Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

9043к П~н- Байланыс желілері ж~не коммутация ж~йелері 1 Телефон трактісімен берілген хабарды~ сапас

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Топ  11—О и ЭО- 904-3к

Пән: Байланыс желілері және коммутация жүйелері

$$$1 Телефон трактісімен берілген хабардың сапасы

$$Дыбыстың күштiлiгi, анықтығы, табиғилығы

$Қорғаныш интервал

$Линиялық сигнал

$Серия аралық интервал

$$$2 Электронды ТА сигналды қабылдау құрылғысы  

$$Тональды шақыру (ТВУ)  

$Қосып-айыру

$Нөміртергіш

$Микрофон

 

$$$3 Телефон трактісінің негізгі элементтері

$$Телефон аппараттары, линиялық қондырғылар және телефон станциялары

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Микрофон, телефон, нөмiртергiш

$АЛ,СЛ, СЛМ

$$$4 Маркер КПП құрамы

$$ЗКПП және ОКПП 

$СКПП, ПН

$ПНР және РВИ

$АКС және ДШ

$$$5 Байланыс линиясының  шеткi абоненттiк қондырғысы

$$Телефон аппараты

$Микрофон

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Абоненттiк линия

$$$6 Телефонмен хабарды беру спектрі

$$0,3 – 3,4 кГц

$0,3-1,2 кГц

$80-1200 кГц

$0,3 – 3,8 кГц

 

$$$7 Телефон аппаратының  құрамы

$$Шақыру және сөйлесу құралдары,қосып - айыру рычагы, нөмiртергiш

$Микрофон, телефон

$Трансформатор,шақыру және сөйлесу құралдары

$Микрофон, телефон, трансформатор

$$$8 ЭАРБ стативінде қанша КПП жұмыс істейді?  

$$4

$16

$8

$1

$$$9  Жергiлiктi эффект дегенiмiз-

$$Абонент өзiнiң дауысын өзі есту

$Бөгеулердiң болуы

$Дыбыстың күштiлiгi

$Телефонда шерту дыбыстарын есту

$$$10 МГИ блогындағы Д0-Д7, Е1-Е0 релелері нені анықтайды?  

$$Кірісті анықтағыш  (ОВ)

$Басылымдық таратқыш (РП)

$Сынау қондырғы (ПУ)

$Мүмкіндік анықтағыш (ОД)

 

$$$11Телефон капсюль  қызметi

$$ Электр сигналдарын дыбыс толқындарына  түрлендіру

$ Дыбыс толқындарын электр сигналдарына түрлендіру

$ АТС-тiң шақыру сигналын қабылдау

$ АТС-ке адрестi информацияны беру

 

$$$12  АТС-ке қажетті абонентің нөмірі жайлы адресті информация беретін

ТА-ның  құралы

$$Нөмiртергiш

$Микрофон

$Қоңырау

$Телефон

 

$$$13 ТА -72 -2М. Ұшқынды өшіру контурының элементтері:

$$C1R1

$C2R3

$VD1,VD2

$С1С2

$$$14 Айнымалы ток  қоңырауының қызметi

$$АТС-тен   шақыру сигналын қабылдайды

$Электр сигналдарын дыбыс сигналдарына түрлендіру

$Дыбыс сигналдарын электр сигналдарына түрлендіру

$АТС-ке адрестi информацияны беру

 

$$$15  Шақыру сигналының жиілігі

$$25 Гц

$425 Гц

$3400Гц

$1200Гц

$$$16 АИ-АВ блогында қанша абоненттік комплект?

$$100

$20

$60

$40

$$$17 Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$Адрестік информацияны қабылдау үшін

$Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$ кедергіні үйлестіру үшін

$$$18 Дыбыс толқындарын электр тербелiстерiне түрлендіретін  ТА-ның құралы

$$Микрофон

$Нөміртергіш

$Қоңырау

$Телефон

 

$$$19 ТА 72 – 2М телефон аппаратындағы С1 конденсаторы мен R1 кедергі  қызметі

$$Ұшқын өшіру контур

$Баланыс контур

$Трансформатор

$Линиялық сым

$$$20 Координатты телефон станцияларының  түрі

$$АТСКУ, АТСК-100/2000

$АТСДШ

$ЭАТС

$Квант

$$$21 АТСКУ станциясына ЭАРБ қандай комплект арқылы қосылады ?

$$ИШК

$ВШК

$ПКП

$АК

$$$22 АТСК – У -дың автозалының құрылымы

$$Стативтер

$Шкафтар, блоктар

$Компьютерлер

$Стойкалар

 

$$$23 Байланыс  линияларының түрлері

$$АЛ,СЛ,ЗЛ,ЗСЛ,СЛМ

$ИКСЛ,СЛМ,ВКСЛМ

$ЗСЛ,АЛ,ИЛ

$ВЛ,СЛ,АЛ

 

$$$24 АТСКУ станциясының максималды сыйымдылығы

$$10000

$20000

$4000

$1000

 $$$25 ТА 72 -2М.Трансформатордың орам түрлері  

$$Линиялық, баланстық, телефондық

$Линиялық, баланстық

$Баланстық, телефондық,түрлендіргіш  

$Компенсациялық, телефондық

$$$26 РПН реленің негізгі бөліктері

$$Электромагнит,серіппелер пакеті, якорь

$Электромагнит,серіппелер пакеті

$Өзекше, якорь, ажырату пластинасы

$Катушка, өзекше, якорь

$$$27 МКС, реле РПН және РЭС-14  АТСКУ-дың қандай құралдары

$$Коммутациялық құралдары

$Компенсациялық құралдары

$Басқару құралдары

$Қабылдау құралдары

$$$28 Екі позициялы МКС-та  электромагнит саны

$$2

$3

$4

$1

$$$29 АТСК-да қолданылатын электромагнитті   релелер

$$РПН,РЭС-14

$МКС

$МФС

$МГС

 

$$$30 МКС 10х10х12 коммутацияланатын сымдар саны

$$12

$10

$6

$20

$$$31Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$Адрестік информацияны қабылдау үшін

$Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$Кедергіні үйлестіру үшін

 

$$$32 Үш позициялы МКС –тің таңдау рейкасының саны

$$6

$10

$2

$20

$$$33 РПН релесінің бір контакт тобындағы серіппелер саны

$$2-ден 6 ға дейін

$1-ден 4-ке дейін

$2-ден 4-ке дейін

$1-ден 3-ке дейін

 

$$$34 Координатты АТС-тің коммутациялық құралы

$$РПН,МКС

$ДШИ-100

$РИ

$РЭС-14

$$$35 "6-дан 2" коды бойынша 8 санын кодта

$$f7 f1

$f3 f5

$f7f1

$f4 f4

$$$36 ОС және КПВ сиганлдың қай түріне жатады?

$$Акустикалық

$Отикалық

$Линиялық

$Басқару

 

$$$37 Коммутациялық  блокты сипаттайтын параметрлер

$$Кіріс, аралық және шығыс линия сандарымен

$Кіріс, аралық линия сандарыменчислом входов, промежуточных линий

$Кіріс ,шығыс сандарымен

$Бағыт сандарымен

 

$$$38 20х20х3 коммутацияланатын сымдар саны

$$3

$20

$10

$6

 

$$$39 10´20´6 МКС-тегі  20 саны қандай параметрді анықтайды  

$$Бір вертикальдің шығыс саны

$ Кіріс саны

$Сым саны

$Ұстап тұру магнит саны

$$$40 Нөміртергіштің контактілері

$$Импульсті  және  шунттау

$Шунттау  және  РП

$Телефон  және микрофон

$Линиялық, баланстық

$$$41  МКС 20х20х6 коммутацияланатын сымдар саны

$$6

$10

$6

$2

$$$42 ГИ-3. 80х120х400  параметріндегі 80 саны нені анықтайды

$$Кірісті анықтағыш

$Абонент нөмірді анықтағыш

$Сынау қондырғы

$Бағыт анықтағыш

 

$$$43 АТСК – У дың іздеу сатылары

$$АК – АВ, АИ – СД, ГИ, РИА, РИВ.

$ИШК, ВШК

$БАЛ, БСЛ

$МСД,МГИ

$$$44 АК-АВ блогының параметрлері

$$100х60х20х20

$80х120х400

$100х60х80

$30х40х200                    

 

$$$45 ГИ-3  блогының параметрі

$$80х120х400

$100х60х40

$30х40х200

$80х120х200

$$$46 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің Кср коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

$$$47  РИА блогының параметрі

$$120х60х40

$100х60х40

$30х40х200      

$80х120х400                     

 

$$$48 АК –АВ блогындағы А және В звеноның аралық линиясы

$$60

$100

$40

$80

$$$49 ТА 72 – 2М. Фриттер қандай элементтерден тұрады?

$$Диод  Д1, Д2

$Конденсатор С1, С2

$РезисторR1,R2

$Микрофон және телефон

 

$$$50 АИ-СД блогының параметрі

$$30х40х200

$ 100х60х40

$ 120х60х40   

$ 80х120х400                     

 

$$$51 АИ-АВ блогының кіріс линия саны

$$20

$10

$40

$100

$$$52 Телефон аппараттарының сөйлесу құралдары

$$Микрофон, телефон, трансформатор

өміртергіш, телефон

$Қоңырау , трансформатор

$ Конденсатор, резистор

$$$53 АИ іздеу сатысында кіріс байланыс кезінде қолданылатын  звенолар

$$А,В,С,Д

$А,С,

$С,Д

$С,Д,А

 

$$$54 РИА блогының  аралық линия саны

$$60

$20

$40

$80

 

$$$55 100х60х20х20 параметрін қолданатын  блок

$$АК-АВ                            

$ГИ-6

$АИ-СД

$ГИ-3                                 

 

$$$56 ИШК және ВШК комплектлердің қызметі.

$$Микрофондарды қоректендіреді.

$Шақыру сигналын береді.

$Маркерларды босатады.

$Станция жауап сигналын береді.

 

$$$57 АТСК-ның басқару қондырғылары

$$Маркер мен регистр

$Коммутациялық блоктар

$РИА, МСД, МКС

$МАИ,МГИ,МСД,МРИА

 

$$$58 МСД маркеріндегі ФА1, ФА2, ФА4, ФА11 релелер қандай санды еске сақтайды?

$$Жүздік сан

$Ондық сан

$Мыңдық сан

$Бірлік сан

$$$59 МАВ блогындағы абонентті анықтағыштың  сым саны

$$2 сымды матрицалық

$1 сымды матрицалық

$Көпсымды

$Координаттық

 

$$$60 ГИ – 3 блогының кіріс саны

$$80

$30

$120

$100

$$$61 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

$$$62 АТСК-У маркерлары

$$МАВ, МСД, МГИ, МРИА, МРИВ

$МАИ, МРИА,ЭАРБ

$МГИ, ЦУУ,МСД

$ЦУУ, ПУУ,МАВ

 

$$$63 Маркер СД блогының  бірінші функциясы

$$Кіріс санын анықтайды

$Номер санын сұрайды

$Абонент нөмірін анықтайды

$Аралық линияны сынайды

 

$$$64 Маркердің негізгі  қызметі

$$Кіріс,шығыс және аралық линияларды анықтау, УМ мен ВМ электрмагниттерін қосу

$Сандық сигналды береді

$Сигналды дискреттейді  

$Сигналды кодтайды  

 

$$$65 МАИ.Абоненттік анықтағыш қызметі

$$АК-ның  нөмірін анықтайды

$АК-ға маркерді қосады         

$АК-ны іске қосады

$АК-ны босатады                                   

 

$$$66 Электронды ТА сигналды қабылдау құрылғысы  

$$Тональды шақыру (ТВУ)  

