Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 15 ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ІТАЛІЇ Лекційні питання- 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


PAGE  4

КПЗК

Тема 15. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО

ПРАВА ІТАЛІЇ

Лекційні питання:

1. Конституція Італії

2. Вищі органи державної влади

3. Форма державного устрою. Місцеве самоврядування і управління

1. КОНСТИТУЦІЯ ІТАЛІЇ

Конституція Італії була прийнята Установчими зборами 22 грудня 1947 р. і набула чинності з 1 січня 1948 р.

Конституція Італії складається з 139 статей і має наступну структуру:

  •  "Основні принципи";
  •  "Права і обов'язки громадян" (частина 1);
  •  "Устрій республіки" (частина 2);
  •  "Перехідні і прикінцеві постанови".

Відкриває Конституцію розділ, присвячений основам конституційного ладу держави. В ньому закріплюється принцип народного суверенітету, республіканська форма правління, демократичний характер держави, основи правового статусу особи, основи державної символіки, відкидається війна, як спосіб вирішення міжнародних спорів.

У частині 1 Конституції закріплений обширний перелік прав і свобод людини і громадянина.

Частина 2 Конституції, присвячена вищим органам державної влади, територіальному устрою держави і конституційним гарантіям. Повноваження органів держави і система заборон і противаг, закріплені в Конституції, наближають Італію до класичної моделі парламентської республіки. Прогресивність Основного закону виявилася у встановленні демократичного порядку формування палат парламенту, у включенні в державну систему інституту народної ініціативи і референдуму, в створенні Національної ради економіки і праці, у скасуванні спеціальних трибуналів.

Конституція Італії вперше в історії капіталістичних держав закріпила принцип визнання і використання різних форм власності і обмеження права приватної власності, як умову демократичного розвитку суспільства.

Конституція закріплює унітарну форму державного устрою з широкою територіальною автономією для областей держави.

В той же час Основний закон передбачає ряд дуже важливих гарантій, що забезпечують цілісність держави. До них належить право парламенту приймати нормативні акти, що стосуються конституційно-правового статусу областей, зокрема заборону областям вирішувати певні питання у сфері торгівлі і правового статусу громадян.

Конституція також містить розділ "Перехідні і прикінцеві постанови".

Слід зазначити, що багато демократичних положень Конституції було реалізовано тільки через тривалий період часу.

За способом внесення змін італійська Конституція належить до "жорстких". За період чинності в неї внесено всього лише 10 поправок, які не стосувалися принципів устрою італійської держави.

2. ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

За формою правління відповідно до Конституції 1947 р. Італія парламентська республіка.

➧ Парламент Італії, вищий орган законодавчої влади, складається з 2 палат Палати депутатів і Сенату.

➢ Палата депутатів, до складу якої входять 630 депутатів. Відповідно до законів № 274 і № 276 від 4 серпня 1993 р. і закону "Про новий порядок проведення виборчої кампанії" (1993 р.) вони обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. 475 депутатів обирається за мажоритарною системою в одномандатних округах, 155 — за пропорційною системою. Депутатами можуть бути громадяни не молодші 25 років. Строк повноважень палати — 5 років. Повноваження можуть бути продовжені "тільки в законодавчому порядку і лише у випадку війни" (ст. 60 Конституції). Перше засідання палати проводиться не пізніше 20 дня після виборів, на ньому обирається голова і президія постійно дійючий орган палати, що виконує її функції в перервах між сесіями. Палата обирає зі своїх членів представників в створені нею постійні і тимчасові комісії, які відіграють важливу роль в її роботі. У них здійснюється, зокрема, розробка законопроектів, причому, на відміну від парламентських комісій інших країн, комісії італійського парламенту наділені правом не тільки розглядати, але і приймати законопроекти. Виняток становлять законопроекти з конституційних і виборчих питань, з питань делегування законодавчої влади, бюджету тощо (ст. 72 Конституції).

➢ Сенат республіки верхня палата парламенту, обирається строком на 5 років на основі мажоритарно-пропорційної виборчої системи. Сенат є палатою областей, в його складі 315 осіб. 3/4 сенаторів обираються за мажоритарною виборчою системою і 1/4 — за пропорційною. Кількість сенаторів від області залежить від чисельності її населення. Для обрання в Сенат встановлений віковий ценз — 40 років. Згідно з Конституцією, той, хто обирався Президентом республіки, стає автоматично сенатором, "якщо не відмовиться від цього (ст. 59). Крім того, Президент може призначити в Сенат довічно 5 осіб з числа почесних громадян, що прославили батьківщину досягненнями в області науки, літератури, мистецтва. За пропорційним принципом представництва партій Сенат створює постійні і тимчасові комісії. їх роль так само велика, як і роль комісій в Палаті депутатів.

