Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Дипломна робота це навчальнонаукове дослідження студента яке виконується на завершальному етапі навчання

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


67.51я73 341.01(075.8)

П 13

ББК УДК

П13 Положення про кваліфікаційні роботи. - О.: Фенікс, 2009. - 39 с.

© Міжнародний гуманітарний університет, 2009


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

До кваліфікаційних робіт Одеської національної юридичної академії належать дипломні та магістерські роботи.

Дипломна робота - це навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента в ОНЮА для отримання кваліфікації спеціаліста. Підготовка і написання дипломної роботи передбачають: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних завдань, пов'язаних з питаннями наукового тлумачення правових норм, правозастосування та практичною діяльністю.

Теоретичний та практичний рівень дипломної роботи повинен свідчити про вміння студента самостійно вивчати, аналізувати та узагальнювати навчальний, статистичний, нормативний та практичний матеріал. Тобто, результатом виконання роботи є самостійна праця автора з глибокого вивчення та аналізу законодавства, методичних та літературних джерел за темою, з теоретичного обґрунтування основних положень розглянутої проблеми та вміння вирішувати проблеми, які виникають у практиці.

Для цього в процесі виконання дипломної роботи студент повинен використати усі види матеріалів: навчальних, науково-теоретичних, інформаційно-практичних, нормативних та статистичних видань (підручники, навчальні посібники, періодичні видання, відповідну нормативно-правову базу, матеріали виробничої практики, статистичні дані), з посиланням у тексті на використані ним джерела. Зібраний матеріал оформлюється у дипломній роботі відповідно до наведених вимог.

Дипломна робота повинна включати:

 •  обґрунтування актуальності теми роботи і виділення значення розглянутих питань для практичної діяльності правознавця;
 •  історичний огляд і характеристику сучасного стану вирішення поставлених питань в теорії і практиці;
 •  чітке визначення мети, поставлених в роботі завдань;

З


 •  положення роботи, що ґрунтується на знаннях чинного законодавства, інших нормативних актів, наукової та навчальної літератури, матеріалах практики, а також особистому досвіді, отриманому в період виробничої практики;
 •  обґрунтовані згідно поставленим завданням висновки, сформульовані рекомендації практичного характеру, що базуються на аналізі викладених в роботі положень;
 •  посилання на використану літературу, законодавство й інші матеріали;
 •  список літератури, який оформлюється згідно чинними стандартів та рекомендацій;

Обсяг дипломної роботи повинен бути 70-80 сторінок тексту, набраного на комп'ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список використаної літератури з посиланнями повинен складатися, як мінімум, з 50-70 першоджерел.

Магістерська робота - це науково-дослідницька робота, яка готується студентом у вищому навчальному закладі з метою отримання вищого освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Основне завдання автора - продемонструвати свою наукову кваліфікацію, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання теоретичного і практичного характеру. Крім того, в роботі повинні бути сформульовані конкретні висновки та пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, з іншого - самостійним науковим дослідженням студента в обраній галузі правознавства, у виконанні якого можуть бути зацікавлені установи, організації або підприємства. При цьому студент упорядковує накопичені наукові факти, аналізує існуючі теоретичні положення, висловлює власну думку щодо іх наукової цінності або практичної значимості, своє критичне ставлення до існуючих думок і пропозицій у літературі.

Зміст роботи повинен мати вигляд, який дозволяє визначити, наскільки повно відображені положення, що містяться у ній, висновки і рекомендації, їх новизну та значення. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинні свідчити про наявність у її автора початкових навичок науково-дослідницької роботи в окремій галузі правознавства.

Магістерська робота має таку форму викладу матеріалу, яка характеризується більш високим рівнем абстрагування, засобів логічного мислення, правового та наукового обґрунтування. У роботі не просто описуються наукові факти, але проводиться їх всебічний аналіз, розглядаються та виявляються наявні альтернативи їх розвитку.

Магістерська робота доводить можливість, у разі позитивного результату захисту роботи, стверджувати про наявність у магістранта здібностей до науково-дослідницької та науково-практичної роботи, тоді як позитивно захищена дипломна робота дозволяє лише констатувати та оцінити рівень отриманих за період навчання знань та вміння їх застосування у вирішенні питань практичного характеру.

Магістерська робота повинна містити:

 •  обґрунтування актуальності теми, що обумовлюється її теоретичним і практичним значенням;
 •  характеристику минулого і сучасного досвіду та спосіб розв'язання поставлених проблем теоретичного і практичного характеру;
 •  чітке визначення мети, завдань, об'єкту, предмету і методів дослідження;
 •  нормативне, теоретичне і логічне обґрунтування висловлених висновків, пропозицій по напрямах, методах і засобах вирішення поставлених завдань.
 •  положення, які ґрунтуються на критичному аналізі чинного законодавства та певних правових актах, що веде до виявлення відповідних недоліків, колізій, неточностей, які існують на сучасному етапі розвитку правознавства;
 •  матеріал, який базується на вивченні монографічної та іншої наукової літератури, та критичному аналізі висловлених в них думок авторів, на аналізі та узагальненні (у відповідних випадках) правозастосувальної практики.

Магістерська робота, її структура, зміст, оформлення посилань і цитувань, список використаних джерел і додатків повинні відповідати вимогами, що ставляться до робот такого рівня.

Обсяг магістерської роботи повинен становити 90-100 сторінок тексту, набраного на комп'ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список використаної літератури з посиланнями у магістерській роботі повинен складатися з 80-100 першоджерел.

До написання кваліфікаційних робіт допускаються лише ті студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику. Кваліфікаційна робота виконується
українською або російською мовами (за бажанням студента
- іноземною мовою).

