Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Мераб Мамардашвілі ldquo;Уводзіны ў філасофіюrdquo;

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ

Белакурскі В.М.

Семинар 1. Мераб Мамардашвілі “Уводзіны ў філасофію”.

 1.  З’яўленне філасофіі на фоне міфа.
 2.  Прастора думкі і мова філасофіі.
 3.  Філасофія і навука.
 4.  Непазбежнасць метафізікі.
 5.  Праблема свету.

Асноўная літаратура.

 1.  Мамардашвили М.К.Введение в философию. //Мамардашвили М.К. Необходимость себя. – М., 1996. – С. 140-154.

Вучэбная  літаратура.

 1.  Реале, Дж. Антисери, Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 1 Античность. Средневековье. – СПб., 2001. – С. 5-95.
 2.  Философия: Учебное пособие/ В.К. Лукашевич, В.М.Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 9-23.

Дадатковая літаратура.

 1.  Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию “ Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно…”// Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1992. – С 14-26; с. 126-142.
 2.  Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991. – С. 51-191.
 3.  Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. – С. 391- 406.  

Семінар 2. Філасофская думка Старажытнага Усходу.

 1.  Складванне філасофскай традыцыі ў Старажытнай Індыі. “Веды” як протафіласофская крыніца артадаксальных філасофскіх плыняў.
 2.  Філасофскі змест сэнсавобразаў “Упанішад”.
 3.  “Дхамапада” і высакародныя філасофскія ісціны.
 4.  Зараджэнне філасофскай традыцыі ў Старажытным Кітаі. Галоўныя паняцці і сэнсавобразы “Кнігі пераменаў” (“І-цзын”).
 5.  “Даодэцзын” як крыніца філасофскай мудрасці даасізму.
 6.  “Лунь-юй” і філасофія Канфуцыя.

Асноўная літаратура.

 1.  Антология мировой философии. – В 4-х т. – Т.1. – Ч. 1. – М., 1969. С. 69-178; с. 181-261.
 2.  Антология даосской философии. – М., 1994. – с. 23-207.
 3.  Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2-т. – М., 1972. Т. 1 – С.114-138; с.139-174.

Вучэбная літаратура.

 1.  Лукьянов, А.С. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. – М., 1992.
 2.  Философия: учебн.пособие/ В.К. Лукашевич, В.М.Белокурский и др. – Мн. – 2001. – С. 23-28; с. 29-34.
 3.  Философия Древнего Мира: Индия, Китай, Греция, Рим: Учебно-хрестоматийное пособие/ Сост. В.М.Белокурский. – Мн., 2001. – С. 5-36; с. 37-63.

Дадатковая літаратура.  

 1.  Мюллер М., Шесть систем индийской философии. – М., 1995.
 2.  Китайская философия. Энциклопедический словарь. – М., 1994.
 3.  Лукьянов А.Е. Лао-цзы (философия раннего даосизма). – М., 1991.
 4.  Малявин В.В. Конфуций. – М. , 1992.

Семінар  3. Філасофія Платона і Арыстоцеля.

 1.  Міфалагічнае і філасофскае ў творы “Пір”.
 2.  Эрат і філасофстваванне.
 3.  Філасофія і мудрасць.
 4.  Вучэнне аб эратычнай іерархіі.
 5.  Арыстоцель аб сутнасці дзяржавы.
 6.  Прырода чалавека згодна Арыстоцелю.
 7.  Феномен  дзяржаўнага дабра. Формы дзяржаўнага ўладкавання.

Асноўная літаратура

 1.  Аристотель. Политика. Кн.1, 3-4 // Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1984. – Т. 4. – С.376, 378-384, 444-446, 453-457, 460-462, 467, 506-510.
 2.  Платон. Пир .//Платон. Собрание сочинений: В 4 т. – М., 1993. – Т. 2. – С. 81-134.

Вучэбная літаратура

 1.  Лосев А.Ф. История античной философии. – М., 1989.
 2.  Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. – М., 1997.  
 3.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 1. Античность. Средневековье. – СПб., 2001. – С. 133-190, 193-240.
 4.  Философия: Учеб.пособие/ В.К. Лукашевич, В.М. Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 43-50.

