Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Аміни біологічно активні речовини

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05


Аміни

1.Аміни - біологічно активні речовини. Який з наведених амінів має найбільшу основність?
2H5 -NH2
C
6H5 NH2
(C
6H5)2 NH
(C
6H5)3 N
NO
2-C6H4-NH2

2.Аміни виявляють основні властивості, що можна підтвердити їх реакцією з:
*хлороводневою кислотою
Йодистим метилом
Оцтовим ангідридом
Розчином хлороформу в лузі
Ацетальдегідом

3.Анілін, N-метиланілін та N,N-диметиланілін можна розрізнити між собою за допомогою:
*NaNO2 (HCl)
NaNO3 (HCl)
FeCl
3
CHCl
3, NaOH
KMnO
4

4.Ароматичні аміни є слабшими основами, ніж аліфатичні, внаслідок n→π-спряження неподіленої електронної пари атому азоту з π-електронами ароматичної системи. Який з амінів є найслабшою основою?
*Трифеніламін
Дифеніламін
Анілін
метилфеніламін
диметиламін

5.В ряду аліфатичних амінів найбільшу основність мають третинні аміни. Причиною цього є:
*додатній індуктивний ефект замісників
від’ємний індуктивний ефект замісників
додатній мезомерний ефект замісників
від’ємний мезомерний ефект замісників
стеричний фактор

6.Для алкілювання амінів ароматичного ряду використовують:
*галогеналкани
алкани
оцтовий ангідрид
оцтову кислоту
галогенангідриди карбонових кислот

7.Для сполук а) аміак; б) п-нітроанілін; в) метиламін; г)метилетиламін; д) триетиламін основні властивості залежать від електронних ефектів замісників, з якими з’єднаний атом нітрогену. Який з рядів відображає їх розміщення в ряд у порядку збільшення основних властивостей у неводних розчинниках?
*б, а, в, г, д
б, в, а, г, д
а, б, в, г, д
а, б, д, г, в
б, а, г, в, д

8.З яким з перелічених реагентів буде взаємодіяти анілін?
*Розчин HCl
Розчин NaOH
H
2O
Розчин NaHCO
3
Розчин NaCl

9.За допомогою яких з наведених реагентів можна розрізнити CH3NH2 та (CH3)2NH
*CHCl3 + NaOH спиртовий розчин
CH
3Cl
(CH
3CO)2O
HCl (водний розчин)
H
2SO4 розведена

10.За допомогою якого реагенту можна розрізнити сполуки:
*NaNO2 + HCl
NaNO
3 + HCl
FeCl
3
CHCl
3, NaOH
KMnO
4 

11.За яким показником можна відрізнити первинні алканаміни від вторинних алканамінів в реакції з нітритною кислотою
*Виділення бульбашок газу
Виділення жовтої або оранжевої маслянистої рідини
Виділення білого кристалічного осаду
Червоне забарвлення
Зелене забарвлення

12.Ізонітрильна проба використовується для ідентифікації амінів певної будови як аліфатичного, так і ароматичного рядів. Який з наведених амінів дасть позитивну ізонітрильну пробу?
*C6H5CH2NH2
C
6H5NHCH3
C
6H5N(CH3)2
C
6H5CH2NHCH3
C
6H5CH2N(CH3)2

13.Котрий з наведених амінів з азотистою кислотою утворює N-нітрозамін?
*Діетиламін
Етиламін
Триетиламін
Анілін
Етилендіамін

14.Котрий з наведених амінів має найвищі основні властивості?
*Діетиламін.
Діетиланілін.
Етиламін.
Анілін.
n-Нітроанілін.

15.Котру з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?
*Ізонітрильна реакція.
Реакція Зініна.
Гофманівське перегрупування.
Ацилювання.
Нітрування.

16.Оберіть реагент, який можна використати для розрізнення первинних, вторинних та третинних аліфатичних амінів:
*NaNO2 + HCl
NaNO
3
K
2Cr2O7
H
2SO4
HCl

17.Оберіть реагент, який можна використовувати для "захисту" аміногрупи аланіну
*CH3COCl
CH
3OH
CH
3-CH2-Cl
CH
3-NH2
CH
3-CHO

18.Оберіть реагент, який можна використовувати для розрізнення первинних, вторинних і третинних аліфатичних амінів
*NaNO2 (HCl)
NaNO
3
K
2Cr2O7
H
2SO4
HCl

19.Оберіть ряд в якому проміжні продукти реакції відновлення нітробензолу в лужному середовищі перераховані послідовно:
*нітрозобензол, фенілгідроксиламін, азоксибензол, азобензол, гідразобензол
нітрозобензол, фенілгідроксиламін, азобензол, гідразобензол, анілін
нітрозобензол, азобензол, гідразобензол, фенілендіамін, азоксибензол
фенілгідроксиламін, фенілдіазоній хлорид, азоксибензол, азобензол, гідразобензол
нітробензол, фенілгідроксиламін, азоксибензол, азобензол, п-нітроанілін

20.Пара-толуїдин діазотують з подальшим кип'ятінням підкисленого розчину. Вкажіть продукт реакції.
*4-Метилфенол
2-Метилфенол
Толуол
Фенол
Бензол

21.Первинні, вторинні та третинні алкіламіни по різному взаємодіють з HNO2. Серед наведених амінів вкажіть той, який утворює стійкий N-нітрозамін.
*СН3–NН–СН3
CH
3–NH2;

СН
3-СН2-NH2

22.Первинну аміногрупу незалежно від природи вуглеводневого радикалу можна виявити за допомогою:
*ізонітрильної проби
реакції діазотування
реакції утворення азобарвника
реакції алкілювання
реакції ацилювання

