Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

це спеціалізований підрозділ міліції що входить до складу органів Державної податкової служби і займаєтьс

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


12

ЗМІСТ

ВСТУП

3

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

4

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

8

ПРАВА ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

9

ОБОВ’ЯЗКИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

10

ВИСНОВОК

11

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

12


ВСТУП

Податкова міліція - це спеціалізований підрозділ міліції, що входить до складу органів Державної податкової служби і займається боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом дізнання зі справ про ухилення від сплати податків та зборів, про нарахування валютної виручки.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями , що діють у складі відповідних органів державної податкової служби , і здійснює контроль над дотриманням податкового законодавства , виконує оперативно -розшукову , кримінально- процесуальну та охоронну функції .

Завданнями податкової міліції є:

 1.  запобігання злочинам та інших правопорушень у сфері оподаткування , їх розкриття , розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 2.  розшук платників , які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
 3.  запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів ;
 4.  забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби , захисту їх від протиправних посягань , пов'язаних з виконанням службових обов'язків.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

 1.  контроль додержання законодавства про податки та інші платежі до бюджету;
 2.  організацію роботи державних податкових адміністрацій з обліку, оцінки та реалізації конфіскованого майна, а також тако-го, що перейшло за правом успадкування до держави, оцінку та реалізацію цінностей;
 3.  організацію перевірки правильності стягнення нарахувань і збереження коштів, одержаних як сплату державного мита, а та-кож після здійснення касових операцій виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів, у разі приймання від населення коштів для сплати податкових платежів;
 4.  розробку і видання інструкцій, методичних вказівок та інших нормативних документів з порядку застосування законодавчих актів про податки та інші платежі до бюджету.

Державні податкові адміністрації у районах і містах вико-нують такі функції:

 1.  контроль за додержанням законодавства про податки та ін-ші платежі до бюджету;
 2.  забезпечення своєчасного і повного обліку платників податків та платежів до бюджету;
 3.  контроль за своєчасністю подання платниками бухгалтерсь-ких звітів і балансів, податкових розрахунків, декларацій та ін-ших документів, пов’язаних з обчисленням платежів до бюджету, перевірка їх достовірності і правильності визначення;
 4.  контроль за додержанням громадянами законодавства про індивідуальну трудову діяльність;
 5.  забезпечення застосування фінансових санкцій за порушен-ня зобов’язань перед бюджетом;
 6.  надання правоохоронним органам матеріалів про факти по-рушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, а та-кож подання до господарських і судових органів позовів до під-приємств, організацій та громадян про стягнення у дохід держави коштів, одержаних ними за незаконними угодами та в інших ви-падках, отримання коштів без установлених законом підстав.

Зокрема, державним податковим адміністраціям надано право перевіряти у суб’єктів господарської діяльності фінансові документи і за потреби вилучати їх, перевіряти бухгалтерський облік і звітність, плани, кошториси, декларації та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, одержувати необхідні пояснення, довідки з цих питань, а також здійснювати фактичний контроль виробничих, складських, торговельних приміщень під-приємств і громадян, котрі їх використовують для отримання до-ходів.

Державні податкові адміністрації мають право застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення штрафів за неправильну сплату по-датків, а також накладати адміністративні штрафи на посадо-вих осіб підприємств, винних у заниженні прибутку (доходу), або за ведення бухгалтерського обліку з порушенням чинного порядку, несвоєчасне подання звітів чи подання їх за невста-новленою формою. За аналогічні дії громадян, зайнятих інди-відуальною трудовою діяльністю, державні податкові адмініс-трації мають право також накладати адміністративні штрафи. Розмір адміністративних штрафів затверджений законодавчи-ми актами.

Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» передбачено створення цієї служби при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, конт-рольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.

Посадові особи органів державної податкової служби зо-бов’язані дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів, забезпечувати виконання покладених на ор-гани державної податкової служби функцій та повною мірою ко-ристуватися наданими їм правами.

За невиконання або неналежне виконання посадовими особа-ми органів державної податкової служби своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби, підлягають відшкодуванню за ра-хунок коштів державного бюджету.

Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримуватися комерційної та службової таємниць.

До завдань податкової служби в цілому відносять:

1. Здійснення контролю за додержанням податкового законо-давства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неоподатковуваних доходів, пе-редбачених законодавством.

2. Унесення в установленому порядку пропозицій щодо вдос-коналення податкового законодавства.

3. Прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподатку-вання.

4. Формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб.

5. Роз’яснення законодавства з питань оподаткування платни-кам податків.

6. Запобігання злочинам та іншим правопорушенням, відне-сеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Для координації дій податкових органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ з боротьби з кримінальним прихову-ванням доходів від оподаткування до складу податкової служби були введені підрозділи податкової міліції. Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукові, кримінально-процесуальні та охоронні дії.

Основними завданнями податкової міліції є:

 1.  запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 2.  розшук платників, які ухиляються від сплати податків, ін-ших платежів;
 3.  запобігання корупції в органах державної податкової служ-би та виявлення її фактів;
 4.  забезпечення безпеки діяльності працівників органів держа-вної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

Порушення податкового законодавства, в тому числі ухиляння від сплати податків, виявляється в процесі здійснення докумен-тальних перевірок діяльності господарюючих суб’єктів підрозді-лами територіальних податкових адміністрацій (інспекцій), під-розділами податкових розслідувань, а також податковою міліцією під час проведення оперативно-пошукових заходів або до-слідження злочинів.

