Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ТЕМАТИКА ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЯ Для студентів денної форми навчання в умовах

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ,
ПЛАНИ СЕМІНАРІВ, ЗАПИТАННЯ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ  ТА ТЕМАТИКА ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Для студентів денної форми навчання

в умовах кредитно-модульної системи

Харків  2009


Методичні рекомендації, плани семінарів, запитання до самостійного вивчення тем та тематика домашніх контрольних робіт з курсу «Політологія» для студентів денної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи. Упорядник: Н.В.Чорна, – Харків: ХНУРЕ, 2009 –  с.

Упорядник   Н.В. Чорна


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сучасне українське суспільство переживає глибокі перетворення всіх сфер суспільного життя. Змінюються політична система, суспільна свідомість, осмислюється історичний досвід нашого народу, взаємовідносини між особистістю, державою, суспільством. Демократичне суспільство неможливе без самостійної особистості, що добре знає свої права, обов’язки, свободи, може їх відстоювати, береже почуття власної гідності та почуває себе впливовим, рівноправним учасником суспільних процесів.

Кожній людині, незалежно від її віку, професії, статусу необхідні політичні знання та культура політичної поведінки. Без політичної грамотності людина стає обєктом маніпулювання у політичній грі. У свій час відомий усьому світу політик і керівник незалежної Індії М. Ганді сказав: «Ми самі повинні бути тими змінами, які хочемо бачити у цьому світі».

Важливу роль у розвитку оптимальних шляхів розвитку суспільства відіграє політологія. Вона є наукою про владу і політичне управління, про розвиток політичних відносин, процесів і систем, про політичну поведінку і діяльність людей. Науку про політику великий мислитель епохи античного світу Аристотель називав «царською наукою» - наукою, за допомогою якої можна покращити життя й створити гідне суспільство. Політологія, як наука про політику, виконує важливі пізнавальні, загальнотеоретичні, аналітичні й методологічні функції.

Курс «Політологія» спрямований на формування у студентів університету знань про політичні процеси, зацікавленості політичними проблемами минулого і сучасного, на розвиток самостійного мислення, вміння орієнтуватися в складних суспільно-політичних відносинах. Спеціаліст, громадянин, який оволодів політологічними знаннями, зможе впевнено розібратися у складних політичних явищах, глибоко розуміти вплив політики на розвиток політичних, соціальних і правових інститутів суспільства.

Політологія є нормативною навчальною дисципліною для студентів університетів всіх спеціальностей.

Ці методичні рекомендації допоможуть студентам в умовах кредитно-модульної системи навчання самостійно підготуватися до семінарських занять з курсу «Політологія». Запитання до самоконтролю нададуть можливість перевірити свої знання. Виконання логічних завдань і надання відповідей на проблемні запитання (у письмовій формі) допоможуть вам отримати додаткові бали до модульної оцінки.

В цих методичних рекомендаціях пропонуються теми домашніх контрольних робіт, які за робочою програмою є обов’язковими для написання та перелік літератури.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення курсу “Політологія” є засвоєння студентом закономірностей розвитку та функціонування політичного життя суспільства, механізмів політичної влади, управління політичними процесами.  

Завдання дисципліни

За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

· об`єкт, предмет та методи політології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

· основні етапи розвитку світової та вітчизняної політичної думки;

· світові та вітчизняні політологічні школи, концепції та напрямки;

· політичні феномени та цінності: політичні відносини, політична діяльність, політична влада, політичний режим,  політична система,  політичне лідерство, політичний конфлікт, політична культура, консенсус, громадянське суспільство;

· основні політичні партії, громадські організації та рухи;

· суть та функції держави в політичній системі суспільства;

ВМІТИ:

· розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки та функції;

· орієнтуватися у проблемах розподілу влад, формах державного устрою  і формах державного улаштування;

· розпізнавати прояви прямої та представницької демократії, сприяти їх затвердженню у сучасному українському суспільства;

· формувати та відстоювати свою життєву (політичну) позицію, чітко розуміти свої громадянські права, свободи та обов`язки, відстоювати принципи громадянського суспільства та правової держави;

· давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;

· орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце та статус України у сучасному світі;

· об`єктивно та критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію;

· готувати повідомлення на політичну тему, брати участь у політичних дискусіях, передвиборних компаніях, масових та групових політичних опитуваннях;

· жити в умовах політичного плюралізму, формувати культуру опозиції, вносити посильний вклад у гармонізацію людських, міжнаціональних та міжпартійних відносин.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Контрольна точна

Змістовний модуль

Назва та зміст змістовного модулю

І

1.

Політологія як наука. Виникнення, розвиток та основні парадигми політології. Предмет, методи та функції політології.

2.

Становлення та розвиток політичної думки в історії людства. Політична думка у суспільствах стародавнього світу. Політична думка періоду Середньовіччя. Політичні ідеї Відродження та Нового часу. Основні напрямки розвитку політичної думки у ХХ-ХХІ ст. Особливості розвитку української політичної думки.

3.

Політика і влада як суспільні явища. Походження та функції політики. Структура, суб’єкти та об’єкти політики. Цілі і засоби в політиці. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя. Поняття та структура влади, її легітимність. Політичні відносини та політичне життя суспільства.

4.

Політична система і держава як її базовий інститут. Політична система: поняття, структура, функції. Механізм функціонування політичної системи. Природа, ознаки і функції держави. Устрій сучасної держави. Громадянське суспільство і правова держава. Економічна, соціальна та етнічна політика держави.

Домашня контрольна робота

ІІ

5.

Політичні режими сучасності. Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів. Демократія та її форми. Сучасні виборчі системи. Тенденції та перспективи демократизації політичної системи України.

6.

Політичні партії, громадські організації та рухи. Політична партія як організація, Функції та типологія. Громадські організації та рухи. Становлення багатопартійності в Україні.

7.

Політичні еліти та політичне лідерство. Поняття та теорії політичних еліт. Теорії та типологія політичного лідерства.

8.

Політична свідомість та політична культура. Політична свідомість: рівні, структура, типи. Політична культура. Політична соціалізація особистості. Політична культура сучасного українського суспільства.

9.

Основні соціально-політичні ідеї та течії у сучасному світі. Традиційні соціально-політичні ідеї та течії. Сучасні соціально-політичні ідеї та концепції.

10.

Міжнародні відносини та міжнародна політика. Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття, принципи та методи. Тенденції розвитку міжнародних відносин.

Домашня контрольна робота

Тестування

ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Політологія – наука про політику та її взаємовідносини з людиною та суспільством. Політологія є загальною інтегративною наукою про політику в усіх її проявах. Вона включає до себе в якості складових частин політичну соціологію, політичну філософію, теорію держави та права, політичну економіку, політичну історію та інші політичні дисципліни.

Специфіка  політології полягає в тому, що всі соціальні явища вона розглядає відносно політичної влади. Без влади немає політики, влада є засобом її реалізації.

Вивчаючи цю тему студентам слід звернути увагу на основні парадигми в системі політологічного знання: теологічні, натуралістичні, соціальні, раціонально-критичні. Визначити основні віхи на шляху встановлення політології як науки.  Загальна характеристика політології вимагає визначення системи її понять та категорій, а також методів, якими керується політологія під час вирішення науково-дослідних завдань. Особливості політології як науки виявляються у її функціях. Зверніть будь-ласка, на них увагу.  

Запитання для самоконтролю

 1.  Що означає поняття «політика?
 2.  Що вивчає політологія як наука?
 3.  Які етапи розвитку пройшла політологія як наука?
 4.  Коли політологія стала самостійною науковою дисципліною?
 5.  Що є об’єктом і предметом політології?
 6.  Які методи використовуються під час вивчення політології?
 7.  Які функції виконує політологія?
 8.  Який зв’язок політології з іншими суспільно-гуманітарними науками?
 9.  Які парадигми політології Ви знаєте?
 10.  Які особливості розвитку політичної науки у США?
 11.  У чому значення біхевіористсьеого методу?
 12.  Що для розуміння природи політики дає соціологічний метод?

