Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

педагогічної роботи

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту .

                                                                                                    

       “ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                                        Проректор з навчально-педагогічної  роботи

                                                                                                     ___________________Т.Б. Кублікова

  

                                                                                                     “______”_______________20____ р.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНА

з дисципліни

«Управлінський облік»

для бакалаврів спеціальності «Облік та аудит» .

заочної та вечірньої форм навчання

                                                                              Ухвалено

                                                       на засіданні кафедри

                                                                             бухгалтерського обліку та аудиту     

                                                                  Протокол № 6 від 26 січня 2011 р.

                                                                           Зав. кафедри ______________

                                                                   д.е.н.,проф. В.Ф.Максімова

                                                                              Укладачі:

                                                                к.е.н., доцент Шерер І.Л.

                                                                     к.е.н., доцент Кірсанов В.Д.

                                                                                 к.е.н., ст. викладач Бєкрєнєва Г.О.

                                                                                                           

                                                                                                             

Одеса 2011 р.


Програма державного екзамену з дисципліни «
Управлінський облік» для бакалаврів. Спеціальність «Облік та аудит» заочної та вечірньої форм навчання / Уклад. доц. І.Л. Шерер – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 201____р. – _____с.

Укладачі: П.І.Б., посада, вчене звання

 Кірсанов Василь Данилович, доцент, к.е.н.

Шерер Ігор Леонідович, доцент, к.е.н.

Бєкрєнєва Ганна Олександрівна, ст. викладач, к.е.н.

Рецензенти: П.І.Б., посада, вчене звання

Коректор:

   

ЗМІСТ

Вступ

Стор.

1. Зміст програми державного екзамену з дисципліни «Управлінський облік»…………………………..……………………………………………….

5

2. Приклад екзаменаційного завдання……………………………..................

9

3. Критерії оцінювання відповідей ………………………………...................

19

4. Рекомендована література ………………………………………………….

20


ВСТУП

Мета державного екзамену – визначення рівня підготовленості студентів, які навчаються у Одеському державного економічному університеті.

Цілі та задачі проведення державного екзамену з дисципліни «Управлінський облік» - виявлення реальних знань, умінь і навичок студентів як фахівців бакалаврського рівня

Характеристика змісту програми 

Програма складена для дисципліни «Управлінський облік» циклу фахової підготовки, що відповідає чинній освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра зі спеціальності «Облік та аудит». Екзаменаційне завдання містить теоретичну частину, подану у формі тестування, і практичну частину, що надана двома практичними завданнями. Така структура екзаменаційного завдання дозволить перевірити знання студентів з дисципліни, їх уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Порядок проведення екзамену визначається Положенням про проведення письмових державних екзаменів зі спеціальності. Наведені в задачах цифрові дані – умовні.


Зміст програми державного екзамену з дисципліни

«Управлінський облік» за темами

Тема 1. Мета і зміст управлінського обліку

Поняття управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством. Сутність виробничого обліку. Місце виробничого обліку в системі бухгалтерського та управлінського обліку. Мета і задачі відображення витрат підприємства в бухгалтерському і управлінському обліку. Класифікація виробництв. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового видів обліку

Тема 2. Склад і класифікація витрат підприємства

Поняття і склад витрат підприємства в бухгалтерському і управлінському обліку. Перелік нормативних документів, які регламентують порядок обліку витрат підприємства. Поняття витрат відповідно до П(С)БО 16. Порядок визнання витрат підприємства відповідно до П(С)БО 16. Класифікація витрат підприємства для різних цілей. Склад витрат підприємства та їх класифікація для складання фінансової звітності відповідно до вимог П(С)БО 16. Класифікація витрат за видами продукції і за місцями виникнення. Класифікація витрат за способом включення до собівартості продукції. Класифікація витрат залежно від обсягу виробництва. Класифікація витрат за елементами. Класифікація витрат за статтями калькуляції. Схеми обліку витрат відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку. Основна кореспонденція рахунків під час використання кожної з схем обліку витрат.


Тема 3. Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості пр
одукції.

