Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тематичний план курсу 6 Зміст програми курсу 7

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

СОЦІОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Харків – 2010


ЗМІСТ

Передмова

3

Тематичний план курсу

6

Зміст програми курсу

7

План семінарських занять

12

Правила написання і критерії оцінювання есе

33

Правила написання і критерії оцінювання реферату

34

Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях і критерії оцінювання

36

Тематика командних проектів

37

Командний проект і критерії його оцінювання

38

Правила написання тез, статті та критерії оцінювання

40

Тестові завдання і критерії оцінювання

42

Домашня робота і критерії оцінювання

43

Програмні питання до екзамену

45

Екзамен та критерії оцінювання

47

Рекомендована література

48

Посилання

52


ПЕРЕДМОВА

Сучасна освіта орієнтована на вивчення вітчизняного та світового соціально-гуманірного знання. Значна роль у цьому належить соціології, яка дає уяву про різноманіття поглядів на суспільство, суспільне життя та людину. Соціологія вивчає самий складний об’єкт – суспільство в цілому та закони його розвитку.

Неможливо жити у суспільстві і не знати закони його розвитку та функціонування. Історичний досвід показує, що кризисні ситуації у суспільстві не завжди є наслідком об’єктивних та неминучих процесів, їх причина часто ховається у неправильному виборі шляху розвитку, коли соціальна політика і соціальна практика не спирається на суспільствознавство в цілому та соціологію зокрема. Вивчення соціології допомагає пізнати самого себе та своє місце у світі та суспільстві, навчитися вибудовувати стосунки з людьми.

Мета курсу: сформувати у студентів соціологічне мислення, тобто розуміння проблем, які стоять перед суспільством, причини їх виникнення та шляхи вирішення, вміння критично відноситися до щоденного судження, стереотипів мислення та соціальних забобонів масової свідомості.

Основні задачі курсу:

 •  з'ясувати зміст соціології як науки: її об’єкт, предмет, місце і роль у системі соціально-гуманітарних знань; визначати специфіку соціологічного підходу; ознайомити з методологію та методами соціологічного дослідження;
 •  розглянути особистість як продукт соціальних відносин; проаналізувати особливості соціалізації людини; з'ясувати причини та види девіантної поведінки; ознайомити з основними елементами соціального контролю;
 •  проаналізувати соціально-професійні, соціально-демографічні, соціально-територіальні, національно-етнічні і соціально-класові групи як компоненти соціальної структури суспільства і визначати тенденції їх розвитку в Україні; особливості соціальної стратифікації; зміст та види соціальної мобільності;
 •  ознайомити з етносом та гендером як факторами соціальної диференціації; специфікою передумов і причин розвитку етнічних та гендерних спільнот;
 •  розглянути поняття, характеристики, види та функції культури; пояснити роль базисних елементів культури та визначити особливості культурних рис та цінностей українського народу;
 •  з'ясувати сутність, структуру, функції і види соціальних інститутів, поняття та етапи процесу інституціоналізації,
 •  розглянути особливості розвитку освіти як соціального інституту, його функції, цілі та проблеми; показати необхідність, перспективні напрямки, результати та наслідки освітянських перетворень в Україні;
 •  проаналізувати сім’ю як малу соціальну групу і соціальний інститут; тенденції розвитку шлюбу та сім’ї в сучасному світі та Україні; ознайомити з типологією сімейних структур, функціями та життєвим циклом сім’ї, типами сімейної поведінки;
 •  проаналізувати основні теорії суспільства та його розвитку; описати та охарактеризувати відмінності між суспільствами різних типів, особливості еволюційного, революційного і циклічного шляхів розвитку суспільства; ознайомити з причинами, що породжують соціальні зміни.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: аналізувати соціальну структуру суспільства, соціологічну інформацію щодо поведінки особистостей, розвитку соціальних інститутів; давати характеристику основних соціальних груп у сучасному суспільстві, розкривати особливості їх мобільності; а також мати навички: аналізу соціальних проблем функціонування й розвитку суспільства; вивчення ставлення різних груп та категорій населення до соціальних перетворень у суспільстві.

Курс соціології складається з двох модулів. До першого модуля "Базові форми соціального" увійшли теми, що розкривають об’єкт та предмет соціології, проблеми особистості, соціальної структури та соціальної стратифікації. Другий модуль "Інституціональні основи суспільства" включає теми, які розкривають особливості соціальних інститутів, специфіку керування ними, дають уявлення про суспільство в цілому та зміни, які у ньому відбуваються.

Знання студентів оцінуються за допомогою їх групової та індивідуальної роботи (відповіді на контрольні запитання, виконання командних завдань та проектів).

Контроль знань студентів з соціології проходить за допомогою:

 1.  перевірки підготовки наукової статті, тез, виступу на студентської конференції або дискусійному клубі;
 2.  перевірки написання та презентації есе;
 3.  перевірки написання та презентації рефератів;
 4.  тестового контролю або контрольної роботи по кожному модулю;
 5.  перевірки виконання роботи в аудиторії: тестові завдання та усна робота, індивідуальна та командна робота;
 6.  перевірки виконання домашньої роботи.
 7.  диференційований залік (відповідно до навчального плану).

Підсумкова оцінка:

 •  “А” ставиться, якщо студент взяв участь у всіх вище названих видах діяльності (1-6) і мав добрі оцінки (“5”, іноді “4”);
  •  “В” ставиться, якщо студент взяв участь у видах діяльності (2-6) і мав добрі оцінки (“5”, іноді “4”);
  •  ”С” ставиться, якщо студент взяв участь у видах діяльності, починаючи з пункту 3 по пункт 6 і мав позитивні оцінки ( здебільшого “4”, або “5”, іноді “3”);
  •  D ставиться, якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 (без презентації) по пункт 6 і мав задовільні оцінки (“3” або “4”);
  •  ”Е” ставиться, якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 по пункт 6 і мав задовільні оцінки (“3”, іноді виправлені “2”).

Якщо студент не отримує оцінку за результатами поточного (модульного) контролю, йому необхідно виконати домашні роботи (як допуск до заліку) та скласти сам залік. Залік складають також ті студенти, які мають бажання підвисити свій підсумковий бал. В обох випадках підсумкова оцінка складається з:

 •  50% – оцінка, здобута на заліку
  •  50% – оцінка, здобута впродовж роботи на семінарах.

Наприклад, студент мав «0» балів за роботу на семінарах і отримав «5» на заліку, його підсумковий бал – 0+5 = 2,5, тобто «Е».

      2


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Теми курсу

Усього

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

Модуль 1. Базові форми соціального

22

8

8

6

 1.  Соціологія – наука про суспільство

5

2

2

1

 1.  Особистість і суспільство

5

2

2

1

 1.  Соціальна структура та соціальна стратифікація

5

2

2

1

 1.  Ґендер та етнічность як фактор соціальної диференціації

5

2

2

1

Модульна контрольна робота №1

2

2

Модуль 2. Інституціональні основи суспільства

22

8

8

6

 1.  Соціальні інститути. Освіта як соціальний інститут

5

2

2

1

 1.  Сім’я та шлюб як соціальні інститути

5

2

2

1

 1.  Культура як соціальне явище

5

2

2

1

8. Суспільство та соціальні зміни

5

2

2

1

Модульна контрольна робота №2

2

2

Виконання індивідуального завдання: РЕ

4

4

Виконання НДРС.

4

4

Забезпечення семестрового контролю

2

2

Усього:

54

16

16

22


ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ

МОДУЛЬ 1. БАЗОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

Виникнення соціології як самостійної наукової дисципліни. Об'єкт і предмет соціології. Поняття соціального. Місце соціології в структурі сучасного наукового знання. Особливості соціологічного підходу.

Структура соціологічного знання. Загально-соціологічна теорія і її значення в соціології. Теорії середнього рівня. Емпіричні дослідження. Основні функції соціології.

Макро- та мікросоціологія як основні методологічні підходи до вивчення суспільства. Їх порівняльний аналіз. Переваги та недоліки кожного з підходів.

ТЕМА 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

Специфіка соціологічного підходу до аналізу особистості. Визначення понять людини, індивіда, індивідуальності, особистості та їх співвідношення.

