Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ ' Д

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


10

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ

Олійник Георгій Юрійович

УДК 656.3:338.47

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Спеціальність 08.07.04 –економіка транспорту і звязку

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ –

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної теорії Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства  транспорту України.

Науковий  керівник: доктор економічних наук, професор,

Чернюк   Людмила   Григорівна,

Київський університет економіки і

технологій транспорту, завідуюча

кафедрою “Економічної теорії”

Офіційні  опоненти         -          доктор економічних наук, професор

Ревенко Валерій Лукянович,

Київський університет економіки

і технологій транспорту,

завідувач кафедрою фінанси і

банківська справа

    -         доктор економічних наук, професор

Орлов Василій Миколайович,

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.        Попова Державного комітету зв'язку та інформатизації України, завідувач кафедрою економіки підприємств і корпоративного управління

Провідна установа: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних  досліджень НАН України, відділ ринку транспортних послуг, м. Одеса

Захист відбудеться “9” червня 2004р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради   Д 26.820.02 в Київському університеті економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України за адресою: 03049 м. Київ, вул. Лукашевича, буд. 19, ауд. 901.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету  економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України за адресою: 03049 м. Київ, вул. Лукашевича, буд. 19.

Автореферат розіслано “7”травня 2004 р.

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук  _______________________________ Творонович В.І.


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Становлення та розвиток ринкових механізмів, приватизація державних підприємств, бурхливий розвиток приватного підприємництва впливають на трансформацію системи управління підприємств і галузей в цілому. Особливо відчутні зміни на залізничному транспорті, робота якого пов’язана із зростанням макроекономічних показників на основі збільшення обсягів робіт та послуг. Складовою частиною залізничного транспорту є підприємства промислового залізничного транспорту, які забезпечують системне переміщення, переробку і доставку вантажів у процесі виробництва та взаємодію із залізничним транспортом загального користування. Економічна стабілізація та зростання підприємств промислового залізничного транспорту (ППЗТ) в умовах запровадженої конкуренції відображають зміну їх ролі, цілей та змісту діяльності і залежать від їх структурної перебудови. Теоретичні та прикладні питання особливостей функціонування ППЗТ досліджено в наукових працях багатьох вчених-економістів і практиків, таких як: Д. Веліканов, В. Дмитрієв, В. Зеленков, А. Шишков, А. Деребас, О. Бакаєв, М. Туган-Барановський, А. Шумпетер та інших відомих вчених. Загальні проблеми приватизації підприємств досліджують А. Бондар, Л. Грязнова, А. Зайцев, В. Карнєв, Т. Лозова, Ю. Львів, Е. Уткін. На цей час різним аспектам розвитку залізничного транспорту, в тому числі і ППЗТ, присвячені роботи Г. Бабушкіна, І. Завгороднього, В. Єлагіна, А. Кулаєва, Е. Сича, Ю. Пащенко, В. Ревенко, Ю. Цвєтова, Л. Чернюк, Б. Шафіркіна та інших відомих вчених, які внесли вагомий вклад в теорію та практику транспортної науки.

Але до цього часу відсутні теоретичні напрацювання, присвячені розробці економічного механізму структурної перебудови ППЗТ в ринкових умовах. Більшість висунутих та розв’язаних проблем носить переважно техніко-технологічний характер. Бракує системних досліджень та наукової бази як інструмента у прийнятті оптимальних управлінських рішень щодо удосконалення організації роботи ППЗТ. Сьогодні в умовах започаткування корпоратизації, проведення реструктуризації та подальшої приватизації ППЗТ особливої ваги набувають теоретичні напрацювання щодо розробки стратегії ефективного функціонування в ринкових умовах. Складність, багатоплановість і недостатня розробленість зазначених проблем, наявність невирішених питань, об’єктивна необхідність наукового осмислення і комплексного аналізу цього процесу, визначили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до Концепції реструктуризації на залізничному транспорті України, затвердженої рішенням колегії Міністерства транспорту України від 18 червня 1997 р., та Програми реструктуризації на залізничному транспорті України, затвердженої 18 серпня 1998 р. Тематика досліджень тісно пов’язана з науково-дослідною роботою Київського університету економіки і технологій транспорту, зокрема, з темами 3.3/98 - Б “Методологія фінансового аналізу економічного стану залізниць України та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності їх роботи: методологія і аналіз” (Автором розроблені пропозиції і рекомендації щодо проведення передкорпоратизаційної підготовки ППЗТ),“Дослідження можливостей зниження фінансових ризиків інвестування в акції ВАТ” (№ д/р 0103U005178) і        “Дослідження фінансових складових формування системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ” (№ д/р 0103U005177).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка економічного механізму структурної перебудови підприємств промислового залізничного транспорту в умовах становлення ринкової економіки з метою забезпечення ефективного    функціонування підприємств у процесі демонополізації ринку.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлено і вирішувались такі основні задачі:
 •  визначити техніко-економічні особливості послуг ППЗТ, їхню роль і значення в забезпеченні потреб економіки країни, виявити тенденції їх розвитку в нових умовах господарювання;
 •  окреслити, проаналізувати і охарактеризувати теоретичні та методологічні проблеми системного зв’язку між факторами зовнішнього середовища та внутрішніми змінами у розвитку надання послуг ППЗТ;
 •  узагальнити світовий і вітчизняний досвід приватизації об’єктів аналогічних ППЗТ;
 •  визначити привабливі типи структури на основі виявлення особливостей, протиріч та тенденцій розвитку ППЗТ в нових умовах господарювання для підвищення ефективності їхньої діяльності;
 •  обґрунтувати економічний механізм структурної перебудови ППЗТ, його складові та основні напрямки передкорпоратизаційної підготовки, реструктуризації, корпоратизації та приватизації;
 •  розробити рекомендації щодо створення нової структури ППЗТ та оцінки її ефективності.