Склад прямих витрат на виробництво і прядок їх віднесення до собівартості продукції. Облік прямих матеріальних витрат. Методи контролю за використанням матеріалів у виробництві. Облік прямих витрат на оплату праці. Облік інших прямих витрат. Характеристика рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Склад і порядок обліку витрат майбутніх періодів. Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції. Склад загальновиробничих витрат та їх класифікація відповідно до П(С)БО 16. Облік загальновиробничих витрат і порядок їх розподілу. Характеристика рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку за рахунком 91. Порядок розподілу загальновиробничих витрат. Облік виробничих втрат, в т.ч. втрат від браку продукції, простоїв. Види браку у виробництві, порядок документального оформлення браку у виробництві, характеристика рахунку 24 “Брак у виробництві”. Облік зовнішнього браку продукції. Особливості обліку витрат допоміжних виробництв. Облік і оцінка незавершеного виробництва. Порядок узагальнення витрат на виробництво продукції. Види допоміжних виробництв та особливості обліку витрат у різних видах допоміжних виробництв). Порядок розрахунку та розподілу фактичної собівартості послуг допоміжного виробництва. Поняття і порядок обліку напівфабрикатів власного виробництва, характеристика рахунку 25 «Напівфабрикати власного виробництва». Синтетичний та аналітичний облік витрат на виробництво - загальна схема. Характеристика рахунку 23 “Виробництво”, аналітичний облік витрат виробництва.

Тема 4. Принципи і методи калькулювання собівартості продукції.

Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання. Види калькуляцій. Перелік методів обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Характеристика простого методу. Характеристика позамовного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Характеристика попередільного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції та його варіантів. Характеристика нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

Тема 5. Облік витрат операційної діяльності, що не включаються до виробничої собівартості продукції.

Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат.

Тема 6. Аналіз поведінки витрат. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку.

Поведінка витрат – різноманітні моделі. Постійні, змінні, на півзмінні та ступінчасті витрати. Мета і методи аналізу взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток”, сфера його застосування. Точка беззбитковості. Розрахунок обсягу діяльності, що є необхідним для отримання бажаного прибутку (навести приклад).

Визначення прибутку при певному обсязі діяльності (навести приклад). Стандартний графік беззбитковості. Аналіз чутливості прибутку до змін витрат, ціни та обсягу реалізації.

Тема 7. Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних управлінських рішень.

Зміст і принципи операційних рішень. Альтернативні рішення. Диференціальний аналіз релевантної інформації. Аналіз витрат з метою прийняття рішення про отримання спеціального замовлення. Аналіз витрат і доходів для прийняття рішення стосовно розширення або скорочення діяльності.

Методика аналізу облікової інформації для прийняття рішення: «виробляти або купувати?». Альтернативні підходи відносно ціноутворення.

Тема 8. Облік за центрами відповідальності та оцінка результатів їх діяльності.

Концепція центрів і обліку відповідальності. Облік відповідальності на основі стандартних (нормативних) витрат. Принципи оцінки діяльності центрів відповідальності. Особливості обліку діяльності центрів прибутку, доходів, витрат та інвестицій.


Приклад екзаменаційного завдання

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Державний екзамен з дисципліни «Управлінський облік»

для студентів IV курсу Комерційного факультету рівня «Бакалавр»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ

1. Тестування – 30 питань по 2 бали за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість балів –  60.

Тестове завдання  1

Які з перерахованих витрат відносяться до витрат, пов'язаних із зменшенням активів?

1) нарахування  заробітної плати

2) нарахування податків і зборів

3) нарахування зносу устаткування

4) нарахування резерву на сплату вітпусток

Тестове завдання  2

Які з перерахованих витрат відносяться до непрямих?

1) матеріальні витрати на основне виробництво

2) заробітна плата виробничих робочих

3) загальновиробничі витрати

4) відрахування на соціальні заходи від заробітної плати виробничих робочих

Тестове завдання  3

Як класифікують загальновиробничі витрати залежно від зміни обсягу діяльності?

1) виробничі витрати і витрати періоду

2) прямі і непрямі витрати

3) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати

4) змінні і постійні витрати


Тестове завдання  4

Що є витратами звітного періоду?

1) заборгованість підприємств за відвантажену ним продукцію

2) заборгованість банку по позиках

3) зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства за умови достовірної їх оцінки

4) збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення власного капіталу підприємства за умови достовірної їх оцінки

Тестове завдання  5

Ким визначається склад статей калькуляції, які використовує підприємство для обчислення собівартості продукції?