Структура особистості: потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації та ідеали. Основи типології особистості. Поняття соціального статусу та соціальної ролі, їх основні типи. Міжрольові конфлікти та напруга. Засоби вирішення міжрольових конфліктів.

Поняття соціалізації, її етапи, структура та агенти. Особливості соціалізації в українському суспільстві.

Поняття соціального контролю та його елементи. Механізми соціального контролю: зовнішній контроль та внутрішній контроль. Класифікація соціальних норм. Види соціальних санкції. Влада: поняття, основні елементи, шляхи реалізації.

Сутність та причин поведінки, що відхиляється. Співвідношення девіації з делінквентністю та кримінальною поведінкою. Типи девіацій. Теорія, пояснююча девіантну поведінку.

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

Поняття соціальної групи. Види соціальних груп.

Сутність соціальної структури суспільства. Соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, соціально-етнічна; соціально-класова підструктури українського суспільства. Тенденції розвитку основних підструктур українського суспільства.

Поняття соціальної стратифікації. Власність, влада і престиж як основні критерії стратифікації. Профіль соціальної стратифікації. Закрита і відкрита форми соціальної стратифікації. Основні історичні типи стратифікації: рабство, касти, стани і класи. Об’єктивна і суб’єктивна стратифікація.

Поняття соціального класу. Основні теоретичні підходи до аналізу класів. Марксистська традиція класового аналізу. Неомарксистська класова схема Е.Райта. Градаційний підхід до аналізу класів. Класовий розподіл сучасного українського суспільства.

Поняття соціальної мобільності. Види мобільності. Канали соціальної мобільності.

ТЕМА 4. ГЕНДЕР ТА ЕТНІЧНОСТЬ ЯК ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Поняття етносу. Етнічні атрибути спільноти. Об'єктивно-біологічні, об’єктивно-культурні та суб’єктивні ознаки етносу. Історичні форми етносу: рід, плем’я, народність, нація. Етнічна та статична трактовки поняття нація.

Етнічні відносини та їх класифікація. Сучасні тенденції розвитку міжнаціональних відносин. Національно-етнічні конфлікти: поняття, види, шляхи вирішення.

Риси, що характеризують етнічну свідомість народу України наприкінці 20 – початку 21 ст.

Поняття ґендеру. Три рівні прояву ґендеру: ідентичність, інтеракції, інститути. Формування ґендерної ідентичності. Ідеали фемінності та маскулінності. Інтерналізація ґендерних ідеалів суспільства і формування ґендерної особистості.

Ґендерна нерівність у сучасному світі. Прояви ґендерної нерівності у сімейних стосунках, у сфері зайнятості та у політиці. Теоретичні підходи до пояснення існування ґендерної нерівності.

МОДУЛЬ 2. ІНСТІТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. ІНСТИТУТ ОСВІТИ.

Поняття соціального інституту. Структура соціального інституту. Ознаки соціального інституту. Основні види соціальних інститутів. Інституціолізація: поняття та основні етапи. Перехідний стан соціальних інститутів в Україні, проблеми їх реформування та розвитку.

Соціальні інститути як чинник соціальної інтеграції і стабільності соціальних систем. Основні функції соціальних інститутів. Явні та латентні функції соціального інституту. Дисфункції соціального інституту.

Поняття "освіти", роль освіти в суспільстві. Становлення освіти як соціального інституту. Головні соціальні зміни які сприяли становленню освіти як соціального інституту. Особливості освіти в 21 столітті.

Головні функції освіти. Латентні функції інституту освіти. Цілі освіти: екстенсивна, інтенсивна, продуктивна.

Реформування освіти. Головні тенденції оновлення освіти. Переваги освіти у СРСР. Зміни у системі освіти у часи незалежності. Основні проблеми освіти в світі. Проблеми функціонування освіти в Україні.

ТЕМА 6. СІМ'Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

Поняття сім'ї та шлюбу. Специфіка соціологічного підходу до аналізу цих явищ. Різноманітні класифікації шлюбів та сімей.

Функції, що виконує сім’я, для окремого індивіда та суспільства загалом: репродуктивна, виховна, економічна, сексуальна і т. ін.

Соціальні фактори формування і становлення моделей сім’ї. Сучасна та традиційна моделі сім’ї, їх відмінність. Основні тенденції розвитку сім'ї в світі за останні кілька десятиріч. Проблема стабільності української сім’ї.

ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Поняття культури. Матеріальна та духовна культури. Функції культури як соціального інституту. Основні базисні елементи культури: мова, символи, цінності, норми і технології.

Приклади культурного розмаїття. Роль соціальної диференціації та стратифікації у появі різноманітних культурних форм. Панівна культура. Субкультура та контркультура. Функції та різновиди контркультур. Елітарна, народна та масова культура. Ознаки та особливості масової культури.

Поняття етноцентризму та його форми. Культурний релятивізм. Зміни цінностей української культури.

ТЕМА 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Суспільство як об'єкт соціологічного вивчення. Поняття країни та держави. Системний підхід до аналізу суспільства. Поняття соціальної системи. Основні характеристики суспільства як соціальної системи. Основні ознаки суспільства. Основні рівні, сфери та функції суспільства.

Поняття соціальних змін. Поняття соціального розвитку. Основні види соціальних змін (структурні, процесуальні, функціональні, мотиваційні) та типи соціальних змін (еволюційні та революційні; прогресивні та регресивні; імітаційні та інноваційні зміни). Основні фактори розвитку.

Еволюційний, революційний та циклічний типи розвитку. Соціальний еволюціонізм. Теорія общини та суспільства Ф.Тьоніса. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства. Основні характеристики доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільств.

Революційна теорія соціальних змін К.Маркса. Основні типи формацій. Поняття соціальної революції. Критерії прогресу.

Циклічні теорії змін. Теорії М.Данилевського, А.Тойнбі.

Поняття та види модернізації суспільства.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

План

 1.  Виникнення соціології як науки. Об’єкт та предмет соціології.
 2.  Структура та функції соціології.
 3.  Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства.

Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, теорії середнього рівня, емпіричні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

 

Теми рефератів та реферативних виступів

 1.  Соціологія та філософія.
 2.  Р. Мертон про особливу роль теорій середнього рівня.
 3.  Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.
 4.  Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

Теми есе

 1.  Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?
 2.  Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?
 3.  Соціологія і влада.
 4.  Мобільний телефон з точки зору соціології.
 5.  Інтернет з точки зору соціології.

Базові підручники та навчальні посібники

 1.  Волков Ю.Г. Социология : учебник – М.: Гардарика, 1999.
 2.  Кравченко А.И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.
 3.  Радугин А.А. Социология: Курс лекций. – М.: Библионика, 2006.
 4.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н.М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.
 5.  Танчин І.З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

Додаткова література

 1.  Арон Р. Этапы развития социологической мысли. Издательская группа "Прогресс" "Универс", 1993
 2.  Горшков М. К. Уроки и перспективы отечественной социологии . //СОЦИС – 2008.-№7
 3.  Жоль К. К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
 4.  Здравомыслов А. Г. К вопросу о культуре социологического мышления. //СОЦИС – 2008.-№5
 5.  Костенко Н., Макеев С. Место и время социологии. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1.
 6.  Кравченко А. И. История социологии. – М.: Проспект, 2008.
 7.  Ручка А. А. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наук. думка, 1992..
 8.  Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.
 9.  Тарасенко В. Социальное, общественное и социологическое познание. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №4.
 10.  Тарасенко В. Научный интеллект социологии. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1.
 11.  Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985.

ТЕМА 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

План

 1.  Основні структурні елементи особистості
 2.  Поняття соціалізації особистості та її етапи
 3.  Типологія можливих соціальних відхилень
 4.  Процес соціального контролю.

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація, норма, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, кримінальна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.

Теми рефератів та реферативних виступів:

 1.  Типи особистості.
 2.  Теорії особистості.
 3.  Соціалізація особистості на різних етапах життя людини.
 4.  Основні положення теорії ролей.
 5.  Корупція: історія та сучасність.
 6.  Суїцид як форма девіантної поведінки.
 7.  Наркотизм як соціальне явище.
 8.  Феномен тероризму в сучасному суспільстві.

Теми есе

Охарактеризуйте основні види потреб студентів та визначте до яких типів вони відносяться.

