Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора з навчальної роботи Н

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з  навчальної роботи   

_____ Н.Т.Кривішин

«__»_______ 20__р.

ЗАВДАННЯ

на ІНДИВІДУАЛЬНУ РОЗРАХУНКОВУ РОБОТУ

з дисципліни « Економіка та планування виробництва»

для студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп”ютерних систем і мереж»

Напрям підготовки 6. 050102 «Комп”ютерна інженерія»

Розглянуто і затверджено на засіданні

циклової комісії економіки та туризму

Протокол  №__ від «__»______2012р.

Голова комісії__________ Бойко Н.М.

Львів – 2012

Мета розрахункової роботи

Виконання індивідуальної розрахункової роботи є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета роботи : закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Загальні вимоги до розрахункової роботи

 У розрахунковій роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів.

Розрахункова робота складається з двох частин: текстової ( теоретичної ) та розрахункової.

У першій частині  розрахункової роботи розкриваються теоретичні питання теми згідно варіанту. Зміст питання має відповідати плану і відображати суть теми, що розглядається.

Структура теоретичного питання:

 •  план,
 •  вступ,
 •  основна частина,
 •  висновки,
 •  список використаної літератури.

Загальний обсяг теоретичного питання 10-20 сторінок. Кожне питання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки із своїм заголовком. Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Робота має бути написана чітко, розбірливо, грамотно і охайно.

Роботу друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервала, використовуючи шрифти текстового редактора Word 14.

 

Текст розрахункової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм..

Друга частина розрахункової роботи передбачає розрахунок основних показників фінансово-економічної діяльності підприємств. Подавати розрахунок потрібно вказуючи тему, формули та обґрунтування розв’язку конкретних показників.

Розрахунки проводити безпосередньо в тексті роботи там, де про них  іде мова. Формулам присвоюються порядкові номери , які проставляються з правої сторони аркуша на рівні формули в круглих дужках арабськими цифрами. Нумерація формул наскрізна.

Частина 1. Теоретичні питання:

 1.  Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.
 2.  Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності.
 3.  Конкурсно - контрактна система найму працівників фірми.
 4.  Міжнародна підприємницька діяльність в сфері інформаційного бізнесу.
 5.  Система управління персоналом підприємства.
 6.  Нормування оборотних коштів підприємства.
 7.  Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій.
 8.  Формування і регулювання фінансових інвестицій ( цінних паперів).
 9.  Загальні і пріоритетні напрями технічних інновацій.
 10.  Основні тенденції організаційного прогресу на сучасному етапі розвитку підприємства.
 11.  Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.
 12.  Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства.
 13.  Методи оцінювання і добору працівників для підприємств чи інших суб’єктів господарювання.
 14.  Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств.
 15.  Планування розвитку діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.
 16.  Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції (послуг).
 17.  Організаційно-економічний механізм сертифікації продукції ( послуг).
 18.  Продуктивність праці персоналу підприємства: вимірювання, чинники і резерви підвищення.
 19.  Механізм державного регулювання оплати праці та соціально-економічного захисту.
 20.  Стратегія та шляхи зниження поточних витрат.
 21.  Форми та ефективність підготовки , перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
 22.  Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.
 23.  Сучасні вимоги держави та фірм до ділових якостей персоналу різних категорій працівників.
 24.  Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.
 25.  Маркетингова діяльність підприємства.

Частина 2. Практичне завдання.

Розрахунок основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства.

ХІД РОБОТИ:

 1.  Вказати вихідні дані ( згідно варіанту таблиці ).
 2.  Вказати тему , формули та обґрунтувати розв’язок конкретних показників.

Тема 1.  «Персонал підприємства»

 •  Середньорічна чисельність персоналу,
 •  Показники динаміки чисельності персоналу:
  •  коефіцієнт загального обороту,
  •  коефіцієнт прийому,
  •  коефіцієнт звільнення,
  •  коефіцієнт плинності,
  •  коефіцієнт поновлення.