1) Міністерством Фінансів України

2) Державною Податковою Адміністрацією України

3) Міністерством Статистики України

4) підприємством відповідно до його облікової політики

Тестове завдання  6

Які з перерахованих принципів лежать в основі організації обліку витрат діяльності підприємства?

1) відображення витрат за методом ФІФО

2) використання на промислових підприємствах єдиної номенклатури статей витрат

3) одночасне визнання витрат в бухгалтерському і податковому обліку

4) відображення витрат одночасно із списанням активів або нарахуванням зобов'язань

Тестове завдання  7

Витрати, пов'язані з використанням активів або нарахуванням зобов'язань визнають шляхом систематичного розподілу їх вартості між відповідними звітними періодами якщо:

1) актив забезпечує отримання економічних вигод протягом декількох звітних періодів

2) витрати неможливо пов'язати з доходами певного періоду

3) витрати здійснено для отримання доходів певного періоду

4) актив забезпечує отримання економічних вигод у звітному періоді

Тестове завдання  8

Які з перерахованих показників не визнаються витратами?

1) прямі матеріальні витрати

2) прямі витрати на оплату праці

3) платежі по договорах комісії

4) загальновиробничі витрати

Тестове завдання  9

Як класифікуються витрати підприємства по економічному змісту?

1) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші

2) виробничі і невиробничі

3) основні і накладні

4) прямі і непрямі

Тестове завдання  10

Які з перерахованих статей витрат не включаються у виробничу собівартість продукції?

1) прямі матеріальні витрати

2) прямі витрати на оплату праці

3) інші прямі витрати

4) витрати на збут

Тестове завдання  11

У чому особливість коефіцієнтного методу визначення фактичних витрат матеріалів?

1) фактичні витрати матеріалів на кожен виріб визначаються із використанням коефіцієнту відношення фактичних витрат матеріалів до витрати матеріалів по нормі

2) фактичні витрати матеріалів на кожен виріб визначається з урахуванням коефіцієнтів матеріаломісткості окремих виробів

3) фактичні витрати матеріалів на кожен виріб визначається за даними первинних документів

4) фактичні витрати матеріалів на кожен виріб визначається за даними аналітичного обліку руху матеріалів

Тестове завдання  12

Як розподіляють загальні витрати палива і енергії між об'єктами калькуляції?

1) на підставі інформації про заробітну плату основних виробничих робочих

2) за даними первинних документів

3) на підставі свідчень лічильників або пропорційно нормативним витратам, вазі виробленої продукції, кількості годин роботи устаткування

4) із використанням одного з перелічених вище прийомів

Тестове завдання  13

Як відображаються в обліку беззворотні відходи виробництва?

1) прибуткуються по цінах можливого використання

2) списуються, зменшуючи власний капітал підприємства

3) не відображаються в обліку

4) із використанням одного з перерахованих вище прийомів згідно обліковій політиці

Тестове завдання  14

Який з перерахованих документів є підставою для списання вартості витрачених матеріалів на бухгалтерські рахунки з обліку виробничих витрат?

1) лімітно-забірна карта

2) відомість 5.1

3) журнал 5

4) відомість 12


Тестове завдання  15

Які з перерахованих методів використовуються для контролю використання матеріалів у виробництві?

1) ФІФО

2) прямолінійний

3) методи сигнального документування, партіоного розкрою, інвентарний

4) кумулятивний

Тестове завдання  16

Що розуміють під загальновиробничими витратами?

1) витрати на управління підприємством

2) витрати на обслуговування виробництва і управління роботою цехів основного і допоміжного виробництва

3) витрати, пов'язані з реалізацією продукції

4) інвестиційні витрати

Тестове завдання  17

Який з перерахованих показників є базою розподілу постійних загальновиробничих витрат між витратами на виробництво і собівартістю реалізації?

1) основна заробітна плата виробничих робочих

2) нормальна виробнича потужність підприємства

3) фактична виробнича потужність підприємства

4) собівартість готової продукції

Тестове завдання  18

Як здійснюється списання змінних загальновиробничих витрат в кінці звітного періоду?

1) шляхом включення їх в повному обсязі у витрати на виробництво

2) шляхом розподілу між витратами на виробництво і собівартістю реалізації

3) шляхом розподілу між окремими видами продукції

4) використовують один з перерахованих вище прийомів згідно обліковій політиці

Тестове завдання  19

Ким визначається перелік постійних і змінних загальновиробничих витрат?