Логічні завдання та проблемні запитання

 1.  Як Ви вважаєте, впливає політика на професійну діяльність людини чи ні? Аргументуйте свою відповідь.
 2.  Мислителі античності вважали, що політична наука вивчає державу. Сучасні політологи як предмет політології вивчають владу. Як Ви думаєте, чим обумовлена різниця у розумінні предмета політології мислителями минулого і сучасності?
 3.  Політику визначають як мистецтво можливого. Чи означає це, що політологія як наука, не може дати об’єктивного знання про політичні явища, які постійно змінюються і пов’язані з інтересами людей?
 4.  Ознайомтеся з роботою М. Вебера «Політика як покликання та професія».  Що вана дає дослідникам для розуміння суті політики та політичної роботи?
 5.  Знайдіть в Інтернені основні спеціалізовані політологічні сайти. Ознайомтеся з ними. Яку інформацію можна знайти  в них для тлумачення політичних відносин, політичного життя суспільства.

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
 2.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
 3.  Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
 4.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
 5.  Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993.
 6.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
 7.  Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М., 1990.

ТЕМА 2 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В ІСТОРІІ ЛЮДСТВА

План семінарського заняття

 1.  Політична думка у суспільствах стародавнього світу.
 2.  Політична думка періоду Середньовіччя.
 3.  Політичні ідеї Відродження та Нового часу.
 4.  Розвиток політичної думки в Україні.
 5.  Основні напрямки розвитку політичної думки у ХХ на початку ХХI століття.

Головною метою вивчення цієї теми є ознайомлення з політичними ідеями та теоріями мислителів різних епох, починаючи із первинних уявлень про політику у країніх Стародавнього світу до основних проблем сучасної політичної науки. Слід пам’ятати, що становлення та розвиток політичної думки людства пов’язані із різними факторами суспільного життя, із розвитком та змінами, що відбувалися у різних сферах суспільної взаємодії. Отже, розкриваючи зміст тієї чи іншої концепції важливо надати й загальну характеристику політичної, соціально-економічної та культурної практики цього часу. При характеристиці концепцій слід звернути увагу на те, яку модель соціально-державницького устрою відстоює її автор; яке місце в ній посідають держава, суспільство, особистість; які цінності сповідує вчений, яким шляхом з його точки зору можлива стабільність держави та соціуму. Важливо, щоб студент раціонально-критично оцінював різноманітні ідеї та концепції, порівнював їх та висловлював своє ставлення до тих чи інших проблем та позицій.

Запитання для самоконтролю

 1.  Класифікуйте основні форми правління по Платону і Аристотелю. В чому їх різниця?
 2.  Складіть схеми форм правління по Платону і Аристотелю. В чому їх сучасне значення?
 3.  Що таке політія? Яка робота Аристотеля присвячена її виченню?
 4.  Які переваги та недоліки прямої демократії в Стародівній Греції?
 5.  Охарактеризуйте проект ідеальної держави Платона.
 6.  Чому Платон і Аристотель вважаються основоположниками порівняльної політології?
 7.  У чому сучасне значення політичної думки Стародавньої Греції?
 8.  Охарактеризуйте політико-правові ідеї Цицерона.
 9.  У чому сутність християнських теократичних концепцій?
 10.  Охарактеризуйте вчення Н. Макіавеллі. Які підходи до його розуміння?
 11.  В чому зв’язок між ідеями Відродження і вченням Н. Макіавеллі?
 12.  Що розуміється під ідеєю суспільного договору?
 13.  У чому формальна різниця у підходах Д. Локка і Ш.Л. Монтеск’є до теорії розподілу влади?
 14.  У чому сучасне значення вчення А. де Токвіля про демократію?
 15.  У чому суть ідей про державу і право І. Канта та Г.Ф. Гегеля?
 16.  У чому суть основних політичних ідей марксизму? Які положення політичної теорії К. Маркса втратили свою актуальність, а які раціонально використовуються в сучасних умовах?
 17.  Проаналізуйсте особливості англійської (французської, німецької, американської) політичної думки.
 18.  У чому суть теорії політичних еліт Г. Моски та В. Парето?
 19.  Розкрийте основні положення теорії про легітимне панування М. Вебера.
 20.  Що вивчає футурологія? Охарактеризуйте погляди О. Тоффлера.
 21.  Охарактеризуйте погляди Р. Дарендорфа про класи та класові конфлікти в індустріальному суспільстві.
 22.  У чому особливості політичної думки України у порівнянні із Заходом?
 23.  Яку роль відіграли братства у розвитку політичних ідей в Україні?
 24.  Яку роль відіграли громади у розвитку політичних ідей в Україні? Охарактеризуйте європейські погляди на політику і владу М. Драгоманова.
 25.  Що ви знаєте про революційно-демократичний рух в Україні у ХІХ –ХХ ст.?
 26.  Охарактеризуйте політичні погляди М. Грушевського.
 27.  Що ви знаєте про український націоналізм, як ідейно-політичну течію у революційному русі?

Логічні завдання та проблемні запитання

 1.  Китайський філософ Шан Ян, засновник школи легістів, підкреслював, що у державі повинно бути багато покарань і мало нагород. Яка держава, на Ваш погляд, буде стабільною: там де багато покарань, або та, де багато нагород? Який існує зв’язок між нагородами і покараннями, з одного боку, та стабільністю – з іншого?
 2.  Яке із стверджень про сутність держави ближче до істини:

А) «державним благом є справедливість», тобто те, що слугує загальній користі (Аристотель);

Б) «слабкий народ – значить сильна держава,  сильна держава – значить слабкий народ. Послаблення народу – це головне завдання держави...» (Шан Ян).

 1.  Поясніть, чим обумовлена різниця у розумінні природи держави у античних мислителів і школи легістів у Китаї.
 2.  Деякі політологи вважають, що політичне вчення Платона про ідеальну державу є теоретичним джерелом тоталітаризму. Які, на Ваш погляд, ідеї Платона можуть це підтвердити.
 3.  Ш. Монтеск’є вважав, що зловживання владою виходить із самої природи людини. Чи погоджуєтеся Ви з цим ствердженням? Через які механізми, на Ваш погляд, потрібно стримувати зловживання владою?
 4.  Т. Гоббс та Ж.Ж. Руссо були противниками розподілу влади, вважаючи, що вона повинна зосереджуватися в руках одного якого-небудь органу. Дж. Локк і Ш. Монтеск’є обгрунтовували необхідність розподілу влади. Чим пояснюється така різниця у підходах до даної проблеми у сучасників? Як аргументують свою позицію прибічники та противники ідеї розподілу влади?
 5.  Як Н. Макіавеллі аргументував своє ствердження, що якщо  володар бажає утримати владу, він не повинен звертати увагу на обвинувачення у жорстокості? Чи згодні Ви с подібною логікою? Чи завжди можна виправдовувати жорстокість? А може вона не має ніяких випровдовувань? Поясніть свою точку зору.
 6.  Ж.Ж Руссо відомий як противник ідеї народного представництва. Він вважав представницьку владу рабством. Які аргументи він приводить для обгрунтування своєї позиції? Чи згодні Ви з ним?
 7.  Порівняйте дві точки зору по питанню співвідношення цілей і засобів у політиці Н. Макіавеллі та Конфуція.

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
 2.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
 3.   Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
 4.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
 5.  Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993.

ТЕМА 3 ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА

План семінарського заняття

1. Зміст, походження та функції політики.

 1.  Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя.
 2.  Поняття та структура влади, її легітимність та легільність.
 3.  Політичні відносини та політичне життя суспільства.

Політика і влада – найважливіші складові суспільного життя. Виявлення їх сутності дозволяє розібратися у складних проблемах сучасності та визначити свою позицію щодо них.

Політика – це сфера цілеспрямованих відносин між соціальними групами з приводу використання інститутів публічної влади для реалізації суспільно значущих інтересів та цілей.

Влада – це відносини між субєктом і обєктом (соціальними акторами) при яких субєкт контролює обєкт, або впливає на нього, панує над ним.

Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на категорії: політика, влада, ресурси влади, політичні відносини, політичні інтереси, політичні цінності, політичне життя, легальність та легітимність влади. Необхідно визначити різні підходи до розуміння влади. Питання про легітимність та легільність  влади, її види та роль бажано повязувати із сучасною політичною практикою. Студент повинен розуміти, як взаємодіє політика з правом, мораллю, культурою, релігією тощо. Уяснити для себе зміст політичних відносин та політичного життя, їх суттєвість, форми, треба  за допомогою практичного матеріалу із сучасного політичного життя України та Світу.

Запитання для самоконтролю

Наведіть визначення політики і влади.

Чому суспільство не може обійтись без влади? Яке, на Ваш погляд, головне призначення влади у суспільстві? Аргументуйте свою відповідь.

Яке визначення влади: влада як сутність чи влада як відношення - в більшій мірі відповідає дійсності?

Чим політична влада відрізняється від влади економічної, ідеологічної, релігійної?

Що таке ресурси влади?

Що означає поняття «легітимність влади»? Як воно співвідноситься з поняттям «легальність влади»?

У чому особливість традиційного типа легітимності? Чи зберігся цей тип сьогодня?

У чому особливість харизматичного типу влади? Приведіть конкретні приклади.

Які ресурси у раціонально-легального типу влади?

У чому суть розподілу влади?

Яка роль моралі у політиці?

Що таке політичний інститут?

Логічні завдання та проблемні запитання

Який ресурс влади Ви використовуєте для впливу на інших? Які ресурси влади використовують для впливу на Вас ваші батьки, викладачі тощо?

Як Ви вважаєте, які ресурси використовує сучасний політичний режим в Україні?

Як змінювався тип легітимності влади в історії України?

Які особливості влади в Україні (структура, організація, засоби)?

Поясніть, яка роль знань у структурі (засобах) влади.


Заповніть таблицю «Концепції влади»

Концепції влади

Характеристика

Телеологічна

Біхевіористська

Психологічна

Системна

Структурно-функціональна

Реляціоністська

Відомо, що влада базується на авторитеті, примушенні, прямому насильстві... Чи можете Ви доповнити цей список?

Чи завжди легітимна влада буває ефективною, тобто оперативно та успішно вирішує проблеми, що назріли у суспільстві. Наведіть приклади неспівпадання легітимності та ефективності влади.

Визначте масштаб та об’єм повноваженнь трьох рівней влади:

А)макрорівня; Б)мікрорівня; в) мегарівня.

В якій мірі нові інформаційні технології впливають на зміни характеру, природи влади, а також засобів її здійснення.

Чим відрізняється державна влада в України від державної влади, наприклад, Росії, США. Німеччини?

Для підтримки правопорядку влада часто використовує примушення. Як використання примушення співпадає з її легітимністю?

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
 2.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
 3.  Політологія // Під. ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
 4.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. і ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
 5.  Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. – М., 1990.
 6.  Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб: Питер, 2006.

ТЕМА 4  ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА  І ДЕРЖАВА ЯК ЇЇ БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ

План семінарського заняття

 1.  Політична система: поняття, структура, функції.
 2.  Природа, ознаки і функції держави.
 3.  Устрій сучасної держави.
 4.  Громадянське суспільство і правова держава.

Політична система – одне з ключових понять у політології. Системний підхід у політології орієнтується не тільки на дослідження всього комплексу політико-владних інститутів, а й розглядає відносини між суб’єктами політики, політичні правові норми, що регулюють ці відносини, дозволяє дослідити взаємодію політичної системи і навколишнього середовища (суспільства в цілому).

Слід приділити увагу моделі політичної системи американського ученого Д. Істона (він же ввів і відповідне поняття політичної системи). Зверніть увагу на загальні функції політичної системи, а також специфічні функції входу та виходу щодо політичної системи.

Держава є центральним інститутом політичної системи суспільства. В її діяльності концентрується основний зміст політики. Держава має ряд ознак, які допомагають виявити їх сутність. Розберіться із змістом її важливих ознак.

Студентам важливо зв’ясувати для себе, що таке форма правління, форма державного устрою, які їх різновиди виділяются.Чим, наприклад, відрізняються парламентська, президентська та змішана форми республіки, федерація та унітарна держава, що таке автономія і які бувають її види тощо.

Студентам рекомендовано визначити сутність правової соціальної держави, громадянського суспільства, навести їх ознаки та пояснити їх значення для стабільного розвитку держави.

Запитання для самоконтролю

 1.  З чим пов’язано застосування системного підходу при вивченні політики? Що нового він вніс для розуміння природи політики?
 2.  Що таке політична система суспільства? Як вона функціонує?
 3.  В якому стані, на Ваш погляд, знаходиться політична система, якщо на «вході» переважають вимоги?
 4.  Які, на Ваш погляд, види підтримки переважають у політичній системі України? Аргументуйте свою відповідь.
 5.  Які підсистеми входять у політичну систему і яку роль вони відіграють в її функціонуванні?
 6.  Що таке функція політичної системи? Розкрийте зміст функцій політичної системи та визначте їх значення для життєдіяльності суспільства в цілому.
 7.  Чому держава є найбільш вагомим політичним інститутом?
 8.  У чому суттєві відмінності держави від інших політичних інститутів: політичних партій, рухів тощо?
 9.  Що таке суверенітет державної влади на практиці?
 10.  Що таке устрій держави?
 11.  Чим обумовлюється існування унітарної форми державного устрою?
 12.  Чим федерація відрізняється від унітарної держави?
 13.  Що таке конфедерація і в чому її недоліки?
 14.  Яка держава вважається правовою, а яка ні?
 15.  У чому сутність монархії як форми правління? Які її ознаки і недоліки?
 16.  У чому різниця між абсолютною і конституційною монархією? Назвіть країни з цими формами правління.
 17.  Чим відрізняються парламентські, президентські та президентсько-парламентські республіки?

Логічні завдання та проблемні запитання

 1.  Подумайте та визначте, що об’єднує політичні системи а) Великої Британії, Швеції, Норвегії, Данії, Бельгії, Іспанії; б) Саудівської Аравії, Бахрейна, Кувейта, Йорданії, Марроко. До якого типу політичних систем їх можна віднести?
 2.  Яка форма національно-державного устрою існує у сучасній Україні, якщо прийняти до уваги Автономну Республіку Крим  та її об’єми повноважень?
 3.  Сформулюйте основні відмінності унітарної держави від федеративної у співвідношенні з ознаками, що вказані в таблиці

Ознаки

Унітарна держава

Федеративна держава

Хто приймає визначальні рішення?

Територія

Ступінь самостійності адміністративно-територіальних одиниць

Конституція

Громадянство

Суб’єкт зовнішньої політики

 1.  Сформулюйте основні відмінності федерації від конфедерації у співвідношенні з ознаками, що вказані в таблиці.

Ознаки

Конфедерація

Федерація

Хто приймає визначальні рішення

Територія

Ступінь самостійності адміністративно-теріторіальних одниць

Конституція

Громадянство

Суб’єкт зовнішньої політики

 1.  Політична система має фукнції «входу» та «виходу». Назвіть їх.  Розподіліть ці функції по відповідним розділам таблиці:

Функції «входу»

Функції «виходу»

1....

1...

2...

2....

3...

3....

 1.  Опишіть механізм функціонування політичної системи.
 2.  Що розуміється під громадянським суспільством? Як  формується громадянське суспільство в Україні і які його особливості?
 3.  Чи може, на Ваш погляд, співіснувати вільна особистість та держава? Аргументуйте свою відповідь.

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
 2.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
 3.  Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
 4.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
 5.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
 6.  Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под общ. ред. В.С. Бакирова, Н.И. Сазонова. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005.
 7.  Парламенты мира. – М., 1991.

ТЕМА 5 ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ

План семінарського заняття

 1.  Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів:

а) тоталітарний політичний режим та його різновиди.

б) авторитарний політичний режим та його різновиди.

в) демократичний політичний режим.

 1.  Демократія та її форми.
 2.  Вибори органів влади та управління державою. Сучасні виборчі системи.