$Қосып-айыру

$ Нөміртергіш

$Микрофон

$$$67 РИА маркерының қызметі

$$АРБ- ны ИШК ға қосады

$Импульстарды қабылдайды

$Микрофонды қоректендіреді

$Станция жауап сигналын береді

$$$68 Екі  позициялы МКС –тің таңдау рейкасының саны

$$5

$10

$2

$6

 

$$$69 1ГИ блогының шығысында қандай қондырғы қосылған

$$ВШК

$ГИ-3

$ИШК

$МСД

$$$70 Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$ Адрестік информацияны қабылдау үшін

$ Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$ кедергіні үйлестіру үшін

$$$71 МСД –ның регистрден  қабылдайтын  бірінші саны  

$$АВ блогын анықтайтын жүздік нөмір

$АВ блогындағы мыңдық нөмір

$Шығыс желінің нөмірі

$Аралық желінің нөмірі

 

$$$72 МАВ- тағы Г1 – Г6 реле

$$Топтық сынау реле

$Жеке сынау реле

$Басымдылық таратқыш реле

$Анықтағыш

$$$73 Кірісті анықтағаннан кейінгі МГИ функциясы

$$Код бағытын сұрау

$Станция жауабы

$Аралық желіні анықтау

$Мүмкіндігін анықтау

 

$$$74 30х40х200  параметрін қолданатын блок

$$АИ-СД  

$ГИ-3

$АИ-СД                  

$РИА                       

 

$$$75 Маркер КПП құрамы

$$ЗКПП және ОКПП 

$СКПП, ПН

$ПНР және РВИ

$АКС және ДШ

$$$76  МАВ.Абоненттік анықтағыш релелері

$$Д1-Д0, Е1- Е0

$Г1-Г6, П1- П4                                 

$ИП1-ИП2                       

$ФГ1- ФГ6

 

$$$77 МАИ-АВ. Сынау қондырғының қызметі

$$Бос аралық линияларды және ИШК-ны қосады

$АВ блок нөмірін анықтайды

$Басқару сигналдарын қабылдайды

$Кірістің нөмірін анықтайды

 

$$$78 МАВ -тағы жеке  сынау релелері

$$П1-П4

$Д1-Д6

$ФГ1- ФГ6

$Г1-Г6

 

$$$79 АТСКУ.Байланыс түрін анықтайтын маркер

$$МАИ-АВ

$МГИ-3

$МРИА

$МСД

$$$80 АТСКУ станциясына ЭАРБ қандай комплект арқылы қосылады ?

$$ИШК

$ВШК

$ПКП

$АК

 

$$$81  МАИ блогындағы  аралық және шығыс линияны анықтайтын  қондырғы

$$ПУ

$ФН

$ОВС

$АО

$$$82  АТСКУ-дағы регистр түрлері

$$ЭАРБ,ЭВРД

$ИР,ВР

$ВРД, АР

$ИР,АР,ЭВРД

 

$$$83 АТСКУ. "Станция жауабы"  сигналын беретін қондырғы

$$Регистр

$РИА                    

$АИ-СД  

$АК-АВ

$$$84 ЭАРБ стативіндегі  кернеу түрлендіргіштердің түрлері   

$$Жекеше және топтық  

$Топтық

$Регистрлі  

$Уақытша  

 

$$$85 «6-дан 2»коды бойынша 4  санын кодта

$$f 0 f 4              

$f2 f2     

$f1 f2     

$f1 f3    

 

$$$86 АРБ, ЭАРБ регистрлердің функциялық айырмашылығы

$$Айырмашылығы жоқ

$Мағынасы

$Санды қабылдау тәсілімен

$Беру тәсілімен

$$$87  ГИ-3 сатысының мүмкіндіктері

$$20,40,60

$20

$40,6

$60,8

$$$88 АИ-АВ блогында қанша абоненттік комплект?

$$100

$20

$60

$40

$$$89 АТСКУ-дағы регистрдің бірінші функциясы

$$Станция жауабы сигналын беріді

$Нөмірді еске сақтайды

$Аралық желіні анықтау

$Сандық код бағытын сұрау

 

$$$90 ЭАРБ бір стативіндегі АКС саны

$$4

$16

$2

$6

 

$$$91  "6-дан 2" коды бойынша 6 санын кодта

$$f2 f4

$f3 f3

$f5 f1

$f4 f1

 

$$$92 Ауылдық телефон желісінің  құрылымы.

$$Радиалды немесе торапты - радиалды                                    

$УВС                

$Өзара байланыс

$УИС       

 

$$$93 АТЖ-да қолданылатын координатты АТС түрі  

$$АТСК -100/2000

$АТСК

$ДШАТС

$АТСК - У

 

$$$94 Ауылдық телефон желісінде радиалды-торапты құрылымда қандай станция түрлері қолданылады.

$$ОС, ЦС, УС

$ОС                                    

$ОС, ЦС                              

$УС, ЦС

$$$95 АМТС-қа шығу индексі

$$8

$0

$9

$2

$$$96 АМТС.Байланыс  линияларының түрлері

$$ЗСЛ,СЛМ

$ЗСЛ

$СЛМ

$СЛ

 

$$$97 Аралық регистрдің бірінші функциясы

$$"Қаларалық станция жауабы" сигналын береді

$Акустикалық сигналдарды береді

$"Шақыруды қадағалау "  сигналын береді

$"Станция  жауабы" сигналын береді

$$$98 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің Кср коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