Дадатковая літаратура.

 1.  Лосев, А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993.
 2.  Белокурский, В.М.Античная философия: учебно-хрестоматийное пособие. – Минск, 1999.
 3.  Белокурский, В.М. Власть и государство глазами философов. Древний Китай. Античная Греция: фрагменты из произведений мыслителей.. – Минск, 2000.
 4.  Философия Древнего Мира. Индия, Китай, Греция, Рим: Учебно-хрестоматийное пособие/Сост. В.М.Белокурский. – Мн., 2001.

Семінар 4. Філасофская думка Сярэднявечча і Адраджэння.

 1.  “Споведзь” А.Аўгусціна як прыклад фарміравання рэлігійнага светапогляду ў чалавека Сярэднявечча.
 2.  Быццё і шляхі яго пасціжэння.
 3.  Праблема часу.
 4.  “Гасудар” М.Макіявелі і палітычная філасофія Рэнесансу.
 5.  Палітычныя мэты як стрыжань філасофіі М.Макіявелі.
 6.  Макіявелізм і сучасная палітыка Захаду.

Асноўная літаратура.

 1.  Августин Аврелий. Исповедь.Абеляр Петр. История моих бедствий. – М., 1992. – С. 8-222.
 2.  Макиавелли, Н. Государь//Макиавелли Н. Избранные сочинения. – М., 1982. – С. 301-378.

Вучэбная літаратура.

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.1 Античность.Средневековье. – СПб., 2001. – С. 424-470.
 2.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта.- СПб., 2002.- С. 89-101, 570, 697.
 3.  Философия: Учебное пособие / В.К.,Лукашевич, В.М.,Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 59-64.

Дадатковая літаратура.

1.Лейн Т. Христианские мыслители. – СПб., - 1997.

2. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982.

3. Соколов, В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

4. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. – М., 1985.

Семінар 5. “Новы Арганон” Ф. Бэкана і “Разважанне аб метадзе” Р.Дэкарта як дылема эмпірызму і рацыяналізму ў філасофіі Новага часу.

 1.  “Новы Арганон” як альтернатыва ўсёй папярэдняй філасофіі.
 2.  Праблема “ідалаў пазнання” і шляхі яе вырашэння ў працы Ф.Бэкана.
 3.  Індукцыйны метад аналізу вопытных дадзеных.
 4.  Розум і яго сутнасць у працы Р.Дэкарта “Разважанне аб метадзе”.
 5.  Асноўныя правілы метаду.
 6.  Маральныя правілы.
 7.  Метафізіка Р.Дэкарта.

Асноўная літаратура.

Бэкан Ф. Новый Органон / Ф.Бэкон // Сочинения: в 2 т./ Ф.Бэкон. – М., 1978. – Т.2. – С. 12-17, 18-28, 33-35.

Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину / Р.Декарт // Сочинения: в 2 т./ Р.Декарт  - М., 1989. – Т. 1. – С. 250-296.

Вучэбная літаратура.

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта. – СПб., 2002. – С. 272-294, 295-332.
 2.  Философия: Учеб.пособие / В.К.Луукашевич, В.М.Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 64-67.

Дадатковая літаратура.

 1.  Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVIIXVIII вв.) Формирование научных пограмм Нового времени. – М., 1987.
 2.  Мамарадашвили М.К. Картезианские размышления. – М., 1993.
 3.  Позднеев М. Личность и мысль Рене Декарта / М.Позднеев// Разыскания истины/ Р.Декарт. – СПб., - 2000.

Семінар 6. Магчымасці і асаблівасці філасофскага пазнання ў працы І.Канта “Пралегамены” і творы Г.В.Ф.Гегеля “Навука логікі”.

 1.  Праблема крыніц пазнання ў І.Канта.
 2.  Аналіз сінтэтычных і аналітычных меркаванняў.
 3.  Чысты розум і яго ідэі, паводле І.Канта.
 4.  Вучэнне Г.Гегеля аб быцці.
 5.  Вучэнне аб сутнасці.
 6.  Вучэнне аб паняцці.