Тематика дипломних та магістерських робіт розробляється кафедрами, що випускають дипломні та магістерські роботи. Робота повинна бути актуальною і відповідати вимогам державного стандарту та перспективам розвитку законодавства. Студенту надається право вибрати тему кваліфікаційної роботи з числа визначених кафедрами ОНЮА, на яких будуть випускатися дипломні та магістерські роботи, або запропонувати свою - ініціативну - тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Керівництво дипломними роботами може здійснюватися досвідченими викладачами, що працюють в навчальному закладі не менш 3-х років, а магістерськими роботами - викладачами, що мають науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук чи працюють на посаді доцента. Організація і контроль за процесом підготовки цих робіт покладається на завідуючих кафедрами та керівників дипломних (магістерських) робіт, відповідальність за організацію та проведення захисту кваліфікаційних робіт покладається на деканів факультетів та ДЕК.

Тематика кваліфікаційних робіт щорічно оновлюється і корегується з урахуванням новацій у законодавстві, юридичній практиці, науково-дослідницькій роботі, побажань організацій і установ - замовників випускників, а також рекомендацій Державних екзаменаційних комісій (ДЕК).

Література, яка використовується при написанні кваліфікаційної роботи, повинна мати обмеження щодо використання за часом її видання в залежності від характеру роботи: кваліфікаційна робота, яка носить історичний характер не має обмежень щодо часу видання використаної літератури; кваліфікаційна робота, яка висвітлює сучасний стан інституту права, повинна, в основному, містити літературу, яка датується не пізніше, ніж з 90-х років XX століття.

І

Успішний захист кваліфікаційної роботи (дипломної або магістерської роботи) є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного "Переліку кваліфікацій", розробленого Міністерством освіти і науки Україні, та для отримання ним державного документа - диплому про повну вищу освіту.

2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Виконання кваліфікаційної роботи містить такі орієнтовні етапи:

 1.  Вибір теми роботи та обґрунтовування її актуальності.
  1.  Зустріч з науковим керівником для визначення напрямів дослідження.
  2.  Постановка мети та конкретних задач дослідження, складання плану роботи.
  3.  Визначення об'єкту та предмету дослідження (обов'язково для магістерської роботи).
  4.  Вибір методів дослідження (обов'язково для магістерської роботи).
  5.  Написання чернетки роботи по розділах та ознайомлення наукового керівника з нею.
  6.  Обговорення результатів дослідження з науковим керівником.
  7.  Обговорення окремих частин та роботи в цілому з науковим керівником з метою виявлення та усунення недоліків.
  8.  Формулювання висновків та їх оцінка.
  9.  Складання остаточного бібліографічного списку літератури.
  10.  Остаточне оформлення роботи та доповідь її результатів на засіданні кафедри, на якій випускається робота (з наданням супроводжуючих документів: завдання на кваліфікаційну роботу; відгук наукового керівника).
  11.  Підготовка до захисту; написання доповіді, підготовка ілюстративного матеріалу (схеми, графіки, діаграми, таблиці на листах формату А4 для членів Державної кваліфікаційної комісії, якщо це потрібно).

15. Захист кваліфікаційної роботи.

Означені етапи є приблизними та не вказують на обов'язковий порядок їх виконання, тому деякі частини роботи можуть виконуватися одночасно.


2.1. ВИБІР ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ

РОБОТИ

Вибір теми - це серйозний та відповідальний етап у процесі наукової роботи. У більшості випадків він визначається напрямом, над яким працюють колективи випускаючих кафедр або наукові керівники. Тема дипломної або магістерської роботи може бути запропонована самим студентом, але вона має бути пов'язана з тематикою наукової та методичної роботи кафедри. Для цього на кафедрах, де випускаються дипломні та магістерські роботи, обов'язково повинен бути орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт, які доводяться до відома студентів у вересні випускного курсу. З дозволу деканів факультетів можливе також використання комплексних тем кількох кафедр.

У більшості випадків дипломні та всі магістерські роботи повинні мати пошуковий характер. Назва будь-якої кваліфікаційної роботи повинна мати чітке формулювання, бути короткою та відображати зміст. Вона визначає предмет дослідження та напрям дослідницької роботи.

Слід пам'ятати, що основним критерієм вибору теми кваліфікаційної роботи є науковий інтерес студента, його бажання розвинути свої знання у конкретній галузі права, цей вибір повинен бути результатом власних роздумів та ідей, які виникли в результаті особистих спостережень, вивчення теорії та читання періодичних видань професійної спрямованості.

Тематичний напрям кваліфікаційної роботи (особливо магістерської) повинен також враховувати матеріали виробничої практики, оскільки наявність у магістерській роботі аналітичного розділу із використанням матеріалів конкретної правової ситуації є обов'язковою частиною. Студентам заочної форми навчання рекомендується обирати тему кваліфікаційної роботи відповідно до профілю діяльності за місцем роботи (для працюючих студентів) або за місцем проходження переддипломної практики для більш повного висвітлення проблемних правових питань, які вирішує той чи інший заклад (організація).

Студент може також запропонувати власний варіант теми, орієнтуючись на майбутнє місце роботи і дотримуватись професійної спрямованості фахової підготовки.

і

Після обрання теми кваліфікаційної роботи студент повинен написати заяву на ім'я завідувача випускаючої кафедри (див. додаток А) та отримати на випускаючій кафедрі завдання на кваліфікаційне дослідження (див. додаток Б).

Обрані теми кваліфікаційних робіт затверджуються та закріплюються за студентами на засіданні кафедр, що випускають дипломні та магістерські роботи, наприкінці вересня на останньому (випускному) курсі. В остаточному варіанті теми кваліфікаційних робіт затверджуються наказом ректора академії і не підлягають змінам.

