ке қажетті абонентің нөмірі жайлы адресті информация беретін

ТА-ның  құралы

$$Нөмiртергiш

$Микрофон

$Қоңырау

$Телефон

 

$$$13 ТА -72 -2М. Ұшқынды өшіру контурының элементтері:

$$C1R1

$C2R3

$VD1,VD2

$С1С2

$$$14 Айнымалы ток  қоңырауының қызметi

$$АТС-тен   шақыру сигналын қабылдайды

$Электр сигналдарын дыбыс сигналдарына түрлендіру

$Дыбыс сигналдарын электр сигналдарына түрлендіру

$АТС-ке адрестi информацияны беру

 

$$$15  Шақыру сигналының жиілігі

$$25 Гц

$425 Гц

$3400Гц

$1200Гц

$$$16 АИ-АВ блогында қанша абоненттік комплект?

$$100

$20

$60

$40

$$$17 Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$Адрестік информацияны қабылдау үшін

$Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$ кедергіні үйлестіру үшін

$$$18 Дыбыс толқындарын электр тербелiстерiне түрлендіретін  ТА-ның құралы

$$Микрофон

$Нөміртергіш

$Қоңырау

$Телефон

 

$$$19 ТА 72 – 2М телефон аппаратындағы С1 конденсаторы мен R1 кедергі  қызметі

$$Ұшқын өшіру контур

$Баланыс контур

$Трансформатор

$Линиялық сым

$$$20 Координатты телефон станцияларының  түрі

$$АТСКУ, АТСК-100/2000

$АТСДШ

$ЭАТС

$Квант

$$$21 АТСКУ станциясына ЭАРБ қандай комплект арқылы қосылады ?

$$ИШК

$ВШК

$ПКП

$АК

$$$22 АТСК – У -дың автозалының құрылымы

$$Стативтер

$Шкафтар, блоктар

$Компьютерлер

$Стойкалар

 

$$$23 Байланыс  линияларының түрлері

$$АЛ,СЛ,ЗЛ,ЗСЛ,СЛМ

$ИКСЛ,СЛМ,ВКСЛМ

$ЗСЛ,АЛ,ИЛ

$ВЛ,СЛ,АЛ

 

$$$24 АТСКУ станциясының максималды сыйымдылығы

$$10000

$20000

$4000

$1000

 $$$25 ТА 72 -2М.Трансформатордың орам түрлері  

$$Линиялық, баланстық, телефондық

$Линиялық, баланстық

$Баланстық, телефондық,түрлендіргіш  

$Компенсациялық, телефондық

$$$26 РПН реленің негізгі бөліктері

$$Электромагнит,серіппелер пакеті, якорь

$Электромагнит,серіппелер пакеті

$Өзекше, якорь, ажырату пластинасы

$Катушка, өзекше, якорь

$$$27 МКС, реле РПН және РЭС-14  АТСКУ-дың қандай құралдары

$$Коммутациялық құралдары

$Компенсациялық құралдары

$Басқару құралдары

$Қабылдау құралдары

$$$28 Екі позициялы МКС-та  электромагнит саны

$$2

$3

$4

$1

$$$29 АТСК-да қолданылатын электромагнитті   релелер

$$РПН,РЭС-14

$МКС

$МФС

$МГС

 

$$$30 МКС 10х10х12 коммутацияланатын сымдар саны

$$12

$10

$6

$20

$$$31Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$Адрестік информацияны қабылдау үшін

$Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$Кедергіні үйлестіру үшін

 

$$$32 Үш позициялы МКС –тің таңдау рейкасының саны

$$6

$10

$2

$20

$$$33 РПН релесінің бір контакт тобындағы серіппелер саны

$$2-ден 6 ға дейін

$1-ден 4-ке дейін

$2-ден 4-ке дейін

$1-ден 3-ке дейін

 

$$$34 Координатты АТС-тің коммутациялық құралы

$$РПН,МКС

$ДШИ-100

$РИ

$РЭС-14

$$$35 "6-дан 2" коды бойынша 8 санын кодта

$$f7 f1

$f3 f5

$f7f1

$f4 f4

$$$36 ОС және КПВ сиганлдың қай түріне жатады?

$$Акустикалық

$Отикалық

$Линиялық

$Басқару

 

$$$37 Коммутациялық  блокты сипаттайтын параметрлер

$$Кіріс, аралық және шығыс линия сандарымен

$Кіріс, аралық линия сандарыменчислом входов, промежуточных линий

$Кіріс ,шығыс сандарымен

$Бағыт сандарымен

 

$$$38 20х20х3 коммутацияланатын сымдар саны

$$3

$20

$10

$6

 

$$$39 10´20´6 МКС-тегі  20 саны қандай параметрді анықтайды  

$$Бір вертикальдің шығыс саны

$ Кіріс саны

$Сым саны

$Ұстап тұру магнит саны

$$$40 Нөміртергіштің контактілері

$$Импульсті  және  шунттау

$Шунттау  және  РП

$Телефон  және микрофон

$Линиялық, баланстық

$$$41  МКС 20х20х6 коммутацияланатын сымдар саны

$$6

$10

$6

$2

$$$42 ГИ-3. 80х120х400  параметріндегі 80 саны нені анықтайды

$$Кірісті анықтағыш

$Абонент нөмірді анықтағыш

$Сынау қондырғы

$Бағыт анықтағыш

 

$$$43 АТСК – У дың іздеу сатылары

$$АК – АВ, АИ – СД, ГИ, РИА, РИВ.