23.Під дією якого реагенту метиламін перетвориться у хлорид метиламонію?
*HCl
NaOH
NаСl
N
2
Br
2

24.Під дією якого реагенту хлорид метиламонію перетвориться у метиламін?
*NaOH
HCl
O
2
N
2
Br
2

25.Поняття “первинний”, “вторинний”, “третинний” у амінів пов'язано:
*З кількістю вуглеводневих залишків біля атома нітрогену.
З кількістю аміногруп у молекулі.
Із залежністю від того, біля якого атома карбону (первинного, вторинного чи третинного) знаходиться аміногрупа.
З природою вуглеводневих груп біля атома нітрогену.
З кількістю атомів Карбону в молекулі

26.При взаємодії азотистої кислоти із яким аміном утвориться кристалічна речовина зеленого кольору?
*N,N-диметиланілін
анілін
триметиламін
триетиламін
толуїдин

27.При взаємодії аніліну з бромною водою утворюється осад білого кольору. Яка речовина утворилася?
*28. При взаємодії фенілдіазоній хлориду з фенолом за умов реакції азосполучення утворюється:
*29.При нагріванні аніліну з концентрованою сірчаною кислотою в середовищі висококиплячого розчинника утворюється сполука, що є структурним фрагментом цілого класу лікарських препаратів антибактеріальної дії. Яка це сполука?
*Сульфанілова кислота
Барбітурова кислота
Сульфаніламід
п-Амінобензолсульфонат натрію
Ацетанілід

30.При проведенні реакції нітрування аніліну його заздалегідь ацилюють з метою захисту аміногрупи від процесів окиснення. Який з нижчеперелічених реагентів при цьому використовують:
*(СН3СО)2О
С
2Н5Сl
СН
3СНО
HNO
2
СНСl
3 +NaOH

31.Реакція відновлення нітробензолу називається реакцією:
*Зініна
Кучерова
Лєбєдєва
Каніцаро
Кольбе-Шмітта

32.Чим можна відмити посуд після проведення дослідів з аніліном:
*Розведеним розчином хлоридної кислоти
Розчином натрій гідроксиду
Водою
Розчином соди
Розчином калій гідрокарбонату

33.Яка з наведених нижче похідних аніліну є анілідом та під назвою антифебрин раніше застосовувалася в медицині як жарознижуючий засіб?
*Феніламід оцтової кислоти
N-бензиліденанілін

4-нітрозо-N,N-диметіланілін

N, N- диетіланілін

N, N-диметіланілін

34.Яка з наведених реакцій аніліну називається реакцією ацилювання
*35. Яка з наведених сполук відноситься до органічних основ:
*CH3–NH2
C
6H5-OH
3CH2Cl

36. Яка з наведених сполук є кінцевим продуктом реакції відновлення нітробензолу?
*37.Яка сполука утворюється при нагріванні аніліну з концентрованою сірчаною кислотою?

*
38.Який з амінів виявляє найсильніші основні властивості?
*диметиламін
метиламін
анілін
триметиламін
дифеніламін

39.Який з наведених амінів буде виявляти найбільш виражені основні властивості?
*40.Який з наведених амінів дає позитивну ізонітрильну пробу?
*C6H5CH2NH2
C
6H5NHCH3
C
6H5N(CH3)2
C
6H5CH2NHCH3
C
6H5CH2N(CH3)2 

41.Який з органічних амінів має найбільшу основність?
*метиламін
Дифеніламін
Анілін
Трифеніламін
дифенілметиламін

42.Який з перерахованих реагентів використовують для ацилирования амінів?
*(CH3CO)2O
CH3CНO
C
2H5Cl
NaNO
2 + HCl
CHCl
3 + NaOH

43.Який реагент використовують для захисту аміногрупи
*(CH3СО)2O
CH
3I
HCl
CHCl
3 + NaOH + C2H5OH
NaNO
2 + HCl

44.Який реагент можна використати, щоб відрізнити первинні, вторинні та третинні аліфатичні аміни?
*NaNO2(HCl)
Н
24
НСl
К
2Сr2О7
NaNO
3

45.Які сполуки утворюються при взаємодії нітритної кислоти з вторинними ароматичними амінами?
*N-нітрозоаміни
діазонієві солі
нітросполуки
спирти
нітрозосполуки

46.Які сполуки утворюються при взаємодії первинного аліфатичного аміну з нітритною кислотою за кімнатної температури?
*спирт, азот, вода
діазонієва сіль
азосполука
діазосполука
N-нітрозосполука


Диплом на заказ


1. Реферат Курсовая работа содержит 27 листов пояснительной записки 14 таблиц 6 рисунков 3 чертежа 8 источник
2. Дипломная работа- Фольклорные праздники как средство приобщения младших школьников к народной культуре
3. Какое расширение по умолчанию имеет файл Excel WPS; RTF; XLS; TXT
4. Лабораторная работа 7
5. Контрольная работа- Правовое положение Агентства по страхованию вкладов
6. Сидон
7. тема наукових знань 6
8. Тема11- Белки и нуклеиновые кислоты
9. Экономическая наука в эпоху трансформации
10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
11. Экологическое право и экологическая ситуация в России
12. Статья- Корпоративное обучение- кого учить и как оценить результаты
13. И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образования Выселковский район
14. О библиотечном деле и Об обязательном экземпляре которые заложили основу и законодательной базы для биб
15. 201 курс Число 9 января четверг ауд
16. Каролина Тур Стоимость тура - 850 грн
17. УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Директор ГБОУ 700.html
18. Оренбургэнергосбыт
19. Как называется наука о небесных телах 1 история 2 география 3 экология 4 астрономия А 2
20. Юриспруденция Налоговое администрирование 2 курс 3 года 3 курс 4 года русс.