Від того, наскільки повні та змістовні матеріали про порушен-ня податкового законодавства будуть надані в розпорядження слідчого, залежить обґрунтованість прийнятого рішення про пору-шення кримінальної справи, а також якість проведення попереднього слідства та його результати.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» податкова міліція виконує низку покладених на неї завдань:

1. Приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформа-цію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку й ухвалює щодо них передбачені законом рішення.

2. Здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову дія-льність, досудову підготовку матеріалів за протокольною фор-мою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції.

3. Виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування.

4. Забезпечує безпеку працівників органів державної податко-вої служби та їхній захист від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням ними посадових обов’язків.

5. Запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби.

6. Збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

Посадова або службова особа податкової міліції, котра пору-шила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому порядку.

Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені в установленому законом порядку в суді чи прокуратурі України.

ПРАВА ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Податковій міліції надано більшість з тих прав, що їх має мі-ліція МВС. Також відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами і доповненнями) підрозділи податкової міліції мають право отримувати довідки про операції і рахунки юридичних осіб та інших організацій, здійснювати оперативно-розшукову діяльність, проводити дізнання (попереднє розсліду-вання кримінальних справ, яке передує попередньому слідству) та попереднє слідство у справах про злочини, передбачені Кри-мінальним кодексом України.

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» посадовим особам податкової міліції надане право вилучати необхідні для роботи документи. Ураховуючи, що посадові особи податкової міліції є одночасно посадовими особами органів державної податкової служби, реалізуючи це своє право, вони також повинні діяти за Інструкцією про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій докумен-тів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподат-кування, несплату податків та інших платежів.

Окрім цих прав, посадовим особам податкової міліції надані права, передбачені ст. 11 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-ХІІ. Вони можуть:

 1.  проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, до-пити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства (п. 9);
 2.  одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та від об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що перебувають у провадженні міліції (п. 17);
 3.  витребувати і за необхідності вилучати документи (п. 24) тощо.

ОБОВ’ЯЗКИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Ст. 13 Закону «Про державну податкову службу в Україні» «Обов’язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби» стверджує, що посадові особи органів дер-жавної податкової служби і податкової міліції зобов’язані дотри-муватися Конституції і законів України, інших нормативних ак-тів, прав та гарантованих законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби і податкової міліції фун-кцій та повною мірою користуватися наданими їм правами.

За невиконання або неналежне виконання посадовими особа-ми органів податкової міліції своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріаль-ної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.


ВИСНОВОК

Таким чином, в Україні податкова служба має розгалужену мережу своїх органів — від міжрайонних, районних інспекцій та міліцій, а також їх відділень у містах, областях — до державної податкової адміністрації та податкової міліції.

Податкова служба контролює додержання податкового зако-нодавства, правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неоподатковуваних доходів, установлених законодавством.

Податкова міліція здійснює оперативно-розшукову, криміна-льно-процесуальну та охоронну діяльність. Вона запобігає зло-чинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, займа-ється їх розкриттям, розслідуванням та провадженням у справах про адміністративні правопорушення. Податкова міліція склада-ється зі спеціальних підрозділів з боротьби з податковими право-порушеннями, що діють у складі органів державної податкової служби, і здійснює контроль за дотриманням податкового зако-нодавства.

Діяльність податкової служби та податкової міліції забезпечує надходження необхідних коштів до державного бюджету.

У разі виявлення значних порушень, зловживань та злочинів у сфері податкового законодавства податкові служби використо-вують судово-бухгалтерську експертизу для визначення реально-го економічного стану підприємства, його діяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 03.04.2014, підстава 719-18
 2.  Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова] — К.: МАУП, 2004.1. Курсовая работа- Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Аппроксимация функций методом наименьших квадратов Оглавлени
3. На тему- Паспорт буровзрывных работ Выполнила- Биргебаева А
4. отметка верха; высота главной балки; высота балки настила; толщина настила; глубина заложения;.
5. тема Великобританії після другої світової війни одержала подальший розвиток у напрямку більш активного втру
6. Актинидия коломикта красота и польза
7. ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ Сегодня во всем мире и в частности в России Public Reltions применяются во вс
8. философскими и социальнокультурологическими этическими нормами которые являются частями экономического
9. Сравнительная характеристика русской и украинской фразеологи
10. на тему- Організація функцій у програмах та реалізація звернення до них
11. 65 Юриспруденция Квалификация ЮРИСТ НИЖНИЙ НОВГОРОД 2012 Автор-
12. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах
13. Недостатність лютеїнової фази- клініка, діагностування, лікування
14. тематический план ТЕМА 13 Деньги
15. Роль воображения в науке
16. Административное правонарушение в торговле
17. Тара~с Бу~льба повесть Николая Васильевича Гоголя входит в цикл Миргород
18. Анализ системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106
19. 6 Основы формирования умений и навыков Понятие об умениях и навыках Никакая деятельность человека
20. на тему- Управление вексельной эмиссией банка Рабо