Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Охорона праці Які закони належать до законодавчої бази з охорони праці Що Ви знаєте про Закон У

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Питання до державного іспиту з предмету

«Охорона праці»

 1.  Які закони належать до законодавчої бази з охорони праці?
 2.  Що Ви знаєте про Закон України «Про охорону праці»? Коли він був прийнятий, яка його структура?
 3.  Про що йдеться в розділі І «Загальні положення» ЗУ «Про охорону праці»?
 4.  Які нормативно-правові акти з питань охорони праці діють в Україні? Що Ви про них знаєте?
 5.  Які зобов’язання сторін щодо охорони праці передбачає трудовий договір?
 6.  Про що йдеться в розділі «Охорона праці» колективного договору (угоди)?
 7.  Які державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП) діють в Україні? Які ще нормативні документи, що діють в Україні, регламентують питання охорони праці? Дайте загальний огляд.
 8.  Як здійснюється фінансування охорони праці і в яких обсягах?
 9.  Кого повинен інформувати роботодавець про стан охорони праці?
 10.   Назвіть основні роботи за списком І та списком ІІ. Як класифікуються роботи на шкідливі та небезпечні виробничі чинники?
 11.  Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про охорону праці?
 12.  Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці?
 13.  Які пільги мають жінки, що працюють, згідно з Кодексом законів про працю?
 14.  Які пільги на виробництві мають працівники, що не досягли 18-річного віку? Які пільги мають працівники, що навчаються?
 15.  Назвіть основні принципи з охорони праці.
 16.  Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством для осіб, які працюють на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці?
 17.  Назвіть основні підстави для притягнення посадових осіб та працівників до відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.
 18.  Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
 19.  Перелічте всі основні гарантії прав громадян на охорону праці які передбачені законодавством.
 20.   Що таке стимулювання охорони праці та порядок його проведення?
 21.  Який орган в Україні здійснює державне управління охороною праці?
 22.  Які організації та установи здійснюють державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці?
 23.  Дайте визначення поняттям: громадський контроль, відомчий контроль, регіональний контроль.
 24.  Які повноваження покладені на державних інспекторів або контролерів органів державного нагляду?
 25.  Що таке ДСТУ з охорони праці?
 26.  Розкрийте питання «Системи стандартів безпеки праці (ССБТ)»
 27.  Дайте правову характеристику діяльності Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 28.  Як розподіляються рівні сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання?
 29.   Роль та значення державних органів пожежної безпеки.
 30.   Дайте правову характеристику діяльності органів які здійснюють діяльність відповідно до ЗУ «Про пожежну безпек», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку».
 31.  Розкрийте суть триступеневого адміністративно-громадського контролю за охороною праці на виробництві.
 32.  Як організовується охорона праці на підприємствах і в організаціях згідно з розділом ІІІ Закону «Про охорону праці»?
 33.  Які існують форми звіту підприємств і організацій з питань охорони праці?
 34.  Як плануються й фінансуються роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях?
 35.  Для чого створюється служба охорони праці?
 36.  Які завдання вирішує служба охорони праці підприємства?
 37.  При якій чисельності працюючих в установах і організаціях створюється служба охорони праці?
 38.  Які функції управління розробляє й втілює служба охорони праці підприємства?
 39.  Які функції виконує служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємства, створених за галузевим принципом?
 40.   Які функції покладено на службу охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади?
 41.  Які види навчаннчя передбачені Типовим положенням про навчання з питань охорони праці?
 42.  Як організовується навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів?
 43.  Що Ви знаєте про вступний інструктаж? Яка його мета, правила проведення та оформлення?
 44.  Первинний та повторний інструктажі на робочому місці. Мета та зміст інструктажу, його оформлення.
 45.  Позаплановий інструктаж. В яких випадках та з ким від проводиться? Зміст інструктажу. Його оформлення.
 46.  Для яких працівників передбачено обов’язкове дублювання функціональних обов’язків? Який термін дублювання? Якими документами оформляється?
 47.  В яких випадках дозволяється звільнити від стажування (дублювання) працівника? Хто вирішує це питання?
 48.  За якою програмою здійснюється стражування (дублювання) працівників? Хто її розробляє й затверджує?
 49.  Яку мету має на увазі стажування та дублювання працівника? Яких знань та навичок він повинен набути?
 50.  Забезпечення та засоби, що сприяють підвищенню ефективності стажування (дублювання).
 51.  Які нещасні випадки вважаються такими, що пов’язані з виробництвом?
 52.  Які нещасні випадки не вважаються пов’язаними з виробництвом?
 53.  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. Які документи при цьому оформляються?
 54.  Який склад комісії з розслідування нещасного випадку та які її обов’язки?
 55.  Хто здійснює контроль за своєчасністю й об’єктивністю розслідування нещасних випадків?
 56.  Як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?