Після затвердження теми студент складає разом із керівником план, узгоджує перелік необхідних першоджерел і розробляє під його керівництвом індивідуальний план виконання роботи у вигляді "Завдання на дипломну роботу" або "Завдання на магістерську роботу".

Завдання складається в двох екземплярах: перший видається студенту перед виробничою практикою, одним із завдань якої є збір і узагальнення інформації для дипломної або магістерської роботи, другий - залишається на кафедрі і разом із кваліфікаційною роботою подається до захисту.

"Завдання на кваліфікаційну роботу" розглядається та підписується керівником роботи і затверджується завідувачем кафедри, на якій випускається робота.

2.2. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Після вибору теми, насамперед, треба визначити певні правові інститути, які будуть розглянуті, ознайомитись з відповідною літературою (тобто вивчити стан проблеми, що розроблятиметься за темою дослідження), а потім визначити напрями, задачі та зміст роботи, на основі чого скласти план дослідження.

План дослідження складається студентом разом із науковим керівником. Робота над планом - це важливий творчий і організуючий процес. Велике значення має не тільки сам план, а й процес роботи над ним. Залежно від успіху розробки окремих питань у процесі виконання теми, план уточнюється, стають більш розробленими його окремі частини.

Складений план дослідження дозволяє систематизувати завдання та зміст дослідження, що виконується студентом, логічно і послідовно викласти основні положення роботи, визначає її структуру і показує зв'язок між усіма розглянутими в ній елементами та окремими проблемами.

Рекомендується скласти розгорнутий план, який складається з розділів та підрозділів. План дослідження на остаточних стадіях (під час оформлення роботи) трансформується у "Зміст" роботи.

2.3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Дипломна або магістерська робота звичайно складається зі:

 •  вступу,
 •  основної частини, поділеної на розділи та підрозділи,
 •  висновків,
 •  списку використаних джерел,
 •  додатків (якщо вони потрібні).

Незалежно від обраної теми, структура кваліфікаційної роботи

має бути такою:

 •  Титульний аркуш (Додаток 3).
 •  Завдання на кваліфікаційну роботу (Додаток 2).
 •  Зміст (Додаток 4).
 •  Наприкінці змісту надається перелік умовних позначень (при необхідності).
 •  Вступ.
 •  Основна частина, яка складається з декількох розділів (2-3). Розділи у свою чергу поділяються на підрозділи, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи. Кожен розділ може складатися з 2-4 підрозділів). Можливо використання висновків до розділів.
 •  Висновки (у яких містяться загальні висновки).
 •  Список використаних джерел (Додаток 5).
 •  Додатки (при необхідності).

Вступ

Вступ - це важлива та відповідальна частина будь-якої кваліфікаційної роботи, який орієнтує на подальше розкриття теми, а також містить всі необхідні кваліфікаційні характеристики дослідження.

Вступ дипломної роботи повинен містити: коротку оцінку сучасного стану наукової проблеми, актуальність роботи, зокрема, її практичне значення, мету, задачі, об'єкт і предмет.

Магістерська робота у вступі повинна містити: крім перелічених - оцінку сучасного стану наукової проблеми, актуальність роботи, її теоретичну і практичну значімість, зокрема - мету, завдання, об'єкт, предмет, наукову новизну, гіпотезу чи гіпотези (наукове припущення, яке підтверджується або спростовується у ході дослідження за обраною темою на основі отриманих результатів та зроблених висновків, на якому буде базуватися вся подальша робота над обраною темою). Крім загальнологічних методів у ході дослідження повинні бути використані методи емпіричного та теоретичного пошуку1.

Обсяг вступу дипломної роботи становить 3-4 сторінки, обсяг вступу магістерської роботи - 4-6 (5 % від загального обсягу роботи).

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина дипломної або магістерської роботи. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі.

Обґрунтовування актуальності роботи - обов'язкова вимога щодо будь-якої кваліфікаційної роботи, щоб можливо було зрозуміти, навіщо автор зайнявся вивченням або розробкою обраної теми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо в межах однієї сторінки показати теоретичне і практичне значення розробки теми дослідження.

Для того, щоб проаналізувати стан дослідження з обраної теми, складається короткий огляд літератури, завдяки якому робиться висновок, що обрана тема потребує подальшої розробки. Якщо такого висновку немає, то немає сенсу займатися обраною темою.

Обрана тема є актуальною, якщо вона:

- зумовлена потребами суспільства і правотворчої або правозастосувальної діяльності та відповідає потребам не лише сьогоднішнього, але й майбутнього дня (соціологічний аспект актуальності роботи);

 •  розглядає ще не досліджувані аспекти якоїсь проблеми у юридичній науці і дозволяє зробити висновки щодо новизни дослідження (гносеологічний аспект актуальності роботи);
 •  допомагає визначити логіку дослідження, яка обґрунтовує коло питань, з урахуванням сучасного рівня знань (логічний аспект актуальності роботи);
 •  визначає специфічні функції методу пізнання, принципи переходу до нових знань на основі ключових положень науки (методологічний аспект актуальності роботи);
 •  передбачає короткий аналіз практики щодо стану застосування певних правових інститутів, конкретних норм права, іх зміни або удосконалення (практичний аспект актуальності роботи).

Від доказів актуальності у вступі потім слід переходити до мети та завдань дослідження.

Мета повинна відображати кінцеві запрогнозовані результати дослідження. Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і шляхами його досягнення.

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідовне виконання відповідних завдань, таких як:

 1.  вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження;
  1.  виявлення недоліків чинного законодавства, прогалин і колізій у нормах права, типових помилок у правозастосувальній діяльності тощо шляхом вивчення практики та впровадження передового досвіду у діяльність відповідних державних органів;
 •  обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми, розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці відповідних установ і організацій. Мета роботи конкретизується через низку відповідних задач: вивчити, описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, розробити тощо.