1) підприємством відповідно до його облікової політики

2) Державною Податковою Адміністрацією України

3) Міністерством Статистики України

4) Міністерством Фінансів України

Тестове завдання  20

Які з перерахованих витрат відносяться до адміністративних?

1) загальні корпоративні витрати

2) вартість пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції

3) витрати на оплату праці апарату управління цехами

4) витрати на дослідження і розробки

Тестове завдання  21

Витрати від знецінення запасів відносяться до:

1) інших операційних витрат

2) витрат на збут

3) адміністративних витрат

4) загальновиробничих витрат

Тестове завдання  22

Що відображається по кредиту рахунку 92 «Адміністративні витрати»?

1) списання загальногосподарських витрат на фінансовий результат в кінці звітного періоду

2) збільшення витрат на управління підприємством

3) списання загальновиробничих витрат в кінці звітного періоду і розподіл між окремими виробами

4) збільшення витрат, пов’язаних із реалізацією продукції


Тестове завдання  23

Який з перерахованих рахунків використовується для обліку витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції?

1) 39 «Витрати майбутніх періодів»

2) 91 «Загальновиробничі витрати»

3) 94 «Інші операційні витрати»

4) 23 «Виробництво»

Тестове завдання  24

Як відображається в обліку собівартість остаточно забракованої продукції?

1) по дебету рахунку 93 «Витрати на збут»

2) по кредиту рахунку 24 «Брак у виробництві»

3) по дебету рахунку 24 «Брак у виробництві»

4) по дебету рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»

Тестове завдання  25

Собівартість одиниці продукції складних допоміжних виробництв визначається:

1) по формулі: незавершене виробництво на початок місяця + власні витрати за місяць + планова собівартість отриманих зустрічних послуг – планова собівартість наданих зустрічних послуг – незавершене виробництво на кінець місяця

2) по формулі: незавершене виробництво на початок місяця + власні витрати за місяць + незавершене виробництво на кінець місяця

3) шляхом ділення витрат за звітний місяць на кількість випущеної продукції

4) із використанням одного з перерахованих вище прийомів згідно обліковій політиці

Тестове завдання  26

Який з перерахованих документів служить для узагальнення витрат допоміжних виробництв в розрізі цехів:

1) інвентарна картка

2) відомість 12

3) розроблювальна таблиця 9

4) журнал 5

Тестове завдання  27

Що відноситься до незавершеного виробництва?

1) продукція, яка не пройшла всіх стадій обробки на даному підприємстві, не відповідає встановленим нормам і стандартам і не здана на склад готової продукції

2) продукція, що пройшла обробку в одних цехах підприємства, та підлягає подальшій обробці в інших цехах підприємства

3) продукція, яка по своїй якості не відповідає встановленим стандартам і не може бути використана по своєму прямому призначенню або може бути використана після додаткових витрат на виправлення

4) готова продукція

Тестове завдання  28

Чим визначений вибір методу обліку і калькулювання собівартості продукції підприємства?

1) послідовністю списання матеріалів у витрати виробництва

2) організацією управління підприємством

3) характером і складністю виробництва, номенклатурою продукції, що виробляється, тривалістю виробничого циклу і наявністю незавершеного виробництва

4) номенклатурою продукції, що виробляється підприємством

Тестове завдання  29

Які з перерахованих витрат відображаються по дебету рахунку 95 «Фінансові витрати»?

1) втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

2) собівартість реалізованих необоротних активів

3) втрати від техногенних катастроф

4) відсотки, нараховані по договорах позики

Тестове завдання  30

Що розуміється під точкою беззбитковості?

1) натуральна кількість продукції, яка має бути реалізована, для забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції

2) діапазон ділової активності, який встановлено виходячи з потужності підприємства і попиту на продукцію

3) величина постійних витрат, характерна для заданого рівня ділової активності підприємства

4) величина змінних витрат

Практична частина (40 балів за вірне рішення)

Завдання 1 (20 балів за вірне рішення).

Виробничі витрати складають: при обсязі виробництва 100 од. – 2000 грн., при обсязі виробництва 1000 од. – 3800 грн. Ціна одиниці продукції – 6 грн.

