Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Під організаційними змінами слід розуміти- 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

PAGE  7

Завдання 3. Дайте відповідь на  тестові запитання. За кожну правильну відповідь Ви отримуєте 2 бали, за невірну – 0 балів.

1. Під організаційними змінами слід розуміти:

1. зміни в технології виробництва;

2. зміни в одному або кількох елементах організації; +

3. зміни в структурі документообігу підприємства.

4. жодної вірної відповіді.

2.Керівники організації можуть виявити, який тип реакції на зміни спостерігатиметься в організації, хто із працівників стане на позицію захисника змін за допомогою:

1. посібників з проведення змін;

2. порад консалтингових груп;

3. бесід, інтерв'ю, анкетування. +

4.  всі відповіді вірні

 3. Попередній контроль фінансових ресурсів полягає у:

   1. перевірці усіх грошових надходжень, видатків організації, їх відповідності фінансовій документації, термінів надходження та виплат;

   2. з'ясуванні відповідності фінансових ресурсів організації обраній стратегії;

   3.  з'ясуванні відповідності фінансових ресурсів цілям бюджетного планування;

   4.  перевірці фактичних фінансових результатів та порівнянні їх із запланованими. +

 4.Перехід до управління змінами з позиції розподілу повноважень передбачає:

1.  високий ступінь участі працівників у прийнятті рішень; +

2.  створення підрозділу, який відповідає за здійснення змін в
організації;

3.  залучення сторонніх організацій для обговорення змін.

4. всі відповіді вірні.

5. Що таке місія підприємства?

 1.  види робіт, які необхідно виконати в зумовлений термін;
 2.  стратегічний план розвитку підприємства;
 3.  одна з управлінських функцій;
 4.  чітко виражена причина існування організації. +

1. Яке з визначень найбільш точно характеризує поняття "менеджмент"?

 1.  цілеспрямована дія на об'єкт з метою зміни його стану у зв'язку зі зміною обставин;
 2.  влада та мистецтво управління;
 3.  спосіб, манера спілкування з людьми;
 4.  цілеспрямована дія на колектив працівників для досягнення визначеної мети. +

2. Які існують рівні управління?

 1.  інституційний, університетський, технічний;
 2.  перший, другий, третій; +
 3.  інституційний, управлінський, технічний;
 4.  інституційний, управлінський, операційний.

3. Які характеристики властиві факторам зовнішнього середовища?

 1.  взаємозалежність, складність, динамічність, невизначеність; +
 2.  гнучкість, статичність, визначеність, об'єктивність;
 3.  реальність, адресність, своєчасність, обґрунтованість;
 4.  невизначеність, статичність, взаємозалежність, простота.

4. Що слід розуміти під функціями менеджменту?

 1.  певні завдання, що стоять перед керівником;
 2.  відносно відокремлені напрями управлінської діяльності; +
 3.  основні правила, за якими здійснюється управління організації;
 4.  кінцевий результат діяльності менеджера.

5. Які важелі використовуються для планування організації стратегії?

 1.  адміністративні та економічні;
 2.  адміністративні та соціально-психологічні;
 3.  економічні та соціально-психологічні;
 4.  адміністративні, економічні, соціально-психологічні; +

1. Що таке делегування?

 1.  один з принципів менеджменту;
 2.  одна з функцій менеджменту;
 3.  один з методів менеджменту;
 4.  процес передавання повноважень. +

2. Які існують види повноважень?

 1.  прямі та непрямі;
 2.  лінійні та функціональні; +
 3.  колективні та колегіальні;
 4.  лінійно-функціональні та лінійно-штабні.

3. Яким вимогам повинні відповідати організаційні структури управління?

 1.  оптимальність, гнучкість; +
 2.  надійність, оперативність;
 3.  простота, економічність;
 4.  все вище перераховане.

4. Які структури управління відносяться до дивізійних?

 1.  проектні, матричні;
 2.  бюрократичні, адаптивні,
 3.  продуктові, споживчі; +
 4.  лінійні, функціональні.

5. На яких основних категоріях базується мотивація?

