Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

МОДУЛЬ 2 ОНТОЛОГІЯ Семінар 3 6 неділя ФІЛОСОФС

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

                    МОДУЛЬ  №2.     ОНТОЛОГІЯ

                            Семінар №3   (6 неділя )

             ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ

                                  Структурна будова заняття

1.  Світ як єдність об’єктивної дійсності і людських сутнісних сил.

2.  Філософський зміст категорії буття.

2а. Категорія субстанції. 

3.  Проблема буття і основні шляхи її вирішення.

4.  Буття людини.

5.  Матерія.

6 . Спосіб та форми існування матерії.                

.

Завдання для самоконтролю

Завдання № 1

Заповнити таблицю та надіслати тьютору на електронну адресу.

Таблиця 1

Структурні рівні матерії

  НЕОРГАНІЧНИЙ

   ОРГАНІЧНИЙ

    СОЦІАЛЬНИЙ

                                                Підрівні

  

Завдання є обовязковим  для виконання.

Завдання надислати тьютору на електронну адресу, форма виконання до-вільна, обсяг дослідження – від 5 сторінок, шрифт 14 Times New Roman, ін-тервал – 1,5).

Завдання для самостійного опрацювання.

Завдання №1.

Підготувати доповідь на тему: «Категорія субстанції в історико – філософський думці».

Завдання №2.

Опанувати наступні контрольні запитання:

1. Як формуються уявлення про світ?
2. Які теоретичні моделі світу?
3. Що таке онтологія?
4. Які форми має людське буття?
5. Розкрийте філософський зміст понять
: матерія, простір, час, рух.
6. Що таке духовне, психіка, свідомість?
7. Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.  Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Учеб. пособие. — М., 1994. — Гл. 2, 5.

2.  Гегель. Наука логики: В 3 т. - М., 1970. - Т. 1. - С. 123-256.

3.  Гегель. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — Т. 1. — С. 107—263.

4.  Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. — М., 1991. - С. 34-72.

5.  Разумный В.П. Драматизм бытия: истоки бесперспективности. — М., 1991. - С. 3-43.

6.  Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. — М., 1987. — С. 5— 49, 196-254.

7.  Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. — К., 1993. — Розд. 3.

8.  Філософія: Підручник / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К., 1995. — Розд. 5.

9.  Философия: Учебник / Под ред. В.Д.Губина и др. - М., 1996. 

10 .Булгаков С. Н. Философский смисл троичности // Вопр. философии.— 1989,— № 12.— С. 96.

11. Бургин М. С. Из чего построен окружающий мир. Онтологический ракурс // Философская и социологическая мысль. — 1991. — № 8.

12. Бурова О. Річ та онтологічний простір думки // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 4.

13.  Гайденко В. П. Бытие и разум (Размышления о книге А. Л. Доброхотова «Категория бытия в классической западной европейской философии») // Вопросы философии. — 1987. — № 9.

14. Гиндилис Н. Л. Единство мира: концепция коллективного бессознательного К. Юнга // Философия науки. —1995. — № 5.

15.  Кассірер Є. Людський світ простору і часу // Філософська і соціологічна думка. — 1992. — № 5.

16.  Кутирев Б. О. Людина і світ: три парадигми взаємодії // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 7.

17.  Мамлеев Ю. В. Судьба бытия // Вопросы философии. — 1993. — № 11.

18.  О множественности форм пространства и времени // Філософська і соціологічна думка. — 1990. — № 4.

19.  Сартр Ж. Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології (фрагменти) // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — №5, 9.

20.  Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. — М., 1987

21.  Філософія.Навчальний посібник.Вид.4-е.За ред.проф.І.Ф.Надольного

      К.,2004.-457с.


1. 2 Англ2 М 29 Рецензенти- Л
2. Иллюзии Ричард БахИллюзии Перевод- Михаил Шишкин Оригинал- Richrd Bch ldquo;Illus
3. реферату- Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 ~ 1924 рокуРозділ- Гроші і кредит Гроші та грошові реформи
4. процессуального закона; неправильное применение уголовного закона; несоответствие наказания тяжести пр
5. Женские образы в романе Тургенева Отцы и дет
6. Курсовая работа- Оценка финансового состояния юридического лица Инспекции Федеральной налоговой службы
7. ТЕМА 23 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА Трудовые ресурсы в строительстве
8. двигательного аппарата например поднятие тяжестей бодибилдинг или силовые тренировке в группе
9. 10 знаменитых большевико
10. Прогиб рессор устанавливается шаблонами
11. Зверинец Джемрака был номинирован на премию Ornge Prize for Fiction и вошел в шортлист Mn Booker Prize за 2011 год
12. то единичные коньюктурные апогеи по 39 тыс
13. Музыкальные формы барокко
14.  Поняття виконавчої влади Виконавча влада влада що має право безпосереднього управління державою
15. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ОТ ПРОЕКТА
16. Центр народного творчества и повышения квалификации представляет финалистов II Республиканского конкурс.html
17. греч дословно- любовь к мудрости дисциплина изучающая наиболее общие существенные характери
18. Правове регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів під час кримінального провадження щ.html
19. раз выше чем в дореволюционной России и в 10 раз выше чем в Германии
20. Ротовирусный гастроэнтерит