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх рішення повинно скласти зміст розділів дипломної або магістерської роботи.

Далі формулюються об'єкт та предмет дослідження.

Об'єкт дослідження - це правове явище, процес або суспільні відносини, які зумовлюють проблему і обрані автором для вивчення.

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта. Він лише вказує на суттєві зв'язки та відносини, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження. Предмет визначає тему дослідження, також він віддзеркалюється у самій назві роботи.

Об'єкт, предмет і мета повинні бути логічно взаємоузгодженні і пов'язані між собою і темою дипломної або магістерської роботи.

Важливим етапом дослідження є вибір методів дослідження. Вони використовуються як інструмент, завдяки якому здобувається необхідний фактичний матеріал, досягається обрана мета у роботі.

Студент при написанні дипломної або магістерської роботи повинен вибирати та використовувати ті методи, які спроможні вирішити на сучасному рівні поставлені задачі дослідження.

Основна частина

Роботу над основною частиною слід поділити на такі етапи:

- Перший етап роботи над основною частиною треба починати з вивчення традиційних (карткових) каталогів та картотек, електронного каталогу й фонду довідкових, реферативних та бібліографічних видань. З метою повного виявлення літературних джерел необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки кафедр та бібліотеки академії, а також провідних бібліотек міста, автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему ОНЮА UniLib, бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні списки літератури, виноски і посилання в підручниках, монографіях, словниках та ін., спеціальні періодичні видання, електронні носії інформації (Інтернет, компакт (CD та DVD) - диски з матеріалами за обраною темою).

При проведенні аналізу літератури власноручно бібліографічний перелік джерел краще робити на каталожних картках, щоб скласти з них робочу картотеку, яка, на відміну від записів у зошиті, зручна тим, що її завжди можна поповнювати новими матеріалами, контролювати повноту добору літератури з кожного розділу кваліфікаційної роботи, знаходити необхідні записи. Картки можна групувати в будь-якому порядку залежно від мети або періоду роботи над дослідженням.

У початковий період роботи над темою найзручнішою є розстановка карток в єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв видань. Можна згрупувати картки в картотеці за основними питаннями, що розкривають зміст кваліфікаційної роботи. Тоді на каталожних роздільниках олівцем пишуть назви основних структурних частин роботи: Вступ, Розділ (його назва), Висновки та ін. Картотека наповнюється картками відповідно до теми розділів і підрозділів, щоб своєчасно звернути увагу на недостатню кількість матеріалу з того чи іншого питання. Доцільно використовувати дублювання карток у різних розділах та підрозділах, якщо в статті або монографії розкрито комплекс питань з теми дослідження.

Картки робочої картотеки використовують для складання списку літератури, тому бібліографічні описи на картках мають бути повними, відповідати вимогам стандарту. Крім основних відомостей про видання на картках розміщують анотацію, а також шифр документу і назву бібліотеки, в якій він зберігається. Комп'ютерна обробка каталогу літератури та складання робочої картотеки у електронному вигляді за обраною темою є більш ефективною, бо на неї затрачується менше часу.

Складену з теми роботи картотеку необхідно дати на перегляд науковому керівникові, який порекомендує праці, котрі треба вивчити в першу чергу, а також ті, які слід виключити з картотеки або включити до неї. Після узгодження з керівником наповнення картотеки встановлюється наявність необхідних видань у бібліотеці академії, а також у інших бібліотеках міста.

Другий етап починається з вивчення та складання конспекту літератури (краще в електронному вигляді) з теми кваліфікаційної роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, з'ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Треба переглянути зміст, який розкриває структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до передмови, де розкрито призначення видання, завдань, поставлених в ньому автором.

Читаючи видання, треба уважно стежити за ходом авторської думки, вміти відрізняти головні положення від документів й ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірників складні для сприйняття, тому необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими автор її доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею статті.

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему кваліфікаційної роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал. Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат.

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його дослідження.

Матеріал за обраною темою можливо й ефективно збирати та обробляти за допомогою сканування та комп'ютерної обробки отриманої з різних джерел інформації.

Опрацьований матеріал за темою роботи необхідно перечитати декілька разів, доки у автора не складеться цілісне уявлення про предмет вивчення.

Правильна та логічна структура дипломної або магістерської роботи - це запорука успіху розкриття теми. Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням.

Основна частина повинна відповідати наступним вимогам:

- в основній частині, поділеній на окремі розділи, розкривається зміст теми дослідження. У кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези, підтверджені посиланнями на нормативно-правові акти, думки різних авторів, результати анкетування, експерименту, аналітичних даних та практичного досвіду.

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї.

 •  Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ випливати з іншого. Інакше текст втратить свою єдність. До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, а по закінченні роботи - формулюються загальні висновки до всієї роботи в цілому.
 •  Основна частина дипломної роботи складається з 2-3 розділів, магістерської роботи, як правило, з 3-4 розділів. Зміст розділів повинен відповідати темі кваліфікаційної роботи та повністю її розкривати. Назва розділів не повинна співпадати з назвою всієї роботи. Матеріал у розділах повинен викладатись логічно, лаконічно та аргументовано та відповідати вимогам, які пред'являються до кваліфікаційних робіт.

Розділ 1

Цей розділ присвячується теоретичному аналізу проблеми, яка досліджується: розкривається історія розвитку питання; визначається ступінь вивченості на основі обзору відповідної вітчизняної та зарубіжної літератури; уточнюються поняття та сутність об 'єкта, який вивчається; надається оцінка ролі та значення обраного об'єкта дослідження; показується місце предмету дослідження у структурі правової системи, елементом якої він є, класифікуються та уточнюються наукові поняття та інше.