 1.  потреби, винагороди; +
 2.  заохочення, стягнення;
 3.  влада, стиль управління;
 4.  повноваження, відповідальність.

 1.  Що таке методи управління?

      1.  засоби здійснення управлінської діяльності;

      2.  відносно відокремлені напрями управлінської діяльності;

3.  основні правила здійснення управлінської діяльності;

      4.  сукупність засобів та прийомів впливу на колектив працівнивників. +

 1.  Які існують методи управління за типом впливу?
 2.  прямі, непрямі; +
 3.  періодичні, повторювані, поодинокі;
 4.  колегіальні, колективні;
 5.  економічні, адміністративні.

3.  Під організаційними змінами слід розуміти:

1. зміни в технології виробництва;

2. зміни в одному або кількох елементах організації; +

3. зміни в структурі документообігу підприємства.

4. жодної вірної відповіді. +

4. Що таке делегування?

 1.  один з принципів менеджменту;
 2.  одна з функцій менеджменту;
 3.  один з методів менеджменту;
 4.  процес передавання повноважень. +

5. З яких елементів складається внутрішнє середовище організації?

 1.  цілі, технологія, техніка, структура, люди;
 2.  цілі, завдання, інформація, персонал, мотивація;
 3.  цілі, завдання, технологія, персонал; +
 4.  цілі, завдання, структура, люди, технологія.

1. У якій послідовності слід здійснювати планування праці?

 1.  визначення переліку робіт, часу на їх виконання, резерву часу, фонду робочого часу планового періоду;
 2.  визначення фонду робочого часу планового періоду, складання плану;
 3.  складання плану, коригування під час реалізації;
 4.  визначення переліку робіт, фонду робочого часу планового періоду, часу на виконання робіт, резерву часу, складання плану, коригування. +

2. Яким чином необхідно розподіляти робочий час менеджера при плануванні праці?

 1.  80% та 20% ;
 2.  60% та 40% ; +
 3.  65% та 15% ;
 4.  75% та 15% .

3. Що таке управлінське рішення?

 1.  предмет праці менеджера;
 2.  засіб праці менеджера; +
 3.  результат праці менеджера;
 4.  все вищеперераховане.

4. Які вимоги ставляться до управлінських рішень?

 1.  реальність, адресність, гнучкість;
 2.  правомірність, обгрунтованість, відкритість;
 3.  законність, своєчасність, досяжність;
 4.  все вищеперераховане. +

5. Яке з визначень найбільш точно характеризує поняття "менеджмент"?

 1.  цілеспрямована дія на об'єкт з метою зміни його стану у зв'язку зі зміною обставин;
 2.  влада та мистецтво управління;
 3.  спосіб, манера спілкування з людьми;
 4.  цілеспрямована дія на колектив працівників для досягнення визначеної мети. +

1. Які існують рівні управління?

 1.  інституційний, університетський, технічний;
 2.  перший, другий, третій;
 3.  інституційний, управлінський, технічний; +
 4.  інституційний, управлінський, операційний.

2. Що є предметом вивчення менеджменту?

 1.  управлінські відносини; +
 2.  конфліктні ситуації;
 3.  комунікаційний процес;
 4.  мотивація працівників.

3. Які існують основні підходи до менеджменту?

 1.  комплексний, ситуаційний, процесний;
 2.  системний, ситуаційний, процесний; +
 3.  функціональний, системний, процесний;
 4.  системний, ситуаційний, операційний.

4. Яке співвідношення важливості справ передбачає принцип Паретто?

1. 80% та 20% ; +

2. 60% та 40% ;

3. 65% та 15% ;

4. 75% та 15% .

5. У відповідності до методу Ейзенхауера за якими критеріями менеджеру слід класифікувати свої завдання?

 1.  важливість, актуальність;
 2.  терміновість, обумовленість;
 3.  важливість, терміновість; +
 4.  актуальність, обумовленість.

1. Що слід розуміти під функціями менеджменту?

 1.  певні завдання, що стоять перед керівником;
 2.  відносно відокремлені напрями управлінської діяльності; +
 3.  основні правила, за якими здійснюється управління організації;
 4.  кінцевий результат діяльності менеджера.