 1.  Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.
 2.  Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.
 3.  Моя власна соціалізації.
 4.  Порівняльний аналіз біологічного, психологічного та соціологічного пояснення девіантної поведінки.
 5.  Специфіка різних напрямків соціологічного пояснення девіантної поведінки.
 6.  Процес соціального контролю особистості.

Базові підручники та навчальні посібники:

 1.  Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. М.: Академический Проект: Фонд „Мир”, 2005. – 8-е изд. – 512 с.
 2.  Масионис Дж. Социология СПб.: Питер, 2006
 3.  Радугин А.А. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 2000
 4.  Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994
 5.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

Додаткова література:

 1.  Александров Ю., Фомин Д. Все о суициде // Преступление и наказание. – 2008. – № 2. – С. 13-19.
 2.  Балакірєва О.М. трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум. – 2007. – № 2 (19).
 3.  Варданянц Г.К. Терроризм: диагностика и социальный контроль //Социологические исследования, 2005. – №7. – C. 78-84
 4.  Гараніна Г. Соціальна трансформація та зміна ціннісних орієнтацій // Соціальна психологія. – 2009. – №1 (33).
 5.  Гилинский Я. И. Девиантология. – СПб., 2007.
 6.  Гилинский Я. И., Афанасьев В. С. Социология девиантного поведения. – СПб., 1993.
 7.  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологи – М., 1982.
 8.  Змановская Е. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006. – 288 с.
 9.  Иванов В.Н. Феномен терроризма // Социологические исследования, 2005. – № 7. – C. 63-72
 10.  Ильясов Ф. Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения жертв. // Социологические исследования.- 2007, № 6
 11.  Лебедев Б.К. Социальный тип личности – Казань, 1991
 12.  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності. Соціально-психологічни аспекти алкоголізму та наркоманії. – К.:Либідь, 2006
 13.   Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб., 2005.
 14.   Молодежь и наркотики (социология наркотизма): научное издание/ ред. В. А. Соболев, И. П. Рущенко. – Х.: Торсинг, 2000.-432 с.
 15.   Мягков А. Ю. Структура и динамика незавершенных самоубийств // Социологические исследования. – 2007. – № 3. – С. 89-97.
 16.  Ожиганов Э.Н. Профиль терроризма: природа, цеди и мотивация // Социологические исследования, 2006, № 2. – С. 52-57.
 17.  Рисмен Д. Некоторые типы характера в обществе // Социологические исследования – . № 3, 5. 2006.
 18.  Сидоров А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор // Социологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 111-117.
 19.  Солодникова И. В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни //Социологические исследования М., 2007, № 2
 20.  Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. О. Макєєва. – К., 2005.
 21.  Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка – К., 2002.
 22.  Ушакова Е. С. Суицидальные риски // Социологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 106-110.
 23.  Харчев А.Г. Социология воспитания: о некоторых актуальных проблемах воспитания личности – М., 1990.
 24.  Хьелл Д., Зиглер Н. Теории личности.– М., 2002.

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

План

 1.  Поняття соціальної групи, види соціальних груп.
 2.  Поняття соціальної структури.
 3.  Соціальна стратифікація у сучасному українському суспільстві.
 4.  Використання основних теоретичних підходів при аналізі класів в Україні.
 5.  Соціальна мобільність: сутність і види.

Основні поняття: соціальна структура, соціальна спільнота, соціальна група, референтна група, велика, середня та мала соціальні групи, первинна та вторинна малі групи, соціально-професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура; соціально-класова підструктура суспільства, соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1.  Еволюція підходів до розуміння соціальної структури.
 2.  Теорія структурації Ентоні Гідденса.
 3.  Тенденції розвитку соціально-демографічної структури сучасного українського суспільства.
 4.  Тенденції розвитку соціально-етнічної структури сучасного українського суспільства.
 5.  Бідність як соціальний феномен.
 6.  Робочий клас у сучасному суспільстві.
 7.  Флуктуації розвитку середнього класу в Україні.

Теми есе

 1.  Структура суспільства як основа всіх соціальних процесів.
 2.  Зміни соціально-професійної структури і майбутнє.
 3.  Заходи соціальної політики для вирішення проблеми народжуваності в сучасному світі.
 4.  Як я розумію соціальну (не)рівність.
 5.  Соціальна (ім)мобільність моєї родини.
 6.  Відтворення соціального розшарування у родині.

Базові підручники та навчальні посібники

 1.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.
 2.  Соціологія: Навч. посібник / За ред.. С.О. Макєєва. – К., 2005.
 3.  Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.
 4.  Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка – К., 2002.
 5.  Кравченко А.И. История социологии. Уч. пособие. – М.: Проект, 2006

Додаткова література

 1.  Гидденс Э. Устроение общества: Очерк структурации. – М.: Академическое издание, 2005.
 2.  Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов // Социологические исследования. – 2008. – №7. Петрикова А. Структурные составляющие чувства места в социальной иерархии. // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №3
 3.  Иноземцев В. Классовый аспект бедности в потиндустриальных обществах // http://soclib.fatal.ru/lib.php?mod=2&req=505.rar
 4.  Ковалиско Н., Савчинский Р. Многомерный анализ социальной стратификации современного украинского общества (региональный аспект) // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №3
 5.  Колодий И. Средний класс, демократические ценности и политические предпочтения: до и после «оранжевой революции» // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №3
 6.  Мацко И. Образцы мобильного и иммобильного поведения жителей небольших городов // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №4
 7.  Руткевич М.Н. Социальная структура. М.: Альфа-М, 2004.
 8.  Рябчук А. Адаптационный дискурс как средство маргинализации рабочего класса в постсоветских обществах // Социологические исследования – 2007. – №1
 9.  Сорока Ю., Зуб Т. «Отказ от богатства» и изменения в восприятии социального неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1
 10.  Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. – К., 2006.
 11.  Украинское общество в европейском пространстве / Под редакцией Е. Головахи, С. Макеева. – К., 2007.
 12.  Українське суспільство 1992-2006. Соцiологiчний моніторинг – / За ред. д.е.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. – К., 2006.
 13.  Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования. – 2001. – №9.

Тема 4. ГЕНДЕР ТА ЕтнІЧНІСТЬ як фактор соціальної диференціації

План

 1.  Поняття та історичні типи етносу.
 2.  Етнічна свідомість народу України. Проблеми ксенофобії.
 3.  Поняття ґендеру. Ґендерні ідеали.
 4.  Причини виникнення ґендерної нерівності.

Основні поняття: етнос, рід, плем’я, народність, нація, національно-етнічний конфлікт, етнічні відносини, ксенофобія, регіоналізм, біологічна стать, ґендер, ґендерна сегрегація праці, маскулінність, фемінність, андрогінність.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1.  Сучасні проблеми національної ідентичності, толерантності, ксенофобії.
 2.  Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.
 3.  Фемінізм як теорія і соціально-політичний рух.
 4.  Гегемонна маскулінність: поняття, складові, соціальний вплив.
 5.  Ґендерні стереотипи в професійній сфері.

Теми есе

 1.  Процес моєї етнічної самоідентифікації?
 2.  Соціальна нерівність етнічних груп: реальність чи міф.
 3.  Шляхи вирішення мовного питання в Україні.
 4.  Моя ґендерна соціалізація.
 5.  Моє бачення ґендерної рівності.
 6.  Розвиток рівноправності жінок і чоловіків: наслідки для суспільства й окремого індивіду в перехідний період.