Визначити точку рівноваги, витрати в точці рівноваги, норму маржинального прибутку, а також маржинальний запас рентабельності при обсязі виробництва 500 од.

Окремі етапи рішення задачі оцінюються таким чином:

 1.  правильний вибір формул і їх написання – 5 балів;
 2.  правильне використовування формул і підстановка даних – 5 балів;
 3.  правильний розрахунок показників – 10 балів.

Рішення

1) Змінні витрати на одиницю продукції (ЗВод = (В2 – В1):(К2 – К1)) =

   (3800 – 2000):(1000 – 100) = 2 грн.

2) Маржинальний прибуток (Мп = Ц – ЗВод) = 6 – 2 = 4 грн.

3) Постійні витрати (ПВ = В1 – К1 х ЗВод) = 2000 - (100 • 2) = 1800 грн.

4) Точка рівноваги (К0 = ПВ : Мп) = 1800:4 = 450 од.

5) Загальні витрати в точці рівноваги (В0 = К0 х ЗВод + ПВ) =

   450 х 2 + 1800=2700 грн.

6) Норма маржинального прибутку (Nмп = Мп : Ц) =

   (4:6)•100 = 66,67%

7) Маржинальний запас рентабельності (МЗр = (К3 – К0) : К0 =

   (500 – 450) : 450 х 100 = 11,1%

Завдання 2 (20 балів за вірне рішення).

Визначить втрати від браку і відобразіть операції на рахунках на підставі наступних даних (табл. 1).

Таблиця 1

з/п

Показники

Сума

1

Собівартість непоправного браку

1000

2

Витрати на виправлення:

- матеріали

100

- зарплата

500

- відрахування до соціальних фондів

200

3

Оприбутковані:

- металобрухт

100

4

Утримання із зарплати винних

200

5

Претензії постачальникам

300

В яких бухгалтерських регістрах знайдуть відображення перераховані операції.

Окремі етапи рішення задачі оцінюються таким чином:

 1.  правильне складання бухгалтерських проводок – 10 балів;
 2.  правильний вибір бухгалтерських регістрів – 5 балів;
 3.  правильний розрахунок суми втрат – 5 балів.

Рішення

 1.  Списана с/с неисправимого брака Дт 24 Кт 23 – 1000 (журнал 5);
 2.  Списано вартість матеріалів, витрачених на виправлення браку Дт 24 Кт 201 – 100 (журнал 5);
 3.  Нарахована заробітна плата працівникам за виправлення браку Дт 24 Кт 661 – 500 (журнал 5);
 4.  Проведено відрахування до соціальних фондів Дт 24 Кт 65 – 200 (журнал 5);
 5.  Оприбутковано металобрухт Дт 209 Кт 24 – 100 (журнал 5);
 6.  Утримано із заробітної плати винних Дт 661 Кт 24 – 200 (журнал 3);
 7.  Подано претензію постачальникам Дт 374 Кт 24 – 300 (відомість 3.2)
 8.  Списано остаточні втрати від браку Дт 23 Кт 24 – 1200 (1000 +100 + 500 + 200 – 100 – 200 – 300) (журнал 5).

Критерії оцінювання знань студентів за результатами державного екзамену з дисципліни «Управлінський облік»

ДЕК оцінює письмові відповіді студента (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

90-100 балів – студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; вірно розв’язав задачу.

70-89 балів – студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував достатні знання понятійного апарату; вірно розв’язав задачу, показав задовільні знання літературних джерел. Припустив несуттєві помилки у розв’язанні задач.

50-69 балів - студент загалом відповідав на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвих помилок у розв’язанні задач.

0-49 – студент дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачі.

Увага! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

Перерахунок оцінки зі стобальної оцінки на чотирьохбальну та за шкалою ECTS здійснюється за такою схемою (табл.2).