$ИШК, ВШК

$БАЛ, БСЛ

$МСД,МГИ

$$$44 АК-АВ блогының параметрлері

$$100х60х20х20

$80х120х400

$100х60х80

$30х40х200                    

 

$$$45 ГИ-3  блогының параметрі

$$80х120х400

$100х60х40

$30х40х200

$80х120х200

$$$46 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің Кср коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

$$$47  РИА блогының параметрі

$$120х60х40

$100х60х40

$30х40х200      

$80х120х400                     

 

$$$48 АК –АВ блогындағы А және В звеноның аралық линиясы

$$60

$100

$40

$80

$$$49 ТА 72 – 2М. Фриттер қандай элементтерден тұрады?

$$Диод  Д1, Д2

$Конденсатор С1, С2

$РезисторR1,R2

$Микрофон және телефон

 

$$$50 АИ-СД блогының параметрі

$$30х40х200

$ 100х60х40

$ 120х60х40   

$ 80х120х400                     

 

$$$51 АИ-АВ блогының кіріс линия саны

$$20

$10

$40

$100

$$$52 Телефон аппараттарының сөйлесу құралдары

$$Микрофон, телефон, трансформатор

өміртергіш, телефон

$Қоңырау , трансформатор

$ Конденсатор, резистор

$$$53 АИ іздеу сатысында кіріс байланыс кезінде қолданылатын  звенолар

$$А,В,С,Д

$А,С,

$С,Д

$С,Д,А

 

$$$54 РИА блогының  аралық линия саны

$$60

$20

$40

$80

 

$$$55 100х60х20х20 параметрін қолданатын  блок

$$АК-АВ                            

$ГИ-6

$АИ-СД

$ГИ-3                                 

 

$$$56 ИШК және ВШК комплектлердің қызметі.

$$Микрофондарды қоректендіреді.

$Шақыру сигналын береді.

$Маркерларды босатады.

$Станция жауап сигналын береді.

 

$$$57 АТСК-ның басқару қондырғылары

$$Маркер мен регистр

$Коммутациялық блоктар

$РИА, МСД, МКС

$МАИ,МГИ,МСД,МРИА

 

$$$58 МСД маркеріндегі ФА1, ФА2, ФА4, ФА11 релелер қандай санды еске сақтайды?

$$Жүздік сан

$Ондық сан

$Мыңдық сан

$Бірлік сан

$$$59 МАВ блогындағы абонентті анықтағыштың  сым саны

$$2 сымды матрицалық

$1 сымды матрицалық

$Көпсымды

$Координаттық

 

$$$60 ГИ – 3 блогының кіріс саны

$$80

$30

$120

$100

$$$61 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

$$$62 АТСК-У маркерлары

$$МАВ, МСД, МГИ, МРИА, МРИВ

$МАИ, МРИА,ЭАРБ

$МГИ, ЦУУ,МСД

$ЦУУ, ПУУ,МАВ

 

$$$63 Маркер СД блогының  бірінші функциясы

$$Кіріс санын анықтайды

$Номер санын сұрайды

$Абонент нөмірін анықтайды

$Аралық линияны сынайды

 

$$$64 Маркердің негізгі  қызметі

$$Кіріс,шығыс және аралық линияларды анықтау, УМ мен ВМ электрмагниттерін қосу

$Сандық сигналды береді

$Сигналды дискреттейді  

$Сигналды кодтайды  

 

$$$65 МАИ.Абоненттік анықтағыш қызметі

$$АК-ның  нөмірін анықтайды

$АК-ға маркерді қосады         

$АК-ны іске қосады

$АК-ны босатады                                   

 

$$$66 Электронды ТА сигналды қабылдау құрылғысы  

$$Тональды шақыру (ТВУ)  

$Қосып-айыру

$ Нөміртергіш

$Микрофон

$$$67 РИА маркерының қызметі

$$АРБ- ны ИШК ға қосады

$Импульстарды қабылдайды

$Микрофонды қоректендіреді

$Станция жауап сигналын береді

$$$68 Екі  позициялы МКС –тің таңдау рейкасының саны

$$5

$10

$2

$6

 

$$$69 1ГИ блогының шығысында қандай қондырғы қосылған

$$ВШК

$ГИ-3

$ИШК

$МСД

$$$70 Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$ Адрестік информацияны қабылдау үшін

$ Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$ кедергіні үйлестіру үшін

$$$71 МСД –ның регистрден  қабылдайтын  бірінші саны  

$$АВ блогын анықтайтын жүздік нөмір

$АВ блогындағы мыңдық нөмір

$Шығыс желінің нөмірі

$Аралық желінің нөмірі

 

$$$72 МАВ- тағы Г1 – Г6 реле

$$Топтық сынау реле

$Жеке сынау реле

$Басымдылық таратқыш реле

$Анықтағыш

$$$73 Кірісті анықтағаннан кейінгі МГИ функциясы

$$Код бағытын сұрау

$Станция жауабы

$Аралық желіні анықтау

$Мүмкіндігін анықтау

 

$$$74 30х40х200  параметрін қолданатын блок

$$АИ-СД  

$ГИ-3

$АИ-СД                  

$РИА                       

 

