Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і трифазними знижувальними і підвищувальними

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

АВТОТРАНСФОРМАТОРИ

     Розглянуті|розглядувати| вище трансформатори мають чисто магнітний зв'язок між обмотками|. Але|та| можна виготовити трансформатор так, щоб первинна і вторинні|повторні| обмотки| мали не тільки|не лише| магнітний, але і електричний зв'язок.  Такі трансформатори називають автотрансформаторами.   Трансформатор, що має на сердечнику|осерді| тільки|лише| одну обмотку, до різних точок якої підключаються первинне і вторинне |повторний| коло|цепи|, називається автотрансформатором|. Автотрансформатори можуть бути| одно- і трифазними, знижувальними і підвищувальними.|

Мал.  1.   Принципові схеми автотрансформаторів:

а — однофазного|;  б — трифазного.

Принципова схема знижуючого автотрансформатора приведена на мал. 7.12, а. Первинна напруга|напруження| || підводиться до затисків А і X первинної обмотки з|із| числом витків ;| вторинної|повторною| обмоткою з числом витків |із| служить частина|частка| первинної обмотки між затисками а і х (затиск х суміщений|поєднувати| із|із| затиском X).

Якщо вторинна|повторна| обмотка розімкнена, а по первинній проходить|минає,спливає| струм| холостого ходу , що створює в магнітопроводі змінний магнітний потік,  то цей потік індукуватиме в обмотках| е. р. с.  і . Як і для звичайни|звичних|х трансформаторів,   відношенн|ставлення|я

| |

є коефіцієнтом трансформації автотрансформатора   (зазвичай|звично| = 1,25...2).

Вибираючи для ділянки обмотки| ах відповідне число витків | можна отримати|одержувати| напруга|напруження| |, що є|з'являється,являється| певною частиною|долею| напруги|напруження| |:

Розглянутий|розглядувати| автотрансформатор є|з'являється,являється| знижужувальним. Зрозуміло, що якщо подати напругу|напруження| джерела на частину|частку| обмотки ах, то на виводах|висновках,виведеннях| АХ ми отримаємо|одержуватимемо| напругу|напруження|, що перевищує подану в  | раз, і автотрансформатор працюватиме, як підвищувальний.

Відзначимо цікаву особливість роботи автотрансформатора під навантаженням. Ми знаємо, що струми|токи| в первинній і вторинній|повторній| обмотках| трансформатора мають протилежний напрям|направлення|. У автотрансформаторі відбувається|походить| те ж саме, і, як випливає з малюнка, по частині|частці| обмотки ах тече|теча| струм|тік|, рівний різниці струмів|токів|  і | тобто

При цьому, по-перше, зменшуються втрати на нагрів обмоток|, а, по-друге, частину|частку| обмотки аХ| можна виконати з|із| дроту|проводу| меншого перетину, що дає економію провідникового матеріалу.

В порівнянні з трансформаторами звичайного|звичного| типу|типа| автотрансформатори| мають наступні|слідуючі| переваги: менша витрата кольорового металу для обмоток| і сталі для сердечника|осерді| і менші втрати енергії. Проте|однак| при великих коефіцієнтах трансформації, тобто при значній різниці між | і , ці переваги стають незначними. Недолік|нестача| автотрансформаторів витікає з|із| їх конструкції. Оскільки|тому що| кола|цепи| високої і низької напруги сполучені|з'єднані| між собою гальванічно, то виникає небезпека переходу високої напруги в коло|цеп| низької напруги|напруження|. Тому правила техніки безпеки забороняють застосування|вживання| автотрансформаторів для живлення|харчування| кіл|цепів| місцевого і переносного освітлення, а також ручного електрифікованого інструменту.

Автотрансформатори застосовують в схемах пуску потужних асинхронних і синхронних|синхрон| двигунів (пускові автотрансформатори зазвичай|звично| мають три ступені|рівні| вторинної|повторної| напруги|напруження| — 0,55, 0,64 і 0,73 від первинної   напруги|напруження| ), в лініях електропередач і розподільних мережах|сітях|, в електротермічних установках для ступінчастого|східчастого| регулювання напруги|напруження| на нагрівальних елементах. Автотрансформатори малої потужності (0,5...7,5 кВА|) з|із| плавним регулюванням вихідної напруги|напруження| широко використовують в лабораторіях.

ЗВАРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ

Для електродугового зварювання застосовують зварювальні трансформатори. Ці трансформатори повинні мати достатню для надійного запалення|запалювання| дуги напругу|напруження| холостого ходу, забезпечити обмеження струму|току| при зіткненні електродів і виключити можливість|спроможність| попадання зварювача|зварювальника| під напругу|напруження| мережі|сіті|. Перші дві вимоги виконуються при крутопадаючій зовнішній характеристиці з|із| напругою|напруженням| холостого ходу 60...70 В і струмі|току| короткого замикання , що не перевищує робочий струм|тік|  більш ніж на 40...50%, а третє — при використанні трансформаторів з|із| роздільними первинною і вторинною|повторною| обмотками|. Круто падаючу|падати| зовнішню характеристику   (рис 2, а)   можна отримати|одержувати| або застосовуючи трансформатор з|із| великим індуктивним опором обмоток|, а отже, з|із| великими магнітними потоками розсіянням, або комплектуючи зварювальний трансформатор з|із| окремим дроселем (мал. 2, б), що включається в коло|цеп| вторинної|повторної| обмотки. Потоки розсіяння збільшують, розміщуючи обмотки| трансформатора на різних стрижнях|стержнях| магнітопровода і на різних по висоті рівнях, і також включаючи в магнітопровід магнітні шунти.

Регулювання зварювального струму|току| може здійснюватися перемиканням секцій обмоток| трансформатора або за допомогою зміни індуктивного опору дроселя, який залежить від величини повітряного зазору . При цьому із|із| збільшенням повітряного зазору в магнітопроводі дроселя індуктивний опір останнього зменшується, а зварювальний струм|тік| збільшується.

Мал. 2. Зварювальний трансформатор:

а — зовнішня  характеристика;  б. — принципова схема.


1. ионной эмиссии Примеры Принцип действия и схема традиционного вторичноионного массспектрометра Во
2. Это особенно рельефно прослеживается в сферах производства возникших и развивающихся на волне НТП
3. Криминалистическое исследование письма
4. Организационно-кадровый аудит
5. тематичний факультет Національнодемократична революція в Україна Семін
6. .1 Понятие и состав административных правонарушений [2
7.  Жизнь под руководством [0
8. солидированногобюджета 115доходовфедеральногО бюджета и 232 доходов Территориальных бюджетов.html
9. Реферат- Политические симпатии Аристофана
10. на тему- ldquo;Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку життєдіяльності людиниrdquo; Викона
11. Рылеев КФ
12. Кафедрой- дмн профессор Сотниченко Б
13. ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Хантер С
14. Статья- Маркетинг партнерских отношений
15. Реферат- Целостный педагогический процесс
16. Анализ структуры рынка нефтепродуктов России
17. тема управления базами данных СУБД специализированная программа чаще комплекс программ предназначенна
18. вариант 1 Демо 2012 Ответ- 3 2012 Демидова Типов
19. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Київ2001
20. Тема- Наводнения Выполнил- Студентка 2 курса Очного отделения исторического факультета гру