 57.  Який порядок звітності при нещасних випадках?
 58.  Як проводиться розслідування облік професійних захворювань і отруєнь?
 59.  Які основні причини виробничого травматизму і заходи щодо їх запобігання?
 60.  Які методи аналізу травматизму та профзахворювань на виробництві Ви знаєте, і в чому полягає їх суть?
 61.  Назвіть нормативно-правові акти МОП та ЄС у сфері охорони праці працівників, які працюють в умовах неповної зайнятості, надомників, сумісників та сезонних працівників.
 62.  Дайте правову характеристику Конвенції МОП «Про надомну роботу».
 63.  Назвіть основні норми національного законодавства щодо праці працівників, які працюють в умовах неповної зайнятості, надомників, сумісників та сезонних працівників.
 64.  Дайте визначення понять «працівник неповної зайнятості», «порівлюваний працівник повної зайнятості».
 65.  Кому встановлюють скорочений робочий час та неповний робочий час.
 66.  Назвіть перелік робіт які відносять до сезонної роботи.
 67.  Які гарантії мають працівники, що працюють на сезонній роботі?
 68.  Назвіть умови праці неповнолітніх на виробництві.
 69.  Медичний огляд дітей та підлітків  на непромислових роботах.
 70.   Назвіть основні умови охорони праці жінок. Дайте правову характеристику законодавству щодо регулювання праці жінок та молоді.
 71.  Охарактеризуйте вплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці.
 72.  Які основні напрями мінімізації психофізіологічних чинників небезпеки під час праці?
 73.  Значення мотивів у системі охорони праці.
 74.  Як створити психологічний настрій працівника на безпеку праці?
 75.  Як впливає на безпеку праці навчання працівників з охорони праці?
 76.  Яку роль відіграє трудовий колектив у створенні безпечних умов праці?
 77.  Назвіть умови, необхідні для нормальної трудової діяльності працівника.
 78.  Які санітарні норми на величину виробничих приміщень діють в Україні?
 79.  За якими санітарними показниками нормується забрудненість повітря робочої зони виробничого приміщення?
 80.   Які нормативно-правові акти регулюють питання санітарії та гігієни на підприємстві?
 81.  Дайте визначення поняттю “чисте повітря».
 82.  Назвіть причини необхідності контролю стану повітря у виробничих приміщеннях.
 83.  Яке повітря вважається чистим, а яке – забрудненим?
 84.  Що Ви знаєте про шкідливі речовини та їх небезпеку?
 85.  Що таке гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини?
 86.  Як поділяються шкідливі речовини за ступенем дії на організм людини? Які є класи небезпек?
 87.  Як визначається ГДК при одночасному знаходженні в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин односпрямовоної дії?
 88.  В чому полягають особливості газового та парового забруднення повітря?
 89.  Що Ви знаєте про необхідність контролю вмісту шкідливих газів та пари в повітрі робочої зони? Які є методи контролю?
 90.  Шкідливість пилу та особливості пилового забруднення повітря.
 91.  Що Ви знаєте про індивідуальні засоби захисту людини (ЗІЗ)?
 92.  Яке значення відіграє світло для працездатності та здоров’я людини?
 93.  Які Ви знаєте види освітлення?
 94.  Які Ви знаєте світлотехнічні величини?
 95.  Якими приладами вимірюється освітленість?
 96.  Що Ви знаєте про природню освітленість? Назвіть види природного освітлення.
 97.  Як нормується КПО для виробничих приміщень за їх розмірами та організацією освітлення?
 98.  Методика розрахунку природного освітлення.
 99.  Які є види штучного освітлення?
 100.  Які джерела штучного світла застосовуються? Дайте їх порівняльну характеристику.
 101.  Для чого застосовуються світильника? Що Ви знаєте про них?
 102.  Що таке пожежа та пожежна безпека?
 103.  Небезпечні та шкідливі чинники пожеж.
 104.  Які основні причини пожеж в Україні?
 105.  Які основні групи нормативних актів з пожежної безпеки передбачені Державним реєстром НАПБ?
 106.  Ким здійснюється державний нагляд за дотриманням чинного законодавства і нормативів з питань пожежної безпеки?
 107.  Права і обов’язки осіб державного пожежного нагляду.
 108.  Які основні вимоги Закону України «Про пожежну безпеку» щодо навчання працівників, населення України з питань пожежної безпеки?
1. х начале 90х гг криминальные процессы в России стали бурно развиваться
2. Сущность постмодернизма.html
3. Таможенные правоотношения и нормы таможенного права.
4. О безопасности раздел III
5. тема и компетенция специальных органов государства основным направлением деятельности которых является на
6. тематика МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА И ЭКОНОМЕТРИКА методические указания к вып
7. Анализ конкуренции банков на российском рынке ипотечного кредитовани
8. на тему- ldquo;Життя і творчість Адама Міцкевичаrdquo; Міцкевич ~ найбільший поет Польщі
9. Эндо переводится как много B мало C край D во внутрь E волокно Экзо переводится как мн
10. Вологодская область
11. Различные организационные мероприятия проводятся специалистами по связям с общественностью в ходе осущест
12.  В соответствии с законом уголовно наказуемым хулиганством может быть признано только такое грубое нарушен
13. а юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления не несущие от сво
14. АЛЬТ Бизнес быстро и неудержимо перемещается в Интернет
15. Новруз было персидского происхождения и означало новый день
16. Реферат- Теория случайных процессов
17. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Вопрос 1
18. Православие в истории России
19. Лекция 4 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 1
20. каша было равнозначно слову пир