Політичний режим – це характеристика форм і методів здійснення політичної влади в тій чи іншій країні, порядок взаємовідношень громадянського суспільства і політичної влади. Характеризуючи політичний режим, слід відповісти на запитання завдяки чому та яким чином йде досягнення владою цілей суспільства, а також які саме ці цілі.

Для визнечення тоталітаризму, треба згадати тоталітарні ідеї в історії політичної теорії і практики, виявити першоджерела тоталітарної моделі, звернути увагу на фактори психологічного, соціально-економічного, політичного плану, а також ознайомитися із різновидами політичного тоталітаризму у ХХ ст., що існував у вигляді комунізму, фашизму і націонал-соціалізму.

Щодо авторитарного режиму, слід також виявити його особливості та різницю із тоталітарним. Студенти повинні знати, що авторитаризм може мати консервативний або реформаторський характер і проявлятися у таких формах: деспотизм, диктатура, військовий режим, монархічний, неопатрімоніальний тощо.

Демократичний політичний режим є одним із найважливіших показників зрілості будь-якого суспільства. Студенти повинні розуміти, які основні риси притаманні цьому режимові. Крім того, слід памятати, що термін «демократія» має багато значень. Є різні теорії демократії, історичні її типи та форми. Розглядаючи демократію важливо відмітити її позитивні та негативні сторони та звернути увагу на реальну та ідеальну демократію, охарактеризувати практику існування демократичного режиму в сучасній Україні.

Представницька демократія – це така форма народовладдя, за якої громадяни не беруть безпосередньої участі в управлінні спільнотою і розвязанні спільних проблем, а доручають це своїм представникам. Охарактеризуйте різновиди виборчих систем сучасної демократії.

Запитання для самоконтролю

 1.  Що означає поняття «політичний режим»?
 2.  Як співвідносяться поняття «політичний режим» та «політична система»?
 3.  Чим відрізняється політичний режим від форми правління?
 4.  Чому для політичного режиму важлива легітимність?
 5.  Яке значення мають та яку роль виконують політичні партії у різних політичних режимах?
 6.  Чим тоталітаризм відрізняється від диктатури?
 7.  Чому тоталітаризм виник у ХХ столітті?
 8.  Які різновиди тоталітаризму виділяються у політології?
 9.  Чим авторитаризм відрізняється від тоталітаризму?
 10.   Які різновиди авторитарного режиму ви знаєте? У чому їх особливості?
 11.   Як змінилося розуміння демократії з момента її першого згадування? Які значення тепер має цей термін?
 12.   У чому переваги та недоліки демократії? Назвіть ознаки демократичного політичного режиму.
 13.   Що таке виборча система? Які Ви знаєте виборчі системи?

Логічні завдання та проблемні запитання

 1.  Сформулюйте ознаки авторитаризму. Чи може авторитарний режим відігравати позитивну роль в історії? Наведіть приклади.
 2.  Який політичний режим існує в сучасній Україні? Аргументуйте свою відповідь.
 3.  Які причини виникнення тоталітарного режиму в Італії у 20-х рр. ХХ ст. та Німеччині у 30-х рр. ХХ ст.? Які прояви мав режим в цих країнах?
 4.  Чим сучасна демократія відрізняється від античної? Заповніть таблицю.

Антична демократія

Сучасна демократія

1. Пряма

1.

2. Воля більшості

2.

3. Переслідування інакомислючих

3.

4. Право політичної участі розповсюджується тільки на вільних громадян

4.

 1.  У країні Х проводяться вибори і існує парламент. Чи можна на основі цих ознак стверджувати, що в цій країні демократичний політичний режим?
 2.  Порівняйте політичні режими за наступними критеріями

Критерії

Тоталітаризм

Авторитаризм

Демократія

Ступінь політичної свободи, наявність прав і свобод

Принцип розподілу влади

Місце та роль держави

Зрілість громадянського суспільства

Наявність опозиції, інакомислення

Існування конкурентной партійной системи або монополія однієї партії

Виборча система

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
  1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
   1.   Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
   2.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
   3.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
   4.  Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под общ. ред. В.С. Бакирова, Н.И. Сазонова. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005.
   5.   Парламенты мира. – М., 1991.
   6.  Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
   7.  Даль Р. Демократия и ее критики / Пер. с англ. под ред. М.В. Ильина. – М., 2003.
   8.  Политология. Хрестоматия/ Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб: Питер, 2006.

ТЕМА 6 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІІ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

Політичні партії є важливими субєктами політичного процесу. Їх становище і практична діяльність є показником демократичної природи суспільства, характеру його історичного розвитку.

Політична партія – це добровільна громадсько-політична організація певних верств населення, яка склалася на ідеологічній основі та у своїй діяльності спрямована на завоювання, розподіл та утримання політичної влади. Партії виникають із різних причин і виконують різні функції у сучасному суспільстві. Студенти повинні ознайомитися з ними, а також із типологією партій та різновидами партійних систем, що зустрічаються у сучасному світі.

Громадські організації та рухи (групи інтересів, групи тиску) відрізняються від політичної партії тим, що не намагаються увійти до влади, завдання їх впливати на органи політичної влади формально залишаючись поза їх межами.

Вивчаючи цю тему треба приділити увагу характеристиці сучасної партійної системи в Україні, ролі впливових політичних партій та громадських організацій та рухів у політичному житті нашої країни.

Запитання для самоконтролю

Які різновиди політичних сил існують у сучасних державах? Для чого і ким вони утворюються?

Коли починають виникати політичні партії? Як змінюється їх роль у порівнянні з минулим? Що є причиною появлення сучасних партій?

Що таке політична партія?

Назвіть ознаки партії.

У чому різниця опозиційних та правлячих партій?

У чому різниця революційних, консервативних і центристських партій?

Які функції виконують партії у сучасному суспільстві?

Які функції партій, на Ваш погляд, є найбільш важливими?

Що таке партійна система?

За якими ознаками розпізняють партійні системи у сучасних суспільствах?

Сформулюйте переваги та недоліки однопартійної, біпартійної та багатопартійної системи.

Що таке «політична вага» партії?

Яка із партійних систем, на Ваш погляд, дозволяє досягти злагоди і стабільності в суспільстві?

Дайте визначення поняття «громадські організації», «громадські обєнання», «громадські рухи».

Охарактеризуйте роль громадських організацій та рухів у політичній системі суспільства.

Які Ви знаєте різновиди громадських організацій та рухів?

Розкрийте форми і методи діяльності громадських організацій та рухів.

Що таке «групи інтересів»?

Що таке «групи тиску»?

Що Ви знаєте про лобізм?

Логічні завдання та проблемні запитання

Порівняйте кадрові і масові партії за такими ознаками: а) структура партій; б) принципи діяльності; в) характер членства; г) функції партій.

На основі відомих Вам історичних фактів визначте різні шляхи формування партій.

За якими критеріми розрізняють сучасні українські партії?

Як відбувалося становлення багатопартійності в Україні?

Назвіть країни де інують однопартійні, біпартійні та багатопартійні системи. Від яких факторів залежить характер партійної системи?

Що таке «закон олігархічних тенденцій»? Відомий політичний мислитель Р. Міхельс сформулював закономірності переродження демократичних партій в олігархічні: «партія утворюється як засіб досягнення мети. Проте, ставши ціллю, вона стурбована своїми особистими задачами, інтересами, що відчужує від того класу, який вона представляє». Як ви вважаєте, чому так відбувається?

Проаналізуйте партійні орієнтації українського елеторату (за матеріалами останніх президентських та парламентських виборів).

Яка роль опозиції у політичному житті суспільства?

У чому особливості партійної системи України? Охарактеризуйте її.

Порівняйте політичні програми основних політичних партій і блоків України. Заповніть таблицю.