Об’єкт дослідження -виробничо-господарська діяльність ППЗТ, що функціонують як суб’єкти економічних відносин.

Предмет дослідження - сукупність організаційно-економічних і соціальних відносин розвитку ППЗТ, обґрунтування структурної перебудови та формування їх приватизаційної стратегії.

Наукова ідея дисертаційного дослідження полягає у формуванні на базі системного підходу нового економічного механізму структурної перебудови ППЗТ для підвищення ефективності їх функціонування.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є закони та закономірності економічної теорії, наукові праці та методичні розробки провідних вітчизняних спеціалістів у галузі економіки транспорту, а також нормативні акти України, що регламентують діяльність у сфері залізничних перевезень.

У роботі використано такі методи дослідження, як: діалектичний (для виявлення закономірностей, принципів та факторів структурної перебудови ППЗТ); економіко-статистичний, порівняльний і структурний аналіз (для визначення параметрів функціонування ППЗТ та забезпеченості їх основними засобами і перспектив їх використання); експертних оцінок (для розробки напрямів структурної перебудови, використання рухомого складу); економіко-математичний (для економічної оцінки структурної перебудови); конкретно-історичний (для аналізу та узагальнення світового і вітчизняного досвіду приватизації об’єктів, аналогічних ППЗТ); сценарного моделювання (для розробки моделей передкорпоратизаційної підготовки та приватизації) та ін.

Інформаційною базою дослідження є статистична інформація, фінансова звітність, законодавча і нормативно-правова база транспортних компаній України та інших держав світу, аналітичні огляди і статистичні матеріали міжнародних організацій, зарубіжна і вітчизняна монографічна література, періодичні наукові видання, відомості первинної звітності ППЗТ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні існуючих і розробці нових теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств промислового залізничного транспорту, зокрема:

вперше:

 •  сформульовано поняття “передкорпоратизаційна підготовка”, обґрунтовано об’єктивну необхідність введення його в теорію і практику роботи транспорту. Розкрито його економічну суть та надано змістовні характеристики, визначено, що передкорпоратизаційна підготовка це - комплекс організаційних, фінансових економічних і технічних заходів, які проводяться до прийняття рішення про корпоратизацію підприємства і направлені на створення сприятливих умов для реформування форм власності, адаптації їх до ринкових умов та підприємницької діяльності;
 •  обґрунтовано з позицій комплексного підходу шляхи структурної перебудови ППЗТ, зокрема, проведення передкорпоратизаційної підготовки, корпоратизація, реструктуризація та приватизація;
 •  розкрито економічну суть процесу демонополізації ринку підприємств промислового залізничного транспорту та визначено сценарії його здійснення. Доведено доцільність введення нового Закону “Про особливості приватизації підприємств залізничного транспорту” з визначенням основних етапів та особливостей цього процесу відповідно до рівня економічного розвитку країни;
 •  розроблено рекомендації щодо побудови моделі організаційної структури ППЗТ з використанням відносного показника зміни коефіцієнтів ефективності витрат для економічної оцінки їх структурної перебудови;
 •  обґрунтовано стратегію трансформації ППЗТ на базі впровадження економічного механізму його структурної перебудови з метою підвищення економічної ефективності діяльності цієї сфери господарювання;

удосконалено:

 •  методологічні підходи до організації управління ППЗТ, функції управління діяльності в цій сфері виробництва;
 •  методичні підходи адаптації організаційної структури підприємств промислового залізничного транспорту до зовнішнього середовища;

поглиблено:

 •  економічну суть понять "транспортна компанія", "структура промислового залізничного транспорту", "реструктуризація та корпоратизація підприємств промислового залізничного транспорту".

