Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичний і науково організований збір масових даних про різноманітні суспільноекономічні явища і процеси.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

1/Статистичне спостереження - це спланований,  систематичний і науково організований збір масових даних про різноманітні суспільно-економічні явища і процеси.

Збір даннних проводиться не стихійно, а регулярно, що дає змогу вивчити тенденції, напрями та закономірності розвитку суспільних явищ і процесів.

        У статистичній практиці застосовують дві організаційні форми спостереження - звітність і спеціально організовані статистичні спостереження.

Звітність підприємств установ та організацій є основним джерелом статистичної інформації.

2/ Кількісні  варіанти  за  характером  виразу  можуть  бути  первинними  і

вторинними.

  Первинні  варіанти  –  характеризують  одиницю  сукупності   в   цілому:

абсолютні значення, вимірені, розраховані.

  Вторинні  варіанти  (похідні,  розрахункові)  –  дані,  що  не   можливо

перевірити тому що вони взяті з певних джерел.

3/Статистичні  дані  –  це  сукупність  показників,  отриманих   внаслідок

  статистичного спостереження або обробки даних.

4/Перепис - прийом статистичного спостереження (науково організованого збору та реєстрації відомостей, фактів і ознак, що відносяться до кожної одиниці досліджуваної сукупності [1]), при якому бази статистичних даних формуються шляхом їх збору спеціально підготовленими працівниками - переписувачами. У ході перепису останні заповнюють заздалегідь розроблені переписні форми на підставі безпосереднього опитування респондентів, коло яких визначається завданнями конкретної перепису.

5/О́блік — віддзеркалення господарської або іншої діяльності підприємства на підставі документів в різних вимірниках (кількісних і (або) якісних). Облік є складовою частиною управління економічними процесами і об'єктами, суть обліку полягає у фіксації їх стану і параметрів, зборі і накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, віддзеркалення цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний, бухгалтерський, бюджетний облікОблік може здійснюватися в поточних і незмінних (зіставних) цінах, а також в іноземній валюті.

6/Статистична звітність — це звітність,яку складають усі суб'єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної статистики для оцінки стану та розвитку економіки держави і планування макроекономічних показників.

7/Статистичне спостереження здійснюється в три етапи:

1) підготовка спостереження;

2) реєстрація статистичних даних;

3) формування бази даних.

Підготовка статистичного спостереження — найвідповідальніший етап,

оскільки тут постають і вирішуються основні методологічні питання: що і

як вивчатиметься, на які запитання потрібно дістати відповіді. На цьому

етапі вирішуються також організаційні питання: хто, де, коли проводить

спостереження і що для цього необхідно. Тобто на першому етапі

складається докладний план статистичного спостереження, що охоплює

методологічні та організаційні питання.

На другому етапі збирають дані. Процес копіткий, що потребує чіткої

взаємодії, скоординованості та оперативності всіх виконавчих служб. Чим

коротший термін збирання, тим більш своєчасною та дешевою буде

інформація. Від якості збирання залежать також точність, повнота й

вірогідність даних. Третій етап передбачає контроль та нагромадження

даних спостереження, а також їх збереження. На цьому етапі

відпрацьовується система оперативного доступу та пошуку необхідних

даних. Це дуже важливо в умовах централізованого спостереження, коли

нагромаджуються величезні обсяги корисної інформації, пошук якої

обходиться недешево, а знайти її й використати іноді важко.