Базові підручники та навчальні посібники

 1.  Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 752 с.
 2.  Петрова Р.Г. Гендерология и феминология. Учебное пособие. – М.: Машкова и К, 2007.
 3.  Социология: учебник / ред. П. Д. Павленок. – 2-е изд.. – М.: Маркетинг, 2002.
 4.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.
 5.  Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник – К.: Знання, 2007

Додаткова література

 1.  Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер. 2006.
 2.  Грошев И.В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и организациях // Социологические исследования – 2007. – №6. 
 3.  Ефременко Т. Экономическая ментальность украинского этноса. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №2.
 4.  Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. – К.: ВД "Стилос", 2004.
 5.  Євтух В.Б. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст. – К.: Стилос, 2001.
 6.  Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник.. – К.: Видавництво УАННП "Фенікс", 2003.
 7.  Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера // http://soclib.fatal.ru/lib.php?mod=2&req=181.rar
 8.  Кон И. Гегемонная маскулинность как фактор мужского (не)здоровья // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №4
 9.  Панина Н.В. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2005. – №4
 10.  Паниотто В. Динамика ксенофобии и антисемитизма в Украине (1994-2007) //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1
 11.  Платонов Ю. П. Психология национального характера : учеб. пособие. – М.: Издат. центр "Академия", 2007
 12.  Суковатая В. Феминистическая методология как политика образования: конструирование новых гендерных идентичностей в украинской высшей школе // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №3
 13.  Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс : учебное пособие. – М.: Юрайт, 2003

МОДУЛЬ 2

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТТУТ

План

 1.  Соціальні інститути як чинники соціальної інтеграції і стабільності соціальних систем.
 2.  Процеси інституціоналізації в сучасній Україні.
 3.  Особливості функціонування інституту громадської думки у сучасній Україні.
 4.  Освіта як соціального інститут. Функцій й цілі інституту освіти.
 5.  Реформування освіти. Проблеми та перспективи вищої освіти в Україні.

Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, функція соціального інституту, дисфункція соціального інституту, явна та латентна функції, громадська думка, освіта, функції освіти: явні та латентні, екстенсивна, інтенсивна та продуктивна цілі освіти, реформування освіти.

Теми рефератів і реферативних виступів

 1.  Громадська думка як фактор соціальних змін.
 2.  Влада та громадська думка.
 3.  Українські дослідницькі центри вивчення громадської думки.
 4.  Маніпулювання громадською думкою: причини та наслідки.
 5.  Оновлення освіти на рубежі ХХI ст.: причини та головні тенденції.
 6.  Основні проблеми студентської молоді в Україні.
 7.  Освіта й соціальна нерівність.
 8.  Сутність та проблеми Болонського процесу.

Теми есе

 1.  Соціальні інститути і свобода волі людини.
 2.  Зміни соціальних інститутів в українському суспільстві: напрями та протиріччя.
 3.  Чи існує громадська думка в українському суспільстві?
 4.  Вплив громадської думки на процес формування особистості.
 5.  "Рівність шансів" як проблема сучасної соціології освіти.
 6.  Проблема якості у системі вищої освіти.
 7.  Проблеми контрактного навчання в Україні.

Базові підручники та навчальні посібники

 1.  Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.
 2.  Масионис Дж. Социология. – СПб.: Питер, 2004.
 3.  Радугин А.А., Радугин А. К. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 2000. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. 
 4.  Социология: Учеб. пособие / Под ред. П. С. Емшина, Д. З. Матугирова, Н.Г. Скворцова. – СПб., 2004.
 5.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2008.
 6.  Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007.
 7.  Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2007.
 8.  Якуба Е. А.Социология. – Х.: Константа, 1996.

Додаткова література

 1.  Ашин Г.К. Проблемы элитарного образования в зарубежной социологии // СОЦИС. – 2005. – №2.
  1.  Балакірєва О.М., Валькована О.В. Трансформація цінностей освіти //Український соціум. – 2007. – №4 (21).
 2.  Беззубцев С. Слухи, которые работают на вас. СПб.: Питер, 2003.
  1.  Бутиліна О.В. Студентська молодь у суспільстві, що трансформується //Український соціум. – 2007. – №4 (21).
  2.  Галаган А.И. Образование для всех: ретроспективный анализ целей, стратегий и результатов//Социально-гуманитарные знания. – 2006. – №6.
 3.  Ганчев Д.С. Изучение и формирование общественного мнения М.: Мысль, 1987
 4.  Горшков М.К. Общественное мнение. История и современность М.: Политиздат, 1988
 5.  Грушин Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования М.: Политиздат, 1987
  1.  Демеденко Е.С. Перспективы образования в меняющемся мире // СОЦИС. – 2005. – №2
  2.  Зборовский Г.Е., Шукина Е.В. Социология образования. Уч. пособ. – М.: Гадарики, 2005.
  3.  Зборовский Г.Е., Щукина Е.А. Образование как ресурс информационного общества // СОЦИС. – 2005. – №7.
  4.  Карамадонов О.А. Институт образования в современном мире: основные тенденции развития // Социально-гуманитарные знания. – 2006. – №6. –Макарова М.Н. , Соломенников В.С. Болонский процесс: мнения и ожидания // СОЦИС. – 2007. – №6.
  5.  Оксамитна С. Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. –№ 3.
  6.  Праздников Г.А. Болонский процесс в смысловом пространстве современного образования // СОЦИС. – 2005. – №10.
  7.  Соколов А.В. Интеллектуально-нравственная дифференциация современного студенчества // СОЦИС. – 2005. – №9.
  8.  Федоренко Л.П. Теневые отклонения в вузе: грани проблемы // СОЦИС. – 2005. – №10.
  9.  Чернова К. Соціокультурний аспект модернізації вищої школи//Соціальна психологія. – 2009. – №3 (35).

ТЕМА 6. СІМ'Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

План

 1.  Поняття шлюбу та основні форми.
 2.  Типи сім’ї та форми шлюбу.
 3.  Основні функції, які виконує сім’я на рівні окремих індивідів та суспільства.
 4.  Основні тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в Україні

Основні поняття: шлюб, сім’я, функції сім’ї, нуклеарна сім’я, розширена сім’я, моногамія, полігамія, життєвий цикл сім’ї.

Теми рефератів:

1. Родина як фактор девіантної поведінки.

2. Родинні конфлікти: причини та наслідки.

3. Шлюбна поведінка та шлюбний відбір.

4. Сексуальна революція: сутність, тенденції, вплив на сім’ю.

Теми есе

 1.  Шлюби, розповсюджені в Україні.
 2.  Тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в Україні.
 3.  Життєві цикли моєї родини.
 4.  Заборона розлучень і абортів: можливі наслідки.

Базові підручники та навчальні посібники:

 1.  Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.
 2.  Кравченко А. И.Социология: учебник/ А. И. Кравченко; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2008.
 3.  Масионис Дж. Социология. – СПб.: Питер, 2006.
 4.  Мацковский М.С. Социология семьи. – М.: Наука, 1989.
 5.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.
 6.   Черняк Е. М. Социология семьи : учеб. пособие. – 5-е изд.. – М.: Дашков и К, 2007.

 

Додаткова література:

 1.  Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: Инфра – М, 2005.
 2.  Васильчук Ю. А. Социальное развитие человека. Фактор семьи // Общественные науки и современность. – 2008. – № 3.
 3.  Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. – № 11 – 2001.
 4.  Кон И. Сексуальное образование – глобальная задача ХХI в. // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – №1.
 5.  Кравченко Т.В. Сучасна сім’я у фокусі наукових досліджень //Український соціум. – 2006. – №2 (13).
 6.  Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних // Социологические исследования № 1. – 2006.
 7.  Матрикас А.А. Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного выбора в странах Европы // Социологические исследования. – № 5. – 2004.
 8.  Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А. И. Антонова. – М., 2007.
 9.  Васильчук Ю. А. Социальное развитие человека. Фактор семьи // Общественные науки и современность. – 2008. – № 3. – С.52-63.
 10.  Шевченко И.О. Большая семья – какая она? // Социологические исследования. – 2005. – №1. – C. 95-102.
 11.  Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты в современной российской семье // Социологические исследования, 2005. – №1. – C. 102-105.

ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

План

Поняття, форми та функції культури.

Етноцентризм та культурний релятивізм.

Основні поняття: культура, матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культура, субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культура, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм.

Теми рефератів та реферативних виступів

Економічна культура як елемент соціальної культури суспільства.

Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.

Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.

Сутність та походження масової культури.

Теми есе

Вплив масової культури на життя сучасного українця.

Культура та цінності моєї професії.

Культура та цінності моєї родини.

Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.

Базові підручники та навчальні посібники

Дещінський Л.Є., Денисов Я.Я. Українська та зарубіжна культура. – Львів: Бескид Біт, 2005

Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

Юрій М. Ф.Соціологія культури. – К.: Кондор, 2006.-302 с.

