Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

УГОДА на проведення практики студентів вищих навчальних закладів Житомирського державног

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Житомирського державного технологічного університету

м. Житомир                 “__” ______20    р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський державний технологічний університет, в особі ректора Мельничука П.П. діючи на підставі Статуту ЖДТУ і, з другої сторони,________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _____________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 1.  База практики зобов‘язується:
  1.  Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

Шифр і назва

спеціальності

Курс

Вид практики

П.І.Б. студента

Термін практики

Початок

Кінець

1

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

IV

Переддипломна практика

 1.  Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).
  1.  Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
  2.  Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.
  3.  Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
  4.  Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
  5.  Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
  6.  Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
  7.  Додаткові умови _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1.  ЖДТУ зобов‘язується:
  1.  За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.
  2.  Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
  3.  Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
  4.  Практика проводиться на безоплатній основі.
 2.  Відповідальність сторін за невиконання угоди.
  1.  Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.
  2.  Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.
  3.  Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
  4.  Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і ЖДТУ.
 3.  Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

ЖДТУ: м. Житомир, вул. Черняховського, 103, 10005, тел. (0412) 24-14-22

Бази практики __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підписи та печатки:

ЖДТУ:

вул,Черняховського, 103

м. Житомир, 10005

тел. (0412) 24-14-22

Ректор ЖДТУ

_______________ П.П. Мельничук

“   ”           20    р.

Декан__________ О.Г. Денисюк

“   ”            20    р.

База практики:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

База практики

_______________/_______________

“___” ________ 20__ р.


1. Эволюция сетевых операционных систе
2. Особенности и проблемы развития рынка труда в переходной экономике
3. Реферат по экологии- Проблема утилизации бытовых отходов Ежедневно жители нашей планеты выбрасывают тысяч
4. десятичная. Способы перевода чисел из одной системы счисления в другую.html
5. Исследование памяти детей с общим недоразвитием речи
6. во цена Пшеничная 20 90 Сто
7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни ~~Інформаційнокомунікаційний менеджмент~ ~~Інформаційні системи в
8. Классификация загрязнителей Загрязнение это привнесение в окружающую среду или возникнов
9. Естественное и искусственное освещение лк см
10. Курды и курдский вопрос
11. Лабораторна работа 9 Дослідження польових транзисторів з керуючим pn переходом
12. Стратегии роста.html
13. Отчет по производственной практике Выполнил- ст
14. Арабо-мусульманський культурний регіон
15. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств
16. Определение норматива товарных запасов
17. 03.14 вторник Русский язык 3 ч
18. план по созданию газеты
19. Обучение произношению детей с нарушением слуха
20. Тематика семінарських занять 2012 Тематика семінарських занять підготовлена робоч