Партія, блок партій

Форма правління

Національно-державний устрій

Економічна модель розвитку

Соціальний захист

Партія регіонів

Блок Юлії Тимошенко

Комуністична партія України

Блок Литвина

Блок «Наша Україна»

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
  1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
   1.  Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
    1.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
    2.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
    3.  Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб: Питер, 2006.
    4.  Дюверже М.  Политические партии / Пер. с франц. Изд. 3-е. М.: Академический Проект; Королев, Парадигма. – 2005.-

ТЕМА 7 ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Влада у кожній країні, незалежно від політичного режиму, здійснюється певною групою людей – елітою. Становленню політичної еліти сприяла сама структура політичної організації суспільства та виділення в ній необхідного апарату управління суспільними процесами. Для політичної еліти важливі політико-управлінські якості. Студенти повинні ознайомитися з елітистськими концепціями, витоки яких були ще у глибокій давнині, а також із системами рекрутування еліт. Важливо також познайомитися із формуванням політичної еліти у сучасній Україні, яка структурно, функціонально і за своєю суттю дуже змінилася за часів незалежності нашої країни, проте громадське поразуміння, про яке так часто і голосно декларується, на жаль, не є реалією сьогодення.

Лідерство – невідємний компонент політичної діяльності. Студенти повинні знати, що лідерство - поняття багатовимірне. Під ним розуміється складний механізм взаємодії лідерів і підлеглих. Загально лідерство можна охарактеризувати як постійний пріоритетний вплив визначеної особистості на все суспільство, організацію, групу. В цьому питанні слід відповісти, яким повинен бути лідер та які функції у суспільстві він виконує. Треба охарактеризувати концепції лідерства – «теорію рис» і її різновиди, послідовників (конституентів), ситуаційну та психологічну. Слід памятами, що соціальна значимість і функції лідерів прямо залежать від характеру політичного режиму і відрізняються у авторитарних, теократичних, демократичних державах.

Запитання для самоконтролю

 1.  Які причини існування політичної нерівності, чому одні люди приймають рішення, а інші їх виконують?
 2.  Що таке «політична еліта»? Чим обумовлена роль політичних еліт у розвитку суспільства?
 3.  Чим політична еліта відрізняється від економічної, воєнної, інтелектуальної тощо?
 4.  Як тлумачив потребу в елітах В. Парето? Чим він обгрунтовував поділ еліти на «левів» та «лисиць»?
 5.  За якими критеріями виділяють різні типи еліт?
 6.  Які системи рекрутування еліт існують у сучасному суспільстві?
 7.  Назвіть переваги і недоліки існуючих систем рекрутування еліт.
 8.  Які Ви знаєте визначення політичного лідерства?
 9.  Які якості ефективного політичного лідера?
 10.  Які існують типи політичного лідерства?
 11.  Які Ви знаєте теорії політичного лідерства?
 12.  Яка роль політичних лідерів у сучасному суспільстві?

Логічні завдання та проблемні запитання

Г. Моска виявив три способа існування «політичного класу»: а) «увічнити» без оновлення; б) «увічнити» з оновленням; в) часте оновлення. Який із спосібів можна вважати найбільш оптимальним для розвитку суспільства?

Що таке меритократія? Англійський соціолог М. Янг у 1958 р. у книзі « Схід демократії» сформулював теорію меритократії. В ній він наголосив на тому, що правління організованої більшості перерастає в так званну меритократію, тобто правління за допомогою людей, що мають заслуги та переваги. Ступінь соціального програсу, на його думку, залежить від міри сполучення влади і інтелекту. Як Ви думаєте, що краще – правління більшості або правління за допомогою кваліфікованих спеціалістів? Чи можна вважати, що в основі політичного керівництва сучасної України знаходиться принцип меритократії?

На основі класифікації політичного панування М. Вебера, лідери бувають раціонально-легальні, харизматичні, традиційні. Чи можуть раціонально-легальні лідери одночасно бути харизматичними лідерами? Наведіть конкретні приклади.

Які типи лідерів мали місце в українській історії. Наведіть приклади.

В чому особливості такого різновиду лідерства, як вождизм? Яка роль і значення міфів як компонента вождизму?

Використовуючи класифікацію лідерства за стилем, назвіть серед сучасних світових лідерів тих, хто відповідає їм.

Який тип лідера (за політичним стилем) може бути корисним для сучасної України?

Охарактеризуйте формування політичної еліти в сучасній Україні.

Наскільки справедливим є ствердження, що лідерство – функція ситуації? Наведіть приклади того, як видатні особистості використовували ситуацію для особистого звеличення.

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
 2.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
 3.  Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
 4.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
 5.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
 6.  Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб: Питер, 2006.
 7.  Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005.
 8.  Щербина Н.Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие. – М.: Изд-во «Весь мир», 2004

ТЕМА 8 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Оскільки політика – сфера відносин між соціальними групами з приводу використання інститутів публічної влади для реалізації їх суспільно значущих потреб, то політична свідомість виступає як специфічна форма вираження політичних інтересів соціальних груп. Людина усвідомлює своє відношення до тієї чи іншої соціальної групи, до влади та її проявів, визначається із своїми политичними позиціями. На цій основі й виникає політична свідомість. Вона має свої рівні та виконує важливі функції які треба визначити у цьому питанні.

Політична культура являє собою систему історично сформованих, відносно усталених настанов, переконань, уявлень, ціннісних орієнтацій, моделей поведінки суб’єктів політичного процесу. Цей політичний феномен включає до себе політичну культуру свідомості, політичну культуру поведінки та політичну культуру функціонування політичних інститутів. Студентам треба відрізняти політичну культуру особистості та суспільства, визначити, що таке субкультура, контркультура. У питанні про типологію важливо звернути увагу на концепцію Г. Алмонда та С. Верби, охарактеризувати та порівняти провінціалістський (патріархальний), підданський та партиціпаторний (культуру участі) типи політичної культури, проаналізувати, чому громадянський тип сприяє стабільності демократичного політичного режиму.

Уся сукупність знань одержаних за цією темою надасть змогу краще розібратися у спеціфіці політичної культури сучасного українського суспільства.

Запитання для самоконтролю

 1.  Що таке політична свідомість?
 2.  Назвіть носіїв політичної свідомості.
 3.  Що таке масова свідомість і чим вона відрізняється від звичайної свідомості?
 4.  Які рівні і види політичної свідомості Ви знаєте?
 5.  Що таке політична ідеологія?
 6.  Що таке тоталітарна свідомість?
 7.  Що таке політична культура?
 8.  Яку роль відіграє політична культура у житті суспільства, особистості?
 9.  Охарактеризуйте основні види і типи політичної культури.
 10.   Що означає поняття «субкультура», «контркультура» (політична)?
 11.   Що Ви розумієте під поняттям «політична соціалізація»?
 12.   Охарактеризуйте стан та типи політичної соціалізації.

Логічні завдання та проблемні запитання

 1.  Чи можна за допомогою політичниї культури обгрунтувати різницю в політичному устрої, організації влади у конкретних державах світу? Аргументуйте свою відповідь конкретними прикладами.
 2.  Чим, на Ваш погляд, відрізняється американська політична культура від сучасної української?
 3.  Назвіть найбільш характерні риси політичної культури у сучасних політичних лідерів України.
 4.  Який тип політичної культури висловлений у формулі китайського філософ Конфуція: «Володар повинен бути володарем, підданий – підданим, батько - батьком, син - сином»? Які цінності знаходяться в основі такого типу політичної культури?
 5.  Охарактеризуйте політичну культуру сучасного українського суспільства. Назвіть цінності і орієнтації, до яких, на Ваш погляд, повинні прилучатися українські громадяни і які можуть забезпечити стабільність, єдність українського суспільства?
 6.  Сформулюйте і назвіть основні традиційні риси української політичної культури.
 7.  У політології протиставляють західні та східні політичні культури. Порівняйте їх позиції і орієнтації між собою. Які цінності української політичної культури  близькі до західних, а які до східних? Заповніть таблицю

Цінності і орієнтації західної політичної культури

Цінності і орієнтації української політичної культури

Цінності і орієнтації політичної культури Сходу

Орієнтація в політиці на раціональні цілі, інтереси

Орієнтація в політиці на етнічні цінності, традиції

Верховенство прав і свобод особистості, автономність індивіду.