Асноўная літаратура.

 1.  Гегель Г.В.Ф. Наука логики: введение/ Г.В.Ф. Гегель// Работы разных лет: в 2 т./ Г.В.Ф.Гегель. – М., 1970. – Т. 1. – С. 95-119.
 2.  Кант, И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука. Предисловие (парагр. 1-2; 5; 40-56)/И.Кант // Собрание сочинений: в 8 т. / И.Кант. – М., 1994. – Т. 4. – С. 6-16, 7-25, 29-34, 87-113.

Вучэбная літаратура.

 1.  Реале Дж., Антисери, Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта. – СПб., 2002. – С. 779-850.
 2.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 59-107.
 3.  Философия: Учеб.пособие / В.К.Лукашевич, В.М. Белокурский и др. – Мн., 2001. – с. 73-78.

Дадатковая літаратура

 1.  Асмус В.Ф. Иммануил Кант / В.Ф. Асмус – М., 1973.
 2.  Гулыга А. Кант / А.Гулыга. – М. – 1994.
 3.  Кузнецов, В.Ф. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века. – М., 1989.

Семінар 7. К.Маркс аб сутнасці матэрыялістычнага разумення гісторыі: “Да крытыкі палітычнай эканоміі. Прадмова.”

 1.  Эканамічная структура грамадства паводле К.Маркса.
 2.  К.Маркс аб сацыяльным, палітычным і духоўным працэсах у жыцці грамадства і іх абумоўленасці матэрыяльнай вытворчасцю.
 3.  Спосабы вытворчасці і грамадска-эканамічныя фармацыі ў гістарычным працэсе.
 4.  Асноўнае пытанне філасофіі марксізму ў дачыненні да грамадства.

Асноўная літаратура

 1.  Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие //К. Маркс, Ф,Энгельс // Сочинения в 50 т./К.Маркс, Ф.Энгельс. – М., 1985. – Т. 13. – С. 5-9.

Вучэбная літаратура.

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1997 – С.  120-133.
 2.  Философия: Учеб.пособие / В.К.Лукашевич, В.М. Белокурский и др. – Мн., 2001. – с. 79-81.

Дадатковая літаратура.

 1.  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин – М., 1984.
 2.  Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма: в 2 ч. / Т.И.Ойзерман. – М., 1986. – Ч. 2, гл. 1, 6.
 3.  Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2000.

Семінар 8. Філасофскі ірацыяналізм у творчасці А.Шапенгаўэра і Ф.Ніцшэ: “Свет як воля і ўяўленне”, “Воля да ўлады: вопыт пераацэнкі ўсіх каштоўнасцей”.

 1.  Свет як уяўленне ў А.Шапенгаўэра.
 2.  Свет як воля.   
 3.  Ніцшэанскі нігілізм.
 4.  Крытыка маралі Ф.Ніцшэ.
 5.  Крытыка філасофіі.
 6.  Воля да ўлады як пазнанне.
 7.  Воля да ўлады ў прыродзе.

Асноўная літаратура

 1.  Ніцшэ Ф. Воля к власти. – М., 1994. – С. 36-67, 104-156, 181-213.
 2.  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: в 2 т. – Т. 1. – М., 1993. – С. 141-223, 224-375, 376-608.

Вучэбная літаратура:

 1.  Реале Дж.. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 142-152, 267-270.
 2.  Философия: Учеб.пособие / В.К.Лукашевич, В.М. Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 81-84.

Дадатковая літаратура:

 1.  Быховский, Б.Э. Шопенгауэр. – М., 1975.
 2.  Галеви, Л. Жизнь Ницше. / Л.Галеви. – Рига, 1991.
 3.  Свасьян К.А. Фридрих Ницше: мученик познания / К.А. Свасьян // Сочинения: в 2 т./ Ф.Ницше. – М., 1990. – Т. 1. – С. 5 – 46.

  

Семінар 9. Характарыстыка экзістэнцыяльнай філасофіі ў творы Ж.-П. Сартра “Экзістэнцыялізм – гэта гуманізм”.