У першому розділі розкриваються правова суть теми та теоретичні підходи щодо її аналізу. Також проводиться опис показників, які характеризують ефективність використання даної правової категорії (з теми дослідження).

Також у цьому розділі слід приділити увагу вивченню законодавчої та нормативної бази з відповідної тематики та світовий досвід відповідних правових явищ. Він є основою для розробки прикладних аспектів обраної теми, які студент повинен викласти в подальших розділах (рекомендований обсяг ЗО % від загального обсягу роботи).

Розділ 2

Цей розділ повинен мати аналітичний характер, тобто студент на підставі теоретичного матеріалу, викладеного в першому розділі, та даних виробничої практики про правовий аспект діяльності конкретної організації або про позитивні та негативні сторони діючого законодавства повинен висловити свою особисту думку та особисте бачення кола питань стосовно обраної теми, свої розробки, систематизацію або узагальнення отриманого матеріалу, а також показати різні шляхи та засоби вирішення проблеми, скласти пропозиції щодо вдосконалення підходу до проблеми, яка досліджується.

У другому розділі має бути дана коротка організаційно-правова та правова характеристика об'єкту дослідження (чинної нормативно- правової бази, правової основи діяльності організації, підприємства, правоохоронних органів).

Досить важливо, щоб узагальнення теоретичних положень та аналізу законодавчої бази, викладених у першому розділі, були підтверджені конкретним практичним матеріалом у другому розділі (рекомендований обсяг 30-40 % від загального об'єму роботи.)

Розділ З

Цей розділ може бути присвячений розгляданню та аналізу проблем, пов'язаних з ефективністю чинної нормативно-правової бази, правової діяльності організацій, підприємств, правоохоронних органів, перспектив подальшого розвитку або реформування правових явищ.

У третьому розділі доцільно вказати на основні шляхи вдосконалення законодавства України та приведення його у відповідність з міжнародними нормами, надати узагальнену оцінку ефективності розроблених пропозицій, оцінити практичну спрямованість та цінність роботи, вказати на механізми реалізації зроблених пропозицій.

На відміну від дипломних робіт, які можуть складатися з 2-х розділів, магістерська робота повинна містити частину, яка б порівнювала результати, отримані у ході дослідження, з метою самого дослідження. Обсяг 3-го розділу може складати 20-30 % від загального обсягу роботи.

Висновки

Логічним завершенням кваліфікаційної роботи є висновки. Головна їх мета - підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням.

Також рекомендовано формулювати висновки до кожного розділу кваліфікаційної роботи (по 2-3 висновки до кожного з розділів роботи), в яких у тезисній формі описується те, що автор розглядав у кожній (кожному) з них.

У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного характеру, а також конкретні рекомендації та пропозиції щодо їх усунення.

У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів дослідження, викласти рекомендації з приводу удосконалення чинного законодавства (особливо ця вимога стосується магістерської роботи).

В стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором узагальнення - висновки конкретного характеру, які повинні бути покладені в основу доповіді при захисті дипломної або магістерської роботи перед ДЕК. Крім того, висновки не повинні носити характер анотацій. Магістерська робота, окрім загальних висновків, повинна містити пропозиції теоретичного і практичного характеру.

Крім пропозицій у магістерській роботі на основі висновків, зроблених за результатами якісного або кількісного аналізу, повинне бути зроблене підтвердження або спростування гіпотези (гіпотез), висунутих в ній.

Основна вимога до заключної частини - не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених по розділах. Обсяг висновків, як правило, складає 4-5 сторінок у дипломних роботах, або 5-6 сторінок у магістерських роботах.

2.3. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Особливе значення має оформлення кваліфікаційної роботи. Краще за все, щоб кваліфікаційна робота була набрана на комп'ютері. Цей варіант є найкращім, бо полегшує редагування і надає можливість подальшого використання при написанні інших наукових праць. Робота виконується на білому папері формату А-4 (210x297 мм).

Після остаточного узгодження чернетки з керівником можна оформляти чистовий варіант. Перед тим як виконувати з чернетки дипломну роботу, її треба ще раз перевірити, уточнити назву роботи в цілому та ії розділів, підрозділів, таблиць, послідовність розміщення матеріалу, звірити цифрові дані, обґрунтованість і чіткість формулювань, висновків та рекомендацій.

Друкування тексту - за допомогою комп'ютера здійснюється через 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman.

Поля:

зліва - 30 мм;

праворуч - 10-15 мм;

вгорі і знизу - 20 мм;

від краю до верхнього колонтитула - 20 мм;

від краю до нижнього колонтитула -20 мм.

Заголовки розділів пишуть по центру симетрично тексту великими літерами.

Заголовки підрозділів - по центру симетрично тексту малими літерами (крім першої). Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 2- х або більше речень, їх відділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом - 2 інтервали. Заголовки підкреслювати не рекомендується. Кожний розділ слід починати з нового аркуша (сторінки). Підрозділи починають з відступом від попереднього тексту на 1 інтервал на тій самій сторінці.

Нумерація

Сторінки кваліфікаційної роботи нумерують арабськими цифрами, але на титульному аркуші, на аркуші зі змістом роботи та додатках номер не ставлять. Нумерація починається з 3-го аркушу (Вступ). На сторінках номер ставлять у правому верхньому куті.

Ілюстрації, таблиці, графіки

Ілюстрації, таблиці і матеріал роботи на ПЕОМ, що розміщені на окремих аркушах, включають в загальну нумерацію сторінок і нумерують арабськими цифрами у межах розділу.

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу.

У правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком розміщується напис "Таблиця" з позначення її номера. Нижче (через 1,5 інтервали) пишеться назва таблиці (з абзацу або посередині).

