Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Фармація Факультет- фармацевтичний 5 років навчання Кафедра управління і економіки фармації Нормат

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Затверджую:

Перший проректор ДонНМУ

проф. _____________ О.М. Талалаєнко

“___”______________________ 2008 р.

Робоча програма

виробничої практики    з менеджменту та маркетингу фармації                      

Для спеціальності 7.110201 «Фармація» 

Факультет: фармацевтичний, 5 років навчання

Кафедра управління і економіки фармації

Нормативні дані:

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

СПРС

Залік, диф.залік (семестр)

Іспит (семестр)

Всьго

аудиторних

лекції

Практичні, лабораторні, семінарські заняття

Денна

5

9

108

-

72

36

9

-

Робочу програму складено на підставі типової програми, затвердженої ЦМК Національного фармацевтичного університету (протокол № 5 від 21.10.2004 р.)

Робочу програму склали:

к. фарм. н., доц. В.М. Хоменко, к. фарм. н., доц. Бухтіярова І.П., викладач Адонкіна В.Ю.

Програму обговорено на засіданні кафедри: «29» вересня 2008 року. Протокол № 1

Завідуючий кафедрою організації і економіки фармації к.фарм.н., доцент        В.М.Хоменко

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “28” серпня  2008р. Протокол № 1.

Голова циклової методичної комісії,

к.фарм.н., доц                В.М. Хоменко№ п/п

Зміст роботи в період практики

Освоєння навичків

Всього часів

Аудиторна робота

СПРС

1.

Загальне ознайомлення з прямим зв’язком

виробництва зі споживанням, підпорядкування виробництво запитам замовника. Соціально-економічними аспектами фармацевтичного ринку. Менеджмент та успішне управління.

Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фармацевтичної продукції.

набути навичок:

З загального маркетингового  напрямку підприємства;

З простеження зв'язка між затратами праці фармацевтичних працівників і їх кінцевими результатами;

з використання особливого механізму господарювання в аптечній мережі;

з оптимального розподілу лікарських засобів;

з стратегією маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фармацевтичної продукції.

54

36

18

2.

Формування асортименту лікарських препаратів. Товарна політика фармацевтичних підприємств.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів. Формування збутової політики фірм. Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу. Просування товару.

набути навичок:

з основних положень фармацевтичного маркетингу.

з процесу управління фармацевтичним маркетингом.

з вивчення ринку лікарських препаратів.

з формування асортименту лікарських препаратів.

з товарною політикою фармацевтичних підприємств;

 з формування збутової політики фірм;

з збутової діяльності у системі фармацевтичного маркетингу;

з просування товару;

54

36

18

ВСОЬГО

108

72

36


ГРАФІК РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ

З/Р

Найменування роботи

Кількість днів/часів при п'ятиденному тижні

1.

Загальне ознайомлення з прямим зв’язком

виробництва зі споживанням, підпорядкування виробництво запитам замовника. Соціально-економічними аспектами фармацевтичного ринку. Менеджмент та успішне управління.

Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту фармацевтичної продукції.

5/36

2.

Формування асортименту лікарських препаратів. Товарна політика фармацевтичних підприємств.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів.

Формування збутової політики фірм. Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу. Просування товару.

5/36


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


№ п/п

Зміст роботи в період практики

Освоєння навичків

Всього часів

Аудиторна робота

СПРС

1.

Управління трудовими ресурсами та персоналом організації.

Реклама у системі маркетингу. Реклама лікарських засобів. “Паблік рілейшнз”.

Управління трудовими ресурсами;

 системою управління фармацевтичними кадрами;  управління конфліктами, стресами.

Набути навичок з реклами у системі маркетингу.

 реклама лікарських засобів. “Паблік рілейшнз”.

18

2.

Ціна в системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

 Ціна в системі маркетингу.

 Цінова політика фармацевтичних підприємств..

18

ВСОЬГО

36

Звітна документація про навчальну практику з організації і економіки фармації

Студенти щодня ведуть щоденник і звіт своєї роботи. Без їх  чи при несвоєчасномуйого оформленні виробнича практика не може бути  зарахована.

Студенти повинні повністю та якісно своєчасно і за обсягом виконати програму виробничої практики з організації та економіки фармації й відобразити весь комплекс набутих знань та умінь у відповідних документах: щоденнику та звіті.

