Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Станкевич Н Українська мова професійного спрямування- Навчальний посібник

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1.  Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.
 2.  Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.
 3.  Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.
 4.  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.
 5.  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
 6.  Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.
 7.  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.:Арій, 2009.
 8.  Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.
 9.  Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.

Додаткова

 1.  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.
 2.  Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.
 3.  Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.
 4.  Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.
 5.  Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.
 6.  Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006.
 7.  Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. — Львів: Світ, 2008.
 8.  Українська мова: Енциклопедія. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.
 9.  Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.
 10.  Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. — К.: «Академвидав», 2004.
 11.  Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008.

Словники

 1.  Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. — К., 1990.
 2.  Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.
 3.  Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.
 4.  Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.
 5.  Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. — К., 2001.
 6.  Головащук І.С. Словник наголосів. — К., 2000.
 7.  Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.
 8.  Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. — К., 1999.
 9.  Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К.: Видавництво «Українська книга», 2004.
 10.  Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Львів: БаК, 2006.
 11.  Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. — К., 1994.
 12.  Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. — К., 1991.
 13.  Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. — К., 1994.
 14.  Орфоепічний словник української мови. — К., 1995.
 15.  Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. — К., 1996.
 16.  Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. — К., 1993.
 17.  Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. — К., 1985.
 18.  Словник скорочень української мови. — К., 1982.
 19.  Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 1989.
 20.  Словник української мови: У 11 т. — К., 1971 — 1981.
 21.  Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. — К.: Знання, 2006.
 22.  Словник-довідник труднощів української мови. — К., 1992.
 23.  Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. — К., 1992.
 24.  Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
 25.  Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М.Русанівського — К.: Довіра, 2006.
 26.  Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. — К.: Вища школа, 2008.

Інтернет-ресурси

 1.  www.litopys.org.ua
 2.  www.mova.info
 3.  www.novamova.com.ua 
 4.  www.pereklad.kiev.ua
 5.  www.pravopys.net
 6.  www.r2u.org.ua
 7.  www.rozum.org.ua
1. 33 075.8 ББК 65.051я7 Цель выполнения курсовой работы закрепление теоретических знаний по дисциплине Стат
2. количестве движения то чаще всего вкладывают в эти слова смысл аналогичный величине mv
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2008 Д
4. Курсовой проект По дисциплине Процессы и аппараты химической технологии Расчет тарельчатой ректификац
5. ЛЕКЦИЯ 1 ПРЕДМЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ
6. энергетической промышленности которая отличается очень большой капиталоемкостью
7. юридична академія України імені Ярослава Мудрого Кримський ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ Сімферопольський техні
8. на тему яка задана умовами конкурсу що проходить під егідою Національного Проекту Відкритий світ компані
9. Тема 4 МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах
10. Синий обликвиденс - Haplochromis obliquidens Blue
11. ям междоусобицы А4 Нерли домострой книгопеч
12. Вариант- 114083 Приняла- Тулегенова С
13. Фискальная политика и ее механизм Особенности фискальной политики в РБ
14. момент инерции тела I относительно произвольной оси равен сумме момента инерции этого тела IС относительно
15. Тема- Операторы организации итерационных циклов
16. а В области перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом действует Варшавская конвенция 1929 года дл
17. тема зеленых насаждений современного города формируется для оздоровления окружающей среды обогащения внеш
18. то тяжёлое. Будь то булава или мечи с щитами опять же деревянные
19. Введение Кипнис Н
20. Акласс Куликова Полина Андреевна ~ 2 Акласс