 

$$$99 АОН қондырғысының құрамы

$$ПУ, УЗПИ

$ПР, УЗПИ

$УЗПИ

$ПУ, ПР

 

$$$100 АОН.Беру қондырғының  түрлері

$$Релелік және электронды

$Абоненттік

$Регистр

$Көпжиілікті

 

$$$101 Абоненттік комплектіге сұраныс сигналын беруді қамтамасыз ететін АОН қондырғысы

$$УЗПИ

$ПУ

$ПР

$КУ

$$$102 ТА -72 -2М. Ұшқынды өшіру контурының элементтері:

$$C1R1

$C2R3

$VD1,VD2

$С1С2

$$$103 АОН қондырғысының орнатылу орыны

$$Жергілікті телефондық  желі АТС-терінде

$АМТС -терде

$ПСК -да

$Аймақтық желілерде

 

$$$104 АОН аппаратурасында қолданылатын жиілік спектрі

$$700-1700 Гц                

$900-1200 Гц                  

$700-1500Гц

$700-1300 Гц

 

$$$105 "Бастапқы" комбинациясын беру жиіліктері

$$f0 f11

$f6 f4

$f0 f9

$f2 f8

 

$$$106 Жалғастыру процесі кезінде берілетін сигнал түрлері

$$Линиялық,басқару және акустикалық

$Басқару, интервалсыз пакет

$Акустикалық, станция жауабы

$Бостау және ажырату

$$$107 ГИ-3 блогында 3 саны нені білдіреді  

$$Сым саны

$ бөлім саны

$ Блок саны

$Коммутатор саны

$$$108 «Станция жауабы» сигналының  жиілігі

$$425 Гц

$300 Гц

$3400 Гц    

$1200 Гц  

 

$$$109 Маркер мен регистр арасындағы хабар алмасу әдісі

$$«6-дан 2»коды  

$Интервалсыз пакет

$Сандық полярлы

атареялық  әдіс

 

$$$110 МКС, реле РПН және РЭС-14  АТСКУ-дың қандай құралдары

$$Коммутациялық құралдары

$Компенсациялық құралдары

$Басқару құралдары

$ Қабылдау құралдары

$$$111 Қалалық телефон желісінің ең қарапайым  әдісі

$$Аудандастырылмаған

$Аудандастырылған УВС-пен

$Аудандастырылған УИС-пен

$Аудандастырылған торапсыз

$$$112 Телефон капсюль  қызметi

$$Электр сигналдарын дыбыс толқындарына  түрлендіру

$Дыбыс толқындарын электр сигналдарына түрлендіру

$АТС-тiң шақыру сигналын қабылдау

$АТС-ке адрестi информацияны беру

 

$$$113 АТС-ке қажетті абонентің нөмірі жайлы адресті информация беретін

ТА-ның  құралы

$$Нөмiртергiш

$Микрофон

$Қоңырау

$Телефон

$$$114 Бес мәнді нөмірдегі бірінші сан нені білдіреді

$$РАТС коды

$Жүздік санды

$Станция нөмірін

$Мыңдық санды

 

$$$115 МАВ блогындағы абонентті анықтағыштың  сым саны

$$2 сымды матрицалық

$1 сымды матрицалық

$Көпсымды

$Координаттық  

 

$$$116 РСЛИ-3 қызметі

$$3 сым арқылы шығыс байланысты ұйымдастыру

$2 сым арқылы шығыс байланысты ұйымдастыру

$Кіріс байланысты ұйымдастыру

$Ішкістанция аралық байланысты ұйымдастыру

$$$117 Бес мәнді ҚТЖ нөмірде МСД-ның сұрау саны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

$$3

$1

$3

$5

 

$$$118 АТСКУ. Бес мәнді нөмірлі желідегі бағыттың таңдалуы

$$1ГИ

$ВГИ

$АК-АВ

$АИ-СД

 

$$$119 Алты мәнді нөмірде қолданылатын торап

$$УВС

$Интегралды жүйе

$УИС және УВС                                            

$УАК арқылы  

$$$120 ТА 72 – 2М. Фриттер қандай элементтерден тұрады?

$$Диод  Д1, Д2

$Конденсатор С1, С2

$РезисторR1,R2

$Микрофон және телефон

 

$$$121 Тораптық аудандағы РАТС-дің өзара байланысу принципі

$$"Әрқайсысы әрқайсысымен"

$Бір-бірімен бағынбайды

$Тораптық

$Абонентік

$$$122 Алты мәнді нөмірлі желідегі станция коды қанша саннан тұрады

$$2

$3

$4

$1

 

$$$123 Алты мәнді нөмірлеуде  қанша ГИ іздеу сатысы қолданылады

$$2

$1

$4

$3

$$$124 Алты мәнді нөмірлеудегі  III ГИ сатысының қызметі

$$Мыңдық абоненттік топтардың бағытын анықтау

$УСС бағытын анықтау

$АМТС бағытын анықтау

$УВС бағытын анықтау

 

$$$125 МГИ  бағыт релелері

$$Н1-Н20                         

$ФА, ФБ, ФВ                

$НА,НБ,НВ                     

$НГ1-НГ3

$$$126  ЭАРБ. МКПП құрамы

$$ЗКПП,ОКПП

$ВПС,РВИ

$ПН,АКС

$ША,ПРМ

 

$$$127 Алты мәнді нөмірлі РАТС ішкістанция аралық байланыстағы ГИ сатысының қолданылуы

$$I ГИ -  III ГИ

$I ГИ- II ГИ

$I ГИ

$II ГИ- III ГИ

 

$$$128 УВС және УИС желісіндегі абоненттік нөмірдің бірінші санының мағынасы

$$миллиондық аудан нөмірі

$торапқа шығу

$РАТС саны

$Тораптық коды

$$$129 УИС сыйымдылығы

$$1 000 000

$1 000

$10 000

$8 000 000

 

$$$130 Жеті мәнді нөмірде қолданылатын  байланыс торабы

$$УИС                                         

$РАТС

$УВС

$УАК арқылы  

$$$131 Коммутация бұл….

