Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

рефератів зі спецкурсу ldquo;Чинники успішного працевлаштування за фахомrdquo; Модуль I Кадрові вподобанн

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Орієнтований перелік тем рефератів зі спецкурсу “Чинники успішного працевлаштування за фахом”

Модуль I

 1.  Кадрові вподобання роботодавців
 2.  Мотивація – головний чинник працевлаштування.
 3.  Проблема працевлаштування та зайнятості молоді.
 4.  Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації.
 5.  Механізми подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи.
 6.  Характеристика основних функцій підрозділу вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.
 7.  Алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з агентствами з працевлаштування.
 8.  Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення.
 9.  Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді.
 10.  Резюме як основний документ особистості, що зайнята пошуками роботи.
 11.  Особливості написання супровідного листа.
 12.  Тестування та інтервю як основні методи перевірки кандидата на роботу.
 13.  Співбесіда з роботодавцем.
 14.  Перші кроки на робочому місці.
 15.  Поняття позиціювання Я – компанія.
 16.  Ознаки та атрибути корпоративної культури компанії.
 17.  Особливості початкової соціалізації у робочому колективі.

Модуль II

 1.  Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.
 2.  Соціальна політика у сфері зайнятості населення.
 3.  Сучасний рівень економічної активності населення України. Створення нових робочих місць.
 4.  Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.
 5.  Кодекс законів про працю в Україні.
 6.  Закон України Про зайнятість населеннята його роль у регулюванні відносин працевлаштування.
 7.  Правове регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником.
 8.  Поняття, форма, зміст, загальний порядок укладання трудового договору.
 9.  Загальний порядок прийняття на роботу. Основні документи при прийомі на роботу.
 10.  Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність.
 11.  Освітня та професійна підготовка у сфері зайнятості.
 12.  Визначення видів та адекватна інтерпретація основних комунікативних процесів.
 13.  Вироблення якостей та навичок самопрезентації.


Основні документи:

Вам запропоновано орієнтований список правознавчих документів (які Ви можете знайти в електронному ресурсі) щодо працевлаштування для самостійного ознайомлення та опрацювання студентом

Інструкція до виконання

ОПРАЦЮВАТИ:

1. Пункт 4:

Опрацювати: Ст. 13, 17, 21, 23, 24, 241, 251, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

2. Пункт 9.

3. Пункт 11.

1. Конвенція про сприяння зайнятості й захист від безробіття № 168 (1988 р.); Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965 – 1999, Том II, Міжнародне бюро праці, Женева. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

2. Постанова КМУ від 08.09.2010 р. № 831 "Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки". – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-osnovnih-naprjamiv-realizaciyi-derzhavnoy-doc32769.html

3. Наказ Мінпраці № 307, 20.11.2000 "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 р. за № 915/5136. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0915-00

4. Кодекс законів про працю України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

5. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_vidpustki.htm

6. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р. № 803-ХІІ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=803-12

7. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 року N 2998-XII. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

8. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_oplatu_pratsi.htm

9. Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. №992. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF

10. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 219. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=219-2007-%EF

11. Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: Наказ міністерства праці та соціальної політики від 20.11.2000 р. №307. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=146258&cat_id=102036

12. Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1726-р.– Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1726-2010-%D1%80

13. Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників: Наказ МОНМС України від 27.04.2011 № 404. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0596-11

14. Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар. / [Авт. кол.: Прокопенко В. І. (керівник), Козак З.Я., Кузнєцова Л.О. та ін.]. – Харків, Консум, 2003. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://crimealawyers.com/naukovo-praktichnii-komentar-kodeksa-zakon-v-pro-pratsyu-ukra-ni

15. Ґендерна рівність та рівна праця. Вибрані конвенції та рекомендації МОП з питань ґендерної рівності. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_168922.pdf


Рекомендована література

Рекомендована література до модуля I.

1.1. Основна література

1. Конвенція про сприяння зайнятості й захист від безробіття № 168 (1988 р.); Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965 – 1999, Том II, Міжнародне бюро праці, Женева. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

2. Постанова КМУ від 08.09.2010 р. № 831 "Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки". – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-osnovnih-naprjamiv-realizaciyi-derzhavnoy-doc32769.html

3. Наказ Мінпраці № 307, 20.11.2000 "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 р. за № 915/5136. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0915-00

4. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навчальн. посіб. / В.С. Васильченко. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

5. Волкова О.В. Ринок праці: Навчальн. посіб. / О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 642 с.

6. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальн. посібн. / Г.В. Осовська. – К.: ЦУЛ, 2008 – 224 с.

7. Соціальні проблеми працевлаштування молоді / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, О.В. Валькована, та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 132с.

8. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: Гальчинський А.С., Геєць В.М. та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. Інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

9. Яценко А.Б. Міжнародні ринки ресурсів: навч.посіб. / А.Б. Яценко. – К.: ЦУЛ, 2005. – 194 с.

10. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом. – Изд.: Дашков и Ко, 2009. – 136 с.

11. Корпоративна культура: Навчальний посібник / Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. – Київ: 2003. – 403 с.

12. Русинка І. Конфліктологія / І. Русинка. – К.: Професіонал, 2007. – 334 с.

13. Циба В. Т. Системна соціальна психологія / В. Т. Циба. – К.: ЦНЛ, 2006. – 328 с.

1.2.Додаткова література

14. Барабанова В.В. Представления студентов о будущем как аспект их личностного и профессионального самоопределения / В. В. Барабанова, М. Е.Зеленова // Психологическая наука и образование. – 2002. – № 2. – С. 28– 41.

15. Гуменюк О. Особливості ситуативного та вікового розвитку «Я-концепції» / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46 – 62.

16. Занюк С. С. Психологія мотивації /С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

17. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд. – Пер. с англ. К.: Грайлык, 1993. – 204 с.

18. Измерение результативности компании. Harvard Business Review (HBR on Measuring Corporate Performance) [Переводчик: Елена Пестерева]. – Альпина Бизнес Букс, 2007. – 224 с.

19. Шаталова Н.Е. Организационная культура / Шаталова Н. Е. – Издательство: Экзамен, 2006. – 656 с.

20. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет / О. П. Сагайдак. – К.: Знання, 2005. – 260 с.

21. Як успішно пройти тестування при прийомі на роботу / Салі Венсон, Пітер Роудс. – М.: ГИППО, 2009. – 304 с.

22. Прийняття на роботу. Співбесіда, анкетування / Гордієнко К.Д. – К.: КНТ, 2006. – 184 с.

Рекомендована література до модуля II.

2.1. Основна література

23. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – С. 141.

24. Кодекс законів про працю України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

25. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_vidpustki.htm

26. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р. № 803-ХІІ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=803-12

27. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 року N 2998-XII. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

28. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_oplatu_pratsi.htm

29. Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. №992. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF

30. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 219. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=219-2007-%EF

31. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. [3-тє. вид., перероб. та доп.] / В. І. Прокопенко. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.

32. Трудове право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Пилипенко П. Д. [та ін.]; [за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 4-те вид., переробл. та допов]. – К.: Ін Юре, 2010. – 533 с.

33. Трудове право України: підручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 621 с.

2.2. Додаткова література

34. Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: Наказ міністерства праці та соціальної політики від 20.11.2000 р. №307. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=146258&cat_id=102036

35. Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1726-р.– Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1726-2010-%D1%80

36. Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників: Наказ МОНМС України від 27.04.2011 № 404. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0596-11

37. Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар. / [Авт. кол.: Прокопенко В. І. (керівник), Козак З.Я., Кузнєцова Л.О. та ін.]. – Харків, Консум, 2003. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://crimealawyers.com/naukovo-praktichnii-komentar-kodeksa-zakon-v-pro-pratsyu-ukra-ni

38. Корнієнко П. С. Правознавство: навч. посіб. / П. С. Корнієнко. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 559 с.

39. Правознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Дрожжина [та ін.]; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 703 с.


Диплом на заказ


1. 11х классов средн
2. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ ~
3. кафедрой дмн проф
4. Типы профессиональных умений обусловленные особенностями ориентировочной основы действий при их формиров
5. Функции политической культуры Политическая культура неотъемлемая составная часть общенациональной ку
6. повесть временных лет автор- Нестор
7. і..............................
8. тема как она создалась и на что нужна она актеру это вопервых
9. Статья III устанавливает это право в федеральных уголовных делах; Поправка V предусматривает большие жюри кото
10. Конспект лекцій З дисципліни- Інноваційний менеджмент
11. Контрольна робота вирішення задач.
12. Технические средства организации движения для студентов 4 курса автодорожного факультета по специал.
13. Тема. Волшебные краски 45 мин 1ч
14. 2003 ВВР 2004 N 1718 ст
15. Спутнике авторы постарались кратко ответить на эти вопросы.
16. Молнии C точки зрения науки молния это вид электриче
17. Учебное пособие- Методы исследования рыб
18. Темы рефератов (контрольной работы) по дисциплине «Социология рынков»
19. адаптивна технологія вирощування ярого ячменю Ячмінь малоконкурентний до бур~янів тому його потріб.html
20. по теме- Ребёнок и родитель на пороге школы