Верховенство суспільних, групових інтересів над особистими

Орієнтація на конфлікт і улагодження різних інтересів. Признання прав опозиції. Толарантність.

Орієнтація на безконфліктність суспільства. Негативне відношення до опозиції і інакомисленню

Орієнтація на горизонтальні звязки. Цінності громадянського суспільства

Орієнтація на патронажно-клієнтальні звязки. Цінності сімї, роду, корпорації.

Орієнтація на домінування іновацій

Орієнтація на домінування традицій

Орієнтація на забезпечення правопорядку з боку держави, гарантії прав і свобод людини

Орієнтація на патронаж з боку держави.

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
 2.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
 3.  Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
 4.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
 5.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
 6.  Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб: Питер, 2006.
 7.   Цимбалістий Б. Тавро бездержавності, політична культура українців. – К., 1994.
 8.   Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

ТЕМА 9 ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ І ТЕЧІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

План семінарського заняття

Традиційні соціально-політичні ідеї та течії: лібералізм та неолібералізм, консерватизм та неоконсерватизм, соціалізм та соціал-демократія.

Клерікальні соціально-політичні течії.

Сучасні соціально-політичні ідеї та концепції: фемінізм, антиглобалізм, неофашизм, концепції постіндустріального, інформаційного суспільства.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні виявити історичні аспекти появи, розвитку тієї чи іншої течії, використовувати матеріал із політичної думки минулого та сучасного; вміти порівнювати різні течії, давати їм раціонально-критичну оцінку, проаналізувати, як вони змінюються разом із розвитком суспільства. Важливо звернути увагу на те, як в сучасних умовах у суспільній практиці знаходять своє відображення різні ідеї та течії, як традиційні, так і новітні. Зверніть увагу на ліберальні та неоліберальні, консервативні та неоконсервативні, соціалістичні цінності. Згадайте марксистське розуміння соціалізму й його відмінність від соціал-демократичної концепції соціалізму.  Розберіться із клерікальними соціально-політичними доктринами (католицизму, православя, ісламу) та їх впливом на сучасну політичну практику. Приділіть увагу альтернативному світогляду, носіями якого є учасники нових соціальних рухів, перш за все, фемінізму, антиглобалізму.

Вивчаючи цю тему потрібно згадати матеріал, що вже вивчений, особливо відносно політичних партій, груп інтересів, політичної свідомості та політичної культури суспільства.

Запитання для самоконтролю

У чому суть ліберальних ідей?

Яка різниця між лібералізмом і неолібералізмом?

Охарактеризуйте консерватизм і неоконсерватизм.

Які ідеали у соціалістичній ідеології?

Яка специфіка соціал-демократичної ідеології?

У чому особливості фашистської ідеології?

Що таке неофашизм?

У чому суть соціально-політичної доктрини католицизму?

Що є головним у соціально-політичні доктрині православя?

У чому суть концепцій постіндустріального суспільства та теорії соціальної держави?

Що таке пацифізм, фемінізм, антиглобалізм?

Логічні завдання та проблемні запитання

Назвіть основні положення ліберальної ідеології. Як Ви думаєте, у чому її переваги і недоліки?

Чи завжди погано бути консерватором? Які позитивні моменти консервативної ідеології?

Чому зявилася комуністична ідеологія? Чиї інтереси вона представляє?

Чому зявився фашизм? Опишіть те суспільство і ту державу, яку намагалися побудувати ідеологи фашизму.

Чим обумовлена практична ефективність соціал-демократичної ідеології? Які країни при соціал-демократичних урядах досягли прогресу у своєму розвитку?

Американський соціолог Д. Белл у книзі «Кінець ідеології» стверджує, що ера ідеології завершена. Проте інший американський соціолог і економіст У. Ростоу  каже, що ідеї завжди правили світом, а рушійною силою розвитку суспільства завжди є світогляд.  Порівняйте ці два ствердження. Наведіть приклади «за» та «проти» того і іншого.

Яка, на Ваш погляд, роль ідеології та політичної пропаганди у формуванні суспільної думки, групових і індивідуальних інтересів та цінностей?

Обгрунтуйте свою думку, яка ідеологія потрібна Україні? Чи може отримати перемогу в Україні якась одна із класичних ідеологій?   

Чи мають місце в українській політичні культурі неофашистські ідеї? Аргументуйте свою думку.

Чи популярні в Україні феміністські ідеї? Як здійснюється гендерна політика у нашій країні?

Рекомендована література

 1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.
  1.  Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Навч. посібник. Видання 2-е, – К.:Видавництво «Фірма «Інкос», Центр учбової літератури, 2007.
   1.  Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Харьков: «Фоліо», 1998.
    1.  Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. И ред. Н. Сазонова. – Харьков: «Фолио», 2001.
    2.  Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник,: М., 2002.
    3.  Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб: Питер, 2006.
    4.  Богомолов О. Політичний іслам // Політика і час. – 2—3. - №12. – С. 52-61.
    5.  Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХШ века/ Пер. с англ. Под ред. В.И. Иноземцева. – М.: «Логос», 2004.
    6.  Кравченко С. Ісламські гальма в експресі демократії // Політика і час. – 2002. – С, 46-50.
    7.  Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.
    8.  Химанен П., кастельс М.. информационное общество и государство благосостояния: Финская модель. – М., «Логос», 2002.
    9.  Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Міжнародні відносини – це система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні організації, партії, приватні особи. У сферу міжнародних відносин включаються воєнно-політичні, економічні, екологічні, гуманітарні та інші проблеми світового співтовариства. У залежності від політичних цілей, інтересів, характеру зовнішньої політики суб’єктів міжнародного життя, міжнародні відносини можуть бути стабільними і нестабільними, відносинами суперництва і ворожнечі, або довіри і співробітництва.

Міжнародні відносини здійснюються за принципами міжнародної політики, про які студенти повинні знати. Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на  відмінну особливість сучасності – глобалізацію, її переваги та негативні наслідки, глобальні проблеми. Їх наявність примушує людство по-справжньому усвідомлювати свою родову спільність, пріоритет загальнолюдських цінностей.

У системі міжнародних відносин першочергове значення відіграють міжнародні організації. Студентам потрібно знати про ООН, Північноатлантичний альянс (НАТО), Світову організацію торгівлі (СОТ), Європейський Союз (ЄС) тощо. Звернути увагу на взаємини України із НАТО,  України та Євросоюзу, на процес евроатлантичної та європейської інтеграції.

Зовнішньополітичний курс України націлений на співробітництво з усіма зацікавленими партнерами і має за мету входження до європейських і світових структур. Студенти повинні проаналізувати основні принципи зовнішньополітичної діяльності нашої країни, участь України в міжнародних організаціях, роль у світовій спільноті, а також її національні інтереси.   

Запитання для самоконтролю

Дайте визначення поняття «міжнародна політика», «міжнародні відносини».

Охарактеризуйте субєкти міжнародної політики.

У чому виявляється діалектика внутрішньої та зовнішньої політики?

Чим міжнародна політика відрізняється від інших видів політики: економічної, соціальної, демографічної, культурної тощо?

Які фактори, на Вашу думку, впливають на характер міжнародних відносин?

Що таке «національні інтереси»? Які національні інтереси України?

Що таке дипломатія? У чому проявляється її роль у сучасних умовах розвитку міжнародних відносин?

Що таке глобалізація? Які вона має недоліки і переваги?

Що розуміється під категорією «глобальні проблеми» сучасності? Які Ви знаєте глобальні проблеми сучасного світу і як вони вирішуються у сучасних умовах?

Які Ви знаєте міжнародні організації? Яку роль вони відіграють у системі міжнародних відносин?

Як утворилась ООН? Які її цілі і завдання?

Що Ви знаєте про організацію Північноатлантичного договору (НАТО)? Яка її історія і які цілі і завдання вона ставить перед собою на сучасному етапі?

Що таке європейска інтеграція? Як проходить цей процес у сучасних умовах?

Що Ви знаєте про Європейський Союз (ЄС)? Як, коли, для чого він був утворений?