Тема 2. « Основні засоби (фонди ) підприємства»

 •  Середньорічна вартість основних фондів,
 •  Показники руху основних фондів ( оновлення, вибуття ),
 •  Показники ефективності використання основних фондів:
  •  фондовіддача,
  •  фондомісткість,
  •  фондоозброєність.

Тема 3. «Оборотні засоби підприємства»

 •  Коефіцієнт оборотності,
 •  Тривалість  ( швидкість ) обороту.

Критерії оцінювання

виконання розрахункової роботи

Теоретичне питання – до 10 балів

Практичне завдання – до 25 балів

Виконання індивідуальноі розрахункової роботи

В т.ч.:

 •   розрахункова робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі , без помилок і зарахована,

 

 •  розрахункова робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, зарахована, але є окремі помилки,

 •  розрахункова робота виконана у неповному обсязі, або (та) з порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних помилок , і зарахована при  умові її доопрацювання,

 •  студент не приступив до виконання розрахункової роботи,

або його записи не відповідають вимогам щодо змісту виконання розрахункової роботи.

Від 0 до 35 балів

Від 32 до 35 балів

Від 26 до 30 балів

Від 20 до 25 балів

Менше 19 балів

Оцінка

5

4

3

2


Ва

рі

ан

ту

Персонал підприємства (чол..)

Рух основних фондів ( тис. грн.. )

Річний обсяг наданих послуг

(тис. грн..)

Середньо

річний залишок оборотних коштів

(тис. грн..)

Чисеь-

ність

на поча

ток

року

Прибуло

Вибуло

На початок року

Введено

Виведено

Разом

у т.ч. за власним

бажаннм

Дата

( місяць)

Сума

Дата

( місяць)

Сума

1

720

30

40

16

1700

2

32

9

34

8000

3500

2

560

10

13

10

1400

6

40

7

28

9500

2600

3

500

28

31

21

1100

5

20

2

22

7000

3500

4

540

80

120

100

1300

4

39

6

37

6700

1200

5

580

47

54

32

1200

8

35

4

45

9300

2600

6

450

10

23

17

1900

7

40

8

33

10500

2700

7

510

87

110

90

1210

3

15

7

26

7900

1500

8

460

12

63

52

900

9

16

2

23

8200

2500

9

600

100

200

49

1250

5

25

7

21

11800

3800

10

550

50

61

35

1800

9

70

3

24

13600

2200

11

400

9

27

14

1000

3

20

9

32

9000

2000

12

300

20

21

11

700

5

10

4

18

12500

1500

13

520

18

42

33

1450

8

25

7

31

15200

3000

14

490

34

58

24

1300

6

22

5

25

6800

2400

15

380

8

24

20

1150

4

30

2

32

10600

1600

16

560

11

19

9

1350

7

23

9

29

8300

2900

17

420

2

16

14

950

3

18

8

17

8800

1450

18

380

8

13

6

1050

8

20

6

25

13100

2300

19

390

26

30

15

1200

5

25

4

26

16400

2550

20

370

17

25

18

1100

9

30

5

22

12300

1500

21

550

45

68

46

1400

4

25

8

28

14400

3100

22

460

17

38

34

1200

7

24

6

21

13700

2700

23

310

3

7

3

700

2

15

5

14

8200

2100

24

540

15

20

18

1500

3

40

9

30

9900

2900

25

570

29

34

12

1230

8

20

3

25

7100

3300

26

335

35

43

37

850

5

16

4

17

9600

1750

27

250

9

15

8

550

9

10

7

11

12000

1800

28

270

14

19

17

750

6

20

3

15

9500

1450

29

285

62

72

61

625

5

10

2

12

8050

1650

30

230

18

26

24

600

8

14

5

18

11850

1350


Список рекомендованої літератури.