$$$75 Маркер КПП құрамы

$$ЗКПП және ОКПП 

$СКПП, ПН

$ПНР және РВИ

$АКС және ДШ

$$$76  МАВ.Абоненттік анықтағыш релелері

$$Д1-Д0, Е1- Е0

$Г1-Г6, П1- П4                                 

$ИП1-ИП2                       

$ФГ1- ФГ6

 

$$$77 МАИ-АВ. Сынау қондырғының қызметі

$$Бос аралық линияларды және ИШК-ны қосады

$АВ блок нөмірін анықтайды

$Басқару сигналдарын қабылдайды

$Кірістің нөмірін анықтайды

 

$$$78 МАВ -тағы жеке  сынау релелері

$$П1-П4

$Д1-Д6

$ФГ1- ФГ6

$Г1-Г6

 

$$$79 АТСКУ.Байланыс түрін анықтайтын маркер

$$МАИ-АВ

$МГИ-3

$МРИА

$МСД

$$$80 АТСКУ станциясына ЭАРБ қандай комплект арқылы қосылады ?

$$ИШК

$ВШК

$ПКП

$АК

 

$$$81  МАИ блогындағы  аралық және шығыс линияны анықтайтын  қондырғы

$$ПУ

$ФН

$ОВС

$АО

$$$82  АТСКУ-дағы регистр түрлері

$$ЭАРБ,ЭВРД

$ИР,ВР

$ВРД, АР

$ИР,АР,ЭВРД

 

$$$83 АТСКУ. "Станция жауабы"  сигналын беретін қондырғы

$$Регистр

$РИА                    

$АИ-СД  

$АК-АВ

$$$84 ЭАРБ стативіндегі  кернеу түрлендіргіштердің түрлері   

$$Жекеше және топтық  

$Топтық

$Регистрлі  

$Уақытша  

 

$$$85 «6-дан 2»коды бойынша 4  санын кодта

$$f 0 f 4              

$f2 f2     

$f1 f2     

$f1 f3    

 

$$$86 АРБ, ЭАРБ регистрлердің функциялық айырмашылығы

$$Айырмашылығы жоқ

$Мағынасы

$Санды қабылдау тәсілімен

$Беру тәсілімен

$$$87  ГИ-3 сатысының мүмкіндіктері

$$20,40,60

$20

$40,6

$60,8

$$$88 АИ-АВ блогында қанша абоненттік комплект?

$$100

$20

$60

$40

$$$89 АТСКУ-дағы регистрдің бірінші функциясы

$$Станция жауабы сигналын беріді

$Нөмірді еске сақтайды

$Аралық желіні анықтау

$Сандық код бағытын сұрау

 

$$$90 ЭАРБ бір стативіндегі АКС саны

$$4

$16

$2

$6

 

$$$91  "6-дан 2" коды бойынша 6 санын кодта

$$f2 f4

$f3 f3

$f5 f1

$f4 f1

 

$$$92 Ауылдық телефон желісінің  құрылымы.

$$Радиалды немесе торапты - радиалды                                    

$УВС                

$Өзара байланыс

$УИС       

 

$$$93 АТЖ-да қолданылатын координатты АТС түрі  

$$АТСК -100/2000

$АТСК

$ДШАТС

$АТСК - У

 

$$$94 Ауылдық телефон желісінде радиалды-торапты құрылымда қандай станция түрлері қолданылады.

$$ОС, ЦС, УС

$ОС                                    

$ОС, ЦС                              

$УС, ЦС

$$$95 АМТС-қа шығу индексі

$$8

$0

$9

$2

$$$96 АМТС.Байланыс  линияларының түрлері

$$ЗСЛ,СЛМ

$ЗСЛ

$СЛМ

$СЛ

 

$$$97 Аралық регистрдің бірінші функциясы

$$"Қаларалық станция жауабы" сигналын береді

$Акустикалық сигналдарды береді

$"Шақыруды қадағалау "  сигналын береді

$"Станция  жауабы" сигналын береді

$$$98 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің Кср коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

 

$$$99 АОН қондырғысының құрамы

$$ПУ, УЗПИ

$ПР, УЗПИ

$УЗПИ

$ПУ, ПР

 

$$$100 АОН.Беру қондырғының  түрлері

$$Релелік және электронды

$Абоненттік

$Регистр

$Көпжиілікті

 

$$$101 Абоненттік комплектіге сұраныс сигналын беруді қамтамасыз ететін АОН қондырғысы

$$УЗПИ

$ПУ

$ПР

$КУ

$$$102 ТА -72 -2М. Ұшқынды өшіру контурының элементтері:

$$C1R1

$C2R3

$VD1,VD2

$С1С2

$$$103 АОН қондырғысының орнатылу орыны

$$Жергілікті телефондық  желі АТС-терінде

$АМТС -терде

$ПСК -да

$Аймақтық желілерде

 

$$$104 АОН аппаратурасында қолданылатын жиілік спектрі

$$700-1700 Гц                

$900-1200 Гц                  

$700-1500Гц

$700-1300 Гц

 

$$$105 "Бастапқы" комбинациясын беру жиіліктері

$$f0 f11

$f6 f4

$f0 f9

$f2 f8

 

$$$106 Жалғастыру процесі кезінде берілетін сигнал түрлері

$$Линиялық,басқару және акустикалық

$Басқару, интервалсыз пакет

$Акустикалық, станция жауабы

$Бостау және ажырату

$$$107 ГИ-3 блогында 3 саны нені білдіреді  

$$Сым саны

$ бөлім саны

$ Блок саны

$Коммутатор саны

$$$108 «Станция жауабы» сигналының  жиілігі

$$425 Гц

$300 Гц

$3400 Гц    

$1200 Гц  

 