Додаткова література

Бевзенко Л. Жизненный успех, ценности, стиль жизни. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №4.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994..

Ефременко Т. Экономическая культура населения современной Украины. // Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №4.

Захаров А. В. Развлечения sub specia социологии. //СОЦИС – 2008.-№1.

Зиммель Г. Избранное. Т. 1: Философия культуры-М.: Юристъ, 1996

Королько В., Некрасова О. Корпоративная культура и святи с общественностью. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №1.

Мальковская И. А. Эволюция зрелищ в человеческом измерении. //СОЦИС – 2008.-№2.

Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994.

Мелков Ю. Постсоветское общество: Новое Средневековье. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №3

Победа Н.А. Социология культуры. – Одесса: Астропринт, 1997.

Рязанова Л. Феномен «звезды» в современной массовой культуре. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №1.

Социология молодежи : учебное пособие/ Ю. Г. Волков [и др.]. – Ростов – н/Д.: Феникс, 2001

Шевнюк О.А.. Культурологія. Навч. посібник К.:Знання, 2005

ТЕМА 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

План

 1.  Суспільство як соціальна система: поняття, основні елементи, структура та функції.
 2.  Поняття та причини соціальних змін. Зміни в сучасному українському суспільстві.
 3.  Поняття та основні теорії соціальних змін.
 4.  Проблеми глобалізації.

Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціальні зміни, соціальний розвиток, країна, держава, еволюція, революція, доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство, модернізація, глобалізація.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1.  Головні етапи та тенденції трансформації українського суспільства.
 2.  Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства.
 3.  Масове суспільство.
 4.  Суспільство і природа.
 5.  Еволюція концепції глобалізації.
 6.  Порівняльна характеристика формаційного й цивілізаційного підходів у соціологічному пізнанні суспільства.
 7.  Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.
 8.  Основні характеристики постіндустріального суспільства.

Теми есе

 1.  Спостерігаючи за змінами: поліпшується, чи погіршується життя в Україні?
 2.  Можливо чи ні українське суспільство назвати “масовим суспільством”?
 3.  Еволюція концепції глобалізації.
 4.  Порівняльна характеристика формаційного й цивілізаційного підходів у соціологічному пізнанні суспільства.
 5.  Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.
 6.  Особливість модернізації українського суспільства.
 7.  Глобалізація для України: загрози та переваги.
 8.  Чи може відбутися планетна цивілізація?
 9.  Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція?

Базові підручники та навчальні посібники

 1.  Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.
 2.  Радугин А. А. Социология: Курс лекций – М.: Библионика, 2006
 3.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.
 4.  Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

Додаткова література

 1.  Белл Д. Социальные рамки информационного общества //http://lib.socio.msu.ru/l/library
 2.  Валлерстайн И. Модернизация: мир праху ее //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №2 – С. 21-26.
 3.  Гидденс Э. Мировая система и Европа //http://lib.socio.msu.ru/l/library
 4.  Дробот Г.А. Глобализация: понятия, этапы, противоречия, оценки //Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №2 – С. 105-127.
 5.  Иванов Д.В. Эволюция концепции глобализации
 6.  Корецкий В.А. Цивилизационная парадигма глобальных изменений //Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №2 – С. 263 –274
 7.  Куценко О. Украина в трансформационных процессах: Quo vadis?/ // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – N 1. – C. 18-33
 8.  На путях к информационному обществу. Негодаев И.А. //http://lib.socio.msu.ru/l/library
 9.  Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество: научное издание. – М.: НОРМА, 2002
 10.  Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества от перестройки до "оранжевой революции" //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №3 – С. 32-51.
 11.  Соболєв В.О. Україна у світлі сучасних глобалізаційних процесів //Український соціум. – 2007. – №2 (19).
 12.  Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО "Фирма "Издательство ACT", //www.soc.univ.kiev.ua/LIB/PUB/T/TOFFLER/toffler.pdf
 13.  Українське суспільство 1992-2008. Соцiологiчний моніторинг / За ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К., 2008.
 14.  Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К., 2007.
 15.  Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций М.: Экономика, 2001


Правила написання і
Критерії оцінювання есЕ

Ціль написання есе полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Великий енциклопедичний словник визначає есе як «варіант філософської, літературно-критичної, історико-біографічної, публіцистичної прози, що поєднує у собі підкреслено індивідуальну позицію автора з невимушеним, часто парадоксальним викладенням матеріалу, орієнтованим на розмовну мову».

Відмітними рисами есе є:

 •  образність;
 •  афористичність;
 •  парадоксальність;
 •  яскраво виражена авторська позиція.

Для передачі особистого сприйняття автор есе залучає численні приклади, проводить паралелі, підбирає аналогії й використовує асоціації.

Зміст есе по соціології полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем. Тому в есе повинні бути висвітлені наступні питання:

 •  теоретичний зміст проблеми с точки зору різних підходів;
 •  соціальний зміст проблеми, чим пояснюється посилена увага до неї сьогодні, або, навпаки, відсутність такої уваги;
 •  перспективи вивчення й рішення проблеми.

Правила оформлення есе:

 1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.
 2.  Обсяг роботи – 4000-6000 тисяч знаків (без пробілів) або 3-5 сторінок.
 3.  На першому аркуші необхідно обов'язково вказати назву есе, прізвище, ім'я й групу автора. Текст можна починати писати відразу.
 4.  Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Есе здається у строк, визначений викладачем, але не пізніше, ніж за місяць до закінчення семестру. Після визначеного строку есе не приймається. Присутність в есе плагіату, написання есе на тему, яка не входить до списку тем запропонованих викладачем, оцінюється «незадовільно» і не може бути переписана.

Процедура оцінювання есе спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання есе

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання теми)

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

3

Структурованість і відповідність заданій темі

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору автора

6

Аналітичні елементи в роботі

7

Наявність авторської позиції

8

Ясність, логічність письмового викладу матеріалу, відповідність стилю викладання даному жанру роботи

9

Уміння стисло, логічно й повно представити роботу, зацікавити аудиторію

10

Уміння точно й змістовно відповісти на питання

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі

Правила написання та КРИТЕРІЇ оцінювання реферату.

Ціль написання реферату полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального та понятійного апарату соціології та уміння застосовувати його для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Реферат (лат. refero — доношу, повідомляю, переказую) — стислий переказ змісту матеріалу, зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Тобто, реферат є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Реферат відображає головну інформацію першоджерела. Реферат повинен бути інформативним, об'єктивно передавати інформацію, відрізнятися повнотою викладу, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.

Розрізняють два види рефератів: продуктивні й репродуктивні. Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний – містить творче або критичне осмислення джерела (або джерел), що реферується.

На відміну від есе реферат має наступні ознаки:

 •  зміст реферату повністю залежить від змісту джерела, що реферується;
 •  реферат містить у собі точний переказ основної інформації без перекручувань і суб'єктивних оцінок.

Реферат має певну структуру:

 1.  Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається ціль, розкривається проблематика обраної теми. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані тексту, що реферується (назва, де опублікована, у якому році), відомості про автора (ПІБ, спеціальність, вчений ступінь, вчене звання).
 2.  Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, що реферується, приводяться основні тези, вони аргументуються.
 3.  Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у рефераті.
 4.  Список використаної літератури (не менш 5 джерел).

Правила оформлення реферату:

 1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.
 2.  Обсяг роботи – 15000-25000 тисяч знаків (без пробілів) або 15-20 сторінок.
 3.  На першому аркуші обов'язково вказати назву реферату, прізвище, ім'я й групу автора. На другому – план. На третьому – починається текст. На останньому необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти й інші джерела інформації (література – за абеткою, Інтернет джерела – наприкінці).

