Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кафедра менеджменту

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра менеджменту

Звіт про виконання індивідуального завдання

“Оцінка фінансового стану підприємства”

з дисципліни: «Управління фірмою малого бізнесу»

Виконала студентка

Волчо Г.О.

508-ї групи, 5-го курсу,

спеціальності 8601/4

перевірив викладач

Соболь С.М.

Київ – 2013

Дослідження фінансових параметрів діяльності ТОВ «Визит Альянс» наведено в таблиці  1.

Таблиця 1

Показники фінансового стану підприємства

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

6

1. Показники ліквідності

1,1

Коефіцієнт покриття

ф.1 ряд. 260 / ф.1 ряд. 620

1,418

1,541

8,70%

1,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф.1 (ряд. 260- ряд.100 - ряд.110- ряд.120 - ряд.130 -ряд.140) / ф/1 ряд.620

1,202

1,319

9,78%

1,3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1 (ряд.220 + ряд.230 + ряд.240) / ф.1 ряд. 620

0,004

0,007

81,57%

1,4

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

ф.1 (ряд.260 -ряд. 620)

2230,000

2748,000

23,23%

2. Показники платоспроможності

2,1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф.1 ряд.380 / ф.1 ряд. 640

-0,822

-0,859

4,48%

2,2

Коефіцієнт фінансування

ф.1 (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620 + ряд.630) /ф.1 ряд.380

-2,216

-2,164

-2,35%

2,3

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами

ф. 1 {ряд. 260 - ряд. 620) / ф.1 ряд. 620

0,418

0,541

29,53%

2,4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620) / ф. 1 ряд. 380

-0,053

-0,064

19,81%

3. Показники  ділової активності

3,1

Коефіцієнт оборотності активів

ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3)+ ряд. 280 (гр.4) / 2

0,115

0,113

-1,75%

3.2.

Коефіцієнт оборотності кредиорської заборгованості

ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 520 / ряд. 600) гр. 3 + Σ (ряд. 520 / ряд. 600) гр. 4 ) / 2

-

-

-

Продовження таблиці 1

3,3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 150 / ряд. 210) гр. 3 + Σ (ряд. 150 / ряд. 210) гр.4 ) / 2

452131,064

158877,887

-64,86%

3,4

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,001

0,002

185,36%

3,5

Строк погашення кредиторської заборгованості (днів)

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

-

-

-

3,6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф. 2 ряд. 040 / ф.1 (Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 3 + Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 4) / 2

-3,995

-2,304

-42,32%

3,7

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф. 2 ряд. 035/ ф. 1 (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр.4) / 2

0,120

0,117

-3,10%

3,8

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2

-0,602

-0,135

-77,63%

4. Показники рентабельності

4,1

Коефіцієнт рентабельності активів

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3 + ряд. 280 (гр. 4)) / 2

-0,029

-0,006

-79,53%

4,2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2

0,038

0,007

-81,35%

4,3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 2 ряд. 035

-0,250

-0,052

-79,17%

 Аналіз

Розраховані показники ліквідності свідчать про можливість ТОВ «Визит Альянс» своєчасно сплачувати поточку заборгованість. Коефіцієнт абсолютної ліквідності є занизьким, що свідчить про низьку частку високоліквідних активів в структурі оборотного капіталу. Найбільша частка оборотних активів перепадає під дебіторську заборгованість (за товари, послуги, роботи та за розрахунками).

Розраховані коефіцієнти платоспроможності в основному мають негативні значення, це пов’язано з наявністю значної довгострокової заборгованості. Компанія вимушена виплачувати відсотки за кредитом, що викликає збитковість діяльності. Власний капітал компанії має негативне значення в балансі, що пояснюється наявністю непокритих збитків з 2010 року. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення близьке до норми, це свідчить про можливість розрахунку за поточною заборгованістю.

Коефіцієнт оборотності активів показує, що активи задіяні в процесі надання послуг лише частково, а отже знецінюються. Оцінка фондовіддачі є непрямою, так як компанія надає послуги і основну частину їх вартості складає робота людей. Компанія має значну дебіторську заборгованість і високу її оборотність, це пояснюється тим, що під час оформлення путівок компанія отримує лише половину її вартості, інша половина сплачується в середньому через 3-4 місяці. Така система була створення для згладжування впливу курсової різниці на доходи ТОВ «Визит Альянс» (в 2011 році компанія втратила 3 млн. грн. на курсових коливаннях рубль-гривня).

Показники рентабельності мають негативні значення. Як вже зазначалося, діяльність компанії є збитковою за рахунок необхідності сплати відсотку по кредиту (хоча результати від звичайної діяльності є прибутковими). Коефіцієнт рентабельності власного капіталу має додатне значення із-за того, що і власний капітал і результати діяльності мають мінусове значення. Отже, діяльність компанії є нерентабельною.
1. Получение магнитопроводов из ферритов и магнитодиэлектриков
2. Расчет схемы аппаратуры формирования первичной группы каналов ТЧ на передающем и приемном концах линии связи
3. Вариант ’1 ’ п-п.html
4. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук КИЇВ ~
5. Генетические манипуляции
6. Особливістю українського руху Опору стала наявність двох напрямків боротьби
7. учетная политика организации; приказы о назначении состава инвентаризационной комиссии и проведении и
8. Германия
9. тема уголовного права1
10. 2014 ' 09.01.2014 04 января суббота 10
11. НА ТЕМУ- ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
12.  При проведении работ со снятием напряжения и зазем0 лением необходимо выполнять основное правило электробе
13. Тема- Робота з вбудованими об~єктами схемами формулами Мета- Вивчення графічних можливостей Word
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури.1
15. екологічний моніторинг
16. Охорона праці в хімічній промисловості
17. Лабораторная работа по обработке массива, типизированного файла и динамического линейного списка
18. ТЕМА 6 ПОВЕДІНКОВА РЕАКЦІЯ ПОКУПЦІВ План лекції 1
19. Формы обеспечения возвратности кредита
20. Часть 2Стипендия