$$$109 Маркер мен регистр арасындағы хабар алмасу әдісі

$$«6-дан 2»коды  

$Интервалсыз пакет

$Сандық полярлы

атареялық  әдіс

 

$$$110 МКС, реле РПН және РЭС-14  АТСКУ-дың қандай құралдары

$$Коммутациялық құралдары

$Компенсациялық құралдары

$Басқару құралдары

$ Қабылдау құралдары

$$$111 Қалалық телефон желісінің ең қарапайым  әдісі

$$Аудандастырылмаған

$Аудандастырылған УВС-пен

$Аудандастырылған УИС-пен

$Аудандастырылған торапсыз

$$$112 Телефон капсюль  қызметi

$$Электр сигналдарын дыбыс толқындарына  түрлендіру

$Дыбыс толқындарын электр сигналдарына түрлендіру

$АТС-тiң шақыру сигналын қабылдау

$АТС-ке адрестi информацияны беру

 

$$$113 АТС-ке қажетті абонентің нөмірі жайлы адресті информация беретін

ТА-ның  құралы

$$Нөмiртергiш

$Микрофон

$Қоңырау

$Телефон

$$$114 Бес мәнді нөмірдегі бірінші сан нені білдіреді

$$РАТС коды

$Жүздік санды

$Станция нөмірін

$Мыңдық санды

 

$$$115 МАВ блогындағы абонентті анықтағыштың  сым саны

$$2 сымды матрицалық

$1 сымды матрицалық

$Көпсымды

$Координаттық  

 

$$$116 РСЛИ-3 қызметі

$$3 сым арқылы шығыс байланысты ұйымдастыру

$2 сым арқылы шығыс байланысты ұйымдастыру

$Кіріс байланысты ұйымдастыру

$Ішкістанция аралық байланысты ұйымдастыру

$$$117 Бес мәнді ҚТЖ нөмірде МСД-ның сұрау саны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

$$3

$1

$3

$5

 

$$$118 АТСКУ. Бес мәнді нөмірлі желідегі бағыттың таңдалуы

$$1ГИ

$ВГИ

$АК-АВ

$АИ-СД

 

$$$119 Алты мәнді нөмірде қолданылатын торап

$$УВС

$Интегралды жүйе

$УИС және УВС                                            

$УАК арқылы  

$$$120 ТА 72 – 2М. Фриттер қандай элементтерден тұрады?

$$Диод  Д1, Д2

$Конденсатор С1, С2

$РезисторR1,R2

$Микрофон және телефон

 

$$$121 Тораптық аудандағы РАТС-дің өзара байланысу принципі

$$"Әрқайсысы әрқайсысымен"

$Бір-бірімен бағынбайды

$Тораптық

$Абонентік

$$$122 Алты мәнді нөмірлі желідегі станция коды қанша саннан тұрады

$$2

$3

$4

$1

 

$$$123 Алты мәнді нөмірлеуде  қанша ГИ іздеу сатысы қолданылады

$$2

$1

$4

$3

$$$124 Алты мәнді нөмірлеудегі  III ГИ сатысының қызметі

$$Мыңдық абоненттік топтардың бағытын анықтау

$УСС бағытын анықтау

$АМТС бағытын анықтау

$УВС бағытын анықтау

 

$$$125 МГИ  бағыт релелері

$$Н1-Н20                         

$ФА, ФБ, ФВ                

$НА,НБ,НВ                     

$НГ1-НГ3

$$$126  ЭАРБ. МКПП құрамы

$$ЗКПП,ОКПП

$ВПС,РВИ

$ПН,АКС

$ША,ПРМ

 

$$$127 Алты мәнді нөмірлі РАТС ішкістанция аралық байланыстағы ГИ сатысының қолданылуы

$$I ГИ -  III ГИ

$I ГИ- II ГИ

$I ГИ

$II ГИ- III ГИ

 

$$$128 УВС және УИС желісіндегі абоненттік нөмірдің бірінші санының мағынасы

$$миллиондық аудан нөмірі

$торапқа шығу

$РАТС саны

$Тораптық коды

$$$129 УИС сыйымдылығы

$$1 000 000

$1 000

$10 000

$8 000 000

 

$$$130 Жеті мәнді нөмірде қолданылатын  байланыс торабы

$$УИС                                         

$РАТС

$УВС

$УАК арқылы  

$$$131 Коммутация бұл….

$$Электрлік тізбекте қосылу,ажыратылу және қосып-айырылу процесі

$Электрлік тізбекте қосылу процесі

$ Электрлік тізбекте қосып-айырылу процесі

$ Электрлік тізбекте жұмыс істеу процесі

 

$$$132 Кіріс регистрлерді қосуды қамтамасыз ететін комплект

$$ПКВ

$РСЛИ

$ПКИ

$СЛМ

 

$$$133 ЦС және ОС бар ауылдық телефон желісін құру әдісі

$$Радиалды

$Радиалды - торапты

$Торапты

$ралас

 

$$$134 Нөміртергіштің контактілері

$$Импульсті  және  шунттау

$Шунттау  және  РП

$Телефон  және микрофон

$Линиялық, баланстық

$$$135 АТЖ қолданылатын нөмірлеу әдісі

$$Ашық, жабық

$Радиалды -торапты

$Торапты

$Аралас

 

$$$136 Ауылдық телефон желісінде радиалды құрылымда қандай станция түрлері қолданылады.

