Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Економікоправовий технікум при МАУП Циклова комісія Організація виробництва та туристичне обслугов

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Приватний вищий навчальний заклад

«Економіко-правовий технікум при МАУП»

Циклова комісія « Організація виробництва та туристичне обслуговування»

Затверджую:

Перший заступник директора

       Завідувач відділу

з організації навчально-методичної та ліцензійної діяльності:

організації навчально-методичної, ліцензійної та профорієнтаційної роботи:

         ____________ С.І. Чєрней

“___”__________201_ р.

        ____________  Л.І. Желтова

       “___”__________201_ р.

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Напрям підготовки    0306       Менеджмент і адміністрування

(шифр і назва напряму підготовки)

          

           Спеціальність       5. 03060101 Організація виробництва 

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація                        Організація виробництва 

                      (назва спеціалізації)

Інститут, факультет, відділення « Організація виробництва

та туристичне   обслуговування»

(назва інституту, факультету, відділення)

2013 – 2014 навчальний рік


    

Програма  виробничої практики  для студентів   за напрямом підготовки «Менеджмент і адміністрування», спеціальністю « Організація виробництва»

Розробник: викладач Рибальченко Г. І._______

                                   (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Програму схвалено на засіданні циклової комісії «Організація виробництва та туристичне обслуговування »

Протокол від “    ”                 2013 року №

Голова циклової  комісії                                                                           _________________(_Рибальченко Г.І.)

 (підпис)                    (прізвище та ініціали)         

__________, 20__ рік

__________, 20__  рік

              

ЗМІСТ

 1.  Організація та проведення виробничої практики………………………3
 2.  Навчально-тематичний план проведення виробничої практики………7
 3.  Методичні  рекомендації ……………………………………………...8           
 4.  Критерії оцінювання знань, умінь та навичок……………..…………..11
 5.  Список рекомендованих джерел………………….…………………….12

Додатки……………………………………………  ………………………….13


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів напряму "Організація виробництва" є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Практика проводиться на підприємствах, установах, організаціях, фірмах різних форм власності. Направлення студентів на практику відбувається згідно із угодами, укладеними технікумом з підприємством.

Студент-практикант зобов'язаний прибути на базу практики у встановлений термін, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, добросовісно виконувати вказівки керівника практики, систематично робити записи у щоденник про характер виконаної ним роботи, разом з керівником практики від виробництва скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період, зібрати й опрацювати матеріали для написання звіту практики. План проходження практики кожний студент може розробляти індивідуально, виходячи з конкретних умов підприємства.

По закінченню практики на виробництві керівник оформлює відгук про роботу студента (вказує ступінь виконання студентом програми практики, ставлення до роботи, оволодіння практичними навичками).

Методичне керівництво здійснює керівник практики від технікуму, проводячи консультації в технікумі.

По закінченню виробничої практики студент здає керівнику в технікумі щоденник практики і звіт.

Перед направленням на практику студенти повинні ознайомитися з програмою практики, орієнтовним планом, формою і порядком ведення щоденника практики.

Упродовж  практики на студента поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку і охорони праці, що діють на підприємстві. Керівництво практикою студентів призначається наказом по підприємству.

Знайомство з підприємством починається з правил внутрішнього розпорядку й техніки безпеки.

Основні завдання проходження виробничої практики:

 •  закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисциплін напряму "Організація виробництва";
 •   набути навичок практичного застосування теоретичних знань для розв'язання завдань з організації виробництва;
 •  ознайомитись із структурою підприємства
 •  брати участь у виконанні конкретної  роботи в економічних службах підприємства;
 •  підготувати та захистити звіт;
 •  підготовка до комплексного державного іспиту.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання студенти отримують у керівників практики від навчального закладу відповідно до бази виробничої практики. Індивідуальний план-графік  складається керівником практики на основі типової програми практики з урахуванням специфіки підприємства (організації, установи), де відбувається практика.