 1.  Экзістэнцыяліз хрысціянскі і атэістычны: агульнае і асаблівае.
 2.  Існаванне і сутнасць чалавека.
 3.  Чалавек як праект самога сябе.
 4.  Гуманізм і аптымізм экзістэнцыяльнай філасофіі.

Асноўная літаратура

 1.  Сартр Ж.-П. Экзистенциализм это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов / Ж.-П.Сартр. – М., 1990. – С. 319-334.

Вучэбная літаратура

 1.  Реале Дж., Антисери Д., Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 397 – 412.
 2.  Филосфия: Учеб. пособие / В.К. Лукашевич, В.М.Белокуский и др. – Мн., 2001. – С. 90 – 92.

Дадатковая літаратура

 1.  История философии: Запад – Россия – Восток: В 6 кн. – М., 1999. – Кн. 4. – С.  61 – 75.
 2.  Киссель М.А. Философская эволюция Ж.- П. Сартра / М.А.Киссель. – Л., 1976.
 3.  Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С. 207 – 228.

Семинар 10. Прырода і механізм творчасці ў філасофскай канцэпцыі М.А. Бярдзяева: “Сэнс творчасці”.

 1.  Філасофія як творчы акт.
 2.  Творчасць і быццё.
 3.  Творчасць і свабода.
 4.  Творчасць і любоў.
 5.  Творчасць і прыгажосць.
 6.  Творчасць і культура.

Асноўная літаратура

 1.  Бердяев Н.А.Философия свободы. Смысл творчества. / Н.А.Бердяев. – М., 1989. – С. 254 – 535.

Вучэбная літаратура

 1.  Евлампиев И.Н. «Новое религиозное сознание» в философии Н.Бердяева / И.Н. Евлампиев // История русской философии: Учеб. Пособие для вузов. – М., 2002. – С. 327 – 357.
 2.  Философия: Учеб. пособие / В.К. Лукашевич, В.М.Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 112-114.

Дадатковая літаратура

 1.  Гальцева, Р.А. Очерки русской утопической мысли ХХ в. / Р.А.Гальцева. – М., 1992. – С. 22 – 44.
 2.  Зеньковский, В.В. Русские мыслители и Европа. – М., 1997. – С. 132 – 137.
 3.  Лосский, Н.О. История русской философии. – М. 1991. – С. 298 – 319.

Семінар 11. Беларуская філасофская думка. Ф. Скарына і  І.Абдзіраловіч (аналіз твораў).

 1.  Філасофскі змест прадмоў Ф.Скарыны да Бібліі.
 2.  Праблема чалавека.
 3.  Ідэя агульнага дабра.
 4.  Скарынінскі патрыятызм.
 5.  І.Абдзіраловіч аб памежным характары беларускай самасвядомасці.
 6.  Аналіз жыццевых формаў усходняга і заходняга культурных тыпаў.
 7.  Беларускі соцыум і творчасць.

Асноўная літаратура

 1.  Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам: дасьледзіны беларускага светапогляду. – Мн., 1993.
 2.  Скарына Ф. Творы: прадмовы, казанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Скарына. – Мн., 1990. – С.103 – 124.

Вучэбная літаратура  

 1.  Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т. – Т.2. Протарэнесанс і Адраджэнне. – Мн., 2010. – С. 383 – 428.
 2.  Философия : Учеб. пособие / В.К. Лукашевич, В.М.Белокурский и др. – Мн., 2001. – С.  121 – 122.

Дадатковая літаратура

 1.  Бобков И., Терешкович П. Почему “пограничье”? / Игорь Бобков. Павел Терешкович / Перекрестки. – 2004. - № 1-2.
 2.  Скарына і яго эпоха. – Мн., 1990.
 3.  Спадчына Скарыны / Зборнік матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў. – Мн., - 1989.
 4.  Падокшин С.А. Франциск Скорина. – М., 1981.

Семінар 12. Інтэрпрэтацыя анталагічнай праблематыкі ў працы М.Хайдэгера “Час і быццё”.

 1.  Быццё і існае паводле М.Хайдегера.
 2.  Быццё як прысутнасць.
 3.  Быццё як час.
 4.  Мова як дом быцця.