$$ЦС,ОС

$УС, ЦС

$ЦС,УС,ОС

$ЦС

  

$$$137 Телефон жүктемесінің формуласы

$$Y= N х Cх T

$Y= NхC

$Y= NхT

$Y=CхР

 

$$$138 Телефон жүктемесінің мәні неге байланысты

$$Телефон желісінің сыйымдылығына, абонентерден түсетін шақырулар санына және жұмыс істеу уақытына байланысты

$Станция сыйымдылығына және шақыру санына

$Станция құралдарының қосылу уақытына

$Абоненттердің санына және қосылу уақытына

 

$$$139 Жүктеменің өлшем бірлігі

$$Эрланг

$Ампер

$Вольт

$Ватт

 

$$$140 Жоғалтулар шамасының  өлшем бірлігі

$$Процентпен немесе промиллия

$Эрланг

$ Игеру/ уақыт

$Ватт

 

$$$141 Эрланг өлшем бірлігімен өлшену шамасы

$$Жүктеме

$Жоғалту

$Кернеу

$Деңгей

 

$$$142 АК – АВ блогының абоненттік комплект саны

$$100

$60

$40

$80

$$$143 МГИ. Кіріс анықтағыш релелері

$$Д0- Д7;  Е1- Е10

$Д0- Д6;  Е1-Е10

$Д1- Д10;  Е1- Е10

$Д0- Д5;  Е0- Е10

 

$$$144 Регистрға сигналды беру қондырғысын қолданбайтын маркер

$$МАИ-АВ,МРИА

$МГИ,АРБ

$МСД,МАИ

$МРИА,МСД

 

$$$145 РИА блогының  аралық линия саны

$$60

$20

$40

$80

 

$$$146 ЭАРБ. Регистр мен АКС-ты қосатын шина

$$ША-анализдеу шинасы

$ШК-кодтық  шина

$Жалпы шина

$Абоненттік шина

 

$$$147 АТСК – У. Шақырушы абоненттің микрофонын қоректендіретін комплект

$$ИШК

ВШК

$ВШКМ

$АРБ

$$$148 АТСК – У шақырылушы абонентінің микрофонын қоректендіретін  комплект

$$ВШК

$ВШКМ

$ИШК                        

$ШК

 

$$$149 АТСКУ-да қолданылатын комплект түрлері

$$ВШК,ИШК

$ИКТН,ВКТИ

$ПКВ

$РСЛВ

 

$$$150 УСС-қа шығу үшін терілетін сан

$$0

$9

$8

$2

 

$$$151 АОН. Шақырушы абоненттің нөмірі жайлы жекеше ақпарат

$$С,Д,Е,К

$Т,С,Д

$Н,К1,К2,К3

$Н,К1,К2,К3,Т

$$$152 ЭАРБ стативіндегі  кернеу түрлендіргіштердің түрлері   

$$Жекеше және топтық  

$Топтық

$Регистрлі  

$Уақытша  

$$$153 АОН қондырғысында қандай ауыстыру кодтық комбинация беріледі, егер нөмірде қатарынан екі  сан бірдей  болса

$$12

$1

$11

$9

$$$154 АОН. Бір ПУ қызмет көрсететін абоненттер саны  

$$5000

$6000

$10000

$20000

 

$$$155 Бірінші реттік желінің бөлінуі

$$Магистралды, ішкізоналық және жергілікті

$Қалалық, ауылдық, аудандық

$Абоненттік және магистралды

$Телефонды, телеграфты, бейне телеграфты

 

$$$156 ТА 72 -2М.Трансформатордың орам түрлері  

$$Линиялық, баланстық, телефондық

$Линиялық, баланстық

$Баланстық, телефондық,түрлендіргіш  

$Компенсациялық, телефондық

$$$157 Екінші реттік желінің түрлері

$$Телефонды, телеграфты, дыбысты тарату, теледидарлы

$Магистралды, ішкізоналы, жергілікті

$Қалалық және ауылдық

$Кабельді және әуелік

 

$$$158 Жалғастыру  процесі кезінде берілетін сигнал түрлері

$$Линиялық,басқару және акустикалық

$Басқару, интервалсыз пакет

$Акустикалық, станция жауабы

$Бостау және ажырату

 

$$$159 Акустикалық сигнал түрлері

$$ОС, КПВ,ЗЗ

$Нөмір теру

$ОС, КПВ

$ОС, ЗЗ

$$$160 ЭАРБ. Шақырушы абоненттің микрофонын қоректендіретін плата

$$ПРМ

$ПРД

$ВПС

$РВИ

$$$161 Зоналық жүйенің құрылымы

$$Жергілікті және қалааралық жүйе

$АТЖ және ҚТЖ

$ЕАСС және ОАКТС

$УИС және УВС

$$$162 Қаларалалық нөмірдің мәнділігі

$$10

$ 6

$5

$7

$$$163 РИА сатысының мүмкіндігі

$$33-34

$40

$60

$20

 

$$$164 ППМ құралымен нені тексереді.

