Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

МОДУЛЬ 2 ОНТОЛОГІЯ Семінар 3 6 неділя ФІЛОСОФС

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


                    МОДУЛЬ  №2.     ОНТОЛОГІЯ

                            Семінар №3   (6 неділя )

             ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ

                                  Структурна будова заняття

1.  Світ як єдність об’єктивної дійсності і людських сутнісних сил.

2.  Філософський зміст категорії буття.

2а. Категорія субстанції. 

3.  Проблема буття і основні шляхи її вирішення.

4.  Буття людини.

5.  Матерія.

6 . Спосіб та форми існування матерії.                

.

Завдання для самоконтролю

Завдання № 1

Заповнити таблицю та надіслати тьютору на електронну адресу.

Таблиця 1

Структурні рівні матерії

  НЕОРГАНІЧНИЙ

   ОРГАНІЧНИЙ

    СОЦІАЛЬНИЙ

                                                Підрівні

  

Завдання є обовязковим  для виконання.

Завдання надислати тьютору на електронну адресу, форма виконання до-вільна, обсяг дослідження – від 5 сторінок, шрифт 14 Times New Roman, ін-тервал – 1,5).

Завдання для самостійного опрацювання.

Завдання №1.

Підготувати доповідь на тему: «Категорія субстанції в історико – філософський думці».

Завдання №2.

Опанувати наступні контрольні запитання:

1. Як формуються уявлення про світ?
2. Які теоретичні моделі світу?
3. Що таке онтологія?
4. Які форми має людське буття?
5. Розкрийте філософський зміст понять
: матерія, простір, час, рух.
6. Що таке духовне, психіка, свідомість?
7. Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.  Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Учеб. пособие. — М., 1994. — Гл. 2, 5.

2.  Гегель. Наука логики: В 3 т. - М., 1970. - Т. 1. - С. 123-256.

3.  Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — Т. 1. — С. 107—263.

4.  Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. — М., 1991. - С. 34-72.

5.  Разумный В.П. Драматизм бытия: истоки бесперспективности. — М., 1991. - С. 3-43.

6.  Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. — М., 1987. — С. 5— 49, 196-254.

7.  Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. — К., 1993. — Розд. 3.

8.  Філософія: Підручник / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К., 1995. — Розд. 5.

9.  Философия: Учебник / Под ред. В.Д.Губина и др. - М., 1996. 

10 .Булгаков С. Н. Философский смисл троичности // Вопр. философии.— 1989,— № 12.— С. 96.

11. Бургин М. С. Из чего построен окружающий мир. Онтологический ракурс // Философская и социологическая мысль. — 1991. — № 8.

12. Бурова О. Річ та онтологічний простір думки // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 4.

13.  Гайденко В. П. Бытие и разум (Размышления о книге А. Л. Доброхотова «Категория бытия в классической западной европейской философии») // Вопросы философии. — 1987. — № 9.

14. Гиндилис Н. Л. Единство мира: концепция коллективного бессознательного К. Юнга // Философия науки. —1995. — № 5.

15.  Кассірер Є. Людський світ простору і часу // Філософська і соціологічна думка. — 1992. — № 5.

16.  Кутирев Б. О. Людина і світ: три парадигми взаємодії // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 7.

17.  Мамлеев Ю. В. Судьба бытия // Вопросы философии. — 1993. — № 11.

18.  О множественности форм пространства и времени // Філософська і соціологічна думка. — 1990. — № 4.

19.  Сартр Ж. Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології (фрагменти) // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — №5, 9.

20.  Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. — М., 1987

21.  Філософія.Навчальний посібник.Вид.4-е.За ред.проф.І.Ф.Надольного

      К.,2004.-457с.
1. Християнський храм як образна модель світу
2. ТЕМАТИКИ Бахтін Олександр Костянтинович УДК 517
3. Чацкий образ нового человека
4. БССР в период Великой Отечественной войны
5. Смоляга.html
6. Вариант 1 11 21 33 42 51 63 71 81 92 101 111 F 2 3B 4D 5G 6E 7C 123;6 13nice 14 proprietorship the prtnership nd the corporti
7. Evereve
8. Казань Факультет сервиса туризма и технологии продуктов общественного питания Кафедра гостин
9. 21 неопровержимый закон лидерства ПРЕДИСЛОВИЕ ЭТА КНИГА НАВЕРНЯКА придется вам по душе независимо
10. Даосистский метод увеличения полового члена
11. во кирпичных строений в лагере
12. Ньюсуик за 3 августа 1964 г
13. і.Далі зазначалося шо партія має намір підтримувати принцип федеративного устрою Російської республіки
14. Прогрессирующие мышечные дистрофии
15. натурфилософская и физическая теория согласно которой материальные вещи состоят из химически неделимых ча
16. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Основы работы с таблицами 1
17. а виготовляють з відрізка алюмінієвої пластмасової або паперовосмоляної труби товщина стінок якої станов
18. Доклад на тему- ООО TUI Выполнила- Студентка группы ТР ~ 313 Казакова Кристина Сама
19. Все мы сталкивались с такой ситуацией в диалоге когда хотели но не могли высказаться.html
20. Что явлся абсолютно универсальным для социальн