Статистичні дані, які студент використовує у кваліфікаційній роботі для аналізу та пропозицій, повинні бути представлені на кінець попереднього звітного року або у вигляді плану на поточний рік. Висловлення результатів роботи на підставі застарілих статистичних даних попередніх років вважається недоцільним.

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку (згідно вимог державного стандарту) або в наступній послідовності (нормативно-правові акти, спеціальна література та матеріали практики):

Нормативно-правові акти:

 1.  Міжнародні правові акти (якщо вони використовуються).
 2.  Конституція України.
 3.  Закони України.
 4.  Постанови Верховної Ради України.
 5.  Укази і розпорядження Президента України.
 6.  Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.
 7.  Накази, інструкції, видані міністерствами та відомствами України.
 8.  Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 9.  Локальні нормативно-правові акти організацій.

Спеціальна література

Наукова, навчально-методична, видана українською або російською мовами, періодичні видання.

Матеріали практики (судової, слідчої тощо).

Список першоджерел у кваліфікаційній роботі можна розміщувати в алфавітному порядку. У цьому разі бібліографічний опис (список літератури) складають безпосередньо за друкованим текстом роботи. Кожний бібліографічний запис починають з нового рядка з порядковою нумерацією. Літературу розташовують в алфавітному порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім - іноземною.

Слід звернути увагу на те, щоб посилання в тексті на використані джерела були позначені тим порядковим номером, яким воно записано у списку використаної літератури з виділенням двома квадратними дужками, наприклад "... у працях [1-7]..."

Про кожен документ (книжку) подаються такі відомості: прізвище та ініціали автора, якщо книжка написана двома чи трьома авторами, то їх прізвища перераховуються за таким порядком, в якому вони вказані в книжці, повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки, підзаголовок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва місця видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Санкт- Петербургу) вживаються скорочення: К., X., М., Л., СПб; назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів "рік" або скорочення "р."); кількість сторінок із скороченням "с.".

Кожна група відомостей відокремлюються одна від одної знаком крапка і тире (.-).

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою. При цьому за косою рискою, яку проставляють після останнього слова назви, наводять ініціали і прізвища чотирьох авторів (якщо книжку написано чотирма) або трьох "та ін." (якщо книжку написано п'ятьма і більше авторами).

Якщо на титульному аркуші відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис даних про книжку починають з назви, після чого за косою рискою вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем і всі останні елементи за прізвищем автора. Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодичних виданнях, повинні мати:

-прізвище та ініціали автора статті; назву статті, після чого ставиться дві косих риски, йде повна назва видання, в якому розміщена стаття, за викладеними вище правилами, а для журналу - назва, рік випуску, номер сторінок, на яких розміщена стаття.

Додатки нумеруються цифрами (Додаток 1, Додаток 2, Додаток З і т.д.) на кожному окремому додатку. Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті роботи.

Додатки можна позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, Є, ї, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначається як додаток А. Можливо також додатки позначати арабськими цифрами.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ".

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття дипломної роботи:

 •  зразки анкет, опитувальних листів та ін.;
 •  таблиці допоміжних цифрових даних;
 •  ілюстрації допоміжного характеру;
 •  інструкції та методики, розроблені в процесі виконання роботи.

На останній сторінці студент та науковий керівник повинні

поставити підписи проти своїх ПІБ (прізвище, ім'я та по батькові) із зазначенням дати, коли робота в остаточному вигляді була подана на кафедру. Зброшурована у твердій палітурці кваліфікаційна робота подається на підпис завідувачу випускаючої кафедри, на якій випускається робота. Завідувач кафедри після малого захисту приймає остаточне рішення щодо допуску кваліфікаційної роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, про що робить відповідну позначку та титульному аркуші.

3. КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ ТА ЇХ РЕЦЕНЗУВАННЯ

3.1. ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Відповідальність кафедри, на якій випускається робота, і наукових керівників за стан написання дипломної або магістерської роботи полягає в тому, що наукові керівники:

 •  допомагають студентам обрати або сформулювати тему дослідження. Завдяки чіткості у формулюванні теми надають можливість визначитись з обсягом роботи;
 •  видають завдання ("Завдання на кваліфікаційну роботу");
 •  надають допомогу студенту в розробці календарного графіку на період виконання кваліфікаційної роботи;
 •  рекомендують студентам необхідну літературу з теми;
 •  проводять консультації відповідно до затвердженого графіку;
 •  сумісно зі студентами складають план-проспект (зміст майбутньої роботи);
 •  систематично контролюють хід роботи;
 •  направляють і корегують дослідження студента, вказують на недоліки аргументації, композиції, стилю та рекомендують, як краще їх усунути.
 •  дають детальний відгук на закінчену кваліфікаційну роботу.

Таким чином, наукові керівники здійснюють наукову та

методичну допомогу, систематично контролюють виконання кваліфікаційної роботи студентом, корегують її, надають рекомендації щодо доцільності прийнятих рішень, а також складають відгук про готовність роботи в цілому.

3.2. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ВІДГУКУ ТА РЕЦЕНЗІЇ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Відгук складається науковим керівником кваліфікаційної роботи та пишеться у довільній формі з урахуванням: актуальності теми, наукового і практичного значення роботи, її новизни та оригінальності, ступеня самостійності студента при виконанні роботи, використання літератури, логічності, послідовності, аргументованості змісту, відповідності професійній спрямованості випускника.

По закінченню роботи керівник підписує відгук і разом з індивідуальним завданням подає в комісію для проведення малого захисту (попереднього захисту). Оформлена відповідно до вимог кваліфікаційна робота повинна бути подана на малий захист відповідно до графіку малого захисту, запропонованого випускаючою кафедрою, на якій виконувалась робота.