Процедура оцінювання реферату спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання рефератів

Критерії оцінювання

бали

1

Оформлення робіт: тест на відповідність до вимог кафедри

2

Структурованість роботи (наявність чіткого плану) і валідність (відповідність структури змісту теми)

3

Чітке визначення актуальності, цілі, проблеми, що освітлюються у рефераті

4

Змістовність (широта і повнота висвітлення теми)

5

Коректне оформлення цитування

6

Бібліографія роботи (кількість і якість, новизна використаних джерел)

7

Наявність емпіричної частини

8

Наявність схем, таблиць, діаграм, моделей та вміння їх інтерпретувати й аналізувати

9

Вміння стисло, логічно і повно доповісти про результати дослідження

10

Вміння точно і змістовно відповідати на питання

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка за 5-бальною шкалою

Робота (відповідь) студента у ході обговорення

програмних питань дисципліни

на семінарських заняттях І КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

Відповідь — стислий усний переказ змісту матеріалу, який був зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, конспекту лекцій, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Ціль відповіді полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Тобто, відповідь є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Відповідь повинна бути інформативною, об'єктивно передавати інформацію, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.

Відповідь має певну структуру:

 1.  Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність питання і розкривається його проблематика. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані матеріалу.
 2.  Основна частина. Вона містить у собі зміст матеріалу, що озвучується, приводяться основні тези, вони аргументуються.
 3.  Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі.

Критерії оцінювання відповіді:

 •  глибина і повнота оволодіння основним матеріалом;
 •  застосування додаткової літератури;
 •  логічність і послідовність викладання матеріалу;
 •  вміння робити узагальнення й висновки;
 •  наявність практичних прикладів у контексті тематичного матеріалу;
 •  вміння відповідати на додаткові запитання.

КОМАНДНИЙ ПРОЕКТ і Критерії його оцінювання

Ціль командного проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 люд.)

Зміст командного проекту по соціології полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем. Тому в командному проекті повинні бути висвітлені наступні питання:

 •  теоретичний зміст проблеми с точки зору різних підходів;
 •  соціальний зміст проблеми, чим пояснюється посилена увага до неї сьогодні, або, навпаки, відсутність такої уваги;
 •  перспективи вивчення й рішення проблеми.

Правила оформлення командного проекту:

 1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.
  1.  Обсяг роботи – 10000-15000 тисяч знаків (без пробілів) або 7-10 сторінок.
  2.  На першому аркуші необхідно обов'язково вказати назву командного проекту, прізвища та ім'я всіх учасників проекту, групу. Текст можна починати писати відразу.
  3.  Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.
  4.  Обов’язкова візуалізація теоретичного матеріалу командного проекту за допомогою колажу на ватмані або презентації в Power Point 

Процедура оцінювання командного проекту спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання командного проекту

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання теми)

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

3

Структурованість і відповідність заданій темі

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору авторів

6

Аналітичні елементи в роботі

7

Наявність авторської позиції

8

Ясність, логічність викладу матеріалу

9

Візуалізація теоретичного матеріалу, вміння повно представити роботу, зацікавити аудиторію

10

Уміння точно й змістовно відповісти на питання

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі

Тематика командних проектів

 1.  Молодіжні субкультури.

Опишіть молодіжні субкультури, які існують. Продемонструйте їх фотографії (можна студентів НТУ «ХПІ»). Які признаки свідчать про наявність окремої субкультури? Що можна віднести до контркультури?

 1.  Пам’ятники як відображення соціального духу часу.

Розгляньте пам’ятники міста Харкова0 які булі поставлені у різні періоди його існування. Яким людям або пам’ятним датам вони присвячені? На які соціальні групи вони направлені в першу чергу?

 1.  Стилі поведінки людей різного віку. Особливості їх соціальних взаємин.

Розгляньте стилі поведінки людей різного віку. Якими рисами характеризуються їх соціальні взаємодії? З’ясуйте, які предмети, події, особистості мають значення для людей різних поколінь. Існує різниця, і у чому вона полягає? Якими соціальними причинами вона обумовлена?

 1.  Стилі поведінки жителів міста та села. Особливості їх соціальних взаємин.

Розгляньте стилі поведінки мешканців міста та села. Якими рисами можна охарактеризувати соціальні взаємодії людей цих соціальних груп?

 1.  Гендерні різновиди поведінки чоловіків та жінок у торгівельних точках (соціологічний аспект).

Розгляньте поведінку чоловіків та жінок у торгівельних точках. Розкажіть про гендерні різновиди поведінки цих груп. Якими соціальними факторами пояснюють ці відмінності?

 1.  Реклама та відображення гендерних стереотипів у глянцевих журналах (соціологічний аналіз журналів)

Зробить соціологічний аналіз реклами в глянцевих журналах.

 1.  Об’ява як метод дослідження студентського життя.

Опішить з соціологічної точки зору сучасне студентство за допомогою вивчення дошки об’яв в університеті та гуртожитку НТУ «ХПІ».

 1.  Стилі життя різноманітних соціальлно-класових груп сучасного суспільства.

Опишіть соціально-класові групи українського і розвитого західного суспільства. Розгляньте і порівняйте їх стилі життя.

 1.  Соціальний портрет українського підприємця.

Хто такий український підприємець? Які зміни сталися у бізнес-середовищі за годи незалежності України?

 1.  Культурне життя мого місця за один місяць

Охарактеризуйте культурне життя міста на основі репертуару театрів, кінотеатрів, виставок та ін. Які версти населення відвідують указані культурні заклади? Якими соціальними факторами можна це пояснити?

 1.  Вільний час сучасної молоді.

Структуруйте вільний час молоді. Чим вільний час молоді відрізняється від вільного часу більш старших поколінь? Які соціальні фактори впливають на вільний час молоді?

 1.  Порівняльний аналіз студентського життя в Україні та інших країнах світу.

Порівняйте студентське життя в Україні та інших країнах, особливості учбового процесу, використання вільного часу, можливості працевлаштування студентів та ін. в різних країнах

 1.  Особливості менталітету українців у прислів’ях, казках, міфах, анекдотах.

Розгляньте народний фольклор. Як у ньому зображені українці? Які особливі риси характерні для української нації? Чим це обумовлено? Виділіть соціальні фактори.

Правила написання тез, статті та КРИТЕРІЇ оцінювання.

Ціль написання тез, статті полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального та понятійного апарату соціології та уміння застосовувати його для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Тези, стаття має певну структуру:

 1.  Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, розкривається проблематика обраної теми та ціль статті.
 2.  Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, приводяться основні тези, вони аргументуються.
 3.  Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у назві статті.
 4.  Список використаної літератури.

Правила оформлення статті:

 1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал).
 2.  Обсяг роботи – 1500-5000 тисяч знаків (без пробілів) або 2-5 сторінок.
 3.  На першому аркуші обов'язково вказати назву статті, прізвище, ім'я й групу автора.

Процедура оцінювання тез, статті спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 50. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання тез, статті

Критерії оцінювання

бали

1

Структурованість роботи і відповідність структури змісту теми

2

Чітке визначення актуальності, цілі, завдань, проблеми, що освітлюються у статті

3

Змістовність (широта і повнота висвітлення теми)

4

Коректне оформлення цитування, перелік використаної літератури

5

Наявність емпіричної частини, що підтверджують точку зору авторів

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка за 5-бальною шкалою


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ І КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

Ціль тестового завдання полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Тестове завдання є засобом діагностики засвоєння студентами тематичного матеріалу. В курсі соціології використовується тестове завдання двох видів: закритої форми із запропонованими відповідями, в яких вибирають правильні з множини вибору (три відповіді, тільки одна з яких є правильною) і завдання відкритої форми.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів

 •  запитальної (змістовної частини)
 •  відповідей.

Тестові завдання відкритої форми складаються з одного компонента: запитальної (змістовної частини).

Запитальна частина тестового завдання сформульована у стверджувальній або запитальній формі стисло, чітко, без подвійного тлумачення. Запитальна частина тестового завдання виділяється. Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

Добірка тестових завдань кожного варіанта включає таку кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. Довжина тесту становить 10-20 тестових завдань, з них: 10% відкритої форми і 90% закритої форми.

Загальні критерії оцінки за тестовими завданнями

Оцінка «відмінно»

Студент дав не менше 90% правильних відповідей

Оцінка «добре»

Студент дав не менше 70% правильних відповідей

Оцінка «задовільно»

Студент дав не менше 50% правильних відповідей

Оцінка «незадовільно»

Студент дав менше 50% правильних відповідей


Домашня робота і Критерії ЇЇ оцінювання

Ціль домашньої роботи полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Домашні завдання можна розділити на три групи:

 •  відтворювально-репродуктивні завдання. Завдання націлені на тренування пам’яті, забезпечення основи – бази для подальшої роботи над матеріалом теми;
 •  завдання на розуміння. Це складніший рівень, він виконує функцію евристики, тобто в ході виконання завдань студенти набувають здатності знаходження для себе нового знання;
 •  завдання на творче осмислення. Це завдання найскладнішого рівня, які вимагають не тільки творчого осмислення, але і застосування.

