Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Міжнародна економіка для слухачів ЦПК спеціальностей Економіка підприємства Облік і ауди

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


PAGE  2

Індивідуальне завдання

з дисципліни

«Міжнародна економіка»

для слухачів ЦПК спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

Індивідуальне завдання складається з двох теоретичних питань і задачі.

Теоретичні питання до індивідуального завдання

 1.  Сутність, структура, передумови становлення і фактори розвитку світового господарства.
 2.  Закони і закономірності, тенденції й особливості розвитку світового господарства.
 3.  Міжнародний поділ праці й інтернаціоналізація господарського життя.
 4.  Міжнародні економічні відносини: поняття, основні форми й їх взаємозв’язок.
 5.  Сутність, форми і середовище міжнародної економічної діяльності.
 6.  Світовий ринок.
 7.  Міжнародна торгівля як важлива складова міжнародної економіки.
 8.  Динаміка, структура, особливості і тенденції розвитку сучасної міжнародної торгівлі.
 9.  Основні показники міжнародної торгівлі.
 10.  Форми та методи здійснення міжнародної торгівлі. Торгові посередники.
 11.  Концепції (теорії) міжнародної торгівлі та їх еволюція.
 12.  Класичні теорії міжнародної торгівлі.
 13.  Неокласичні теорії міжнародної торгівлі.
 14.  Альтернативні (неотехнологічні) теорії міжнародної торгівлі.
 15.  Виграш і розподіл доходів від міжнародної торгівлі.
 16.  Регулювання міжнародних торговельних відносин.
 17.  Дві тенденції в міжнародній торговельній політиці: протекціонізм та фритредерство.
 18.  Тарифні і нетарифні методи й інструменти міжнародної торговельної політики.
 19.  Регулювання світової торгівлі міжнародними організаціями.
 20.  Міжнародна торгівля послугами.
 21.  Зовнішньоторговельна діяльність України на сучасному етапі, місце та роль України
  в міжнародній торгівлі.
 22.  Світовий фінансовий ринок.
 23.  Ціноутворення на світовому фінансовому ринку.
 24.  Міжнародний ринок капіталів.
 25.  Міжнародні фінансові центри.
 26.  Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку.
 27.  Міжнародний рух капіталу.
 28.  Міжнародний кредит: сутність, форми і функції.
 29.  Світовий ринок позичкових капіталів.
 30.  Міжнародні валютно-кредитні і фінансові інститути.
 31.  Група Світового банку.
 32.  Міграція капіталу в підприємницькій формі та сучасні її особливості.
 33.  Міжнародна інвестиційна діяльність.
 34.  Прямі зарубіжні інвестиції.
 35.  Міжнародне виробництво.
 36.  Сутність і головні форми міжнародного співробітництва (міжнародного бізнесу).
 37.  Транснаціональні корпорації – головні суб’єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх сутність і еволюція, сучасна стратегія.
 38.  Спільні підприємства: передумови і особливості розвитку, організаційно-правові та економічні форми створення і функціонування.
 39.  Міжнародні науково-технічні відносини.
 40.  Сутність, види і сучасні риси міжнародної міграції робочої сили.
 41.  Соціально-економічні причини і наслідки міжнародної міграції робочої сили.
 42.  Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння та експорту.
 43.  Державне і міжнародне регулювання міграційних процесів.
 44.  Сутність і структура світової валютної системи.
 45.  Валюта і валютний курс: поняття і види.
 46.  Основні етапи еволюції світової валютної системи.
 47.  Валютний ринок. Світові фінансові центри.
 48.  Міжнародні організації з регулювання валютних відносин.
 49.  Міжнародні розрахунки та їх основні форми.
 50.  Механізм міжнародних розрахунків
 51.  Платіжний баланс, його структура.
 52.  Міжнародна економічна інтеграція: сутність, передумови і фактори розвитку.
 53.  Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань (рівні МЕІ) та їх особливості.
 54.  Економічні наслідки інтеграції країн.
 55.  Сучасні інтеграційні угруповання країн.
 56.  Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір.
 57.  Міжнародні економічні організації.
 58.  Глобалізація: сутність, зміст, форми, основні етапи і соціально-економічні наслідки.
 59.  Глобальні і регіональні проблеми сучасного світу.
 60.  Україна у системі сучасних світогосподарських зв’язків.