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. Сформульовані у роботі наукові положення і висновки розроблені на базі даних статистичної звітності, внутрішнього обліку та аналізу роботи ППЗТ. Достовірність наукових результатів підкріплюється проведеною передкорпоратизаційною підготовкою та практикою господарювання  новостворених ВАТ ППЗТ.

Наукове та практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна робота розширює наукові доробки стосовно економіки залізничного транспорту. Її практичне значення полягає в можливості підвищення ефективності роботи підприємств промислового залізничного транспорту на базі розробки та реалізації економічного механізму їх структурної перебудови. У роботі обґрунтовані напрями реалізації стратегії розвитку ППЗТ: передкорпоратизаційна підготовка, реорганізація, реструктуризація, корпоратизація і приватизація.

Отримані результати складають теоретико-методичну базу ефективного функціонування ППЗТ та знайшли відображення у Концепції передкорпоратизаційної підготовка об’єднання “Укрпромзалізтранс”, затвердженої наказом Міністерства транспорту України.

Одержані в дисертації результати впроваджені при реструктуризації об’єднання “Укрпромзалізтранс” і ППЗТ в результаті чого, 32 ППЗТ перетворені на 18 ВАТ (довідки №1235/07 та №14-25 від 08.08. 2003р. та 10.02.2004р.), які створили асоційоване об’єднання “Укрпромзалізтранс”.

Результати дослідження використані у навчальному процесі Київського університету економіки і технологій транспорту при викладанні дисциплін "Міжнародна економіка", "Основи економічної теорії", "Корпоративне право" та "Корпоративне управління" (довідка №30/01/04 від 01.04.2004р).

Основні висновки і рекомендації, що містяться в роботі, можуть знайти застосування в науково-дослідних роботах та при корпоратизації і приватизації підприємств залізничного транспорту в умовах їх демонополізації.

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, отримані в дисертації, базуються на дослідженнях, проведених автором самостійно [3-9]. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особисто здобувачеві належать: оцінка об'єктів приватизації [1, с. 305-445], правові й адміністративні методи держаного регулювання економіки [2, с. 67-78], державне підприємництво [2, с. 126-130], особливості, принципи, стратегічні цілі приватизації ППЗТ [10, с. 13-14].

Апробація результатів дисертацій. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися і отримали позитивну оцінку на 5 міжнародних і всеукраїнських конференціях: “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення” (м. Київ, 2002 р.), тема доповіді: “Реструктуризація підприємств промислового залізничного транспорту як основа ефективного розвитку АПК”; “Економіка, менеджмент, право” (м. Одеса, 2002 р.), тема доповіді: “Оперативний та фінансовий лізинг: бухгалтерський та податковий облік”; “Сучасні проблеми телекомунікацій” (м. Одеса, 2003 р.), тема доповіді: “Розрахунково-кліринговий центр-елемент сучасної ринкової інфраструктури”; “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління” (м. Київ, 2003 р.), тема доповіді:  “Особливості приватизації підприємств промислового залізничного транспорту”.

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, з них 2 монографії, 4 статті у наукових фахових виданнях ВАК України,4-матріали науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 6,6 друк. арк., з них особисто автору належать 6,1 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 239 сторінок комп’ютерного тексту. Таблиці і рисунки, що повністю займають площу сторінки, розміщені на 25 сторінках, а додатки —на 20. Список використаних джерел, що налічує 206 найменувань, викладено на 26 сторінках.

Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі розкрито доцільність розробки наукової проблеми, обґрунтовано її актуальність, сформульовано мету і завдання, наукову новизну, охарактеризовано практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі "Наукові основи діяльності підприємств промислового залізничного транспорту на ринку транспортних послуг" розкрито економічну суть, роль значення ППЗТ на ринку транспортних послуг, визначено характер і функції цієї сфери діяльності, окреслено концептуальні підходи їх економічного зростання. ППЗТ були створені постановою ради міністрів СРСР від 20.04.67р. №37 для забезпечення єдиного технологічного процесу переміщення вантажів від підприємств на залізничний транспорт і від залізничного транспорту на підприємства у складі Виробничого управління об’єднаних транспортних господарств, яке у 1978р., перетворено в Українське територіальне держрозрахункове об’єднання промислового залізничного транспорту, а в 1988р. перейменовано в виробниче об’єднання промислового залізничного транспорту “Укрпромзалізтранс”. До складу об’єднання “Укрпромзалізтранс”, на початок реструктуризації, входило: Державне мале підприємство з матеріально - технічного забезпечення "Укрпромтранспостач", Київське проектно-конструкторсько-технологічне бюро та 32 міжгалузевих ППЗТ.

ППЗТ надають послуги 1472 промисловим підприємствам, будівельним організаціям, агрофірмам, розташованим у 18 областях України, з вантажно-розвантажувальних робіт, подаванню-забиранню вагонів, ремонту під'їзних колій, локомотивів, підйомно-транспортних механізмів, транспортно-експедиційні послуги. Ряд ППЗТ у своїй структурі мають виробничі потужності по ремонту тепловозів та вантажно-розвантажувальної техніки. Під’їзні колії ППЗТ примикають до 68 станцій усіх залізниць України.

На своєму балансі ППЗТ мають 1192 км залізничних колій, 224 маневрових локомотивів, 316 одиниць підйомно-транспортних та вантажно-розвантажувальних механізмів, 977 вантажних вагонів.

Досліджено теорію неоінституціоналізма та основні набуття еволюційної концепції розвитку організацій, яка є базовою для аналізу та пошуку оптимального типу структури ППЗТ на основі використання динамічного підходу. На основі вивчення історичного досвіду формування ринкових відносин у транспортній галузі визначено етапи ринкових трансформацій у сфері послуг промислового залізничного транспорту та доведено, що формування нових економічних відносин призводить до збільшення чисельності ППЗТ та зміни їх форм власності. В умовах ринкової економіки та економічного зростання формується механізм, що поєднує в собі розвиток виробництва та еволюцію структур. Показано, що форми і організація управління в сфері послуг, які надають ППЗТ, залежать, в основному, від традиційної ролі держави та ступеня розвитку технології виробництва послуг ППЗТ і ринкових відносин.

Промисловий залізничний транспорт займає важливе місце в економіці України є невід’ємною складовою залізничного транспорту, надає різнопланові послуги, характеризується своєрідним напрямком і особливістю діяльності.

Промисловий залізничний транспорт це транспортно-технологічний  комплекс, який забезпечує системне переміщення вантажів у процесі виробництва (між виробниками, виробничими циклами, окремими операціями та підприємством в цілому) та взаємодією із залізничним транспортом загального користування. Основними ланками, що забезпечують виконання цього комплексу робіт є підприємства промислового залізничного транспорту та їхні структурні підрозділи. Ефективність функціонування підприємств цієї сфери в цілому залежить від рівня сформованості і дієвості організаційно-економічного механізму, що включає функціональні, організаційні, економічні, техніко - технологічні та соціальні складові, від активності яких  залежить удосконалення управління галуззю на всіх ієрархічних рівнях. Організаційно управлінській механізм визначається як механізм реалізації економічної політики держави в ринкових умовах, який за допомогою галузевих важелів регулювання спрямовує регуляторну політику на досягнення стратегічних цілей.

Ринкові умови викликають необхідність трансформації та перебудови структури як окремих підприємств промислового залізничного транспорту, так і всієї його структури.

Визначено концептуальні засади діяльності ППЗТ як суб’єктів економічних відносин, які реалізують виробничу та організаційну функції у тісній залежності від зовнішнього середовища. Виявлено, що зміна форми власності шляхом корпоратизації та приватизації вимагає розширення функцій, до яких слід віднести: мобілізацію капіталу; визначення і концентрацію послуг згідно потреб споживачів; використання існуючих та пошук нових методів організації діяльності для збереження передових позицій на ринку; розробку та впровадження надбань науково-технічного прогресу, нових технологій для підвищення ефективності діяльності ППЗТ; розширення послуг, освоєння нових ринків збуту.

Базуючись на динамічному підході, запропоновано розглядати ППЗТ як об’єкт управління, як організацію, що є відкритою системою.

Доведено необхідність проведення структурної перебудови об’єднання “Укрпромзалізтранс” та існуючих 32 ППЗТ з використанням дивізіонального принципу поєднання структурних підрозділів з метою активізації їх господарської діяльності.