Обидві палати працюють в сесійному порядку, починаючи свою діяльність, як правило, в перший робочий день лютого і жовтня. Кожна палата встановлює свій регламент роботи. Засідання палат відкриті, проте, кожна з них може прийняти рішення про закрите засідання (ст. 64 Конституції). Вони володіють однаковою правомочністю у сфері законодавства, на рівних началах щорічно затверджують бюджети і кошториси їх виконання (ст. 81 Конституції). До компетенції однієї і іншої палати входить оголошення стану війни і надання уряду необхідних повноважень. Палати ратифікують міжнародні договори. Кожна з палат може проводити розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Здійснення основної правомочності парламенту прийняття законів відбувається так. Законопроект проходить декілька читань. В ході першого читання у палатах оголошуються назва і мета законопроекту і вирішується питання про те, чи приймати його до розгляду (законопроект може бути відхилений). Далі законопроект передається на розгляд в одну з комісій, де відбувається друге читання комісія обговорює законопроект, вносить до нього зміни, доповнення. Потім проводиться третє читання обговорення законопроекту на пленарному засіданні палат і голосування щодо нього. У разі розбіжностей між палатами для вироблення спільної думки створюється погоджувальна комісія з представників обох палат. За рішенням палат третє читання законопроекту (виняток становлять поправки до Конституції, законопроекти щодо виборів, законопроекти про затвердження бюджету тощо) може бути перенесене в постійну комісію, що розглядала цей законопроект. Переважна частина законів приймається саме таким способом. Після прийняття закону, він надходить на затвердження Президенту республіки. Закон публікується протягом місяця з дня затвердження і набуває чинності на 15-й день після публікації, за винятком випадків, коли в самому законі встановлений інший строк.

Ще одна важлива правомочність парламенту контроль за. діяльністю уряду. Парламентський контроль здійснюється у формі інтерпеляцій, резолюцій, що виражають ставлення депутатів до того або іншого питання, а також розслідувань, що проводяться слідчими комісіями.

➢ Президент республіки є главою держави. Він обирається на спільному засіданні палат абсолютною більшістю голосів. У виборах беруть участь по 3 депутати від кожної області (від області Валле д'Аоста — 1 депутат). Строк повноважень Президента — 7 років. Відповідно до Конституції (ст. 84) Президентом може бути обраний будь-який громадянин, що досяг 50 років і користується цивільними і політичними правами. Правомочність глави держави встановлена Конституцією. Він визначає день загальних виборів до парламенту, може розпустити палати парламенту, призначає і звільняє вищих посадових осіб держави, має право помилування і пом'якшення вироків, є верховним головнокомандуючим, приймає дипломатичних представників іноземних держав. Президент наділений також значними правами у сфері законодавства. Він промульгує закони, прийняті парламентом, і сам видає декрети, що мають силу закону. Президент володіє правом відкладального вето щодо парламентських законів, яке може бути подолане тільки повторним прийняттям закону абсолютною більшістю голосів обох палат. Президент не несе відповідальності за дії, що здійснюються ним під час виконання своїх обов'язків, крім відповідальності за зраду або посягання на Конституцію. Акти Президента мають скріплятися підписом міністра, який несе відповідальність за їх виконання.

Уряд Італії Рада міністрів здійснює вищу виконавчу владу в країні. Президент призначає главу (одного з лідерів парламентської більшості) і за його поданням решту членів уряду. Парламент повинен винести уряду вотум довіри протягом 10 днів після його створення. У Конституції не міститься повний перелік повноважень уряду, хоча його компетенція досить широка практично уряд здійснює керівництво державою. Особливо широкі повноваження уряду в сфері управління державним апаратом: всі адміністративні установи і відомства країни знаходяться під його контролем. Рада міністрів відіграє велику роль в законодавчому процесі. Користуючись правом законодавчої ініціативи, вносить свої законопроекти на обговорення парламенту і завдяки підтримці парламентської більшості досягає їх прийняття. Уряд видає також різні акти подзаконного характеру регламенти. Крім того, в порядку делегованого законодавства він здійснює безпосередньо законодавчі функції, видаючи акти, що мають силу закону. Глава уряду спрямовує загальну політику уряду і несе за неї відповідальність. Відповідно до Конституції прем'єр-міністр і міністри відповідальні перед парламентом: прем'єр-міністр за загальну політику уряду, міністри несуть колегіальну відповідальність за дії уряду і індивідуальну — за дії своїх міністерств. Уряд повинен піти у відставку, якщо одна з палат винесе йому резолюцію недовіри, яка має бути підписана не менше 1/10 членів палати і представлена на обговорення не раніше 3 днів після її винесення. За злочини, здійснені при виконанні своїх обов'язків, глава Ради міністрів і міністри можуть бути піддані суду. Ухвала про судове переслідування виноситься парламентом на спільному засіданні палат.

Досить важливим органом, хоча і консультативного характеру, є Національна рада економіки і праці, до складу якої входять представники Президента, уряду, експерти у різних галузях. Вони призначаються строком на 5 років. Рада наділена правом законодавчої ініціативи і координує питання взаємозв'язків з Європейським Співтовариством.