Ключ до вибору питань,

які входять до варіанту індивідуального завдання

-

Остання цифра залікової книжки

Передостання цифра залікової книжки

авто

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,31

2,32

3,33

4,34

5,35

6,36

7,37

8,38

9,39

10,40

1

11,41

12,42

13,43

14,44

15,45

16,46

17,47

18,48

19,49

20,50

2

21,51

22,52

23,53

24,54

25,55

26,56

27,57

28,58

29,59

30,60

3

2,31

3,32

4,33

5,34

6,35

7,36

8,37

9,38

10,39

11,40

4

12,41

13,42

14,43

15,44

16,45

17,46

18,47

19,48

20,49

21,50

5

22,51

23,52

24,53

25,54

26,55

27,56

28,57

29,58

30,59

31,60

6

2,30

3,31

4,32

5,33

6,34

7,35

8,36

9,37

10,38

11,39

7

12,40

13,41

14,42

15,43

16,44

17,45

18,46

19,47

20,48

21,49

8

22,50

23,51

24,52

25,53

26,54

27,55

28,56

29,57

30,58

31,59

9

10,50

11,49

12,48

13,47

14,46

16,44

17,43

18,42

19,41

20,40

Наприклад, студент, який має залікову книжку № ××××15, у своєму індивідуальному завданні висвітлює два питання: № 16 і  46.


Задача до індивідуального завдання

з дисципліни

«Міжнародна економіка»

для слухачів ЦПК спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

Зовнішня торгівля України з країнами СНД, ЄС та іншими країнами минулого року характеризувалась такими даними:


Показник

Країни СНД

Країни ЄС

Інші країни

1.Експорт товарів, млн. дол. США

13472,9+100j

9499,3+10j

16723,5+50i

2.Імпорт товарів, млн. дол. США

19692,6+100j

15392,7+10i

10347,8+50i

Внутрішній валовий продукт становив 914720+50(i + j) млн. грн. середній за рік валютний курс – (8 + 0,1i) грн./дол. США.

Розрахуйте відносно кожної групи країн і в цілому по Україні:

1) зовнішньоторговельне сальдо;

2) зовнішньоторговельний оборот ;

3) відносну частку країн СНД, країн ЄС та інших країн в українському експорті й імпорті;

4) експортну квоту України (тільки в цілому по Україні);

 1.  імпортну квоту України (тільки в цілому по Україні);
  1.  зовнішньоторговельну квоту (індекс товарності) України (тільки в цілому по Україні).

За результатами розрахунків зробіть висновок про ступінь участі України у міжнародному поділу праці.

УВАГА!

Умови розрахункової задачі до індивідуального завдання обираються за номером залікової книжки:

jпередостання цифра залікової книжки;

i – остання цифра залікової книжки.


Методичні рекомендації до розв’язання задачі

Зовнішньоторговельне сальдо () визначається за формулою:

, (1)

де Е – вартісний обсяг експорту країни;

І  – вартісний обсяг імпорту країни.

Зовнішньоторговельний оборот () визначається за формулою:

. (2)

Експортна квота каїни () визначається за формулою:

, (3)

де ВВП – валовий внутрішній продукт країни;

Імпортна квота каїни () визначається за формулою:

. (4)

Зовнішньоторговельна квота каїни, або індекс товарності, () визначається за формулою:

. (5)
1. тема 1а Для кого эта система Всегда когда я смотрю на свои старые фотографии а осталось их не много ~ тол
2. это вид гражданскоправовых отношений относительно защиты имущественных интересов граждан и юридических л
3. Фармація Семестр V Навчальна дисципліна Українська мова за професійним спрямуванням Екзаме
4. По церковным традициям неделя масляной носит название сырной или мясопустной что связано с блюдами которы
5. Новогодняя метель За окном метель кружится стали белыми дома и узорами на стёклах в гости к
6. Административно-территориальный портрет России
7. Реферат- Формы и порядок проведения таможенного контроля.html
8. Моделирование динамики яркостной температуры земли методом инвариантного погружения и нейронных сетей
9. жэнь Передается с давних пор Да осторожность для людей ~ Главнейшая из всех опор Подумать надо много
10. Йод
11. Отчет по практике- Разделение пигментов методом бумажной хроматографии
12. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Хмельницький '
13. 1 Кр 1 Ср1 Мод1 Кол
14. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
15. Тестовый контроль квалификационных требований по анатомии и физиологии
16. Управление академической мобильностью в вузах
17. СТАТИСТИКА для направления Экономика Налоги и налогообложение 2012-2013 уч
18.  Общие положения об аффекте [3] 1
19. реферату- Збройні сили України в період національновизвольної боротьби 1917 1920ррРозділ- Військова справа ДПЮ
20. Модели и методы принятия решений