2. Які етапи включає процес стратегічного планування?

 1.  визначення місії, вибір стратегії розвитку;
 2.  визначення місії, цілей, вибір стратегії;
 3.  визначення місії, цілей, аналіз зовнішнього середовища, дослідження внутрішніх ресурсів організації;
 4.  визначення місії, цілей, аналіз зовнішнього середовища, дослідження внутрішніх сторін організації, вибір стратегії, розробка політики та бюджету; +

3. Що таке делегування?

 1.  один з принципів менеджменту;
 2.  одна з функцій менеджменту;
 3.  один з методів менеджменту;
 4.  процес передавання повноважень. +

4. Які існують види повноважень?

 1.  прямі та непрямі;
 2.  лінійні та функціональні; +
 3.  колективні та колегіальні;
 4.  лінійно-функціональні та лінійно-штабні.

5. Яким вимогам повинні відповідати організаційні структури управління?

 1.  оптимальність, гнучкість; +
 2.  надійність, оперативність;
 3.  простота, економічність;
 4.  все вище перераховане.

1. За якими критеріями поділяються завдання у відповідності до методу “АБВ-аналіз”?

 1.  важливі, термінові;
 2.  найважливіші, важливі, неважливі; +
 3.  важливі, актуальні, термінові;
 4.  актуальні, обумовлені.

2. З чого починається процес розробки управлінського рішення?

    1. вибору альтернативи;

    2. збирання необхідної інформації;

    3. видання наказу;

    4. постановки проблеми. +

3. На які групи поділяється персонал підприємства?

    1. спеціалісти, робочі; +

    2. обслуговуючий, допоміжний;

    3. виробничий, допоміжний;

    4. управлінський, операційний.

4. На яких основних категоріях базується мотивація?

 1.  потреби, винагороди; +
 2.  заохочення, стягнення;
 3.  влада, стиль управління;
 4.  повноваження, відповідальність

5. Які характеристики властиві факторам зовнішнього середовища?

 1.  взаємозалежність, складність, динамічність, невизначеність; +
 2.  гнучкість, статичність, визначеність, об'єктивність;
 3.  реальність, адресність, своєчасність, обґрунтованість;
 4.  невизначеність, статичність, взаємозалежність, простота.
 5.  Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:
  1.  вищого і найнижчого рівня;
  2.  вищого, середнього і найнижчого рівня; +
  3.  вищого і середнього рівня;
  4.  вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівня.

.

 1.   Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?
  1.  процес планування, організовування, мотивування, контролювання   та регулювання; +
  2.  процес планування, організації, контролю, регулювання;
  3.  процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для досягнення певної цілі;

4)процес організування і контролю

 1.   Що являє собою менеджер?
  1.  менеджер – це організатор колективу;
  2.  менеджер – це керівник трудового колективу; +
  3.  менеджер – це професійний керівник, який добре орієнтується в ринкових відносинах;
  4.  менеджер – це керівник, який добре знає економіку.

 1.  Що являє собою процесний підхід до управління?
  1.  безперервне виконання операцій і процедур;
  2.  сукупність безперервних операцій і процедур;
  3.  сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності; +

4)безперервне виконання планових завдань..

 1.  Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники відноситься до:
  1.  економічних законів;
  2.  принципів менеджменту; +
  3.  методів менеджменту;

4)  законів управління..

1.Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту?

1)основні відносини, які складаються в системі;

2)основні закономірності управління;

3)основні зв’язки, які складаються в системі;

4)основні властивості, зв’язки і відносини управління, які складаються в системі. +

2.Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження починаючи з кінця 50-х років ХХ століття:

1)системний, мотиваційний, поведінський підходи;

2)процесний, змістовний, мотиваційний підходи;

3)процесний, системний, ситуаційний підходи; +

4)ситуаційний, поведінський,  змістовний підходи..

3. Які організації слід вважати формальними?

1)діяльність яких організується керівником;

2)діяльність яких свідомо планується;

3)діяльність яких не планується і не регулюється;

4)діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети.  +

4. Що слід розуміти під функціями менеджменту?

