Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

У сукупності вони виступають як методи менеджменту ' способи здійснення управлінській діяльності для поста

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

РОЗДІЛ IV

МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

У процесі менеджменту використовується безліч різноманітних способів, підходів і прийомів, що дозволяють упорядкувати, цілеспрямувати і ефективно організувати виконування функцій менеджменту, етапів процедур і операцій по прийняттю рішень. У сукупності вони виступають як методи менеджменту – способи здійснення управлінській діяльності для постановки і досягнення цілей.

Методи менеджменту служать забезпечують практичне управління, представляючи в його розпорядження систему правил, проектів і підходів. Методи управління в залежності від мотивів, потреб і інтересів можна розділити на три групи (рис. 13.1)

Рис. 13.1. Зв'язок методів управління з потребами й інтересами л

Рис.13.1 Класифікація методів  управління

Методи управління зв'язані з виконанням функцій менеджменту, які складають зміст процесу управління. Сукупність методів утворює систему і використовується комплексно з урахуванням умов і специфіки розв'язуваних задач. Методи управління активно впливають  один на одного, і результат завжди являється наслідком їх складної системної взаємодії. Для менеджерів принциповим є питання про розподіл пріоритетів між методами управління. Тому важливою  являється  характеристика методів управління, що  представлена в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

Характеристика методів управління

Організаційно -розпорядчи методи

Економічні методи

Соціально-психологічні методи

1

2

3

1. Засновані на авторитеті влади і права керівника віддавати розпорядження. Вимагає обов'язкового підзвітного і точного виконання розпоряджень

1. Засновані на матеріальних інтересах, не викликають автоматичного виконання намічених цілей; вивчення потреб працівників, їхньої мотивації

1. Заснований на використанні соціального механізму, діє в колективі

2.Припускають конкретно адресні вказівки

2. Представляють собою загальні правила, установлювані за допомогою економічних важелів – цін, кредиту, нормативів

2. Враховують якість трудового колективу, поняття лідерства, особливості особистості, її психологію

3. Вимагає централізації управління. Значну частку відповідальності бере на себе адміністрація, тобто ці методи припускають наявність центрів, які розробляють рішення і   видають їх у вигляді команд

3. Надають керованій системі самостійність при повній відповідальності за прийняті рішення

3. Здійснюються за допомогою безпосереднього чи непрямого впливу на основі створення особливих умов для змістовної праці, ініціативи, активності


Продовження табл. 13.1

1

2

3

4. Носять оперативний характер, оказують стабілізуючий і регламентуючий вплив

4. Спрямовані на реалізацію рішення тривалої дії

4. Спрямовані на створення сприятливого клімату в колективі і формування колективу

13. Економічні методи менеджменту

13.1. Сутність і складові економічного механізму

Під економічними методами управління слід розуміти сукупність засобів і інструментів, що цілеспрямовано впливають на створення сприятливих умов для функціонування і розвитку організації.

Економічний механізм функціонування і розвитку припускає використання   комерційного розрахунку виходячи з глобальної господарської політики і цілей організації; конкуренції, ціноутворення, фінансування і кредитування; розвитку технологій; кадрової політики тощо. Кожен елемент економічного механізму спрямований на одержання стійкого прибутку.

Так політика ціноутворення орієнтована на пристосування структури і рівня цін до вимог і умов ринку.

У відношенні собівартості першорядне значення придається зниженню витрат за рахунок удосконалювання технології виробництва, розробки і впровадження нової продукції, у тому числі підвищенню якості продукції, вивченню  матеріально-технічного забезпечення і форм господарських зв'язків, підвищенню продуктивності праці, економії транспортних, експедиторських і адміністративних витрат.

В області фінансування і кредитування передбачається визначення джерел фінансування і розподілу коштів.

Найважливішим методом господарювання, що синтезує в собі  як функції управління, так і економічні важелі й інструменти, які сприяють порівнянню витрат і результатів при забезпеченні прибутковості є комерційний розрахунок.

Особливості і специфіка реалізації методів комерційного розрахунку визначається широким діапазоном факторів, а значення кожного фактора – конкретними умовами господарювання. Розвиток комерційного розрахунку в сучасних умовах характеризується посиленням централізації, з одного боку, і наданням більшої самостійності виробничим відділенням, філіям, дочірнім організаціям у виборі мір і способів забезпечення досягнення цілей, з іншої.