Що Ви знаєте про Світову організацію торгівлі (СОТ)? Як, коли, для чого вона була утворена? Які її функції сьогодні?

В які міжнародні організації входить Україна? Назвіть геополітичні пріоритети зовнішньої політики України.

Логічні завдання та проблемні запитання

 1.  Раніше міжнародні відносини базувалися на доктрині «ядерного стримування» СРСР і США, двох воєнних блоків, тепер СРСР як держави не існує. Як Ви вважаєте чи зросла міжнародна безпека після розпаду Радянського Союзу? Аргументуйте свою відповідь.
 2.  Отто Бісмарк у доповіді при вступу до посади міністра-президента Прусії у 1862 р. висловив слова, що стали відомі всьому світу: «Великі державні питання вирішуються не правом, а силою – сила завжди передує праву». Чи можна приміняти цей принцип у сучасній світовій політиці? Які наслідки можуть бути для міжнародних відносин, якщо держави будуть його застосовувати?
 3.  Порівняйте місце і роль України, Росії, Європейського Союзу, США на міжнародній арені.
 4.  Які взаємовідносини України та НАТО? Чому в українському суспільстві великий процент громадян виступають проти НАТО?
 5.  Яка, на Ваш погляд, роль НАТО у боротьбі з тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення?
 6.  Як вибудовує Україна свої відносини із Європейським Союзом? Чому такі важкі шляхи до вступу в ЄС? Що перешкоджає Україні вступити до ЄС?

Рекомендована література

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 320 с.

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навч. посібник. – Київ: Інкос, 2007. – 287 с.

Політика європейської інтеграції.: Навч. посібник / Під ред. В.Г. Воронкової. – К.:ВД «Професіонал», 2007. – 512 с.

Довідник НАТО. Відділ громадської дипломатії НАТО, 2006.

– 383 с.

Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченко. – К.:К.І.С., 2001. – 152 с.

Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. М. Марченко. – К.:К.І.С., 2006. – 140 с.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною  та ЄС. – К.: Представництво Європейської комісії, 1998.

Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) на період до 2001 р.: Затверджено Указом Президента України від 4.11.1998 р. – К., 1998.

Про національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Указ президента України від 30.08.2000. – К., 2000.

Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14.09.2000. – К., 2000.

Послання Президента України до Верховної Ради «Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки». – К., 2002.

Ніццький дговір про розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівняльного права. За наук. ред. С. Шевчука. – К.:Логос, 2001. – 196с.

Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: Навч. посібник / За заг. Ред. В. Кравченко. – К., 2000.

Європейська інтеграція та Україна / За заг. ред. І. Розпутенко. – К.: К.І.С., 2002.

Воронкова В.Г. Європейського дому ідея. Політологічний енциклопедичний словник . – К.: Генеза, 2004.

Європейський вибір України// За ред. Перебийніса К.В. – Полтава, 2005. – 60 с.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

Гордієнко Д. Соціальна держава в західній Європі (від теорії до суспільної реальності) // Людина і політика. – 2002. - №3.

 Иноземцев В., Кузнецова Е. Возвращение Европы. В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №6.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУВШЭ. 2000. – 608 с.

Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических измерениях. – М.: ИНИОН РАН, 1998. – 104 с.

Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию: современные тенденции мирового развития политических амбиций. – М.: Новый век, 2002. – 416 с.

Дзьобань О.П. Детермінанти і особливості трансформації духовної сфери українського суспільства // Вісник ХНУ. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Харків: Крокус, 2002. – Вип. №553. – С. 62-67.

Гальчинський А.С., Чалий О.О. Курс на Європейську інтеграцію // Політика і час. – 2002. – №11. – С.3-10.

Гальчинський А.С. Шляхом національного самовизначення // Політика і час. – 2004. - №7-8. – С.96-103.

Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. В.В. Сапова и др. – М.: Праксис, 2004. – 576 с.

Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 379 с.

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТИ №1 З КУРСУ  «ПОЛІТОЛОГІЯ». 

Індивідуальні модульні завдання для написання домашньої контрольної роботи складаються з підборки розширеного матеріалу для поглибленого розкриття теми з використанням літератури або сайтів Інтернет. Посилки на джерела є обовязковими.

Політична думка ХХ ст.

Політична наука у США: минуле та сучасне.

Історія розвитку політичної думки в Україні.

Особливості політичної думки Середньовіччя.

Традиційне та харизматичне панування за Максом Вебером.

Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя (політика і економіка, політика і право, політика і мораль).

Суперечлива сутність демократії.

Поліархія і якість демократії.

Правова держава як продукт цивілізації, її основні риси.

Місцеве самоврядування: поняття, задачі та принципи організації.

Походження політичної еліти, її роль у суспільстві та системи її поповнення.

Політична еліта України: особливості формування та етапи еволюції.

Становлення багатопартійності в Україні. Сучасні політичні партії України.

Президентська форма правління.

Інститут президентства в Україні.

Виборчі системи: типологія та порівняльний аналіз.

Економічна політика держави.

Особливості економічної політики  України в сучасних умовах.

Соціальна держава, її принципи та проблеми соціальної політики в Україні.

Поняття нації і національної політики. Етнополітика  Української держави.

Український парламентаризм: історія та сучасніть.

Політична система Великої Британії: єдність монархії і демократії.

Сутність та основні особливості неопатрімоніалізму.

С. Хантінгтон. Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ ст.

Парламенські політичні партії сучасної України.

Політична культура сучасного українського суспільства.

Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи.

Соціально-політичні доктрини католицизму, православ’я, ісламу.

Фемінізм як альтернативна соціальна ідея і течія сучасного світу.

Комп’ютерно-комунікаційні технології і аспекти політики. Проблеми «електронної демократії» та «електронного уряду».

Рекомендована література

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006.

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навч. посібник. – Київ: Інкос, 2007.

Політологія // Під. Ред. М.І. Сазонова. – Х., «Фоліо», 1998.

Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

Ирхин. Ю.В. Политология. Учебник. М.: Издательство «Экзамен». 2006.

Хеффе Отфрид. Политика, право, справедливость. – М., 1994.

Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993.

Вебер М. Традиционное господство // см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

Вебер М. Харизматическое господство// см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Политическая мысль Средневековья, эпохи Возрождения и Реформации// см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. - СПб.: Питер, 2006.

 Шегарт М., Кэрри Дж. Президентские системы// см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Линц Х. Опасности президентства// см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Г. Моска. Правящий класс// см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 В. Парето Трактат об общей социологии// см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 С. Хантингтон. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. // см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации. //см. Политология. Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. – СПб.: Питер, 2006.

 Даль Р. Демократия и ее критики/ Пер. с англ. Под ред. М.В. Ильина. – М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.

Хрестоматія з політології ( у електронному вигляді) – в електронній бібліотеці кафедри філософії ХНУРЕ.

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТИ №2 З КУРСУ  «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

Глобалізація: поняття, концепції, підходи.

Глобальне співтовариство: нова система координат.

Інформація, наука, технології у глобальних історичних вимірах.

Соціокультурні й політичні аспекти глобалізації в контекті вчень західних глобалістів.

Концепція «конфлікту цивілізацій» С. Хантінгтона.

Виникнення та розвиток Європейського Союзу.

Проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС.

Європейська Конституція та її роль в євроінтеграційних процесах.

Ідея Європейського дому та її втілення в сучасних умовах.

Україна і ЄС: перешкоди на шляху інтеграції України в ЄС.

Сучасний стан розвитку взаємостосунків України і ЄС.

Національні інтереси України і Європейський Союз.

Вирішення гуманітарних питань (освіта, наука, охорона здоровя тощо) в контексті європейських цінностей.

Пріоритети подальшого розвитку молодіжної політики в Україні як шлях наближення до євростандартів.

Європейський зміст української свідомості.

Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалина європейської інтеграційної модернізації.

Вплив процесу розширення ЄС на економіку України: позитивні і негативні сторони.

Проблеми формування ідентичності в умовах політкультурності як однієї із нових тенденцій культурної глобалізації.