Рецензування кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Рецензія на кваліфікаційну роботу повинна бути обсягом не менш, ніж 2 сторінки, детальною та включати:

 1.  положення про актуальність, новизну та самостійний характер виконання;
  1.  висновок на відповідність виконаної роботи завданню;
  2.  характеристику використання студентом останніх наукових і практичних досягнень, глибину знань нормативно-правової бази, вміння та володіння використовувати ці знання на практиці;
  3.  перелік позитивних характеристик роботи (без переліку розділів та підрозділів);
  4.  зауваження щодо змісту роботи та її оформлення, які надають можливість автору роботи відповісти у ході захисту на поставлені зауваження та публічно захистити роботу;
  5.  відгук про роботу в цілому, висновок про можливість практичного використання роботи студента, рекомендацію щодо захисту.

Рецензент

Рецензенти можуть бути обрані з числа досвідчених фахівців не лише випускаючої кафедри, а також з числа фахівців інших кафедр, якщо кваліфікаційна робота знаходиться на стику дисциплін та потребує міжкафедрального рецензування.

Студент мусить бути ознайомлений зі змістом рецензії не пізніше, ніж за день до захисту кваліфікаційної роботи. Внесення змін у кваліфікаційну роботу після одержання рецензії не допускається.

Список студентів, що допускаються до захисту, затверджується керівником навчального закладу - ректором ОНЮА.

4. ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ

По закінченню роботи керівник підписує відгук і разом з індивідуальним завданням подає в комісію для проведення малого захисту (попереднього захисту). Оформлена відповідно до вимог кваліфікаційна робота повинна бути подана на малий захист відповідно до графіку малого захисту, запропонованого випускаючою кафедрою, на якій виконувалась робота.

Малий захист (попередній) обов'язково проводиться для студентів очної форми навчання за участю викладачів кафедри, на якій випускається робота. У ході захисту оцінюється готовність роботи в цілому, відповідність змісту роботи її тематиці, ступінь та глибина розробки теми. Студенту ставляться запитання відповідно змісту роботи, які виникають під час захисту, або запитання, які можуть виникнути під час захисту перед ДЕК. Заслуховується думка наукового керівника про якість та стан готовності роботи до захисту.

До малого захисту, який проводиться за 2-4 тижні до терміну проведення захисту кваліфікаційних робіт перед ДЕК, робота подається не зброшурованою, без рецензії. Цей захист передбачає пошук недоліків, які були допущені студентом у ході виконання кваліфікаційної роботи та надання рекомендацій відносно їх усунення, а також складання висновку викладачів випускаючої кафедри під час попереднього захисту щодо можливого допуску даної роботи до захисту перед ДЕК.

За результатами малого захисту кваліфікаційна робота може бути:

 1.  Рекомендована до захисту у тому вигляді, в якому вона є.
  1.  Рекомендована до захисту з умовою усунення недоліків, на які викладачі кафедри звернули увагу. Остаточна рекомендація роботи до захисту в цьому випадку надається науковому керівникові.
   1.  Не допущена до захисту за недотримання основних вимог до змісту та оформлення роботи. У разі цього науковим керівником складається стислий звіт по пунктах, в яких пояснюється, чому кваліфікаційна робота не відповідає рівню роботи фахівця за спеціальністю "Правознавство". Рішення про недопуск до захисту приймається на засіданні кафедри і оформлюється протоколом, виписка з якого подається до ДЕК.

На випускаючій кафедрі проводиться облік кваліфікаційних робіт, які пройшли малий захист та були допущені до захисту перед ДЕК (у журналі обліку кваліфікаційних робіт). Рекомендовані до захисту роботи разом з відгуком подаються на допуск та підпис завідувачу випускаючої кафедри.

Після позитивного результату малого захисту і усунення студентом зауважень викладачів випускаючої кафедри, які брали участь у малому захисті, кваліфікаційна робота повинна бути переплетена (зброшурована) разом з індивідуальним планом ("Завдання на кваліфікаційну роботу"), з відгуком керівника і направлена на рецензію. До захисту студент готує стислу доповідь, в якій слід коротко викласти основні результати дослідження. Регламент доповіді - до 10 хвилин. На підкріплення доповіді можуть бути розроблені наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими висновками, рисунками та таблицями, які оформлюються у вигляді плакатів або друкуються на принтері; за бажанням додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).

Перед захистом доцільно ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і підготувати аргументовані відповіді.

Захист дипломної або магістерської роботи є відкритим, тому що відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії та регламентується "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах". Він проводиться у вищому навчальному закладі (ОНЮА) із запрошенням можливих роботодавців (фахівців підприємств, закладів і організацій, які виявили практичний інтерес до студентів-випускників).

Перед захистом дипломних та магістерських робіт до Державної екзаменаційної комісії подаються такі документи:

 •  повністю оформлена кваліфікаційна робота;
 •  зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, державних екзаменів;
 •  відгук керівника про дипломну або магістерську роботу;
 •  рецензія на дипломну або магістерську роботу відповідної кваліфікації і профілю.

Процедура захисту включає:

 •  доповідь студента про зміст роботи;
 •  запитання до автора роботи;
 •  виступ рецензента або оголошення рецензії (у разі відсутності рецензента);
 •  відповіді студента на зауваження рецензента;

Виступ студент готує заздалегідь, при цьому йому потрібно висвітлити такі важливі питання: обґрунтувати актуальність теми дослідження (у магістерській роботі - новизну, теоретичну та практичну значимість), мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження, методи, які були використані у ході дослідження, основні висновки та положення теоретичного і практичного характеру, що знайшли підтвердження в процесі дослідження.

Під час захисту дипломної або магістерської роботи студент зобов'язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензіях, а також на запитання представників ДЕК, які були задані у ході захисту.