Щоденник заповнюють по закінченні робочого дня і зберігають в аптеці.Він повинен бути доступний керівнику практики від кафедри в будь –який час робочого дня. Студенти зобов'язані щодня надавати щоденник безпосередньому керівнику  практики, який ставить підпис і дату контролю. До моменту закінчення практики щоденник необхідно завірити підписом  керівника аптеки і печаткоюпідприємства.

Щоденник включае сторінку для надання характеристики, яка мае бути завірена підписом  керівника практики  від підприємства практики і печаткою .

Звіт – більш докладний  документ про хід виконання практики.

Він дає чітке уявлення про ступінь самостійності  при виконанні тієї чи іншої роботи.

Звіт повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питань охорони праці, техніки безпеки, висновки і пропозиції, список використаної літератури. Відображаючи всю роботу за час проходження практики, студент повинен показати уміння критично аналізувати виконану роботу і достатню кваліфікаційну підготовку з навчальної або виробничої практики.

Звіт про практику захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в присутності комісії, призначеній помічником декана з практики у відповідному наказі.

Перелік контрольних питань

 1.  Дайте визначення менеджменту.
 2.  Яке значення теорії менеджменту на сучасному етапі?
 3.  Назвіть основні історичні етапи розвитку управлінської теорії.
 4.  Дайте визначення управління як процесу.
 5.  Які існують підходи щодо управління ? У чому їх сутність?
 6.  Назвіть загальні функції управління підприємствами фармацевтичного профілю.
 7.  У чому відмінність конкретних функцій управління? Покажіть на прикладі фармацевтичних підприємств.
 8.  Яка структура управління за рівнями? Охарактеризуйте обидва способи подання рівнів управління.
 9.  У чому полягають функції керівників різних рівнів управління системою «Фармація».
 10.  Дайте характеристику існуючої організаційної структури управління. Наведіть приклади сучасних ринкових структур, що діють у фармацевтичній галузі.
 11.  Назвіть і охарактеризуйте існуючі ринкові структури управління. Наведіть приклади сучасних ринкових структур, що діють у фармацевтичній галузі.
 12.  Розкрийте суть зарубіжних механізмів управління.
 13.  Дайте порівняльну характеристику американського, японського та європейського механізмів управління.
 14.  Дайте визначення організації.
 15.  Назвіть організації фармацевтичної системи, що є об’єктами управління.
 16.  Перелічіть внутрішні перемінні організації.
 17.  Охарактеризуйте внутрішні переміни організації та їх взаємозв’язок на прикладі аптеки.
 18.  Назвіть основні критерії успішної діяльності організації.
 19.  Які основні напрямки ефективної організації праці в аптечних підприємствах?
 20.  Які основні складові організації роботи керівника?
 21.  Які вимоги ставляться до керівника?
 22.  Назвіть функції завідувача аптеки.
 23.  Перелічіть і охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність роботи керівника (завідувача аптеки).
 24.  Назвіть і дайте характеристику методом безпосереднього впливу.
 25.  Перелічіть непрямі методи управління і зазначте їх роль у загальній системі управління.
 26.  Назвіть соціально-психологічні стилі керівництва.
 27.  Чим характеризується соціально-психологічний клімат аптечних колективів? Як впливає вибір стилю керівництва на соціально-психологічну стабільність колективу?
 28.  На які дві групи поділені фактори зовнішнього середовища організації?
 29.  Які загальні характеристики зовнішнього середовища?
 30.  Назвіть основні фактори середовища прямого впливу.
 31.  Дайте характеристику постачальників фактора середовища прямого впливу.
 32.  Назвіть основних постачальників фармацевтичної продукції.
 33.  Які основні закони і державні органи визначають механізм управління організацією в Україні?
 34.  Назвіть спеціальні Закони і Положення, котрі регламентують діяльність закладів і організацій охорони здоров’я України.