$$Электрлік тізбекте қосылу,ажыратылу және қосып-айырылу процесі

$Электрлік тізбекте қосылу процесі

$ Электрлік тізбекте қосып-айырылу процесі

$ Электрлік тізбекте жұмыс істеу процесі

 

$$$132 Кіріс регистрлерді қосуды қамтамасыз ететін комплект

$$ПКВ

$РСЛИ

$ПКИ

$СЛМ

 

$$$133 ЦС және ОС бар ауылдық телефон желісін құру әдісі

$$Радиалды

$Радиалды - торапты

$Торапты

$ралас

 

$$$134 Нөміртергіштің контактілері

$$Импульсті  және  шунттау

$Шунттау  және  РП

$Телефон  және микрофон

$Линиялық, баланстық

$$$135 АТЖ қолданылатын нөмірлеу әдісі

$$Ашық, жабық

$Радиалды -торапты

$Торапты

$Аралас

 

$$$136 Ауылдық телефон желісінде радиалды құрылымда қандай станция түрлері қолданылады.

$$ЦС,ОС

$УС, ЦС

$ЦС,УС,ОС

$ЦС

  

$$$137 Телефон жүктемесінің формуласы

$$Y= N х Cх T

$Y= NхC

$Y= NхT

$Y=CхР

 

$$$138 Телефон жүктемесінің мәні неге байланысты

$$Телефон желісінің сыйымдылығына, абонентерден түсетін шақырулар санына және жұмыс істеу уақытына байланысты

$Станция сыйымдылығына және шақыру санына

$Станция құралдарының қосылу уақытына

$Абоненттердің санына және қосылу уақытына

 

$$$139 Жүктеменің өлшем бірлігі

$$Эрланг

$Ампер

$Вольт

$Ватт

 

$$$140 Жоғалтулар шамасының  өлшем бірлігі

$$Процентпен немесе промиллия

$Эрланг

$ Игеру/ уақыт

$Ватт

 

$$$141 Эрланг өлшем бірлігімен өлшену шамасы

$$Жүктеме

$Жоғалту

$Кернеу

$Деңгей

 

$$$142 АК – АВ блогының абоненттік комплект саны

$$100

$60

$40

$80

$$$143 МГИ. Кіріс анықтағыш релелері

$$Д0- Д7;  Е1- Е10

$Д0- Д6;  Е1-Е10

$Д1- Д10;  Е1- Е10

$Д0- Д5;  Е0- Е10

 

$$$144 Регистрға сигналды беру қондырғысын қолданбайтын маркер

$$МАИ-АВ,МРИА

$МГИ,АРБ

$МСД,МАИ

$МРИА,МСД

 

$$$145 РИА блогының  аралық линия саны

$$60

$20

$40

$80

 

$$$146 ЭАРБ. Регистр мен АКС-ты қосатын шина

$$ША-анализдеу шинасы

$ШК-кодтық  шина

$Жалпы шина

$Абоненттік шина

 

$$$147 АТСК – У. Шақырушы абоненттің микрофонын қоректендіретін комплект

$$ИШК

ВШК

$ВШКМ

$АРБ

$$$148 АТСК – У шақырылушы абонентінің микрофонын қоректендіретін  комплект

$$ВШК

$ВШКМ

$ИШК                        

$ШК

 

$$$149 АТСКУ-да қолданылатын комплект түрлері

$$ВШК,ИШК

$ИКТН,ВКТИ

$ПКВ

$РСЛВ

 

$$$150 УСС-қа шығу үшін терілетін сан

$$0

$9

$8

$2

 

$$$151 АОН. Шақырушы абоненттің нөмірі жайлы жекеше ақпарат

$$С,Д,Е,К

$Т,С,Д

$Н,К1,К2,К3

$Н,К1,К2,К3,Т

$$$152 ЭАРБ стативіндегі  кернеу түрлендіргіштердің түрлері   

$$Жекеше және топтық  

$Топтық

$Регистрлі  

$Уақытша  

$$$153 АОН қондырғысында қандай ауыстыру кодтық комбинация беріледі, егер нөмірде қатарынан екі  сан бірдей  болса

$$12

$1

$11

$9

$$$154 АОН. Бір ПУ қызмет көрсететін абоненттер саны  

$$5000

$6000

$10000

$20000

 

$$$155 Бірінші реттік желінің бөлінуі

$$Магистралды, ішкізоналық және жергілікті

$Қалалық, ауылдық, аудандық

$Абоненттік және магистралды

$Телефонды, телеграфты, бейне телеграфты

 

$$$156 ТА 72 -2М.Трансформатордың орам түрлері  

$$Линиялық, баланстық, телефондық

$Линиялық, баланстық

$Баланстық, телефондық,түрлендіргіш  

$Компенсациялық, телефондық

$$$157 Екінші реттік желінің түрлері

$$Телефонды, телеграфты, дыбысты тарату, теледидарлы

$Магистралды, ішкізоналы, жергілікті

$Қалалық және ауылдық

$Кабельді және әуелік

 