8/Види статистичних спостережень

   Класифікація статистичних спостережень здійснюється за декількома критеріями.
   За часом реєстрації даних статистичне спостереження поділяють на:
   - поточне;
   - періодичне;
   - одноразове.
   Поточне спостереження полягає в систематичній реєстрації фактів по мірі їх виникнення чи збирання щодо безперервного процесу.
   Періодичне спостереження проводиться регулярно, здебільшого через певні (зазвичай, однакові) проміжки часу. Приміром, перепис населення.
   Одноразове спостереження проводять епізодично, по мірі виникнення потреби в дослідженні явища чи процесу з метою вирішення певних завдань щодо правозастосовної діяльності.
   За повнотою охоплення одиниць сукупності виділяють спостереження:
   - суцільні;
   - несуцільні.
   При суцільному спостереженні обстеженню та реєстрації піддягають усі без винятку елементи сукупності, а при несуцільному спостереженні обліку підлягають не всі елементи, а тільки певна їх частина.
   Облік усіх правових явищ має бути суцільним. Суцільне спостереження найбільш чітко характеризує стан злочинності.
   Несуцільне спостереження застосовується з метою економії часу, зусиль і коштів, а також через неможливість проведення суцільного спостереження. Несуцільні спостереження поділяють на такі види:
   - спостереження основного масиву;
   - монографічне;
   - вибіркове.
   Спостереження основного масиву охоплює переважну частину елементів сукупності, обсяг значень істотної ознаки в яких визначає розмір явища, тобто при обстеженні свідки дають певну кількість одиниць, які не можуть істотно вплинути на характеристику сукупності загалом. Цей різновид статистичного спостереження значно економить працю та кошти.
   Монографічне спостереження передбачає детальне обстеження лише деяких типових елементів сукупності. До нього вдаються з метою поглибленого вивчення тих аспектів суспільного життя, котрі не були висвітлені масовим обстеженням.
   Вибірковим спостереженням називається обстеження, при якому реєстрації підлягають не всі елементи сукупності, а тільки певна, випадково відібрана їх частина. Проведення вибіркового спостереження ґрунтується на знаннях математичної статистики та теорії ймовірностей.
   Вибіркове спостереження є найбільш поширеним видом несуцільного спостереження, що їх застосовують при вивченні різноманітних закономірностей суспільного життя. Це дає змогу, наприклад, вивчати громадську думку.
   За способом одержання статистичних даних виділяють такі види спостереження:
   - безпосередні;
   - документальні;
   - опитування.
   Безпосередній спосіб полягає в реєстрації ознак відповідних одиниць сукупності через безпосереднє обстеження - огляду, вимірювання. Прикладом такого спостереження може бути визначення дослідником матеріальних збитків від злочинів.

9/ 2.План статистичного спостереження.

План статистичного спостереження – це сукупність програмно-методологічних та організаційних питань. Він  охоплює широке коло питань методики та організації збору статистичної інформації, контролю її якості та вірогідності.

 

 

План статистичного спостереження складається з двох частин:

        програмно-методологічної

        організаційної.

 

 

 

 

 

 

План статистичного спостереження

Програмно-методологічні питання

Організаційні питання

Мета

Органи спостереження

Обєкт спостереження

Місце спостереження

Одиниця спостереження

Календар спостереження

Джерело інформації

Час реєстрації

Елемент сукупності

Джерела і способи одержання данних

Програма спостереження

Матеріально технічна база

 

 

10/Помилки спостереження і контроль вірогідності даних.

 

Розбіжності між даними спостереження і дійсним значенням показників вважають помилками спостереження.

 Розрізняють помилки реєстрації і репрезентативності.

Помилками р е є с т р а ц і ї  називають ті,  які виникли внаслідок неправильного встановлення фактів або неправильного їх запису. Вони допускаються  випадково або систематично.

В и п а д к о в і  помилки виникають внаслідок дії випадкових причин і спричиняють спотворення даних в той чи інший бік.

С и с т е м а т и ч н і  помилки призводять до значних  зміщень  загальних підсумків статистичного спостереження,  іноді вони виникають внаслідок не досить чіткого формулювання програми спостережень.

Помилки р е п р е з е н т а т и в н о с т і   виникають лише в несуцільному спостереженні тому,  що відібрана  і обстежена частина сукупності не повністю відтворює склад сукупності в цілому.


Диплом на заказ


1. Ответы по философии
2. Исследование схемы генератора
3. Психология и педагогика ЮРГУЭС И.
4. ТЕМА занятия- Изучение и оценка факторов производственной среды
5. Гражданско-правовой договор- понятие, содержание, функции.html
6. I.nrod.ru 12 ПРАВИЛ ГЕРБЕРТА Н.
7. Реферат- Раны семьи
8. тематик Рене Декарт сформулировал положение которое следует считать пожалуй самым главным для проведения
9. процессы и аппараты- закон сохранения массы и энергии уравнение материального и энергетического анализа
10. .Ответственность за вред причиненный незаконными действиями органов дознания предварительного следствия
11. Развитие Украинского питания
12. на тему Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием на материалах ОАО АПОЭлеком В.
13. Фамусовское общество
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2002 Дисер
15. ....Маленькое Вы были в постели.html
16. а и подъёмнотранспортных средств.html
17. философ это. Пфгор Смысл философии согласно Пифагору в поиске
18. Лекция 1- Основные понятия теории систем Термины теория систем и системный анализ несмотря на период более
19. реферату- Фактори впливу на організацію
20. спортивная медицина был официально принят в нашей стране сравнительно недавно