Обов`язки студента-практиканта:

 •  до початку практики одержати всю необхідну документацію та консультації щодо    її оформлення;
 •  своєчасно прибути на базу практики;
 •  дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, виконувати вказівки керівника практики;
 •  систематично вести щоденник практики та один раз на тиждень подавати його на перевірку керівникам практики;
 •  зібрати та опрацювати матеріали для написання звіту практики;
 •  брати участь у виконанні конкретної  роботи в економічних службах підприємства;
 •  своєчасно подати звітну документацію та захистити звіт практики.

Обов`язки керівника практики від навчального закладу:

 •  забезпечує студентів програмою практики;
  •  проводить інструктаж щодо порядку проходження виробничої практики;
  •  контролює проходження практики;
  •  один раз на тиждень проводить консультацію, контролює роботу по написанню звіта
  •  перевіряє звіти та щоденники студентів та рекомендує їх до захисту.

Обов`язки керівника практики від бази практики:

 •  проводить інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки;
 •  організовує практику відповідно до програми практики;
 •  після закінчення практики складає письмовий відгук про виконану студентами роботу ;
 •  перевіряє і затверджує звіти та щоденники студентів.

Вимоги  до оформлення звіту про виробничу практику

Основним документом, де фіксується процес проходження студентом практики, є щоденник проходження практики. За результатами проходження практики студент складає звіт про виконання програми практики обсягом  30-35 сторінок з конкретним описом виконаної роботи.    Звіт повинен містити відомості про виконання всіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції, список використаних джерел та документальну частину - додатки. Текст звіту ілюструється відповідними розрахунками, таблицями, схемами, рисунками тощо.

Звіт про виконання програми практики повинен містити:

 •  вступ, де зазначаються мета та завдання практики;
 •  стислий аналіз матеріалів, зібраних згідно з програмою практики та завданням керівника   практики від технікуму;
 •  висновки про проходження практики з пропозиціями щодо вдосконалення методів та   організації виробництва або шляхів вирішення існуючих проблем управління підпрємством;
 •  список використаних джерел;
 •  додатки (звітність підприємства та документи, з якими працював студент).

Звіт оформлюють на аркушах паперу формату А4, скріплюють і подають керівникам практики для перевірки і написання відгуку.

Звіт повинен бути оформлений відповідно всім вимогам до оформлення курсових робіт.

Керівники практики від підприємства та від технікуму пишуть у щоденнику проходження практики відгуки, де зазначають ступінь виконання студентом програми практики, набуття необхідних умінь, якість виконання практичних завдань і оформлення звіту про практику.

Звіт про практику і заповнений щоденник студенти подають керівнику практики від технікуму не пізніше як через 1 день після завершення практики.

По закінченню виробничої практики звіт захищається на засіданні циклової комісії згідно з графіком.

У ході захисту студент повинен вільно викладати матеріал, переконливо відповідати на поставлені питання.

На підставі результатів захисту комісія дає оцінку, яка проставляється в екзаменаційну відомість.

На титульній сторінці звіту про практику ставиться підпис голови комісії про захист.

Студенти, які не виконали програму практики та отримали незадовільну оцінку з практики відраховуються з технікуму.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
.

№ з/п

Вид роботи за програмою практики

Тривалість

години

практична робота

самостійна робота

дні

1

Організація охорони праці

4

4

2

Вивчення характеристик підприємства

24

14

10

3

3

Ознайомлення з бізнес-планом підприємства

40

30

10

4

4

Вивчення виробництва та виробничих систем

50

30

20

4

5

Дослідження системи менеджменту підприємства

45

30

15

4

6

Аналіз фінансової діяльності підприємства

45

30

15

4

7

Вивчення та аналіз організації маркетингової діяльності на підприємстві

40

30

10

4

8

Оформлення звіту

22

12

10

2

Разом

270

180

90

25


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1.  Організація охорони праці на підприємстві

Знайомство з підприємством починається з правил внутрішнього розпорядку й техніки безпеки.