$$$158 Жалғастыру  процесі кезінде берілетін сигнал түрлері

$$Линиялық,басқару және акустикалық

$Басқару, интервалсыз пакет

$Акустикалық, станция жауабы

$Бостау және ажырату

 

$$$159 Акустикалық сигнал түрлері

$$ОС, КПВ,ЗЗ

$Нөмір теру

$ОС, КПВ

$ОС, ЗЗ

$$$160 ЭАРБ. Шақырушы абоненттің микрофонын қоректендіретін плата

$$ПРМ

$ПРД

$ВПС

$РВИ

$$$161 Зоналық жүйенің құрылымы

$$Жергілікті және қалааралық жүйе

$АТЖ және ҚТЖ

$ЕАСС және ОАКТС

$УИС және УВС

$$$162 Қаларалалық нөмірдің мәнділігі

$$10

$ 6

$5

$7

$$$163 РИА сатысының мүмкіндігі

$$33-34

$40

$60

$20

 

$$$164 ППМ құралымен нені тексереді.

$$Маркер

$Регистр

$Іздеу сатылар

$УАК

 

$$$165 АТСКУ. Қолмен тексеру құралдарының  түрлері

$$ППМ, ППР, ПШК

$УАК

$ЭВМ

$ИШК, ВШК

$$$166 АТСКУ. Автоматты диагностикалық -бақылау құралының түрлері

$$УАК, АТ, АА-УАД, УН

$ЭВМ

$Маркер

$ППМ

 

$$$167 Регистрлерді тексеру пульті

$$ППР, ПИР

$ППМ, ППР, ПШК

$УАК

$УАК, АТ

 

$$$168 МКС 20х10х6-да 9 -шы кіріс пен 2-ші шығысты қосқанда қандай

электромагниттер жұмыс істейді?

$$ВМ2,УМ9                           

$ВМ9,УМ2                          

$ВМ9,ВМ12,УМ2

$УМ12, ВМ2

$$$169 20х10 х 6 МКС-та қанша ВМ ?

$$20

$10

$6

$12

$$$170 Қайта орнату әдіс қолданылатын АТС жүйесі

$$СТС

$ГТС

$МТС

$Қалааралық жүйе

 

$$$171 Түзету-бақылау әдіс қолданылатын АТС жүйесі

$$АТСКУ

$АТСДШ

$КЭАТС

$ЭАТС

 $$$172 МСД маркеріндегі ФА1, ФА2, ФА4, ФА11 релелер қандай санды еске сақтайды?

$$Жүздік сан

$Ондық сан

$Мыңдық сан

$Бірлік сан

$$$173 АТС-ті пайдалану әдістерінің саны

$$4

$3

$2

$1

$$$174 Статистикалық әдіс қолданылатын АТС жүйесі

$$ЭАТС

$АТСКУ

$АТСДШ

$КЭАТС

 

$$$175 Станция жұмыс сапасын кім тексереді

$$Станциялық инженер

$Электромеханик

$Кросс жұмысшысы

$Техникалық қауіпсіздік инженер

$$$176 АТСКУ.«6-дан 2»коды не үшін қолданылады  

$$Маркер мен регистр арасында ақпарат алмасу үшін  

$Маркерлар арасында ақпарат алмасу үшін  

$  РАТС арасында ақпарат алмасу үшін  

$  РАТС және АМТС арасында ақпарат алмасу үшін  

 

$$$177 Аналогты  АТС-тің тексеру құралдар түрі

$$Қолмен,автоматты түрде

$Жартылай автоматты

$Электронды

$Жедел

 

$$$178 Техникалық пайдалану әдісінің қолданылуы

$$АТС түріне

$Желі түріне

$Сигнализация түріне

$Тексеру құрал түріне

 

$$$179 Техникалық бөлмелердің жағдайы неге байланысты болады

$$Құрал-жабдықтардың және іс-әрекеттеріне және дұрыс орналасуына.

$Административтік басқару .

$Жүктемеге қызмет көрсету.

$Кросс жағдайына

 $$$180 МДСсх = 300 А, МДС ср. = 150 А , болғанда реленің коэффициенті неге тең?

$$2,0                                                         

$3,0   

$1,5         

$5,2

$$$181 АТСКУ  сигнализация қызметі.

$$Ақаудың орнын және сипатын анықтайды.

$Әрбір стативтің жұмыс сапасын бақылайды.

$Ақау орнын анықтайды.

$Жабдықтың жұмысы қыбілетін қамтамасыз етеді.

 

$$$182 ПП сигнализация анықтамасы.

$$Жеке сақтандырғыштың күйіп кеткен жағдайда.

$Линияны блоқтау реле.

$Жеке сақтандырғышты іске қосу реле.

$Стативті, МКС-ті немесе маркер платаларын қосу реле.

 

$$$183 Ақау орыны қалай анықталады

$$Тексеру құралы және  сигнализация  арқылы тек сигнализация арқылы

$Автоматты тексеру арқылы

$Арнайы бағдарламамен

$Тасымалдау сигнализациясымен

$$$184 Жеке сақтандырғыштың күйгенін көрсететін шамның түсі

$$Ақшыл

$Сары

$Көгілдір

$Қызыл

$$$185 ГИ-3 сатысының мүмкіндіктері

$$20,40,60

$40,6

$20

$60,8

$$$186 АТСК – У шақыру абонентінің микрафоны қай комплектімен қоректенеді.

$$ИШК      

$ВШК

$АРБ

$МГИ

 

$$$187 УСС-қа шығу  үшін қандай сан теріледі.

$$0           

$9                             

$8              

$2                  

$$$188 АТСКУ. Шнурлы комплектіні тексеру құралы   

$$ПШК

$ППР

$ППМ

$ПИР

$$$189 АТСК – У шақырылушы абонентінің микрафоны қай комплектімен қоректенеді.