 1.  Економіка та організація виробництва: Підручник /.За ред. В.Г.Герасимчука, А.Є.Розенплентера. -К.: Знання, 2007.-678с.
 2.  Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч.пос. -К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ», -2000, 2001, - 298с.
 3.  Сідун В.А., Пономарьова Ю.В.Економіка підприємства: Навч.пос.-К.: Центр навчальної літератури, 2003.-436с.
 4.  Кулішов В.В.Економіка підприємства: теорія і практика: Навч.пос.-2-ге видання, перероблене і доповнене. Львів: «магнолія плюс», 2006.-208с.

5. Економіка підприємств: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.  – Вид. 2 – ге, перероб. Та доп. К.: КНЕУ,2000. – 528с.: іл..

6. Економіка підприємств: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. Посібник / За ред.. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 1999. – 328с.

7. Покропивний С. Ф., Колот В.М. Підприємництво:  стратегія, організація , ефективність:  Навч. посібник.  – К.:КНЕУ, 1998. -  352с.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни « Економіка та планування виробництва»

Спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп”ютерних систем і мереж»

Напрям підготовки 6. 050102 «Комп”ютерна інженерія»

Варіант № ______

Виконав студент групи ___________

_____________________________

Перевірила викладач Петришин Г.І.

Оцінка ________________________

«____» _____________ 2012  р.

Львів – 2012

Зразок оформлення змісту

Додаток 2

ЗМІСТ

Теоретична частина.

Тема : ___________________________

Вступ

Основна частина

Висновки

Список використаної літератури

Практична частина.

Вихідні дані.

Тема 1.  «Персонал підприємства»

 •  Середньорічна чисельність персоналу,
 •  Показники динаміки чисельності персоналу:
  •  коефіцієнт загального обороту,
  •  коефіцієнт прийому,
  •  коефіцієнт звільнення,
  •  коефіцієнт плинності,
  •  коефіцієнт поновлення.

Тема 2. « Основні засоби (фонди ) підприємства»

 •  Середньорічна вартість основних фондів,
 •  Показники руху основних фондів ( оновлення, вибуття ),
 •  Показники ефективності використання основних фондів:
  •  фондовіддача,
  •  фондомісткість,
  •  фондоозброєність.

Тема 3. «Оборотні засоби підприємства»

 •  Коефіцієнт оборотності,
 •  Тривалість  ( швидкість ) обороту.
1. Здоровье ДЕВУШКИ Дата и место проведения- 16172425 сентября 2013 года стадион Локомотив К
2. Реферат- Особенности Петербургской кухни
3. Наш современник Леонардо
4. 2К. Электровозы приписаны к основному депо А где производятся все виды деповского ремонта.1
5. Тема 3 Інструменти грошовокредитної політики НБУ У процесі здійснення грошовокредитної політики НБУ ви
6. Контрольная
7. План. Теория познания в немецкой классической философии Кант Гегель
8. тема национальных счетов
9. Формирование игровой деятельности дошкольника как психолого-педагогическая проблема
10. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
11.  В биологии эволюция это изменение наследственных признаков популяции организмов в течение нескольких п
12. Регуляция биосинтеза белков на этапе трансляции
13. Тема заняття- Використання абсолютних відносних та середніх величин прийомів зведення та групування в еко
14. Тема бессмертия и воскресения души в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
15. ВВЕДЕНИЕ [3] КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ [4] СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ [5] ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ [5
16. предмет Выработка методологии направлена на упорядочение получения и обработки информации об объектах к
17. наиболее выступающая вперёд в медиальносагиттальном сечении точка на носовом отростке лобной кости где ло
18. Все предприятия общепита кафе рестораны бары столовые и т
19. Сыктывкарский государственный университет Факультет управления Кафедра менеджмента и маркетинга.
20. Шрифт] и включает такие характеристики- шрифт ril Times Courier; начертание Обычный Курсив Полужирный По