1)певні завдання, що стоять перед керівником;

2)відносно відокремлені напрями управлінської діяльності; +

3)основні правила, за якими здійснюється управління організації;

4)кінцевий результат діяльності менеджера.

5 Що слід розуміти під місією організації?

1)чітко виражену причину існування, основне завдання; +

2)основні принципи існування;

3)основні функції організації;

4)основний напрямок діяльності...

1. Хто розподіляє функції управління в організації?

1)керівник організації; +

2)спеціалісти;

3)робітники;

4)спеціалісти та робітники

2 Стратегічне планування полягає:

1)у розробці стратегій;

2)у розробці цілей; +

3)у розробці місії; 

4)у розробці тактики та політики..

3. Бюджет організації це є:

1)метод реалізації цілей;

2)метод розподілу ресурсів;

3)метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі, з метою досягнення певних цілей; +

4)метод стимулювання праці персоналу.

4. Що слід розуміти під органом управління в організації?

1)ланку або сукупність ланок керуючої системи;

2)всі ланки управління організацією; +

3)сукупність ланок керованої системи;

4)сукупність ланок керуючої

5. Де зосереджуються всі функції управління нижчестоящими підрозділами при лінійній структурі?

1)в різних підрозділах організації;

2)в різних ланках управління організацією;

3)в одній ланці; +

4)в одному підрозділі

1 Де переважно застосовуються матричні організаційні структури управління?

1)в управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу; +

2)в управлінні спільними організаціями;

3)в управлінні середніми по розміру організаціями;

4)в управлінні великими організаціями.)

2Що слід розуміти під організацією взаємодії, як функцію менеджменту?

1)вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством; +

2)стосунки, які складаються між керівниками вищої та середньої ланок;

3)відносини, які складаються між органами управління та окремими працівниками;

4)поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей і стратегії..

3 Коли здійснюється заключний контроль в організації?

1)тоді, коли зручно керівникові;

2)до фактичного початку виконання робіт;

3)в ході проведення певних робіт;

4)після виконання запланованих робіт. +

4Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:

1)економічних інтересів колективу і особи; +

2)економічних інтересів кожної особи;

3)матеріальних інтересів тільки колективу;

4)матеріальних інтересів тільки особи..

5. Методи менеджменту це є:

1)засіб впливу на персонал;

2)форма впливу на людей для отримання великих прибутків;

3)засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення певних цілей; +

4)засоби впливу на об`єкти управління.

1.Чим відрізняються методи управління від методів (способів) виконання управлінських робіт?

1)можливістю здійснення впливу на людей;

2)нічим не відрізняється;

3)своєю складністю;

4)своєю структурою. +

2.Соціальне прогнозування полягає у:

1)наявності таких соціальних норм, які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і певних груп у колективі;

2)створенні заходів щодо вдосконалення соціальних відносин між працівниками;

3)створенні інформаційної бази розробки планів соціального розвитку і застосування методів соціального впливу у кожному трудовому колективі; +

4)розробці заходів економічного стимулювання праці персоналу 

3.Основними вимогами до управлінських рішень є:

1)обґрунтованість, правомочність, законність;

2)цілеспрямованість, обґрунтованість;

3)обґрунтованість, оперативність, реальність, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і законність; +

4)обґрунтованість і законність;

4 Модель рішення це є:

1) в схемі характерних ознак об‘єкта, який досліджується;

2) відображення у формі ознак об‘єкта, який досліджується;

3) схема відображення об‘єкта, який досліджується;

4) відображення в схемі, формулі, взірці тощо характерних ознак об‘єкта управління, який досліджується. +

5.Для чого керівник організації повинен залучати членів трудового колективу при вироблені управлінських рішень?

1)щоб зняти з себе відповідальність за їх обґрунтованість;

2)щоб створити про себе думку як про керівника-демократа;

3)щоб розширити базу знань по конкретних питаннях та скористатися колективним досвідом; +

4)щоб не зробити помилок..