$$Маркер

$Регистр

$Іздеу сатылар

$УАК

 

$$$165 АТСКУ. Қолмен тексеру құралдарының  түрлері

$$ППМ, ППР, ПШК

$УАК

$ЭВМ

$ИШК, ВШК

$$$166 АТСКУ. Автоматты диагностикалық -бақылау құралының түрлері

$$УАК, АТ, АА-УАД, УН

$ЭВМ

$Маркер

$ППМ

 

$$$167 Регистрлерді тексеру пульті

$$ППР, ПИР

$ППМ, ППР, ПШК

$УАК

$УАК, АТ

 

$$$168 МКС 20х10х6-да 9 -шы кіріс пен 2-ші шығысты қосқанда қандай

электромагниттер жұмыс істейді?

$$ВМ2,УМ9                           

$ВМ9,УМ2                          

$ВМ9,ВМ12,УМ2

$УМ12, ВМ2

$$$169 20х10 х 6 МКС-та қанша ВМ ?

$$20

$10

$6

$12

$$$170 Қайта орнату әдіс қолданылатын АТС жүйесі

$$СТС

$ГТС

$МТС

$Қалааралық жүйе

 

$$$171 Түзету-бақылау әдіс қолданылатын АТС жүйесі

$$АТСКУ

$АТСДШ

$КЭАТС

$ЭАТС

 $$$172 МСД маркеріндегі ФА1, ФА2, ФА4, ФА11 релелер қандай санды еске сақтайды?

$$Жүздік сан

$Ондық сан

$Мыңдық сан

$Бірлік сан

$$$173 АТС-ті пайдалану әдістерінің саны

$$4

$3

$2

$1

$$$174 Статистикалық әдіс қолданылатын АТС жүйесі

$$ЭАТС

$АТСКУ

$АТСДШ

$КЭАТС

 

$$$175 Станция жұмыс сапасын кім тексереді

$$Станциялық инженер

$Электромеханик

$Кросс жұмысшысы

$Техникалық қауіпсіздік инженер

$$$176 АТСКУ.«6-дан 2»коды не үшін қолданылады  

$$Маркер мен регистр арасында ақпарат алмасу үшін  

$Маркерлар арасында ақпарат алмасу үшін  

$  РАТС арасында ақпарат алмасу үшін  

$  РАТС және АМТС арасында ақпарат алмасу үшін  

 

$$$177 Аналогты  АТС-тің тексеру құралдар түрі

$$Қолмен,автоматты түрде

$Жартылай автоматты

$Электронды

$Жедел

 

$$$178 Техникалық пайдалану әдісінің қолданылуы

$$АТС түріне

$Желі түріне

$Сигнализация түріне

$Тексеру құрал түріне

 

$$$179 Техникалық бөлмелердің жағдайы неге байланысты болады

$$Құрал-жабдықтардың және іс-әрекеттеріне және дұрыс орналасуына.

$Административтік басқару .

$Жүктемеге қызмет көрсету.

$Кросс жағдайына

 $$$180 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

$$$181 АТСКУ  сигнализация қызметі.

$$Ақаудың орнын және сипатын анықтайды.

$Әрбір стативтің жұмыс сапасын бақылайды.

$Ақау орнын анықтайды.

$Жабдықтың жұмысы қыбілетін қамтамасыз етеді.

 

$$$182 ПП сигнализация анықтамасы.

$$Жеке сақтандырғыштың күйіп кеткен жағдайда.

$Линияны блоқтау реле.

$Жеке сақтандырғышты іске қосу реле.

$Стативті, МКС-ті немесе маркер платаларын қосу реле.

 

$$$183 Ақау орыны қалай анықталады

$$Тексеру құралы және  сигнализация  арқылы тек сигнализация арқылы

$Автоматты тексеру арқылы

$Арнайы бағдарламамен

$Тасымалдау сигнализациясымен

$$$184 Жеке сақтандырғыштың күйгенін көрсететін шамның түсі

$$Ақшыл

$Сары

$Көгілдір

$Қызыл

$$$185 ГИ-3 сатысының мүмкіндіктері

$$20,40,60

$40,6

$20

$60,8

$$$186 АТСК – У шақыру абонентінің микрафоны қай комплектімен қоректенеді.

$$ИШК      

$ВШК

$АРБ

$МГИ

 

$$$187 УСС-қа шығу  үшін қандай сан теріледі.

$$0           

$9                             

$8              

$2                  

$$$188 АТСКУ. Шнурлы комплектіні тексеру құралы   

$$ПШК

$ППР

$ППМ

$ПИР

$$$189 АТСК – У шақырылушы абонентінің микрафоны қай комплектімен қоректенеді.

$$ВШК      

$ИШК

$АРБ

$МГИ

$$$190 Г1-Г6, П1-П4 релелердің қызметі.

$$Аралық және бос шығысты таңдайды

$Бос регистрді таңдайды

$Бос бағыты таңдайды

$ОВ-ны қосады

 

$$$191 АТСКУ-да қолданылатын код

$$Көп жиілікті коды

$Көпсымды

$Полярлы  сандық

$Интервалсыз пакет

 

$$$192 ЭАРБ стативінде қанша регистр бар

$$16

$24

$8

$4

$$$193 Сөйлесу бөлiктерiнiң элементтерiн қосуға  және олардың кедергiсiн  линияның кiрiс  кедергiсiмен үйлестіруге арналған құрылғы.

