Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

це будьякі операції які робляться з речовинними предметами й продуктами праці в сферах виробництва й обігу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Логістика

7)Під інформаційним потоком розуміють

Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою й зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління й контролю логістичних операцій

8)Під логістичними операціями розуміють (Ло)

Логістичні операції - це будь-які операції, які робляться з речовинними предметами й продуктами праці в сферах виробництва й обігу, за винятком технологічних операцій по виробництву матеріальних благ. До логістичних відносяться також операції по обробці, зберіганню та передачі відповідної інформації.

30)XYZ аналіз

Принцип диференціації асортиментів у процесі аналізу XYZ інший - тут всі асортименти (ресурси) ділять на три групи залежно від ступеня рівномірності попиту й точності прогнозування.

У групу X включають товари, попит на які рівномірний, або підданий незначним коливанням. Обсяг реалізації по товарах, включених у дану групу, добре передбачуваний.

У групу Y включають товари, які споживаються в коливних обсягах. Зокрема, у цю групу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту по товарах групи В - середні.

Управление персоналом

13)Розробка і здійснення програм , призначених трудовим навикам ,що необхідні  для эфективного виконання роботи  це

Навчання персоналу

14)Кадрова політика підприємства  це

Ка́дрова полі́тика — сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом. Кадрова політика формується керівництвом організації, реалізується кадровою службою в процесі виконання її працівниками своїх функцій.

15)Складовою частиною кадрової політики э

планування потреби в кадрах, навчання і підвищення кваліфікації, система регулювання, оплата праці

16)Організаійно-штатна політика передбачає

організаційно-штатна політика - планування потреби в трудових ресурсах, формування структури і штату, призначення, створення резерву, переміщення;

Контролінг

10) задачка графічний метод разподілу  витрат

11)Калькулювання це

Калькулювання (від лат. calculatio - рахунок, підрахунок) - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на виробництво та продаж продукції.

Менеджмент

13)У чому полягає сутність терміну «рішення»

рішення — результат альтернативної формалізації економічних, технологічних, соціально-психологічних, адміністративних методів менеджменту, на основі якого керуюча система організації безпосередньо впливає на керовану

14)Яку організаційну структуру доцільно застосовувати в організації,що випускаэ відносно обмежену номенклотутуру продукції  діє в стабільних зовнішних  умовах,для забезпечення для свого функціонування вимагає рішення стандартних управлінських задач.

Лінійна організаційна структура

15) Яка з організаційних структур характерезуэться великим дублюванням функцій управління

Лінійна-функціональна структура

16)У матричній організації  члени робочої групи підкорюються

Керівнику проекту

Стратегія

2.6 )Определите  функцію  внутреней  среды  предприятия  , который  обеспечивает  предприятие рабочей  силой и другими человеческими ресурсами ,а также концентрирует  все управленческие действия,связанные с оплатой рабочей силы ,русловий её найма,охраной труда

Кадровая функція

2.7)Определите функцию внутреней среды предприятия,которая занимается денежными аспектами предприятия

Финансы и бухгалтерский отчёт

2.8)Определите функцию внутренней среды,которая предусматривает процес обслуживания производственной системы всеми видами ресурсов кроме человеческих

Производственная функция
1. нажимая на звук [л~]
2. Программирование микроконтроллера
3. TG W COWN L IVERSEN T WIESEL E
4. Материально-техническая база сельхозпредприятия и ее обновление в условиях рынка
5. Тема Психология как основа работы с персоналом фирмы Фамилия студента
6. Геодезія картографія і землеустрій
7. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
8. причины самоубийств Самоубийство как причина смерти занимает в Северной Америке седьмое место.html
9. Die Grundlge der Lutbildung ist die tmung
10. Тема- Организация работы с конфиденциальной информацией на примере конкретной организации Выпо
11. і Мысалы Initilize rry функциясы ~шін келесі параметрлер берілген- element жолына 4 саны берілген dimension size жолына 3 сан
12. Рыбников Алексей Львович
13. Внешняя политика стран Юго-Восточной Азии на Ближнем Восток
14. хищников И для того чтобы оно долго радовало вас своим ярким праздничным видом и обилием листьевловушек ну
15. го президента США до избрания его президентом ОГЛАВЛЕНИЕ [1] Глава 1Первы
16. тема высшего образования в Европе.
17. Прикладная механика преподаватель Темерев Валентин Сергеевич Литература- 1
18. Реферат Використання смартфонів і комунікаторів в судовомедичній експертизі
19. Информация- понятия, виды, получение, измерение и проблема обучения
20. б 2. ІНФРАЧЕРВОНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ НОРМУВАННЯ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