Оцінку роботи студента виставляє ДЕК. Робота оцінюється за чотирьохбальною системою: "Відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менш як половини її складу з обов'язковою присутністю голови комісії. Оцінка з кваліфікаційної роботи виставляється на закритому засіданні ДЕК після обговорювання результатів захисту і оголошується її головою дипломникам, магістрантам і всім присутнім на відкритому засіданні. При визначенні оцінки слід зважати на якість роботи, рівень наукової та практичної підготовки студента. Також ДЕК, враховуючи результати захисту кваліфікаційних робіт, державних іспитів та результати навчання студента на протязі всього терміну навчання у ОНЮА, приймає рішення про присвоєння студенту-випускнику відповідної кваліфікації.

Державна екзаменаційна комісія приймає рішення також про видачу диплому з відзнакою та рекомендації до аспірантури.

Присутність наукового керівника на захисті дипломної або магістерської роботи є бажаною, але не обов'язковою.

Студент, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до її повторного захисту на протязі трьох років після закінчення ОНЮА.

Якщо студент не захищає дипломну або магістерську роботу повторно, він відраховується з академії і йому видається академічна довідка, тобто кваліфікація не присуджується.

Рішення Державної екзаменаційної комісії про присвоєння кваліфікації студентам, що захистили кваліфікаційні роботи, оголошується наказом керівника навчального закладу (ОНЮА). Дипломи випускникам Одеської національної юридичної академії вручаються ректором академії в урочистій обстановці.

Захищені кваліфікаційні роботи реєструються і здаються випускаючою кафедрою в архів ОНЮА, в якому вони зберігаються протягом 5-ти років.

Кращі дипломні або магістерські роботи рекомендуються на конкурси студентських робіт, а також до друку у вигляді статей у студентських наукових збірниках.


Зразок форми заяви на затвердження теми кваліфікаційної

роботи

Зав. кафедри  

(назва кафедри, ПІБ зав. кафедри)

студента  

(ПІБ студента)

факультету

(назва факультету)  курсу

(курс)

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему дипломної (або магістерської) роботи

Підпис студента   

(підпис)

" " 200 р.

Керівником роботи затвердити

(ПІБ, наукова ступінь, наукове звання)

(посада, яку він займає)


Зразок форми дипломного завдання

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

факультет

(назва факультету)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри

(назва кафедри)

(ПІБ зав. кафедри) " " 200 р.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ДИПЛОМНУ, МАГІСТЕРСЬКУ)

(потрібне підкреслити)

Студенту

(ПІБ, номер групи)

1. Тема роботи  

2. Основна мета та завдання дослідження

3. Графік виконання кваліфікаційної роботи

Найменування глав (розділів), параграфів кваліфікаційної роботи

Термін виконання студентом глав (розділів), параграфів кваліфікаційної роботи

5. Термін представлення студентом закінченої роботи до малого захисту _ Дата видачі завдання " " 200 р.

Керівник  Завдання прийняв до виконання

(підпис)  

(підпис студента)


Зразок титульного аркушу кваліфікаційної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут національного та міжнародного права

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

ДИПЛОМНА РОБОТА

Принцип централізації в органах прокуратури: характерні та специфічні риси

Студента  курсу

ПІБ 

Науковий керівник

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Допущена до захисту

" "   200 р.

Зав. кафедри

 (П.І.Б.)

Одеса-200 ...


Зразок титульного аркушу кваліфікаційної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут національного та міжнародного права

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

(ПІБ магістранта)

Запровадження адміністративних судів у контексті судово-правової реформи в Україні

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Спеціальність: 8.060101 - Правознавство

Науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Допущена до захисту

200 р.

Зав. кафедри

(П.І.Б.)

Одеса-200..

Приклад розробки змісту кваліфікаційної роботи


ЗмістНавчально-методичне видання


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

Верстка, обкладинка Вітвицька В.Г.

Здано у видавництво 29.11.06. Підписано до друку 01.12.06. Формат 60x84/16. Папір офісний. Друк на дуплікаторі. Обл,- вид. арк. 1,49. Ум.-друк. арк. 2,29.

Зам. № 1206-01.

Видано і віддруковано /7/7 «Фенікс» (Свідоцтво ДК № 1044 від 17.09.02). м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25. Тел. 8(048) 7777-591.

1 Див., напр.: Теория государства и права в вопросах и ответах. Государственный экзамен: Учеб.-метод, пособ. / Оборотов Ю.Н., Крыжановский А.Ф., Крестовская H.H., Матвеева Л.Г. - X.: Одиссей, 2004. - 192 с.

1

1


Додаток За

1

1
1. Секс и интернет клинические аспекты
2. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью
3. составляет проект федерального бюджета и представляет его в Правительство РФ принимает участие в разработ
4. Реферат- Абстрактная теория групп
5. Занятость и безработица
6. Практическая энциклопедия бухгалтера2
7. Я уж про Данта не говорю
8. Реферат на тему Иррационализм
9. Тема- Проблема психічного розвитку особистості в онтогенезі Мета навчання- сформувати та поглибити у ст
10. . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОПРОСА 1
11. Хронический гастрит
12. Тема 8. Планування й розроблення нового товару Практичне заняття 12 Тема - Розроблення маркетингової стра
13. Белки
14. I Введение II Историческая обстановка на Руси накануне начала княжения Александра Невского III
15. МОДУЛЬ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА
16. Роберт Кох
17. Основные методы в работе информационно-консультационных служб
18. Тема MS CCESS Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць
19.  Сущность и типы экономических стратегий фирмы Стратегия это формулировка миссии оргии ее намерений и ц
20. ГОСы по технологии швейного производства