Розділ повинен містити таку інформацію:

- Організація охорони праці на підприємстві, в організації, установі, проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників та інструктажів ( вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового);

- умови праці й характеристика шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях підприємстві ( організації, установи);

- аналіз виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності на підприємстві за останній рік;

- пожежна безпека на підприємстві ( установі, організації) Інструктаж з техніки безпеки проводить керівник практики безпосередньо на робочому місці.

2.Вивчення характеристик підприємства

Вид підприємства за формою власності. Основна характеристика діяльності. Характеристика продукції (послуг). Стан продукції (послуг) на ринку. Конкурентні переваги продукції на ринку.

3. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства

Характеристика структури бізнес-плану підприємства, його окремих розділів. Аналіз обґрунтування напрямків діяльності та планових показників.

4.Вивчення виробництва та виробничих систем

Цілі та завдання виробництва. Зовнішнє середовище виробничої системи. Характеристика елементів виробничої системи. Аналіз системи обслуговування виробництва.

5.Дослідження системи менеджменту підприємства

Характеристика організаційної структури управління підприємством. Дослідження системи планування, мотивації та контролю на підприємстві.

6.Аналіз фінансової діяльності підприємства

Зміст фінансової роботи на підприємстві. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства. Ознайомитись із формами фінансових планів, що складаються на підприємстві.

7.Вивчення та аналіз організації маркетингової діяльності на підприємстві

Стрктура служби маркетингу. Характеристика  ринку збуту і споживачів продукції. Методи дослідження ринку. Канали і форми збуту продукції.

8. Оформлення і здача звіту

Звіт про практику і заповнений щоденник студенти подають керівнику практики від технікуму на захист після завершення практики.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Процес оцінювання знань студентів передбачає:

 •  перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку;
 •  захист звіту студентом перед комісією.

В ході захисту оцінюються:

 •  повнота виконання програми практики та індивідуального завдання;
  •  відповіді студента на поставлені запитання.

Відповідно до модульно-рейтингової системи оцінювання - максимальна кількість балів 100. Критерії оцінювання наведені в додатку 2. Оцінка виставляється в екзаменаційну відомість та залікову книжку.

Таблиця оцінювання результатів проходження виробничої практики за модульно-рейтинговою системою

Вид роботи за програмою практики.

Максимальна кількість балів

Виконання програми практики

50

Ведення щоденника практики

10

Оцінка роботи студента керівником від підприємства

10

Оформлення звіту про проходження практики

10

Захист звіту виробничої практики

20

Всього:

100

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці ( Реєстр ДНАОП), видання офіційне, - К, 1995
 2.  ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы
 3.  ГОСТ 12.1.003-83; СН 3223-85 Рівень шуму на робочих місцях
 4.  ГОСТ 12.2.032-78; Вимоги до обладнання робочого місця користувача
 5.  (ДСТ 27954-88)Вимоги до відео моніторів ПК
 6.  ГОСТ 12.1.019- 79. Электробезопасность. Общие требования.
 7.  ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность
 8.  СНиП 2-4-79. Естественное и искуственное освещение
 9.  Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг.  Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 328с.
 10.  Гандзюк М. П. Основи охорони праці –К.,2004
 11.  Ф.Ф. Бутинець. Моя професія – бухгалтер,  фінансист. Навч. посібник.              Житомир. ЖДТУ, 2005 – 156 с.
 12.  ВасильковВ.Г. Органiзацiя виробництва: Навч. посiбник.   К.: КНЕУ, 2003
 13.  Зуб І.В., Стичинський Б.С., Грицяк І.А. Трудове право. – К., 2001.
 14.  Карпенко Д.О. Правове регулювання переміщення працівників. – К., - 2000.
 15.  Карпенко Д.О. Трудове право України (Основні положення) . К. - 2002.
 16.  Прокопенко В.І. Трудове право. Курс лекцій. – К., 2003.
 17.  Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. Закон і практика. – К., 2003.
 18.  Хуторян Н.М., Бабаскін А.Ю., Дріжчана С.В., Стадник М.П. проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі //Правова держава. Вип. 8. – К.- 2002.
 19.  Гріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту": Підручнкк / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. —Львів: БаК, 2001..
 20.  Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник.  -  К.: Академвидав, 2003.
 21.  Сладкевич В.  П.,  Чернявський А. Д. Современный менеджмент  (в схемах)'   Опорный конспект   лекций --   К ., МАУП, 2003.
 22.  Осовська Г. В., Основи менеджменту: Навч. Посібник. – К.,”Кондор”, 2003
 23.   Осовська Г. В.,Копитова І. В., Основи менеджменту. Практикум: Навч. Посібник-К.: „ Кондор”, 2005
 24.  Гнатенко Н.В., Озима В.В. та інші Комерційна діяльність підпиємств. Навч. посібник. К.: НМЦ – 2002 р.
 25.  Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підр. Вид. 2-е – К.: КНЕУ, 2000
 26.  Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. Пособие – К.:МАУП, 2001  
 27.  Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000.
 28.  Економіка підприємства: Посібник / за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль: Економ. думка, 2000.
 29.  Економіка підприємства: Підручник/ Під ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.
 30.  Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. – К. : МАУП, 2000.
 31.  Організація виробництва: Навч.посіб./ В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова.-К.:Лібра,2003
 32.  Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник.-Львів: “Магнолія плюс”,2004
 33.  Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003.
 34.  Мякота В.І. Собівартість продукції: від випуску до реалізації. Харків. Фактор.2002.
 35.  Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю. Маркетинг:  Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с.
 36.  Примак Т.О. Маркетинг – К.: МАУП  - 2004. – 228 с.
 37.  Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг:  Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 326 с.

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

ЗВІТ

Про виконання програми виробничої практики

                                                                                        

Студента _________________________________________________________

                                                                             (прізвище, імя, по батькові)

Група____________________________________________________________

Спеціальність_____________________________________________________                                

База практики_____________________________________________________

                                                                                               (повна назва)

Форма навчання ___________________________________________________

Керівник практики                                      Керівник практики

від бази практики                                        від технікуму

_________________                                     _________________

            (ПІБ, посада)                                                                                   (ПІБ, посада)

                                                                                                         

                                                                        Звіт захищено

                                                                   «___»_____________20 ___р.

                                                                                   

_____________________     

                                           (ПІБ, посада, підпис)
1. е годы художественных тенденций для которых характерно выраженное в полемической форме противопоставлени
2. Психологопедагогическое сотрудничество как фактор повышения качества образования
3. НАРОДНЫЙ СТРАЖ 1
4. Контрольная работа - Психология делового общения и этикет
5. тематизированные трактаты по психологии
6. а среда организации
7. ФИЛОСОФИЯ подборка 1 7.
8. а В то же время идеологическая направленность ВП стремление поддержать все революционные и освободит
9. тема має розв~язати три головні економічні питаннящоякдля кого і залежно від того в який спосіб суспільс
10. Лекциялар курсы Редакциясын бас~ар~ан тарих ~ылымдарыны~ докторы профессор ~.html
11. Test plnned economy there is some free enterprise
12. 1. Психология познавательных процессов Цель- анализ чувственной ступени познания; изучение особенностей
13. Статья- Красная площадь
14. Проект управления как объект познания
15. Первый этап Федеративных отношений 2
16. Лекция 2 Внешняя политика Советского государства накануне войны Внешнеполитическая деятельность стра
17. Основные темы, персонажи и образы мифологии
18. Бетононасосы Putzmeister стопроцентная надежность Модель Putzmeister M284 рассчитана на небольшие и среднемасштабн
19. Тема- Західноєвропейська філософія Нового часу
20.  Роль прокурора в гражданском процессе