 35.  Дайте характеристику споживачів як фактора середовища прямого впливу.
 36.  Назвіть споживачів продукції хіміко-фармацевтичних підприємств.
 37.  Які фактори впливають на споживання лікарських засобів?
 38.  Охарактеризуйте конкурентів як фактор середовища прямого впливу.
 39.  Назвіть основні фактори середовища непрямого впливу.
 40.  Яке значення для організації має «технологія» як фактор середовища непрямого впливу? Зазначте основні напрямки розвитку сучасних фармацевтичних технологій.
 41.  Охарактеризуйте економічні та політичні фактори середовища непрямого впливу.
 42.  Яка роль соціокультурних факторів у діяльності організації?
 43.  Охарактеризуйте міжнародне оточення як фактор зовнішнього середовища. Які особливості управління міжнародним фармацевтичним бізнесом?
 44.  Дайте визначення поняття «комунікації».
 45.  Наведіть структуру організаційних комунікацій.
 46.  Назвіть складові зовнішніх комунікативних зв’язків аптечних і фармацевтичних підприємств.
 47.  Яка структура внутрішніх комунікацій аптечних підприємств?
 48.  Назвіть основні елементи і етапи комунікативного процесу за спрощеною моделлю.
 49.  Поясніть кожний  етап комунікативного процесу за спрощеною моделлю.
 50.  Які перешкоди виникають у ході обміну інформацією в організації?
 51.  Опішить перешкоди на шляху міжособистісного інформаційного обміну.
 52.  Наведіть деякі методи підвищення ефективності комунікативного процесу в організації.
 53.  Що таке «документ»? За якими параметрами класифікують управлінські документи?
 54.  Наведіть приклади найбільш поширених для аптечних і фармацевтичних підприємств організаційно-розпорядчих документів.
 55.  Дайте визначення діловодства. Які існують системи діловодства?
 56.  Дайте визначення документообігу. Які різновиди документообігу виділені для підприємств фармацевтичного профіль?
 57.  Назвіть і опішить основні етапи документообігу для вхідної і вихідної кореспонденції.
 58.  У чому полягає експертиза цінності документів?
 59.  Дайте визначення понять «технологія управління», «інформаційна технологія», «інформатика менеджменту».
 60.  Які основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності?
 61.  Перелічіть сучасні технічні засоби автоматизації інформаційно-управлінської діяльності.
 62.  В яких галузях управлінської діяльності використовується ЕОМ?
 63.  На які групи можна умовно поділити управлінський персонал?
 64.  Що являють собою автоматизовані системи управління (АСУ)? Які їх завдання, особливості побудови, вимоги до них?
 65.  Назвіть основні напрямки використання АСУ в охороні здоров’я і, зокрема, у фармації.
 66.  У чому полягають характерні особливості інформаційно-керуючих систем (ІКС)? Які основні етапи проектування ІКС?
 67.  Опишіть призначення автоматизованих робочих місць (АРМ), назвіть їх типи.
 68.  Назвіть сфери використання АРМ у діяльності аптечних підприємств. Які завдання вони при цьому виконують?
 69.  Назвіть основні функції управління.
 70.  Розкрийте суть стратегічного планування організації.
 71.  Чому місія організації є основною її існування?
 72.  Які характеристики ефективних цілей?
 73.  Які стратегічні альтернативи є у розпорядженні організації?
 74.  Назвіть і дайте характеристику основним компонентам процесу реалізації стратегічного плану.
 75.  Перелічіть і охарактеризуйте основні типи сучасних організаційних структур.
 76.  Дайте визначення мотивації.
 77.  У чому відмінність процесуальних і змістових теорій мотивації?
 78.  Яка роль контролю в управлінні?
 79.  Назвіть і охарактеризуйте основні види контролю.
 80.  У чому полягають поведінські аспекти контролю?
 81.  Дайте визначення управлінського рішення.
 82.  Перелічіть основні підходи до класифікації управлінських рішень.
 83.  Назвіть три базові типи моделей прийняття рішень і наведіть конкретні приклади.
 84.  Охарактеризуйте основні методи прийняття рішень.
 85.  Назвіть етапи процесу прийняття раціонального рішення, їх суть.
 86.  Які фактори впливають на процес прийняття раціонального рішення?