Таблиця 2

Оцінка за шкалою ECTS

Загальний бал із державного екзамену

Оцінка за чотирьохбальною системою

A

90-100

5 „відмінно”

B

89-80

4 „добре”

C

79-70

D

69-60

3 „задовільно”

E

59-50

FX

49-20

2 „незадовільно” - з можливістю повторного складання екзамену

F

0-19

2 „незадовільно” - з обов’язковим повторним курсом вивчення дисципліни

Перелік рекомендованої літератури

 1.  Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки 2-ге видання, перероблене та доповнене, навчальний посібник, - К: ЦУЛ 2010- 392 с.
 2.  Багатоликий управлінський облік.//Дебет-Кредит. – 2010. - №3,4.
 3.  Беляев Ю. Управленческий учёт в издательском бизнесе.//Финансовый директор. – 2008. - № 5.
 4.  Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік i аудит / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖШ, 2000.
 5.  Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Теорія та практика: навч.- практичний посібник. – К:ЦУЛ, 2010 – 536 с.
 6.  Голов С.Ф. Бухгалтерский управленческий учет. - К.: СКАРБИ, 1998.
 7.  Дискин И. Белов А. Добавленная стоимость в управленческой отчётности.//Консультант. – 2005. - №9.
 8.  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, 1994.
 9.  Зубко В. Внедрение системы управленческого учёта на основе маржинального метода учёта затрат.//Финансовый директор. – 2004. - №11.
 10.  Капустин А. Организация консультационного бизнеса в управленческом учёте.//Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2004. - №17.
 11.  Карпова Т.П. Управленческий учет для ВУЗов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
 12.  Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие. - М.:
  ИНФРА-М, 1997.
 13.  Колесников С.Н. Многомерная себестоимость.//www.consulting.ru.
 14.  Куценко Т. Метод АБЦ. Особенности практического применения.//Финансовый директор. – 2005. - № 7.
 15.  Нападовська Л.В. Управлінський облік. - Дніпропетровськ: Наука i
  освіта, 2000.
 16.  Новоженов Д. Формирование управленческой отчётности по капитальным вложениям.//Финансовый директор. – 2006. - №5.
 17.  Новосельский Л. О распределении накладных расходов.//www.e-xecutive.ru.
 18.  Орлова В.К., Орлів М.С.,Хома С.В. Фінансовий облік, навч.посібник. –К: ЦУЛ, 2010.- 510 с.
 19.  Петрусевич Н. Учёт в системе контролинга.//http://www.kareta.com.ua.
 20.  Приходько А. Как достоверно отразить активы компании в управленческой отчётности.//Консультант. – 2006. - № 3.
 21.  Савчук В. Управленческий учёт издержек.//Финансовый директор. – 2004. - № 7.
 22.  Скороход А. Методология постановки управленческого учёта.//Финансовый директор. – 2005. - №7.
 23.  Скороход А. Управленческий учёт издержек.//Финансовый директор. – 2005. - №6.
 24.  Скоромник В. Некоторые аспекты управления издержками производства.//www.neweconomic.com.
 25.  Скоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эрнашвили.
  - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
 26.  Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - 2-е изд., испр. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001.
 27.  Хорнгрен У. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М.: Финансы и статистика, 1995.
 28.  Шафранская М. Транспортное предприятие: выбор системы управленческого учёта.//Консультант. – 2006. - №3.
 29.  Янченко Г.А. Анализ поведения издержек предприятия.//Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2004. - № 17


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНА

з дисципліни

“Управлінський облік”

для бакалаврів спеціальності «Облік та аудит»

Вечірньої та заочної форми навчання

Укладачі: к.е.н., доцент В.Д. Кірсанов

                   к.е.н., доцент І.Л. Шерер
1. Реферат- Многообразие форм поведения
2. 1998 г. Краткие сведения из биографии.html
3. Ханчжоу
4. Государство книга 7 в сокращении
5. Українська та зарубіжна культура
6. Тема 10. ТИПЫ И ПРИНЦИПЫ ЛОГИКИ 10.html
7. ых Образ разработка и внедрение процессоров радикально изменились с самых ранних примеров но их фундамент
8. Валютно-экспортные операции на территории РФ
9. Тихая Гавань январь 2006 по настоящее время
10. Вариант 2 Часть А Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ
11. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.4
12. ТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Навчальна дисципліна Кримінальний процес оцінюється за модульнорейтин
13. ВВЕДЕНИЕ1
14. САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ УТ
15. Верифікація 3d зображень на основі фотографій
16. на тему- Политика управления финансовыми рисками Выполнила-
17. Уголовная ответственность за убийство
18. router сетевое устройство на основании информации о топологии сети и определённых правилах принимающее р
19. Исследование производственных запасов предприятия на примере ОАО
20. Born in 1888 he lived for 103 yers