Серед вищих органів юстиції можна виділити Державну раду, Вищу раду магістрату і Рахункову палату.

➢ Державна рада формується Президентом країни. Цей орган виконує консультативні функції в області адміністративного права, дає висновки по законопроектам, здійснює юрисдикцію з захисту законних інтересів, пов'язаних з діями державних органів.

До складу Вищої ради магістрату входять вищі посадові особи судової системи, а також виборні представники від парламенту і судів, що мають юридичну освіту і значний стаж роботи. Цей орган покликаний забезпечити автономію і незалежність судової системи.

Важливу роль відіграє досить численна Рахункова палата. До її складу входить близько 450 магістратів (представників прокуратури і судів) і 3400 адміністративних працівників. Цей орган здійснює попередній контроль законності актів уряду, стежить за правильним виконанням державного бюджету, здійснює контроль за діяльністю органів, фінансування яких здійснює держава.

➢ Конституційний суд держави складається з 15 суддів, призначених Президентом (5), обраних парламентом на спільному засіданні палат (5) і вищими органами юстиції (5). Строк їх повноважень складає 9 років без права повторного переобрання. Членами Конституційного суду можуть бути судді вищих, загальних і адміністративних судів, професори права і адвокати із стажем роботи не менше 20 років. До повноважень цього органу належать спори про конституційність законів, спори про компетенцію між вищими органами держави, між державою і областями, а також між самими областями, питання, пов'язані із обвинуваченнями і процедурою імпічменту Президента і міністрів. У останньому випадку, в розгляді питання додатково бере участь 16 парламентаріїв.

3. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ. МІСЦЕВЕ

САМОВРЯДУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ

Італія унітарна держава. У адміністративному відношенні країна поділена на 20 областей, які, у свою чергу, поділяються на провінції і комуни.

П'ять областей — Третіно, Альто, Адідже, Валле д'Аоста, Фриулі-Венеція Джулія, в яких живуть національні меншини і 2 острови — Сіцілія і Сардінія — наділені спеціальним статусом (найширшою автономією). Повноваження областей включають створення своїх органів, відомств, встановлення меж комун, регулювання питань суспільної благодійності, санітарної і лікарської допомоги, містобудування, туризму, готельної справи тощо. На національному рівні області беруть участь у виборах Президента, наділені правом законодавчої ініціативи, ініціативи проведення конституційних референдумів тощо.

Спори між областями і державою правоможний вирішувати Конституційний суд.

У областях діють виборні органи влади ради, які здійснюють законодавчі, розпорядчі і інші функції. Вони працюють в сесійному порядку. Черговість сесій і їх тривалість визначає сама рада. Органами обласної ради є голова, партійні фракції, постійні і інші комісії.

Рада зі своїм головою є законодавчим органом, який контролює діяльність виконавчої влади.

Джунта виконавчий орган, що утворюється радою. Чисельний склад асесорів (членів джунти) залежить від кількості населення області. Голова джунти представляє область, промульгує обласні закони, що приймаються радою.

Адміністративними одиницями є провінції (їх близько 100) і комуни (близько 8000). Органами місцевого самоврядування в провінціях є ради і джунти, а в комунах муніципальні джунти і мер, що виконує також функції представника держави. До їх компетенції віднесено питання, що стосуються соціальних і шкільних служб. Діяльність рад координується комісарами, які призначаються центральним урядом.
1. Курсовая работа по теме- Ассортимент качество и пищевая ценность хлеба
2. а который образуется экзогенно на конусе нарастания стебля
3. Модуль 1 V1 Т~л~аны~ ~зін~зі тану~а ба~ыттал~ан педагогикалы~ технология-
4. Особенности применения технологии квантового обучения в преподавании математики
5. Реферат- Безопасность взаимоотношения с противоположным полом с точки зрения мужчин.html
6. ОБЛАКА и rt Promo Group При содействии Free Live Promo ~ спец
7. Dollr penthouse tht he now shred with his girlfriend; he ws dressed in tuxedo shven nd brushed
8.  Теоретическая функция- анализ состояния и теоретическая оценка перспектив развития общества; выяв1
9. на тему Государственный долг и его последствия
10. реферату- Обладнання кіно відео залівРозділ- Технічні науки Обладнання кіно відео залів Вступ Відеокомп.
11. Семь пятниц на неделе
12. Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования розничного товарооборота организации диконт AdidasGrupp
13. улучшение т.к. она испытывает большие напряжения в течение работы.
14. Простые операторы в Паскале
15. Особенности банковского учета с применением Excel
16. Экология почв1
17. 1 Пролет цеха м- грузоподъемность мостового крана т отметка оголовка кранового рельса м
18. . Резюме 2. Исследование и анализ рынка 3
19. прежнему дают добро на распространение данной продукции
20. Природа и культура как основа национального менталитета