Господарсько-економічні положення конкретних підрозділів залежить від ступеня оперативної самостійності і наданими керівнику повноваженнями. Так, на нього покладається відповідальність за виконання планових показників,  стратегічних і поточних планів. У їхніх рамках керівник самостійно приймає оперативні рішення і вибирає засоби, спрямовані на досягнення поставлених цілей. При цьому він несе матеріальну й адміністративну відповідальність за ті результати діяльності, які залежать від прийнятих рішень. Так, він може вживати заходів по зниженню витрат виробництва, намічати напрямки різних досліджень і розробок по удосконаленню продукту і підвищенню його якості, організовувати вивчення ринку, рекламу, збут, транспортування продукції. Керівник відповідає також за ефективне використання основного капіталу, домагається від керівництва асигнувань на нові капіталовкладення.

Характер економічних відносин  в значній мірі залежить від наявності юридичної самостійності в окремих підрозділів. Ті підрозділи, що не мають такої самостійності здійснюють відносини з іншими на основі календарних планів постачання, взаємних зобов'язань по кількості і якості товарів, термінах постачань і цінах.

13.2. Ціноутворення в системі економічних методів

Центральне місце серед елементів економічного механізму належить цінам і ціноутворенню, у яких відбивається всі сторони економічної діяльності організації. Ціни визначають рентабельність організації, її життєздатність і фінансову стабільність.

Правильна методика встановлення ціни, розумна цінова тактика, послідовна реалізація цінової стратегії складають необхідні компоненти успішної діяльності. У сучасних умовах істотно змінилися як значення цін, умови їх  формування і тенденції розвитку, що свідчить про якісні зміни всього механізму ціноутворення на основі сполучення регулюючих і конкурентних ринкових сил. Це зв'язано з орієнтацією діяльності організацій на довгострокову перспективу і програми розвитку, наявність щодо стійких ринкових умов.

Найбільш типовими задачами, розв'язуваними за допомогою проведення продуманої цінової політики є: вихід на новий ринок; уведення нового товару; захист наявних позицій; швидке відшкодування витрат; завоювання максимальної частки ринку, що забезпечить низькі витрати (на одиницю продукції) і високі довгострокові прибутки.

При рішенні проблеми ціноутворення необхідно вибрати методику розрахунку цін, у якій повинні бути враховані, як мінімум, три фактори: собівартість продукту, ціни конкурентів і товарів-замінників, а також наявність у того чи іншого товару унікальних достоїнств. Усі розрахунки повинні вироблятися на основі беззбитковості (рис. 13.2).

Отже, остаточна ціна буде знаходитися в межах між занадто низькою ціною, яка не забезпечує прибутку, і занадто високою ціною, що перешкоджає формуванню попиту. Мінімально можлива ціна визначається собівартістю продукції й упущеною вигодою, а максимальна – наявністю унікальних достоїнств товару, якому немає аналогів, або цінами конкурентів,  але при ціні вище, ніж у конкурентів, можна втратити клієнтів.

Таким чином, рівень цін визначає можливий обсяг продажів і відповідно – можливий обсяг виробництва. При росту обсягів випуску знижується частка умовно-постійних витрат, що приходяться на один виріб і як результат, знижується і собівартість продукції.

Важливим елементом економічних методів управління є розробка ефективної фінансової політики підприємства, що сприяє побудові ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності організації.

В умовах інфляції й існуючої податкової політики держави підприємства можуть мати різні інтереси в питаннях фінансування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продажів. Однак, усі ці аспекти піддаються управлінню за допомогою методів, сукупність яких і складає систему управління фінансами.

Основні стратегічні задачі в сфері фінансової політики – максімізація прибутку, оптимізація структури капіталу, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства; створення ефективного механізму управління підприємством; використання ринкових механізмів залучення фінансових засобів.

До основних напрямків  фінансової політики відноситься і розробка кредитної політики, для чого рекомендується провести аналіз пасиву балансу і рівня співвідношення власних позикових засобів. На основі цих даних зважується питання про достатність власних оборотних коштів, або про їхній недолік, а потім приймається рішення про залучення позикових засобів, прораховується ефективність різних варіантів.

В окремих випадках підприємству доцільно брати кредити і при достатності власних засобів. Приймаючи рішення про залучення позикових засобів, доцільно скласти план їхнього повернення; розрахувати за період кредиту процентну ставку і визначити суму відсотків за кредитним договором, а також джерела їхніх виплат з урахуванням порядку й умов оподаткування прибутку.

13.3. Заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності

організації

Основна задача менеджменту – забезпечення участі організації в конкурентній боротьбі. Поняття конкурентноздатності організації включає комплекс економічних характеристик, що визначають її положення на ринку, властивості товару, умови його виробництва і збуту.

Конкурентноздатність організації і вироблених нею товарів співвідноситься як ціле і його частина. Можливість компанії конкурувати залежить від конкурентноздатності товару і сукупності економічних методів діяльності організації, що впливають на результати конкурентної боротьби; а також від рівня науково-технічного прогресу і ступеню досконалості технології виробництва, використання новітніх винаходів і відкриттів, упровадження сучасних засобів автоматизації виробництва.