Перелік домашніх завдань:

 1.  Відтворювально-репродуктивні завдання:
 •  ведення словника соціологічних термінів;
 •  конспект першоджерел;
 •  знаходження нової літератури за темою;
 •  знаходження статистичних та соціологічних даних та ін.;

2. Завдання на розуміння

 •  підготовка відповідей на питання, сформульовані викладачем;
 •  рецензування знайденого та прочитаного матеріалу;
 •  аналітичний огляд нової літератури з теми та ін.

3. Завдання на творче осмислення

 •  аналіз даних статистичних та соціологічних досліджень та ін.

Правила оформлення домашньої роботи:

 1.  Текст пишеться розбірливим почерком або набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал).
  1.  Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Процедура оцінювання домашньої роботи спирається на два показника при оцінюванні відтворювально-репродуктивних завдань і сім показників при оцінюванні завдань на розуміння і творче осмислення. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 20 и 70 відповідно. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання домашньої роботи за відтворювально-репродуктивні завдання

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання питання)

2

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі

Критерії оцінювання домашньої роботи за завдання на розуміння і творче осмислення

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання питання)

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

3

Структурованість і логічність, ясність відповіді

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору авторів

6

Аналітичні елементи в роботі

7

Наявність авторської позиції

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі


ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

МОДУЛЬ 1

 1.  Об’єкт і предмет соціології. Місце соціології в системі наук про суспільство.
 2.  Структура і функції соціології.
 3.  Основні методологічні підходи до аналізу суспільства.
 4.  Поняття людини, індивіда, індивідуальності та особистості. Їх співвідношення.
 5.  Соціальні статуси та соціальні ролі.
 6.  Основні структурні елементи особистості.
 7.  Соціалізація особистості.
 8.  Поняття норми та відхилення. Види девіантної поведінки.
 9.  Основні теорії, що пояснюють причини соціальних відхилень.
 10.  Поняття соціальної спільноти та соціальної групи. Види соціальних груп.
 11.  Поняття соціальної структури та її підструктури.
 12.  Соціальна стратифікація: сутність, форми та історичні типи.
 13.  Основні теоретичні підходи до аналізу класів.
 14.  Соціальна мобільність: сутність і види.
 15.  Поняття та ознаки етносу. Історичні форми етносу.
 16.  Етнічні відносини та їх форми. Національно-етнічні конфлікти.
 17.  Ґендер як соціальний конструкт.
 18.  ґендерна нерівність в Україні і світі.

МОДУЛЬ 2

 1.  Поняття соціального інституту та його структура
 2.  Основні види соціальних інститутів.
 3.  Функції та дисфункції соціальних інститутів.
 4.  Інституціалізація. Основні етапи інституціалізації.
 5.  Освіта як соціальний інститут.
 6.  Функції та цілі освіти.
 7.  Проблеми освіти в Україні та сучасному світі.
 8.  Поняття шлюбу, основні типи шлюбів.
 9.  Поняття сім’ї, та її види.
 10.  Основні функції сім’ї.
 11.  Поняття, форми та функції культури.
 12.  Базисні елементи культури.
 13.  Культурне розмаїття, види культури.
 14.  Етноцентризм та культурний релятивізм.
 15.  Поняття "суспільство", "держава", "країна" та їх співвідношення.
 16.  Основні характеристики суспільства як системи.
 17.  Поняття соціальних змін, види та рівні.
 18.  Еволюційні, революційні та циклічні теорії соціальних змін.


ЗАЛІК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Залік може проводитися у формі усного або письмового опитування, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

Семестровий залік в усній формі за білетами. Білет має два питання по кожному з модулів. Перше і друге питання екзамену оцінюються однаково. Кожне питання оцінується за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Критерії оцінки відповіді на заліку

Оцінка «відмінно»

Студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок відповідати на додаткові питання, які стосуються теми до якої належить залікове питання. Студент засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного матеріалу

Оцінка «добре»

Студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу. Викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій

Оцінка «задовільно»

Студент засвоїв навчальний матеріал не в повному обсязі, дає неповну відповідь на поставленні теоретичні питання. На поставленні теоретичні питання при відповіді допускає грубі помилки (путається з термінологією, погано володіє категоріальним апаратом)

Оцінка«незадовільно»

Студент не засвоїв навчального матеріалу, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє навести приклади з життя

Оцінка за залік

Оцінка «відмінно»

Зараховано

Студент отримав за відповіді на кожне питання оцінку «відмінно»

Оцінка «добре»

Зараховано

Студент отримав за відповідь на одне питання «відмінно», а за друге «добре» або «задовільно»

Студент отримав за відповіді на кожне питання оцінку «добре»

Оцінка «задовільно»

Зараховано

Студент отримав за відповідь на одне питання «добре», а за друге «задовільно»

Студент отримав за відповіді на кожне питання оцінку «задовільно»

Оцінка «незадовільно»

Незараховано

Студент получив хоча б за одне питання «незадовільно»

Залік в письмовій формі за тестами. Тести включають питання за двома модулями. Критерії оцінки відповідей такі ж як і в модульному тесті (Див. вище)