$$Трансформатор

$ Қоңырау

$Нөміртергіш

$Телефон

$$$194  "Станция жауабы" сигналы берілетін  қондырғы  

$$ЭАРБ      

$МАВ

$ИШК

$МРИА

$$$195 АТСКУ. Шнурлы комплектіні тексеру құралы   

$$ПШК

$ППР

$ППМ

$ПИР

     

$$$196 Линиялық сигнал нені сипаттайды

$$Линияның және каналдың жағдайын

$Канал жағдайын

$Акустикалық жағдайын

$АЛ жағдайын

  

$$$197 АМТС-3. ВГИ сатысының қызметі

$$Шақыруларды бағыттарға бөлуге арналған

$Акустикалық сигналдарды беруге

$Кірісті анықтау

$Маркерларды қосу

$$$198 АТСКУ-ды АМТС-пен жалғастыратын  регистр түрі

$$Аралық регистр ПР

$Абоненттік регистр АР

$Шығыс регистр ИР

$Кіріс регистр ВР

$$$199 АТСК – У дың іздеу сатылары

$$АК -АВ, АИ –СД, ГИ, РИА, РИВ.

$ИШК, ВШК

$БАЛ, БСЛ

$МСД,МГИ

  

$$$200 ИШК және ВШК комплектлердің қызметі.

$$Микрофондарды қоректендіреді.

$Шақыру сигналын береді.

$Маркерларды босатады.

$Станция жауап сигналын береді.

 

$$$201 АК-АВ блогында  абоненттік линияның  қосылу әдісі

$$Транспонированды

$Тізбектей

$Параллелды

$Станциялық

 

$$$202 АТСКУ.Кодты қабылдағыш орналасатын блоктар

$$ ГИ-3,АИ-СД

$ АИ-АВ, РИА

$ АИ – АВ, АИ – СД

$ РИВ,ЭАРБ

 

$$$203 АК-АВ. А звеносындағы коммутатор саны

$$20

$10

$6

$4

$$$204 МКС-тің электромагниттері   

$$Таңдау және ұстап тұру  

$Қосып-айыру және қосылу  

$Топтық және жекеше

$ негізгі пружина

$$$205 РИА блогының  аралық линия саны

$$60

$20

$40

$ 80

$$$206 МСД-да жүздік санды белгілейтін  реле

$$ФА1,ФА2,ФА4,ФА7                  

$НА ,НВ                   

$ФА,ФБ,НА

$Ф1-Ф7                        

 

$$$207 МСД-да ондық санды белгілейтін  реле

$$ФБ1,ФБ2,ФБ4,ФБ7

$ФА1,ФА2,ФА4,ФА7                  

$НА ,НВ                   

$ФА,ФБ,НА

$$$208 МГИ  бағыт релелері

$$Н1-Н20                         

$ФА, ФБ, ФВ                

$НА,НБ,НВ                     

$НГ1-НГ3

$$$209 МГИ блогындағы Д0-Д7, Е1-Е0 релелері нені анықтайды?  

$$Кірісті анықтағыш  (ОВ)

$Басылымдық таратқыш (РП)

$Сынау қондырғы (ПУ)

$Мүмкіндік анықтағыш (ОД)

$$$210 ЭАРБ. МКПП құрамы

$$ЗКПП,ОКПП

$ВПС,РВИ

$ПН,АКС

$ША,ПРМ

$$$211 ЭАРБ мен КПП-ны қосатын шина  

$$Кодтық шина

$Талдау шина

$Жалпы шина

$Абоненттік шина

 

$$$212 РСЛВ -3 комплектісінде 3 саны нені білдіреді.

$$Сым саны

$Шығыс байланыс                

$ Кіріс байланыс

$Комплект саны                          

 

$$$213 АТСКУ-да қолданылатын комплект түрлері

$$ВШК,ИШК

$ИКТН,ВКТИ

$ПКВ

$РСЛВ

 

$$$214 РСЛИ – 2 комплектісі қандай жағдайда орнатылады.

$$2 сым арқылы шығыс байланысты ұйымдастыруда

$Қолданылмайды.

$АТСК-ға байланысты ұйымдастыруда

$Кіріс байланысты ұйымдастыруда

$$$215 МКС. Таңдау рейкасына не бекітілген  

$$Таңдау саусақшасы

$ Таңдау магнит  

$Гетинаксты итергіш

$ негізгі пружина

$$$216  АТСКУ.Көп жиілікті генератордың диапазон жиіліктері

$$700-1700Гц

$900-1300Гц

$700-1900Гц

$300-3400Гц

 

$$$217 АТСКУ-дың қай іздеу сатысында УСС бағыты таңдалады

$$1ГИ

$ГИК

$ГИ-3

$ГИ-6

 

$$$218 Кіріс регистрлерді қосуды қамтамасыз ететін комплект

$$ПКВ

$РСЛИ

$ПКИ

$СЛМ

$$$219 СЛМ  "М" әрпі нені білдіреді?

$$Қалааралық

$Халықаралық

$Жергілікті

$Көпмәнді

$$$220 РСЛВ – 3 комплектісінде 3 саны нені білдіреді.

$$Сым саны

$Шығыс байланыс                

$Кіріс байланыс

$Комплект саны                          

$$$221 Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$ Адрестік информацияны қабылдау үшін

$ Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$ кедергіні үйлестіру үшін

$$$222  АТЖ  станцияның сыйымдылығы

$$Кіші және орташа

$Орташа

$Кез келген

$Орташа және үлкен

$$$223 АТЖ-да қолданылатын координатты АТС түрі  

$$АТСК -100/2000

$АТСК

$ДШАТС

$АТСК - У

 

$$$224 АОН.Сұрау және ақпаратты беру құрылысы УЗПИ қызметі

$$Абоненттік комплектіге сұраныс сигналын береді

$Ақпараттың дұрыс қабылданғанын тексереді

$Бағдарламалау блогының диодтардың дүрыстығын бақылайды

$Аралық ренистрға ақпарат береді

$$$225 АОН аппаратураның құрамы

$$ПУ, УЗПИ

$ПР, УЗПИ

$УЗПИ

$ПУ, ПР

$$$226 АОН қондырғысының ақпаратты  беру әдісі.

$$Интервалсыз пакет

$Импульстік челнок                           

$Кодтау

$Екі жиілікті

 

$$$227 АТСКУ. Шнурлы комплектіні тексеру құралы   

$$ПШК

$ППР

$ППМ

$ПИР

$$$228 Ақпараттың дұрыс қабылданғанын тексеруді қамтамасыз ететін УЗПИ құрылғысы

$$БПр

$БФ

$КУ

$МП - көпжиілікті қабылдағыш

 

$$$229 Екі сымды матрицалық сым түрі қолданылатын  маркер

$$МАИ-АВ

$МСД

$МРИА

$ЭАРБ

$$$230 III ГИ маркерінің қабылдау  саны  

$$Мыңдық саны

$Ондық және бірлік саны

$Ондық саны

$Жүздік саны

 

$$$231 Телефон трактісімен берілген хабардың сапасы

$$ Дыбыстың күштiлiгi, анықтығы, табиғилығы

$Қорғаныш интервал

$Линиялық  сигнал

$Серия аралық интервал

 

$$$232 Телефон трактісінің негізгі элементтері

$$Телефон аппараттары, линиялық қондырғылар және телефон станциялары

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Микрофон, телефон, нөмiртергiш

$АЛ,СЛ, ЗЛ,

$$$233 Байланыс линиясының  шеткi абоненттiк қондырғысы

$$Телефон аппараты

$Микрофон

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Абоненттiк линия

$$$234 Телефонмен хабарды беру спектрі

$$0,3 – 3,4 кГц

$0,3-1,2 кГц

$80-1200 кГц

$0,3 – 3,8 кГц

$$$235 ЭАРБ. КПП-ның басқару қондырғысы  

$$МКПП- маркер КПП

$РВИ  

$АКС

$Шина платасы

 

$$$236 Телефон аппаратының  құрамы

$$Шақыру және сөйлесу құралдары,қосып - айыру рычагы, нөмiртергiш

$Микрофон, телефон

$Трансформатор,шақыру және сөйлесу құралдары

$Микрофон, телефон, трансформатор

 

$$$237 ППР,ПИР құралдарымен нені тексереді.

$$Регистр

$Маркер

$Іздеу сатылар

$УАК

$$$238 Жергiлiктi эффект дегенiмiз-

$$Абонент өзiнiң дауысын өзі есту

$Бөгеулердiң болуы

$Дыбыстың күштiлiгi

$Телефонда шерту дыбыстарын есту

 

$$$239 Телефон капсюль  қызметi

$$Электр сигналдарын дыбыс толқындарына  түрлендіру

$Дыбыс толқындарын электр сигналдарына түрлендіру

$АТС-тiң шақыру сигналын қабылдау

$АТС-ке адрестi информацияны беру

$$$240 Дыбыс толқындарын электр тербелiстерiне түрлендіретін

ТА-ның құралы

$$Микрофон

$Нөміртергіш

$Қоңырау

$Телефон

 

 


Диплом на заказ


1. Тема- Створення комп~ютерної моделі із застосуванням шарів
2. Разработка программного обеспечения для решения уравнений с одной переменной методом Ньютона (касательных)
3. URU Грамотнев К
4. Воздействие на пласт гелевым составом на основе водоограничительного материала силином ВН-М
5. ru Соглашение об использовании Материалы данного файла могут быть использованы без ограничений
6. Выписка из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД- 4540220 Остекление4540221
7. 98 1 курс Преподаватель- Карпенко Анастасия Предмет- ОБЖ Ученица- Платущихина Оксана Николаевна
8. Пожарная безопасность
9. а Что есть душа там и откуда происходит этот приходящий Звук Как Сат Пуруш создает все сферы и почему Он же
10. на тему- Поняття та сутність кошториснобюджетного фінансування
11. 1 Сущность функции и классификация предпринимательской деятельности
12. Юзеф Пилсудский
13. Их имена составили славу России Дата проведения конференции- 56 февраля 2014 года 1.
14. Развитие изобразительной деятельности (рисования) детей среднего дошкольного возраста в процессе интеграции общения и развития речи в ходе непосредственной образовательной деятельности
15. Критерии, стратегии и алгоритм выбора целевых рынков
16. Выбираем ленточный магнитопровод из стали Э42; толщина ленты 035 мм
17. Болеро равеля
18. докладання 2 модулем і точкою докладання 3 напрямком модулем і точкою докладання 3
19. тематизирован Жирным курсивом выделена информация кот
20. Преподаватели- Создать базу данных и в объекте Таблицы и выбрать Создание таблицы в режиме констру.html