Результати досліджень діяльності ряду комерційних організацій дозволило М.Портеру висловити припущення про те, що на галузеву конкуренцію впливають п'ять факторів (рис.13.3).

Потенційні новачки

Загроза вводу нових фірм

Товари субститути з інших галузей

Можливості ведення конкурентної боротьби

Покупці

загроза товарів замінників

можливості постачальників диктувати свої умови

можливості покупців відстоювати свої інтереси

Постачальники

Рис. 13.3. П'ять сил, що впливають на галузеву конкуренцію.

Організації надають великого значення для оцінки реальних можливостей у конкурентній боротьбі і розробці мір і засобів, за рахунок яких можна підвищити конкурентноздатність. Для оцінки конкурентноздатності організації використовується ситуаційний, організаційно-управлінський, фінансово-економічний, виробничо-господарський і кадровий аналіз.

Таблиця 13.2

Діагностика підприємства

Ситуаційний аналіз

Організаційно-управлінський аналіз

Фінансово-економічний аналіз

Виробничо-господарський аналіз

Аналіз кадрового потенціалу

1. Сильних і слабких сторін (SWОТ – аналіз)

1. Аналіз системи цілей і стратегії їхнього досягнення

1. Аналіз фінансових результатів

1. Аналіз використання основних фондів

1. Рівень освіти

2. Стан здоров'я. Вік

2. Стратегічної  позиції

2. Аналіз організаційної структури

2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів

2. Аналіз використання матеріальних ресурсів

3. Виробничий досвід і практичні знання

3. Сегментів ринку

3. Аналіз процесів управління

3. Аналіз фінансового стану

3. Аналіз використання праці і заробітної плати

4. Організа-ційні якості

4. Конкуренції

4. Аналіз структури інформації

4. Аналіз ефективності діяльності

5. Цілеспря-мованість

5. Позиційний аналіз

5. Аналіз організаційної культури

5. Аналіз потоку коштів

6. Інтелектуальні здібності

Результати проведеного дослідження беруться за основу при розробці стратегії організації, її технічної, асортиментної і збутової політики.

Контрольні питання

  1.  Дайте характеристику поняттю і складу методів менеджменту.
  2.  Що лежить в основі класифікації методів.
  3.  Назвіть  відмітні риси економічних методів.
  4.  Що представляє собою економічний механізм господарювання.
  5.  Які особливості комерційного розрахунку.
  6.  Назвіть критерії вибору ціни.
  7.  Назвіть основні напрямки фінансової політики організації.
  8.  Які прийоми і методи використовують для діагностики підприємства.
  9.  Назвіть  основні фактори від яких залежить  можливість організації конкурувати на ринку.

132


Потреби

Інтереси 

Мотиви поведінки 

увство долгу хозяина, авторитет влади, дисципліна, організованість, сознательність

Матеріальні, у т.ч. фізіологічні, зарплата, стимули, винагородження

Духовні,

соціальні, психологічні

Групи методів управління

Організаційно-

розпорядчі

Економічні

Соціально-психологічні

Характер впливу

Прямий

Не прямий

Рис. 13.2. Критерії прийняття рішень про ціну

Цени товарів-замінників

Унікальні переваги продукції

Надто висока ціна: формування попиту неможливо

Надто низка ціна: отримати прибуток неможливо

Цени конкурентів

Собівартість

МОЖЛИВА

ЦІНА

  1.  

Диплом на заказ


1. воспитательном процессе имеют место следующие взаимосвязанные виды педагогической деятельности учителя-
2. Технология изготовления листовой электротехнической стали
3. Костиков Андрей Григорьевич
4. Линогравюра
5. ИСТОРИЯ МОСКВЫ Москва возникла как городок
6. Система форм (источников) права
7. Тема 7 Принятие решений в менеджменте 7
8. это вид обработки металлов давлением при котором формообразование поковки из нагретой заготовки осуществл
9. I. Trnslte the slides. nswer the questions find geogrphicl objects on the mp nd show them to the group
10. Лабораторна робота 1- Створення експертної системи в MtLb
11. Административно-правовые методы государственного управления.html
12. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2002Дисертація є р
13. Введение Роль государства- Финансовая поддержка законодательство и расширение
14. либо талантом а большинство из них талантом к тому виду grotesquerie
15. Организации бухгалтерского учета Автоматизация учетных работ на предприятиях- виды представленного
16. тематической статистики
17. Царствование Екатерины Великой и Павла I
18. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 УСТРОЙСТВА ВВОДА Краткие теоретические сведения Для большинства видимых ко
19. красный сок легко впитывается другими продуктами придавая им неприятный вид
20. ЗА БРАТЦА КРОЛИКА Сказка афроамериканцев США Перевод 3