Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Основні риси та якості педагога в сучасній школі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

"Основні риси та якості педагога в сучасній школі"

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра педагогічної майстерності

Реферат

на тему:  «Основні риси та якості педагога в сучасній школі»

Виконав студент 4-го курсу

Факультету іноземних мов

Групи 4-А10

Клочко Іван Миколайович

Ніжин 2005

План

Вступ

Основні риси та якості педагога

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

За словами видатного педагога К.Д.Ушинського вчитель відіграє у навчанні і вихованні вирішальну роль, що його (вчителя) особистість впливає на дитячу свідомість набагато більше, ніж це можна досягнути іншими методами. Тож я спробую визначити в своєму рефераті основні якості особистості вчителя.

         До цієї теми зверталося чимало вчених, педагогів. Всі вони по своєму бачили ці риси, але в цілому їхні погляди мали один характер, ніби доповнювали один одного.

         Школі сьогодення потрібні вчителі-педагоги, вихователі, майстри своєї справи. Та щоб ним бути потрібно розвивати ті якості, про які піде пізніше.

Основні риси та якості педагога в сучасній школі:

Автори Яковець Н.І., Аніщенко О.В. та ін.. виділяють три групи вимог до особистості вчителя.

         Перша група: вимоги як до представника суспільства і виконавця найважливішого соціального замовлення. До речі, такого ж погляду притримується і школа західних країн. Професія вчителя прирівнюється до професії простого робітника. Але на мою думку систематизувати і осягнути роботу і завдання вчителя – неможливо.

         Друга група: в ній центральною вимогою постає педагогічне мислення, яке включає в себе визначення педагогічних проблем, їх вирішення і аналіз конкретних педагогічних ситуацій.

         Третя група: зачіпає професійну підготовленість та загальний розвиток вчителя. 

         Важливими є педагогічні вміння, серед яких я б виділила такі основні, на мій погляд вміння. Це вміння передбачати і розв’язувати педагогічні ситуації і проблеми, розуміти свого співрозмовника, вивчати психологічні особливості дітей, вміння формувати душу вихованця відповідно до вимог суспільства.

         Вчитель має володіти педагогічною інтуїцією, що дуже важливо для того щоб миттєво зорієнтуватися в конкретній ситуації. Серед не менш важливих якостей я б зазначила здатність доступно передавати знання. Для цього необхідний і творчий підхід, і образність мовлення, і переконливість та ін..

         Для успішного здійснення своєї діяльності вчитель має володіти певними здібностями, а саме перцептивно-рефлексивними, проективними, конструктивними, комунікативними, гностичними та організаторськими.

         Перцептивно-рефлексивні здібності ґрунтуються чуттєвому досвіді вчителя.

         Проективні здібності спрямовані на способи впливу на учнів, на їх потребу в розвитку, самоствердженні, на потребу в громадянському та професійному становленні.

         Конструктивні здібності базуються на вмінні вчителя побудувати урок, котрий потребуватиме інтелектуального, емоційного і практичного відгуку учнів.

         Комунікативні здібності полягають у здатності встановлювати контакт з учнями, на завоюванні авторитету і довіри в них.

         Організаторські здібності полягають у здатності організувати навчально-виховну діяльність учнів.

         Необхідно сказати і про інші якості особистості, що включають у себе високий рівень психолого-педагогічної підготовленості, здатність оптимально розв’язувати педагогічні завдання.

         Для педагога важливо знати предмет діяльності, бути вимогливим та щирим у стосунках, постійно прагнути до самоосвіти, виробляти в собі спостережливість, гуманність, науковість, творчий підхід до викладання і вирішення ситуацій, вміти користуватися голосом, жестами, мімікою.

         Суттєво зауважити педагогічний етикет, котрий представляє собою сукупність правил і моделей моральної поведінки педагога в типових ситуаціях та обставинах педагогічної діяльності. Це є ставлення педагога до власної праці, до учня, до учнівського, учительського та батьківського колективу, до себе, до держави.

         Також слід зазначити і глибоке знання психології дітей, індивідуальний підхід у навчанні та вихованні, що являє собою педагогічний такт.

         Амонашвіллі так характеризує основні якості і риси особистості. Це мудра людина, чуйна, доброзичлива, принципова. Її творчість може збагатити педагогічну науку новими висновками, дати початок новим ідеям і підходам.

         Підласий виділяє людяність, терпеливість, справедливість, обов’язковість, об’єктивність, щедрість, доброта, моральність, оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні, самокритичність, скромність, достойність, патріотизм, релігійність, принциповість, чуйність, емоційна культура, доброзичливість.

         С.У.Гончаренко визначав основні риси особистості: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, оригінальність.

         Ягупов вирізняє такі якості особистості як педагогічні здібності, комунікативність, педагогічна спрямованість, педагогічна творчість, творче мислення.

Висновок

         Сучасна школа ставить перед особистістю педагога ряд вимог. Перелік якостей та рис особистості можна продовжувати довго, і всі вони мають неабияку важливість. Вміння педагога полягає в тому, щоб навчитися виділяти для себе найважливіші, прагнути виробити в їх собі.

Список використаної літератури

1.   Азаров Ю.П. Искусство воспитывать.- м., 1985;

2.   Подласый И.П. Педагогика.- М., 1999;

3.   Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика.- М., 1998;

4.   Сухомлинський В.О. Сто порад учителю. Вибр. твори: У 5-ти т.- т.2;

5.   Фіцула М.М. Педагогіка.- Київ.- 2000.
1. На тему- Антиинфляционная политика государства.
2. Я другой Не Лермонтов и не Толстой Не Пушкин я не Одоевский Не Карамзин не Достоевский Не Гоголь и н
3. это всего лишь пока нежизнеспособный обрубок разваленного СССР
4. подсказало народной медицине правомерность лечения сборами лекарственных растений а не только отдельным
5. тема. ВЭлектрическая индукция
6. Тема- My I sk You Question Цели урока- Практические- учащиеся должны научиться использовать ранее пройденный ле
7. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства
8. по теме- Современные представления о системе гемостаза Кафедра лабораторной диагностики с курсо
9. отражающее дух нового времени
10. Основні функції системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності
11.  Общие аспекты организации медицинского страхования [3] Глава 2
12. и максимальным наполнением
13. Экзаменационные билеты по ценообразованию за весенний семестр 2001 года
14. Стороны в гражданском процессе
15. Научно-техническая революция- прогресс или трагедия
16. В книге Форма искусства и йога
17. Війни Хмельницького
18. Тема 2.8. Следящий электропривод Следящим называется электропривод который обеспечивает воспроизводит с.html
19. Война и мир Что привлекает меня в характерах Андрея Болконского и Пьера Безухова Почему они кажутся таким
20. практики полагают что рутинная работа начальника цеха не намного отличается от работы тех кем он руководит