Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Урок основна форма організації навчання

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


73.Доведіть, що урок – основна форма організації навчання. Визначте основні вимоги до уроку.

У сучасній школі класно-урочна форма є головною (основною), її ключовим компонентом є урок. Урок - це "відрізок" навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на малу тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінно-результативний. Тому від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.

Вимоги до уроку

Від правильної організації і проведення уроку залежить не лише рівень навчально-пізнавальної діяльності учня, а і його виховання, розвиток, самопочуття та стан здоров'я.

Серед основних вимог до уроку розрізняють: організаційні, дидактичні, психологічні, психотерапевтичні, санітарно-гігієнічні, етичні.

Організаційні вимоги. Передбачають визначення вчителем мети і завдань уроку та шляхів їхньої реалізації в конкретних умовах конкретного класу; забезпечення заняття необхідними навчальними засобами; продумування стимуляційно-мотиваційного комплексу, хронометраж основних етапів уроку.

Дидактичні вимоги. Полягають у забезпеченні належних дидактичних умов для педагогічно ефективної системи навчально-пізнавальної діяльності учня. Це стає можливим за умови чіткої постановки цілей і завдань уроку, правильного відбору та обґрунтованої структуризації визначеного навчальною програмою змісту освіти, плануванні необхідних методів та прийомів пізнавальної діяльності, виявленні шляхів реалізації навчальних принципів.

Психологічні вимоги. Спрямовані на дотримування психологічних закономірностей процесу навчального пізнання, відповідної його мотивації, позитивного ставлення учнів до навчання.

Психотерапевтичні вимоги. Передбачають дотримування вчителем конгруентності у ставленні до учнів. Мається на увазі таке ставлення, яке співвідноситься з позицією педагога, що виражається словами: "Ти мені подобаєшся", а не "Ти мені будеш подобатися, якщо...". На цій основі відбувається звільнення як учнів, так і вчителя від не завжди помітних мікропсихотравм. Створюється на уроці така психологічна атмосфера і використовуються такі психотерапевтичні засоби, які у сукупності допомагають розкрити внутрішній резервний комплекс особистості, що виявляється не лише у розширенні мнестичних можливостей школяра, а й у цілісному стимулюванні його особистості.

Санітарно-гігієнічні вимоги. Не завжди безпосередньо пов'язані з діяльністю вчителя на уроці, але впливають на перебіг навчальної діяльності. Передбачають відповідні освітленість класу, забезпечення чистим повітрям, належний температурний режим, раціональний розклад уроків, режим навчальної діяльності. Висота парт повинна відповідати віку дітей, оскільки у протилежному випадку порушуватимуться постава та зір дітей.

Гігієна розумової праці потребує впровадження в школах програм розвитку образного мислення (Е.Каструбін), оскільки за умови ,холоду" на яскраві образи, що формуються в основному за участю правої півкулі кори головного мозку, започатковують свій розвиток дидактогенні неврози.

Певні санітарно-гігієнічні вимоги ставляться до використання технічних засобів навчання.

Важливу роль відіграє дотримування чистоти у класному приміщенні.

Етичні вимоги. Передбачають насамперед педагогічну тактовність учителя не тільки під час спілкування з учнями, але й у ставленні до них за рамками класно-урочної діяльності. Важливе значення має також об'єктивна оцінка вчителем знань учнів.
1. Перший підготовчий етап експерименту передбачає- детальний теоретичний аналіз раніше опублікованих робіт
2. Реферат- Москва
3. тема общества это упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность таких институтов как г
4. а Буржуазия хотела это ограничить
5. Исследование систем управления
6. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
7. Тема 6 Капитал Термін капітал англ
8. Курский государственный университет Кафедра теории и истории государства и права Утверждаю
9. ТЕМА 1 ИНТЕРНЕТЭКОНОМИКА- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЭ 1
10. Тема - Артур Конан Доль 18591930 Собака Баскервілів
11. Лекция- Геометрические примитивы- В данной лекции рассмотрим инструменты для создания геометрических примит
12. тема [8] Метод Мозговая атака [9] Метод Синектика 1
13. Применение процедуры банкротства в современных экономических условиях
14. М.Черп В.Н.Виниченко Речь в брошюре пойдет о твердых бытовых отходах ТБО или[твердых муниципальных отхо
15.  Предмет метод периодизация историография ИОГП
16. BRIDE TOWN В нашем распоряжении есть всё что необходимо для технического обеспечения любого концерта музык.html
17. Общая характеристика железнодорожного транспорта
18. Зовнішня політика сучасної Росії
19. Статья 16 Основания возникновения трудовых отношений Трудовые отношения возникают между работником и рабо
20. Характеристика художественного текста