 87.  Перелічіть етапи процесу реалізації управлінського рішення.
 88.  Які основні вимоги до прийнятих рішень?
 89.  У чому полягає суть процесу делегування повноважень?
 90.  Назвіть найбільш поширені перешкоди для ефективного делегування повноважень.
 91.  Дайте визначення підприємства.
 92.  Перелічіть загальні умови розвитку підприємництва, характерні для країн з розвиненою ринковою економікою.
 93.  Назвіть принципи здійснення підприємницької діяльності згідно з законом України «Про підприємництво».
 94.  Перелічіть загальні риси підприємництва.
 95.  Хто є суб’єктом підприємницької діяльності згідно з законодавством України?
 96.  Назвіть основні організаційні форми підприємницької діяльності.
 97.  Який порядок державної реєстрації підприємництва?
 98.  У чому полягає державна підтримка підприємництва в Україні?
 99.  Який порядок і умови видачі ліцензій на здійснення підприємницької діяльності у фармацевтичній галузі?
 100.  Перелічіть і розкрийте суть існуючих напрямків підприємницької діяльності.
 101.  Дайте визначення поняття «підприємницька угода».
 102.  Поясніть відмінності між виробничою, комерційною та фінансовою угодами.
 103.  У чому полягає призначення бізнес-плану?
 104.  Наведіть загальну структуру бізнес-плану і коротко охарактеризуйте кожний з його розділів.
 105.  Дайте визначення підприємницького ризику і зазначте способи його зниження.
 106.  Назвіть види підприємницьких витрат (збитків) та опишіть, як вони виявляються.
 107.  Назвіть найбільш поширені причини припинення підприємницької діяльності.
 108.  Які закони України регулюють зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів підприємництва?
 109.  У чому суть соціальної відповідальності організації?
 110.  Поясніть відмінності в поняттях «юридична відповідальність» і «соціальна відповідальність».
 111.  Назвіть основні аргументи «за» і «проти» соціальної відповідальності.
 112.  Перелічіть основні сфери і форми виявлення соціальної відповідальності підприємця.
 113.  У чому полягає соціальна відповідальність підприємств фармацевтичного профілю?
 114.  Дайте визначення понять «етика» та «етика бізнесу».
 115.  Розкрийте суть етичних норм підприємницької діяльності по відношенню до споживачів, конкурентів, партнерів і т. ін.
 116.  Перелічіть і розкрийте суть організаційних заходів щодо підвищення фірм характеристик етичної поведінки працівників та адміністрації.
 117.  Назвіть і поясніть етапи формування трудових ресурсів.
 118.  У чому суть процесу розвитку трудових ресурсів?
 119.  Дайте визначення та охарактеризуйте поняття «фармацевтичні кадри».
 120.  Яка система фармацевтичної освіти в Україні?
 121.  Розкрийте суть і значення кожного з напрямків післядипломної підготовки провізорів.
 122.  У чому різниця понять плинності та ротації фармацевтичних кадрів?
 123.  Назвіть і охарактеризуйте види ротації фармацевтичних кадрів?
 124.  У чому полягає державна політика зайнятості?
 125.  Назвіть основні завдання служб зайнятості в Україні.
 126.  Дайте визначення формальної і неформальної організації (групи).
 127.  Укажіть причини вступу до неформальних організацій.
 128.  Які фактори впливають на ефективність групи?
 129.  Наведіть приклади командитної групи і комітетів у фармації.
 130.  Перелічіть основні типи конфліктів і розкрийте їх суть.
 131.  Назвіть і охарактеризуйте основні методи управління конфліктною ситуацією.
 132.  Які природа та причини стресів?
 133.  Дайте визначення трудового договору і назвіть основні його види.
 134.  Опишіть порядок укладення трудового договору.
 135.  Перелічіть підстави для припинення трудового договору.
 136.  Укажіть особливості правового регулювання праці жінок.
 137.  Який порядок вирішення трудових спорів?
 138.  Назвіть види трудового стажу і порядок їх обчислення.
 139.  Які особливості трудового законодавства в країнах з розвиненою ринковою економікою?
 140.  Які основні принципи і положення фармацевтичної етики та деонтології?