У другому розділі “Особливості і характер економічних трансформацій у діяльності підприємств промислового залізничного транспорту” визначені фактори зовнішнього середовища, що впливають на роботу ППЗТ, проведено їх комплексний аналіз із структуруванням за загальносвітовим (глобалізація) та загальнодержавним (демонополізація ринку послуг) принципами.

Глобалізація призводить до необхідності впровадження нових видів послуг та робіт і як фактор зовнішнього середовища потребує докорінного перегляду організації управління ППЗТ, впровадження демонополізації шляхом їх приватизації та запровадження лібералізації державного ринку цих видів послуг.

Проведені дослідження щодо визначення впливу факторів зовнішнього середовища на проектування структури ППЗТ дозволяють визначити це поняття як суб’єктивно - об’єктивну  економічну категорію, яка характеризує невизначеність кінцевого результату підприємства внаслідок можливого впливу (дії) на нього низки об’єктивних або суб’єктивних факторів, які не враховуються при його плануванні.

Ці фактори на рівні держави складають вищий рівень їх впливу на структуру управління ППЗТ та результати їх роботи, і до них відносяться: природно - кліматичні; техніко-технологічні; кримінально-правові; організаційно - управлінські; політико - економічні. Особливо впливають політико - економічні фактори - як складові управління, які визначають можливість зниження кінцевого результату діяльності підприємств внаслідок змін в економіці країни або політичної обстановки, які зумовлюють загальний стан економіки та впливають на підприємницьку діяльність та податковий фактор - як складова політико - економічного фактора, і визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату внаслідок зміни податкової політики та податкових ставок.

Визначено економічну суть поняття “демонополізація промислового залізничного транспорту” - це здійснення сукупності законодавчих, політичних та економічних заходів з метою перетворення монопольного ринку на конкурентний шляхом приватизації ППЗТ та лібералізація підприємств цього сектора залізничного транспорту.

Виявлені основні фактори, що стимулювали лібералізацію послуг на аналогічних ринках країн світу, вказано на: необхідність залучення капіталу приватного сектора з метою розширення та удосконалення вагонного парку, колійного господарства, ремонтної бази; впровадження нових послуг; доцільність на лібералізованих ринках більш швидкого впровадження інновацій, високої якості обслуговування споживачів; розвиток ремонтної бази та залучення нових споживачів.

Обґрунтовано складові процесу демонополізації послуг ринку промислового залізничного транспорту:

 •  передкорпоратизаційна підготовка та реструктуризація ППЗТ;
 •  корпоратизація ППЗТ;
 •  розробка основних вимог до створення інституту регулювання ринку;
 •  створення регуляторного органу;
 •  лібералізація ринку транспортних послуг, на фоні якої приватизуються ППЗТ.

Визначено, що загальні риси та особливості приватизації ППЗТ характеризуються наявністю таких етапів: підготовка та формування законодавчої бази (спеціального закону про особливості приватизації залізничного транспорту); передкорпоратизаційна підготовка підприємств шляхом їх реструктуризації;   корпоратизація; розробка прозорого механізму реорганізації та приватизації; пільговий продаж акцій; продаж першого пакета акцій інвестору; лібералізація транспортного ринку країни; стратегічна та структурна переорієнтація ППЗТ відповідно до вимог нових власників з одночасним збереженням профілю; перерозподіл власності та поява нових інвесторів (етапи повторних продажів пакетів акцій); досягнення фінансової стабільності. До особливостей приватизації віднесено час початку приватизації та її тривалість, дотримання послідовності етапів приватизації, джерела надходжень інвестицій, кількість промислових інвесторів, розподіл отриманих від приватизації коштів за напрямами та обсягом (кошти від приватизації повинні залишатися в ППЗТ і направлятися на розвиток бізнесу), стан технологічного розвитку.