$$ВШК      

$ИШК

$АРБ

$МГИ

$$$190 Г1-Г6, П1-П4 релелердің қызметі.

$$Аралық және бос шығысты таңдайды

$Бос регистрді таңдайды

$Бос бағыты таңдайды

$ОВ-ны қосады

 

$$$191 АТСКУ-да қолданылатын код

$$Көп жиілікті коды

$Көпсымды

$Полярлы  сандық

$Интервалсыз пакет

 

$$$192 ЭАРБ стативінде қанша регистр бар

$$16

$24

$8

$4

$$$193 Сөйлесу бөлiктерiнiң элементтерiн қосуға  және олардың кедергiсiн  линияның кiрiс  кедергiсiмен үйлестіруге арналған құрылғы.

$$Трансформатор

$ Қоңырау

$Нөміртергіш

$Телефон

$$$194  "Станция жауабы" сигналы берілетін  қондырғы  

$$ЭАРБ      

$МАВ

$ИШК

$МРИА

$$$195 АТСКУ. Шнурлы комплектіні тексеру құралы   

$$ПШК

$ППР

$ППМ

$ПИР

     

$$$196 Линиялық сигнал нені сипаттайды

$$Линияның және каналдың жағдайын

$Канал жағдайын

$Акустикалық жағдайын

$АЛ жағдайын

  

$$$197 АМТС-3. ВГИ сатысының қызметі

$$Шақыруларды бағыттарға бөлуге арналған

$Акустикалық сигналдарды беруге

$Кірісті анықтау

$Маркерларды қосу

$$$198 АТСКУ-ды АМТС-пен жалғастыратын  регистр түрі

$$Аралық регистр ПР

$Абоненттік регистр АР

$Шығыс регистр ИР

$Кіріс регистр ВР

$$$199 АТСК – У дың іздеу сатылары

$$АК -АВ, АИ –СД, ГИ, РИА, РИВ.

$ИШК, ВШК

$БАЛ, БСЛ

$МСД,МГИ

  

$$$200 ИШК және ВШК комплектлердің қызметі.

$$Микрофондарды қоректендіреді.

$Шақыру сигналын береді.

$Маркерларды босатады.

$Станция жауап сигналын береді.

 

$$$201 АК-АВ блогында  абоненттік линияның  қосылу әдісі

$$Транспонированды

$Тізбектей

$Параллелды

$Станциялық

 

$$$202 АТСКУ.Кодты қабылдағыш орналасатын блоктар

$$ ГИ-3,АИ-СД

$ АИ-АВ, РИА

$ АИ – АВ, АИ – СД

$ РИВ,ЭАРБ

 

$$$203 АК-АВ. А звеносындағы коммутатор саны

$$20

$10

$6

$4

$$$204 МКС-тің электромагниттері   

$$Таңдау және ұстап тұру  

$Қосып-айыру және қосылу  

$Топтық және жекеше

$ негізгі пружина

$$$205 РИА блогының  аралық линия саны

$$60

$20

$40

$ 80

$$$206 МСД-да жүздік санды белгілейтін  реле

$$ФА1,ФА2,ФА4,ФА7                  

$НА ,НВ                   

$ФА,ФБ,НА

$Ф1-Ф7                        

 

$$$207 МСД-да ондық санды белгілейтін  реле

$$ФБ1,ФБ2,ФБ4,ФБ7

$ФА1,ФА2,ФА4,ФА7                  

$НА ,НВ                   

$ФА,ФБ,НА

$$$208 МГИ  бағыт релелері

$$Н1-Н20                         

$ФА, ФБ, ФВ                

$НА,НБ,НВ                     

$НГ1-НГ3

$$$209 МГИ блогындағы Д0-Д7, Е1-Е0 релелері нені анықтайды?  

$$Кірісті анықтағыш  (ОВ)

$Басылымдық таратқыш (РП)

$Сынау қондырғы (ПУ)

$Мүмкіндік анықтағыш (ОД)

$$$210 ЭАРБ. МКПП құрамы

$$ЗКПП,ОКПП

$ВПС,РВИ

$ПН,АКС

$ША,ПРМ

$$$211 ЭАРБ мен КПП-ны қосатын шина  

$$Кодтық шина

$Талдау шина

$Жалпы шина

$Абоненттік шина

 

$$$212 РСЛВ -3 комплектісінде 3 саны нені білдіреді.

$$Сым саны

$Шығыс байланыс                

$ Кіріс байланыс

$Комплект саны                          

 

$$$213 АТСКУ-да қолданылатын комплект түрлері

$$ВШК,ИШК

$ИКТН,ВКТИ

$ПКВ

$РСЛВ

 

$$$214 РСЛИ – 2 комплектісі қандай жағдайда орнатылады.

$$2 сым арқылы шығыс байланысты ұйымдастыруда

$Қолданылмайды.