Основна література:

 1.  Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Куприянов и др., Под ред. проф. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
 2.  Теорія і практика управління персоналом: Навч.- метод. посібник / Авт. - уклад. Г.В. Щокин. - К.: МАУП, 1998. - 256 с.
 3.  Тимонин А.М. Маркетинг: Учеб. пособие. - Х.: Око, 1997. - 216 с.
 4.  Тимони А.М., Олейник С.С. Стратегия маркетинга: Учеб. пособие. - Х.: Око, 1999.- 184 с.
 5.  Управління якістю продукції. Навч. посібник / О.Й. Запунний, О.О. Запунний, С.М. Савченко. За ред. В.Д. Немцова.- К.: ІЗМН, 1998.
 6.  Фармацевтичний маркетинг: Навч. посіб. / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; За ред. Л.А. Мороз.- Львів, Наутілус, 2000.-320с.
 7.  Хруцкий В.С., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 528с.
 8.  Черномаз П.А. Международный маркетинг: Учеб.- практ. пособие. - Х.: Консум, 2000. - 160 с.
 9.  Шуляк П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие.- 2-е изд.- М.: Издат. Дом «Дашков и Ко», 1999.
 10.  Энджел Дж. Поведение потребителей.- СПб: ПитерКом, 1999.- 768 с.

Додаткова література:

 1.  УРСР. Закони. Закон УРСР Про зовнішньоекономічну діяльність//Голос України. -1991.-12 черв.

Україна. Закони. Про єдиний митний тариф. Закон// Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 19.- С. 540-547.

Кодекс Законов о труде Украинской ССР (с изменениями и дополнениями): Сб. новых законодательных актов о труде Украины. - Харьков - Запорожье, 1992. - 304 с.