1 Потреба у прийнятті управлінського рішення виникає під впливом:

1)зовнішніх обставин;

2)внутрішніх обставин;

3)зовнішніх та внутрішніх обставин; +

4)внутрішньофірмвих проблем..

2. Нарада це є:

1)форма обміну інформацією між керуючою і керованою підсистемами для досягнення певних цілей; +

2)вид управлінської діяльності;

3)форма обміну інформацією між керівниками та спеціалістами;

4)метод обміну інформацією.

3. Що слід розуміти під комунікаційним процесом?

1)процес обміну інформацією між двома і декількома людьми з метою вирішення певних проблем; +

2)обмін інформацією між двома людьми для виконання виробничих завдань;

3)обмін інформацією між керівником та його підлеглими;

4)обмін інформацією між керівниками.

.

4. Лідерство в управлінні це є:

1)здатність впливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників;

2)здатність впливати на колективи і досягати певних цілей;

3)здатність впливати на окремих людей і на їх групи; +

4)здатність впливати на окремі групи людей.

5. Влада менеджеру в організації надається:

1)наказом керівників вищої ланки; +

2)місцевими органами виконавчої влади та наказами керівників вищої ланки;

3)трудовим колективом та місцевими органами управління;

4)статутом організації та діючими законодавчими актами України..

1 Організація, що має однозначні внутрішні взаємозв’язки і жорстку регламентацію всіх сторін діяльності це:

1)органічна організація;

2)первинна організація;

3)вторинна організація;

4)механістична організація.; +

2. Горизонтальний розподіл праці - це є:

1)розподіл влади між керівниками різних рівнів управління;

2)розподіл праці на складові;

3)розподіл значного обсягу роботи на багаточисельні невеликі спеціалізовані завдання; +

4)розподіл праці між керівником і підлеглими;

3.В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?

1)планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання; +

2)організація, планування, контроль, мотивація;

3)планування, організація, контроль, мотивація;

4)організація, контроль, мотивація, планування..

4.На чому ґрунтується еталонна влада?

1)на засадах харизми, тобто на силі особистих якостей або здібностей менеджера; +

2)на засадах особистого авторитету та манери поведінки менеджера;

3)на засадах тільки ораторських здібностей;

4)на засадах особистих здібностей..

5Лідерство -це:

1)здатність впливати на окремі особистості і групи, спрямовуючи їх зусилля на досягнення цілей організації; +

2)здатність особи виділятися своїми особистими здібностями серед інших осіб;

3)організовувати, керувати організацією та іншими соціально-економічними утвореннями;

4)здатність впливати на інших осіб та їх групи для досягнення поставлених цілей..


Диплом на заказ


1. Тема- Предмет философииУстановите соответствие между видами знания и их специфическими свойствами
2. задание Подбор состава бетона МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Для студентов специаль
3. это преднамеренное электросоединение металлических нетоковедущих частей ЭУ или другого электрооборудован
4. ВАРІАНТ 21 1 Оцінка фізичного розвитку дітей шляхом складання графіків ldquo;Довжина тіл
5. а Политические воззрения Платона и Аристотеля
6. Дно жизни в пьесе М
7. Програма емуляції роботи командного процесора операційної системи
8. НД1 Для неврозов характерно развитие-
9. Категория амбивалентности в теории воспитания человека
10. Вентиляция пассажирских вагонов осуществляется для обеспечения требуемого воздухообмена охлаждения или п
11. Анализ содержания тенденций развития института прав и свобод человека в России
12. физиологической незавершенностью развития всех функциональных систем особенно коры головного мозга
13. процес під час якого людські стан і проблеми починають визначатися і розглядатися як медичні стану і пробл
14. День Время Группа 584 Ауд
15. Интеллект и творчество Омонимия в русском языке
16.  В теории и практике федерализма стержневым вопросом является разграничение предметов ведения и полномочий
17.  Договор морской перевозки 1
18. Статья Диплом Основоположником стандартизации в здравоохранении является И
19. тема охраны контроля и управления движением механических транспортных средств предназначена для наблюдени
20. 13.ТХ 91ЗЧС10кс тобыны~ о~ушысы Жапаров Абай Иманма~зам~лы 2013.