Асноўная літаратура

1. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., - 1993. – С. 391 – 406.

Вучэбная літаратура

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1997. – С. 387-395.
 2.  Философия: Учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной,            В.П. Филатова. – М., 1996. – С. 136 – 139.
 3.  Философия: Учеб.пособие / В.К, Лукашевич, В.М, Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 98 – 99.

Дадатковая літаратура

 1.  Мартин Хайдеггер и философия ХХ века. – Минск, 1997.
 2.   Мотрошилова Н.В. Драма жизни, идей и грехопадений Мартина Хайдеггера / Н.В. Мотрошилова //Квинтэссенция. Философский альманах. – 1991 . – М., 1992.
 3.  Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. – С. 365 – 367.
 4.  Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991.

Семінар 13. Свядомае і бессвядомае ў творы З.Фрэйда “Я” і “Яно”.

 1.  Фрэйд аб месцы свядомаці ў стурктуры псіхікі.
 2.  Феномен выцясенння і бессвядомае.
 3.  Эдыпаў комплекс як працэс ідэнтыфікацыі дзіцяці.
 4.  Лібіда і сублімацыя.
 5.  “Звыш-Я” як катэгарычны імператыў свядомага.

Асноўная літаратура

 1.  Фрейд З. “Я” и “Оно” / Фрейд Зигмунд “Я” и “Оно”. Труды разных лет: в 2 кн. – Книга 1. – Тбилиси, 1991. – С. 351-392.   

Вучэбная літаратура

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия  от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 616-621.
 2.  Философия: Учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М., 1996. – С. 376-378.
 3.  Философия: Учеб. пособие /  В.К.Лукашевич, В.М.Белокурский и др. – Мн., 2001. – С. 98-99.

 Дадатковая літаратура

 1.  Гроф С. Области человеческого бессознательного / Пер. с англ. – М., 1994.
 2.  Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М., 1990.
 3.  Мамардашвили М.К.  Сознание как философская проблема // Вопросы философии. – 1990. - № 10.
 4.  Мозг  и разум. – М., 1991.

Семінар 14. Філасофская антрапалогія Макса Шэлера ў творы “Становішча чалавека ў космасе”.

 1.  Ідэя чалавека як праблема філасофіі.
 2.  Ступенчатая паслядоўнасць псіхафізічнага  быцця.
 3.  Сутнаснае адрозненне чалавека ад жывёльнага свету: дух, свабода, прадметнае быццё, самасвядомасць.
 4.  Чалавек як “аскет жыцця”.  
 5.  Тоеснасць цела і душы.

Асноўная літаратура

 1.  Шелер М. Положение человека в космосе/ Шелер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М., 1994. – С. 129-193.

Вучэбная літаратура

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С. 377-382.
 2.  Философия: Учебник/ под  ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П.Филатова. – М., 1996. – 367-369.

Дадатковая літаратура

 1.  Григорьян Б.Т. Понятие человека в современной философии. – М., 1991.
 2.  Маслоу А. Психология бытия. - М., 1997.
 3.  Проблема человека в западной философии/ Сборник переводов. – М., 1988.
 4.  Франкл В. Человек в поисках смысла / Сборник переводов. – М,, 1990.
 5.  Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертие. – М., 1991.
 6.  Это человек: Антология. – М, 1995.

 Семінар 15. Томас Кун аб развіцці навукі. Праца “Структура навуковых рэвалюцый”.

 1.  Т.Кун аб шляхах фарміравання навуковага таварыства.
 2.  Паняцце парадыгмы. Галоўныя парадыгмы ў гісторыі навукі.
 3.  “Нармальная навука” паводле Т.Куна.
 4.  “Навуковая рэвалюцыя” і яе характэрныя асаблівасці.

Асноўная літаратура

 1.  Кун Т. Структура научных революций / Т.Кун – М.,  1975. – С. 6 – 26.

Вучэбная літаратура

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1997. – С. 677 – 680.
 2.  Философия: Учебник/ под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, В.П. Филатова. – М., 1996. – с. 279-281.