 1.  Україна. Закони. Про зайнятість населення (зі змінами ї доповненнями): Закон// Людина і праця: Інформ. бюл. Міністерства праці України.- 1993.- № 2. С. 1-19.
  1.  Ураїна. Закони. Про власність: Закон (зі змінами і доповненнями)// Діло.- 1994.- № 20. - С. 2-3.
   1.  Україна. Закони. Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору до Кодексу законів про працю України: Закон// Голос України.- 1995.- №9 34.- С. 3.
    1.  Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон//Голос Украины.- 1996.- 7 мая.
    2.  Україна. Закони. Про рекламу: Закон// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 39. - С.181.
    3.  Украина. Законы. О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности: Закон / Новое в законодательстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года). - Х.: ООО «Одиссей»,  1998. - С. 21-39.
    4.  Украина. Законы. О хозяйственных обществах.: Закон / Новое в законодательстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года). - Х.: ООО «Одиссей», 1998. - С. 66-99.
    5.  Украина. Законы. О защите прав потребителей.: Закон / Новое в законодательстве (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года). - Х.: ООО «Одиссей», 1998. - С. 110 - 133.
    6.  Гражданский кодекс Украины (2003 г.).
    7.  Хозяйственный кодекс Украины (2003 г.).
    8.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.04.2004 р. № 220 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів».
    9.  Наказ Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємництва та МОЗ України № 3/8 від 12 січня 2001 р. «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» // Ежеденедельник «Аптека», № 5 (278). - 2001.
    10.  Наказ Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємництва та МОЗ України № 106/345 від 30 серпня 2001 р. «Про внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» // Провизор, № 19. - 2001.
    11.  Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ України № 103/346 від 18 вересня 2002 р. «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються // Провизор. - № 21. - 2002.
    12.  Наказ МОЗ України № 436 від 30 жовтня 2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі // Еженедельник «Аптека», № 6 (327). - 2002.
    13.  Агаян Г.А., Малахова И.В. Организация и реализация автоматической обработки и анализа информации для решения задач управления здравоохранения М.: Медицина, 1996. - С. 46-53.
    14.  Азарян Е.М. Международный маркетинг. - Киев: «Студцентер», 1998. - 200 с.
    15.  Андреева А.Д. Технология бизнеса: Маркетинг. Учеб. пособие.- М.: Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997.
    16.  Веснин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. - М.: Общество «Знание» России. Центральный институт непрерывного образования. 1996. - 472 с.
    17.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998. - 384 с.
    18.  Герчикова И.Н. менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480с.
    19.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Изд-во «Финпрес», 1998.-416с.
    20.  Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Фармацевтичний маркетинг: Навчальний посібник. Збірник вправ / За ред. Л.А. Мороз. - Львів, 2000.
    21.  Джоббер, Девид. принципы и практика маркетинга.: пер. с англ.: Уч. пособие.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.-688с.
    22.  Дихтль Е., Хершген Х. Практичекий маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. и.С. Минко. - М.: Высш.шк.: ИНФРА-М, 1996.-255с.
    23.  Дослідження структури переваг споживачів лікарських препаратів (методичні рекомендації) / З.М. Мнушко, І.А. Грекова, А.Б. Горбенко, В.В. Страшний.-Х.: УкрФА, 1998.-27с.
    24.  Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - 3-е изд. - Минск: «Новое знание», 2000. - 336с.
    25.  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997.-156с.
    26.  Кузин Ф.А. Культура делового общения.: Практическое пособие для бизнесменов. - 4-е изд. - М.: «Ось - 89», 2000.-240с.
    27.  маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Колюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
    28.  Маркетинг / Упоряд., вступ. ст. А.І. Кредісова. - К.: Україна, 1994. - 399 с.
    29.  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента; Пер. с англ. - М.: «Дело», 1992. - 702с.
    30.  методические рекомендации по оформлению рекламной продукции на лекарственные препараты / УкрФА; Сост. З.Н. Меушко, Е.П. Ткаченко, Н.В. Чернобровая.- Х.: УкрФА, 1995.-23с.
    31.  Методичні рекомендації з організації маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства з іноземними інвестиціями / З.М. Мнушко, А.Б. Горбенко, М.М. Слободянюк, В.В. Страшний.та інш.- Х.: УкрФА, 1998.-16с.
    32.  Методичні рекомендації з організації маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства з іноземними інвестиціями / З.М. Мнушко, А.Б. Горбенко, М.М. Слободянюк, В.В. Страшний. - Х.: УкрФА, 1998.-33с.
    33.  Мнушко З.М., Діхтярьва Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч. І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів, /  За ред. З.М. Мнушко.- Харків: «Основа», 1998.-с.255.
    34.  Мнушко З.М., Діхтярьва Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч. І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів, /  За ред. З.М. Мнушко.- Харків: «Основа»; Вид-во УкрФА, 1999.- 288с.
    35.  Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М., Чернобровая Н.В., Хименко С.В. Фармацевтическая этика и деонтология. Тексты лекций. - Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. - 88 с.
    36.  Мнушко З.Н., Слободянюк Н.Н., Андреев В.Г., Пестун И.В. Правовое регулирование деятельности фармацевтических предприятий: Тексты лекций. - Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. - 104 с.
    37.  Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції.- Х.: УкрФА, 1997.-20с.
    38.  Мнушко З.Н., Чмыхало Н.В. Трудовое право в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие для студентов ВУЗов. - Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. - 184 с.
    39.  Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.
    40.  Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие, 2-е изд., Киев: Наукова думка, 2000. - 173с.
    41.  Предпринимательство: Учеб. для ВУЗов // Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 475 с.
    42.  Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез». - 2000.- 384 с.
    43.  Сажин А.Ф., Смирнова Е.Е. Институты рынка.- М.: Изд-во БЕК, 1998.-310 с.


Диплом на заказ


1. реферату- Історія української державностіРозділ- Політологія Історія української державності З кінця IX с
2. Гравитация с точки зрения общей теории поля
3. Адвокат у кримінальному процесі
4. темах2Роль и значение режущего инструмента
5. Переходной процесс на полностью дифференциальном усилителе на конденсаторах
6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Курсовая работа
7. Конституционно-правовое регулирование политической системы
8. тематическое и целенаправленное порождение и усвоение нововведений включая реализацию достижений научнот
9. Принципы проведения аудита
10. Проектирование участка и разработка технологического процесса изготовления детали КБПА 451164
11. вариантов болевого течения ИБС
12. Учет на ООО Альфа
13. Температура в природе и технике
14. темах ЮУрГУ~0805026521
15. Реферат- Система искусств в структуре мировых религий и проблема художественно-религиозной целостности
16. Девид где окончательно были согласованы и подписататьи мирного соглашения с Израилем
17. 2 Какого вида археологический материал дает главную информацию о материальной и духовной культуре дре
18. .Понятие о лесе и лесообразовательном процессе
19. Сравнительный анализ стратегии командования Красной армии и вермахта в кампаниях 1943 г
20. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Безопасность жизнедеятельности ВАРИАНТ 8 Преподава.