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ШДРУЧНИКИ. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1.  Агабекян Р. Л. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в эмпирическом исследовании: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
 2.  Антонов А.И. Социология семьи/ А.И. Антонов, В.М. Медков. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 303 c.
 3.  Анцупов А. Я. Конфликтология: учебник/ А. Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – 3-е изд.. – М.-СПб.: Питер, 2007. – 490 с.
 4.  Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие/ Т. В. Бендас. – CПб.: Питер, 2008.
 5.  Волков Ю. Г. Социология: учебник/ Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая. – М.: Гардарика, 1999. – 428 с.
 6.  Дворецкая Г. В. Социология труда: учебное пособие/ Г. В. Дворецкая, В.П. Махнарылов. – К.: Выща школа, 1990. – 351 с.
 7.  Дворцова О. Б. Социология организаций: учебно-метод. пособие для подготовки к семинарским занятиям для студ. спец. "Социальная информатика"/ О. Б. Дворцова; НТУ "Харьковский политехн. ин-т". – Х.: НТУ "ХПИ", 2004. – 52 с.
 8.  Дорин А.В. Экономическая социология: Учеб. пособие/ А.В. Дорин. – Мн.: ИП Экоперспектива, 1997. – 254 c.
 9.  Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. – К.: Видавництво УАННП "Фенікс", 2003.
 10.  Жоль К. К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
 11.  Зборовский Г. Е. Введение в социологию: учебное пособие/ Г.Е. Зборовский, Г. П. Орлов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992. – 224 c.
 12.  Зборовский Г. Е. Социология образования: учеб. пособие/ Г.Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – М.: Гардарики, 2005. – 383 с.
 13.  Зинченко Г. П. Социология для менеджеров: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.
 14.  Капитонов Э.А. Социология XX века: История и технологии: Учеб. пособие/ Э.А. Капитонов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 512 с.
 15.  Колесникова Г. И. Социология и психология семьи: учеб. пособие/ Г.И.Колесникова, И. А. Кабарухина, В. Н. Мирошниченко. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. – 510 с..
 16.  Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.
 17.  Крижановский О.В. Социологический статус метода экспертных оценок/ О.В. Крижановский; АН Украины.Ин-т социологии. – К.: Наук. думка, 1992. – 90 c.
 18.  Крыштановский А. О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное пособие. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.
 19.  Ларионов И. К. Стратегия социального управления: Учебник/ И. К.Ларионов. – М. Дашков и К, 2004. – 496 с.
 20.  Лопатина Н. В. Социология маркетинга : учеб. пособие/ Н. В. Лопатина. – М.: Академический Проект, 2005. – 304 с.
 21.  Нечаев В. Я. Социология образования/ В. Я. Нечаев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 200 c.
 22.  Организационное поведение: учебник/ ред. Г. Р. Латфуллин, О.Н. Громова . – CПб.: Питер, 2006. – 432 с.
 23.  Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество : научное издание/ Г.В. Осипов. – М.: НОРМА, 2002. – 656 с.
 24.  Основы социологии: курс лекций/ Н. Е. Довбня [и др.]; ред. Е.Н. Мануйлов, В. А. Соболев. – Х.: Б.и., 1994.
 25.  Основы социологии: учебное пособие/ М. В.Прокопова. – М.: Русская деловая литература, 2000. – 192 c.
 26.  Основы социологии: курс лекций/ Отв. ред. А.Г. Эфендиев. – М.: О-во Знание, 1994. – 382 c.
 27.  Платонов Ю. П. Психология национального характера: учеб. пособие/ Ю. П. Платонов. – М.: Издат. центр "Академия", 2007.
 28.  Попова И.М. Социология. Введение в специальность: Учеб./ И.М. Попова. – К.: Тандем, 1998. – 286 c.
 29.  Радаев В. В. Экономическая социология: учеб. пособие/ В. В. Радаев. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 603 с.
 30.  Радугин А. А. Социология: Курс лекций. Учебное пособие – М.: Библионика, 2006.
 31.  Смелзер Н. Социология: учебное пособие/ Н. Смелзер; науч. ред. В.А. Ядов; пер. З. П. Вольская. – М.: Феникс, 1994. – 687 с.
 32.  Соколов С. В. Социальная конфликтология: учебное пособие/ С.В. Соколов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 327 с
 33.  Социология молодежи : учебное пособие/ Ю. Г. Волков [и др.]. – Ростов – н/Д.: Феникс, 2001. – 575 с.
 34.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.
 35.  Социология : учебное пособие/ Е. М. Бабосов [и др.] ; ред. А. Н. Елсуков. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 542 с.
 36.  Социология: Курс лекций / Ю.Г.Волков. – Ростов – н/Д.: Феникс, 1999. -511 c.
 37.  Социология менеджмента: учебное пособие/ А. И. Кравченко. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 366 с .
 38.  Социология: учебное пособие / В. Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ, 1998.-349 c.
 39.  Социология: наука об обществе : учебное пособие/ общ. ред. В.П. Андрущенко, Н. И. Горлач. – 2-е изд.. – Х.: Рубикон, 1997. – 687 с.
 40.  Социология : учебник/ ред. П. Д. Павленок. – 2-е изд.. – М.: Маркетинг, 2002. – 1035 с.
 41.  Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К.: МАУП, 2000.
 42.  Тадевосян Э.В. Социология: учебное пособие/ Э. В. Тадевосян. – М.: Знание, 1999. – 272 c.
 43.  Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.
 44.  Токарская Н. М. Социология труда : учеб. пособие/ Н. М. Токарская, И.С. Карпикова ; общ. ред. М. А. Винокурова. – К.: Логос, 2006.- 208 с.
 45.  Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2003.
 46.  Управление персоналом: учеб. пособие/ А. Д. Матросов [и др.]; "Харківський політех. ін-т", нац. техн. ун-т. Х.:НТУ "ХПИ", 2007.224 с.
 47.  Фролов С.С. Социология: учебное пособие/ С.С. Фролов. – М.: Логос, 1996. – 359 c.
 48.  Чернецкая Т. Н. Практикум по социологии: для студентов всех специальностей дневного отделения: учебное пособие/ Т. Н. Чернецкая, Е. Б.Дворцова, Е. А. Козлова; НТУ "Харьковский политехн. ин-т". – Х.: НТУ "ХПИ", 2006.146 с
 49.  Черняк Е. М. Социология семьи : учеб. пособие/ Е. М. Черняк ; рец.: Е.И. Холостова, Ю. И. Рысь. – 5-е изд.. – М.: Дашков и К, 2007. – 248 с.
 50.  Юрій М. Ф.Соціологія культури/ М. Ф. Юрій ; ред. С. П. Білокурський . – К.: Кондор, 2006.
 51.  Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2007.
 52.  Якуба Е. А. Социология: учебное пособие/ Е. А. Якуба. – Х.: Константа, 1996.

МОНОГРАФІЇ

 1.  Бурега В. В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы : монография/ В. В. Бурега. – К.: Академия, 2001. – 271 с.
 2.  Вебер М. Избранное. Образ общества: Пер. с нем./ М. Вебер. – М.: Юрист, 1994. – 704 c.
 3.  Зиммель Г. Избранное: научное издание, Т. 2: Созерцание жизни/ Г.Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 607 с.
 4.  Манхейм К. Диагноз нашего времени : Пер. с нем. и англ./ К. Манхейм. – М.: Юрист, 1994. – 700 c.
 5.  Молодежь и наркотики (социология наркотизма) : научное издание/ ред. В. А. Соболев, И. П. Рущенко. – Х.: Торсинг, 2000. – 432 с.
 6.  Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество: научное издание. – М.: НОРМА, 2002.
 7.  Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество : научное издание/ П. А.Сорокин ; общ. ред., сост., авт. предисл. А. Ю. Согомонов. – М.: Политиздат, 1992.
 8.  Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО "Фирма "Издательство ACT".

ЖУРНАЛИ

 1.  Соціологія: теорія, методологія, маркетинг.
 2.  Віче.
 3.  Філософська думка.
 4.  Соціальна психологія.
 5.  Український соціум.
 6.  СОЦИС.
 7.  Социологический журнал.
 8.  Социально-гуманитарные знания.
 9.  Вопросы философии.
 10.  Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения

ПОСИЛАННЯ

 1.  soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).
 2.  www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).
 3.  www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.
 4.  www.ecsocman.edu.ru – російський освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент».
 5.  www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу «Социологические исследования».
 6.  www.isras.ru – офіційний сайт Інституту Соціології РАН.
 7.  www.bourdieu.narod.ru – соціологічний простір Пьєра Бурдьє.
 8.  www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).
 9.  www.uceps.org – офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).
 10.  www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).
 11.  www.politdumka.kiev.ua – «Політична думка», політологічне Інтернет-видання.
 12.  www.sociology.kharkov.uaSociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
 13.  http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – официальный сайт журнала «Социология: методология, методы, математические модели» – журнал посвящен количественным методам в социологии.
 14.  http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала «Социологический журнал» – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.
 15.  http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала «Журнал социологии и социальной антропологии (СПб)» – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии СПбГУ. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.
 16.  http://www.ecsoc.msses.ru/"Экономическая социология" электронный журнал
 17.  http://conflictology.nm.ru/history_of_sociology_i_2.html – першоджерела з історії соціології
 18.  http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури
 19.  http://www.politik.org.ua/vid/mag.php3?m=8 – сайт Українського центру політичного менеджменту, список видань центру, архіви номерів журналів «Соціальна психологія».
 20.  http://www.uisr.org.ua/ – сайт Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, архів журналу «Український соціум».
1.  Отсутствие звука
2. КОТИКИ Мета Виховувати наполегливість витримку бажання виконувати рухові дії правильно та гарно ді
3. статзависимость называется корреляционной если изменение одной СВ влияет на изменение ср
4. Тема 15 Экономический рост 1
5. Национальная экономика специализации Экономика и право Екатеринбург 2011
6. Подсудность уголовных дел
7. Тема 3 Организация аудиторской деятельности 1
8. Контрольная работа- Должностное лицо
9. нибудь он подаст мне весть о себе а меж тем мы с ним вместе пишем теперь эту книгу
10. Мировой экономический кризис как причина военных конфликтов конфликтов Глубокий мировой экономическ
11. Курсовая работа- Гражданско-правовой статус акционерного обществ
12. Политические лидеры как субъекты политики
13. КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ Ведерникова Наталья Ивановна учитель истории МОУ СОШ 11
14. Подбор объектов и составление запросов для перекрестной проверки лесхозов
15. Механизм национального регулирования движения иностранного капитала
16. Технологическое повышение долговечности изделий машиностроения
17. Лексико-семантические группы слов в названиях точек обслуживания г Тольятти
18. на тему ldquo;Переработка зерна в крупу и мукуrdquo; Научный руководитель
19. Составление отчета о прибылях и убытках
20. Тема- Движения. 4 урок.html