Дадатковая літаратура

 1.  Джегутанов Б.К., Стрельченко В.И., Балаховский В.В., Хон Г.Н. История и философия науки. – СПб., 2006.
 2.  Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология / А.Л. Никифоров. – М., 1998.
 3.  Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: Учебная хрестоматия. – М., 1996.
 4.  Томпсон М. Философия науки / Мел Томпсон – Пер. с англ. – М., 2003.

Семінар 16. Гістарычны працэс паводле Карла Ясперса. Твор “Вытокі гісторыі і яе мэта”.

 1.  К.Ясперс аб восевым часе сусветнай гісторыі.
 2.  Усход і Захад. Характэрныя асаблівасці гістарычнага працэсу.
 3.  Сучаснасць і будучае.
 4.  Сэнс гісторыі.   

Асноўная літаратура

 1.  Ясперс К./ К. Ясперс // Смысл и назначение истории / К.Ясперс. – М., 1994. – С. 28 – 280.

Вучэбная літаратура

 1.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1997. – С. 398-404.
 2.  Философия: Учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М., 1996. – С. 176 – 178.

Дадатковая літаратура

 1.  Гайденко П.П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса / П.П. Гайденко// Смысл и назначение истории / К.Ясперс. – М., 1994.
 2.  Гуревич П.С. Философия контекста человеческого существования  / П.С.Гуревич // Путь в философию: антология. – М., 2001.
 3.  Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. – С. 402-404.

Семінар 17. Канцэпцыя “постіндустрыяльнага грамадства” Дэніэла Бэла ў працы “Будучае постіндустрыяльнае грамадства”.

 1.  Характарыстыка Д. Бэлам “восевых прынцыпаў” у сучасным заходнім грамадстве. Тэхналогіі і веды.
 2.  Паняцце постіндустрыяльнага грамадства.
 3.  Навукацэнртрызм канцэпцыі Д.Бэла. Крытычны аналіз.
 4.  Сацыяльна-філасофскія ідэі Д.Бэла і сучаснае грамадства.

Асноўная літаратура

 1.  Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Введение / Д.Белл // Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д.Белл. – М., 1999. – С. 15-22, 25, 33-36, 57-58.

Вучэбная літаратура

 1.  Барулін В.С. Социальная философия: Учебник. – М., 2000. – с. 309.

Дадатковая літаратура

 1.  Иноземцев В.Л. Постиндустриальный мир Даниэла Белла / В.Л. Иноземцев // Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – М., 1999.
 2.  Сачков Ю.В. Вариации на тему Белла /  Ю.В. Сачков, А.В.Тяглов// Филос. науки. – 1990. - № 11
 3.  Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. – С. 34 -35, 237.
1. інтегрованих комплексів ЗВІТ з лабораторної роботи 2 Дослідження динаміки бічного руху літа
2.  Электронная Библиотека Название книги- Карьера менеджера Авторы- Якокка Ли Жанр- Маркетинг PR рекл
3. первых Ю.М. Лужков и его приближенные исповедуют политику интересов а не политику принципов
4. Экология и безопасность жизнедеятельности
5. Роль живых организмов в биологическом круговороте
6. Ценные бумаги для студентов обучающихся по специальности 030501
7. Тема 1 Предприятие как хозяйствующий субъект План 1
8. тема договоров Право наследования по Русской Правде Понятие и виды преступных деяний
9. Статья- The improvement of work on the rhythm in the classes of english on the materials of limericks
10. Билеты по геометрии для 9 класса 2002
11. вариантов социализма наряду с левым анархизмом христианским социализмом и не принимающей марксизма часть
12. тематики и естественных наук природопользование 5
13. Ионно-сорбционная откачка
14. ную гарантию качества и подлинности продукции
15. 10 ~педіатрія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
16. 1944 10061944 Біографія Народився в Житомирі 21 липня 8 липня ст
17. 1212 посвящается Путь женщины с Богом ~ 94 года от начала 20 века до начала 21 века от раннего сиротст
18. по теме Древняя Греция 1
19. 204 Рубрика Рецензии Место издания.html
20. Воздействие рекламных образов на психику человека