Питання національної держави у контексті досліджень політичної глобалізації.

Національно-державний суверенітет в епоху глобалізації: довгострокові прогнози, сценарії та альтернативи.

 Національна держава і рух «антиглобалістів».

Сучасні політичні й економічні процеси Євросоюзу.

Неурядові організації: нова модель міждержавного співробітництва.

НАТО: історія і сучасність.

Євроатлантичне партнерство: Рада євроатлантичного партнерства і Партнерство заради миру.

НАТО і Україна: партнерство і співпраця.

Стратегічне партнерство між НАТО і ЄС.

Відносини НАТО і ООН.

НАТО і Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Роль НАТО в боротьбі з тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення.

Рекомендована література

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 320 с.

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навч. посібник. – Київ: Інкос, 2007. – 287 с.

Політика європейської інтеграції.: Навч. посібник/ Під ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 512с.

Довідник НАТО. Відділ громадської дипломатії НАТО , 2006. 383 с.

Словник-довідник Європейського Союзу/ Ред. Ю. Марченко. – К.:К.І.С., 2001. – 152 с.

Європейський Союз. Словник-довідник/ Ред. М. Марченко. – К.:К.І.С., 2006. – 140 с.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною  та ЄС. – К.: представництво Європейської комісії,1998.

Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) на період до 2001 р.: Затверджено Указом Президента України від 4.11.1998 р. – К., 1998.

Про національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Указ президента України від 30.08.2000. – К., 2000.

Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14.09.2000. – К..2000.

Послання Президента України до Верховної Ради «Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки». – К., 2002.

Ніццький дговір про розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівняльного права. За наук. ред. С. Шевчука. – К.:Логос, 2001. – 196 с.

Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: Навч. посібник / За заг. Ред. В. Кравченко. – К., 2000.

Європейська інтеграція та Україна / За заг. Ред. І. Розпутенко. – К.: К.І.С.. 2002.

Воронкова В.Г. Європейського дому ідея. Політологічний енциклопедичний словник . – К.: Генеза, 2004.

Європейський вибір України// За ред. Перебийніса К.В. – Полтава, 2005. – 60 с.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.:Либідь, 2002. – 470 с.

Гордієнко Д. Соціальна держава в західній Європі (від теорії до суспільної реальності)// Людина і політика. – 2002. - №3.

 Иноземцев В., Кузнецова Е. Возвращение Европы. В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №6.

 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.:ГУВШЭ. 200. – 608 с.

 Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических измерениях. – М.:ИНИОН РАН, 1998. – 104 с.

 Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию: современные тенденции мирового развития политических амбиций. – М.: Новый век, 2002. – 416 с.

Дзьобань О.П. Детермінанти і особливості трансформації духовної сфери українського суспільства // Вісник ХНУ. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Харків: Крокус, 2002. – Вип. №553. – С. 62-67.

Гальчинський А.С., Чалий О.О. Курс на Європейську інтеграцію // Політика і час. – 2002. – №11. – С.3-10.

Гальчинський А.С. Шляхом національного самовизначення// Політика і час. – 2004. - №7-8. – С.96-103.

 Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. В.В. Сапова и др. – М.:Праксис. 2004. –

576 с.

 Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 379 с.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Предмет, методи та функції політології.

Політичні ідеї у державах Стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Китай).

Теорія «ідеальної держави» Платона.

Теорія «змішаного державного устрою» Аристотеля.

Особливості політичної думки Середньовіччя (А. Августін, Ф. Аквинський).

Особливості політичної думки епохи Відродження: новий підхід до політики Н. Макіавеллі.

Політичні ідеї раннього утопічного соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла) та критичного утопічного соціалізму (А. Сен-Симон, Ш. Фур’є, Р. Оуен).

Концепції суспільного договору Т. Гоббса і Д. Локка.

Теорія розподілу влади Ш.-Л. Монтеск’є.

Теорія плебісцитарної демократії Ж.-Ж. Руссо.

Ідеї про правову державу і громадянське суспільство І. Канта і Г. Гегеля.

Теорія демократії А. Токвіля.

Політична теорія марксизму.

Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХІХ ст.

Розвиток української політичної думки у ХХ ст.

Концепція «політичного класу» Г.Моски і теорія «еліти» В.Парето.

Політична теорія М.Вебера.

Зміст, походження та функції політики.

Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя.

Політичні відносини, їх форми та політичне життя.

Сутність влади: поняття, концепції, природа панування і підлеглості.

Ресурси влади і їх типологія.

Поняття і типи легітимності влади.

Поняття демократії: ознаки, види, генезис.

Пряма і представницька форми демократії.

Поняття політичної системи суспільства і механізм її функціонування.

Типи політичних систем.

Походження, зміст, сутність та ознаки держави.

Державне правління: монархія та її види, республіка та її види.

Устрій сучасної держави: унітарна держава і федерація.

Правова держава і громадянське суспільство.

Політичне лідерство: визначення і його класифікації.

Теорії політичних еліт.

Системи рекрутування політичних еліт.

Загальна характеристика тоталітаризму.

Характеристика різновидів тоталітарного режиму.

Сутність авторитаризму і характеристика його різновидів.

Характеристика демократичного політичного режиму.

Політична культура як соціальний феномен: поняття, структура, типологія.

Політична культура сучасного українського суспільства.

Виникнення, сутність та роль політичних партій у суспільно-політичному житті держави.

Сучасні політичні партії України.

Типологія політичних партій та їх функції.

Сучасні партійні системи і їх різновиди.

Суспільні (громадянські) рухи і їх роль у сучасному суспільстві.

Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття та принципи.

Глобалізація як ознака сучасного світу.

Виникнення та розвиток Європейського Союзу.

Основні напрямки зовнішньої політики України.

Міжнародні організації та участь у них України.

Глобальні проблеми сучасного світу.

Євроатлантична інтеграція і діяльність Північноатлантичного Альянсу на сучасному етапі.

Розвиток взаємовідносин України і Європейського Союзу.

Взаємовідносини України і НАТО на сучасному етапі.

Сутність лібералізму і неолібералізму.

Сутність консерватизму і неоконсерватизму.

Сутність соціал-демократії, як ідейно-політичної течії сучасного світу.

Клерікальні (церковні) доктрини у сучасному світі.

Альтернативні соціальні ідеї сучасного світу: пацифізм, фемінізм, антиглобалізм.

Сучасні концепції постіндустріального і інформаційного суспільства.


ЗМІСТ

1. 67 лет. Каждому ребенку индивидуально взрослый предлагает 3 открытки которые он может
2. Тема- Сословный быт- обычаи и нравы 19
3. Исследование сердечно-сосудистой системы
4. Нагаев Алексей Иванович
5. формулирование мысли и целей анализ прогнозирование разработка стратегии собственно планире контрол
6. Поэтому тексты Фомы рациональныи сильны отточенностью мысли в жесткой схоластической борьбепротивостоящ
7. ПОЗИЦІЯ ПРАВЛЯЧИХ КІЛ РОСІЇ ТА ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО АНГЛО-БУРСЬКОЇ ВІЙНИ (1899-1902 рр)
8. Культура Древней Греции Историю Древней Греции принято делить на пять периодов которые являются одновре
9. ГКСДЮШОР Комета
10. тема бухгалтерского учёта основывается на принципах двойной записи
11. мкм шириной 05 мкм не имеют спор жгутиков и капсул большинство из них имеет фимбрии
12. Оценка кредитоспособности заемщика
13. Kinder von leppo. Zeitschrift Bild
14. Московского Университета
15. Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального разв
16. Гидравлика Гидравлика гидропневмоавтоматика и гидропневмооборудование а также Элементы и системы ги
17. шведами Положение еще более усугубилось с появлением на западных границах немецких рыцарей развернувших
18. Курсовая работа по теме- Обработка информации и ее восприятие потребителем по дисциплине Поведение пот
19. Лабораторна робота 5 з дисципліни ldquo;Людинномашинна взаємодіяrdquo; ХАІ
20. Закономірності й принципи навчання біології.html