$АТСК-ға байланысты ұйымдастыруда

$Кіріс байланысты ұйымдастыруда

$$$215 МКС. Таңдау рейкасына не бекітілген  

$$Таңдау саусақшасы

$ Таңдау магнит  

$Гетинаксты итергіш

$ негізгі пружина

$$$216  АТСКУ.Көп жиілікті генератордың диапазон жиіліктері

$$700-1700Гц

$900-1300Гц

$700-1900Гц

$300-3400Гц

 

$$$217 АТСКУ-дың қай іздеу сатысында УСС бағыты таңдалады

$$1ГИ

$ГИК

$ГИ-3

$ГИ-6

 

$$$218 Кіріс регистрлерді қосуды қамтамасыз ететін комплект

$$ПКВ

$РСЛИ

$ПКИ

$СЛМ

$$$219 СЛМ  "М" әрпі нені білдіреді?

$$Қалааралық

$Халықаралық

$Жергілікті

$Көпмәнді

$$$220 РСЛВ – 3 комплектісінде 3 саны нені білдіреді.

$$Сым саны

$Шығыс байланыс                

$Кіріс байланыс

$Комплект саны                          

$$$221 Телефон аппаратындағы қоңырау функциясы:

$$Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін

$ Адрестік информацияны қабылдау үшін

$ Сөйлесу құралдарын қосу үшін

$ кедергіні үйлестіру үшін

$$$222  АТЖ  станцияның сыйымдылығы

$$Кіші және орташа

$Орташа

$Кез келген

$Орташа және үлкен

$$$223 АТЖ-да қолданылатын координатты АТС түрі  

$$АТСК -100/2000

$АТСК

$ДШАТС

$АТСК - У

 

$$$224 АОН.Сұрау және ақпаратты беру құрылысы УЗПИ қызметі

$$Абоненттік комплектіге сұраныс сигналын береді

$Ақпараттың дұрыс қабылданғанын тексереді

$Бағдарламалау блогының диодтардың дүрыстығын бақылайды

$Аралық ренистрға ақпарат береді

$$$225 АОН аппаратураның құрамы

$$ПУ, УЗПИ

$ПР, УЗПИ

$УЗПИ

$ПУ, ПР

$$$226 АОН қондырғысының ақпаратты  беру әдісі.

$$Интервалсыз пакет

$Импульстік челнок                           

$Кодтау

$Екі жиілікті

 

$$$227 АТСКУ. Шнурлы комплектіні тексеру құралы   

$$ПШК

$ППР

$ППМ

$ПИР

$$$228 Ақпараттың дұрыс қабылданғанын тексеруді қамтамасыз ететін УЗПИ құрылғысы

$$БПр

$БФ

$КУ

$МП - көпжиілікті қабылдағыш

 

$$$229 Екі сымды матрицалық сым түрі қолданылатын  маркер

$$МАИ-АВ

$МСД

$МРИА

$ЭАРБ

$$$230 III ГИ маркерінің қабылдау  саны  

$$Мыңдық саны

$Ондық және бірлік саны

$Ондық саны

$Жүздік саны

 

$$$231 Телефон трактісімен берілген хабардың сапасы

$$ Дыбыстың күштiлiгi, анықтығы, табиғилығы

$Қорғаныш интервал

$Линиялық  сигнал

$Серия аралық интервал

 

$$$232 Телефон трактісінің негізгі элементтері

$$Телефон аппараттары, линиялық қондырғылар және телефон станциялары

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Микрофон, телефон, нөмiртергiш

$АЛ,СЛ, ЗЛ,

$$$233 Байланыс линиясының  шеткi абоненттiк қондырғысы

$$Телефон аппараты

$Микрофон

$Нөміртергіш, қосып-айыру рычаг

$Абоненттiк линия

$$$234 Телефонмен хабарды беру спектрі

$$0,3 – 3,4 кГц

$0,3-1,2 кГц

$80-1200 кГц

$0,3 – 3,8 кГц

$$$235 ЭАРБ. КПП-ның басқару қондырғысы  

$$МКПП- маркер КПП

$РВИ  

$АКС

$Шина платасы

 

$$$236 Телефон аппаратының  құрамы

$$Шақыру және сөйлесу құралдары,қосып - айыру рычагы, нөмiртергiш

$Микрофон, телефон

$Трансформатор,шақыру және сөйлесу құралдары

$Микрофон, телефон, трансформатор

 

$$$237 ППР,ПИР құралдарымен нені тексереді.

$$Регистр

$Маркер

$Іздеу сатылар

$УАК

$$$238 Жергiлiктi эффект дегенiмiз-

$$Абонент өзiнiң дауысын өзі есту

$Бөгеулердiң болуы

$Дыбыстың күштiлiгi

$Телефонда шерту дыбыстарын есту

 

$$$239 Телефон капсюль  қызметi

$$Электр сигналдарын дыбыс толқындарына  түрлендіру

$Дыбыс толқындарын электр сигналдарына түрлендіру

$АТС-тiң шақыру сигналын қабылдау

$АТС-ке адрестi информацияны беру

$$$240 Дыбыс толқындарын электр тербелiстерiне түрлендіретін

ТА-ның құралы

$$Микрофон

$Нөміртергіш

$Қоңырау

$Телефон

 

 
1. е издание исправленное и дополненное УДК 37
2. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
3. экономическую систему
4. Маклея сердцевидная боккония сердцелистная
5. від моря до моря
6. Удержать идею отпустить идею Бизнесмодель от Steve Blnk Видение для бизнеса БизнесПлан Партнеры
7. Карьерные ловушки и иллюзии немного практики
8. Когда отнимется жених 2
9. Тема 8 Організація захисту права споживача на інформованість
10. Глядишь, и толк будет
11. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця ~
12. основа бренда XE. В разработку новых ароматов XE Юнилевер инвестирует огромные средства и привлекает лучших с
13. Тема- Аналіз продуктивності праці Завдання 1 Визначити приріст продукції по підприємству дані в тому
14. Социальная политика советского руководства в первой послевоенной пятилетке
15. Петербург Средний проспект В
16. Российская правовая академия Министерства Юстиции Российской Федерации Утверждаю Проректор по уч
17. Применение технического анализа на фондовом рынке
18. У IX ~ X ст. швидкими темпами розвиваються фресковий та мозаїчний живопис.
19. и что позволяет менеджерам выявить проблемы которые следует решать Первый шаг на пути решения проблемы э
20. Начальная школа 2 города Зыряновска учитель начальных классов первой квалификационной категории Ег