Доведено, що процес приватизації цілком залежить від наявності у держави фондового ринку та його складових: складу цінних паперів, кількості, різноманітності, можливостей учасників. Фінансові та не фінансові гаранти, які залучаються до приватизації, можуть функціонувати як усередині фондового ринку країни, так і за його межами. Але саме на гарантів, якими виступають інвестиційні банки або консультанти з приватизації, покладаються найважливіші функції щодо отримання позитивних результатів від емісії цінних паперів та остаточної появи промислового інвестора, що неодмінно перебудовує структуру компанії відповідно до власних інтересів. У кожній країні з урахуванням складових фондового ринку будується власна модель корпоративних відносин. Від неї залежить процес подальшого функціонування підприємства, засобів управління ним. Акціонування та перетворення, завдяки цьому, державного підприємства на корпорацію призводять до формування корпоративних відносин усередині компанії відповідно до існуючої зовнішньої моделі. В дисертації охарактеризовано загальні риси та особливості реалізації цих процесів у країнах Західної та Східної Європи. Аналізуючи вплив демонополізації, закономірності та етапи реформування структур транспортних компаній світу, зроблено загальний висновок про те, що та чи інша форма, якої набули національні оператори, значною мірою відображає модель корпоративних відносин, що є в країні.

Розбіжності у структурах залежать від стратегічних планів та політики ППЗТ на внутрішньому і зовнішньому ринках, можливостей просування у інші сектори нових послуг, обсягів діяльності тощо.

Особливими рисами удосконалення структур ППЗТ визначено: поступове виділення та злиття підприємств, які надають типові послуги, а також злиття ППЗТ, які, крім типових послуг, надають послуги з ремонту техніки, вагонного парку та обслуговують інші дочірні компанії корпорації; поєднання дочірніх компаній у холдінг; наявність варіантів оптимізації кількості регіональних представництв шляхом створення об’єднаних структурних регіональних підрозділів, що обслуговують відокремлену компанію та, за необхідності, дочірні компанії.

У третьому розділі “Економічний механізм структурної перебудови підприємств промислового залізничного транспорту, його важелі та пріоритети”  визначено основні підходи до структурної перебудови, розроблено економічний механізм реструктуризації, обґрунтовані шляхи економічної ефективності діяльності підприємств цієї сфері на основі використання спеціального інструментарію, який забезпечує процес структурної перебудови, запропонована модель нової організаційної структури управління ВАТ ППЗТ.

Еволюція відносин власності, а також змісту і складу організаційного механізму діяльності ППЗТ знаходять своє відображення в ускладненні структури, подальшому її розвитку, розподіленні функцій управління за різними ланками відповідно до обсягів майнових прав. Розглядаючи ППЗТ як з макроекономічної, так і з мікроекономічної точки зору, очевидно, що, з одного боку, головна їх мета - це задоволення потреб споживачів, з іншого - максимізація прибутку шляхом кращого використання ринкових можливостей та власних внутрішніх ресурсів.

Виходячи з поняття ППЗТ як системи, на підставі аналізу основних її аспектів діяльності (виробничого, технічного, організаційного та економічного), доведено, що всі вони перебувають у постійній взаємодії, але схемою реалізації цієї взаємодії є саме структура. Звідси випливає, що структура ППЗТ і його складових як до, так і після перебудови повинна не тільки зберігати, але і підвищувати якісні та кількісні показники кожного виду діяльності.

У дисертації на основі проведених досліджень та отриманих результатів запропоновано нову конкурентоспроможну організаційну структуру, привабливу для інвесторів (рис 1).

ca

d5

c2

b2

c3
1. Тема 5 Стоимостное измерение и инвентаризация 5
2. ЯЩИК ДЛЯ ГВОЗДЕЙ
3. убогих и пьяных они могли резко увеличить эффективность своего хозяйствования
4. тематика розум до порядку приводить ці слова належать великому М
5. Корь коревая краснуха
6. Записка о современном состоянии сельского хозяйства СССР по сравнению его с довоенным положением и положени
7. Выпишите и напишите определения основных понятий гипотезы А
8. ПЛ Капица
9. тема сил не лежащих в одной плоскости Для решения задач статики потребуются понятия проекции силы на ось
10. на тему- ldquo;Реклама и PR
11. у мужчин составляют 7090 мл в покое и 130150 при работе у женщин соответственно 5070 и 90120 Максимальное зна
12. Тема смерти и ее трактовка в романе; проблема фатализма в романе и в творчестве Г.html
13. і. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини Проаналізуйте основні функції філософії стосовно ваш.html
14.  С этой точки зрения большое значение приобретают прогрессивные высокопроизводительные методы обработки
15. Степень творчества
16. тема Известными и владеющими серьезной политической силой в современной Японии являются не более 20 политиче
17. геологическая разведка ~ комплексный метод получения информации об инженерногеологических условиях некот
18. Міжнародна (взаємна) правова допомога
19. 1 Харчування як галузь народного господарства 57 1
20. тематического факультета МГОУ з-о Математика группа 51 9 семестр 20132014 учебного года.html