Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

УГОДА на проведення практики студентів вищих навчальних закладів Житомирського державног

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-05

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Житомирського державного технологічного університету

м. Житомир                 “__” ______20    р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський державний технологічний університет, в особі ректора Мельничука П.П. діючи на підставі Статуту ЖДТУ і, з другої сторони,________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _____________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

 1.  База практики зобов‘язується:
  1.  Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

Шифр і назва

спеціальності

Курс

Вид практики

П.І.Б. студента

Термін практики

Початок

Кінець

1

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

IV

Переддипломна практика

 1.  Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).
  1.  Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
  2.  Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.
  3.  Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
  4.  Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
  5.  Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
  6.  Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
  7.  Додаткові умови _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1.  ЖДТУ зобов‘язується:
  1.  За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.
  2.  Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
  3.  Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
  4.  Практика проводиться на безоплатній основі.
 2.  Відповідальність сторін за невиконання угоди.
  1.  Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.
  2.  Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.
  3.  Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
  4.  Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і ЖДТУ.
 3.  Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

ЖДТУ: м. Житомир, вул. Черняховського, 103, 10005, тел. (0412) 24-14-22

Бази практики __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підписи та печатки:

ЖДТУ:

вул,Черняховського, 103

м. Житомир, 10005

тел. (0412) 24-14-22

Ректор ЖДТУ

_______________ П.П. Мельничук

“   ”           20    р.

Декан__________ О.Г. Денисюк

“   ”            20    р.

База практики:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

База практики

_______________/_______________

“___” ________ 20__ р.


1. записка 3 Организационнометодические указания 4 Содержа
2. Изучение темы Ощущение в 8 классе
3. ТЕМА 2 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ЧЕРЧЕНИЯ В utoCD Черчение с помощью сетки
4. вампиром Кейдом Иссаксоном
5. Развитие физических качеств методом круговой тренировки
6. Сущность использования оборотных средств предприятия
7. Функциональные области логистики Основные подходы применяемые в логистике Основные принципы пр
8. Криволинейные системы координат
9. Мясная продуктивность овец
10. ТЕМА СВЕРХЯ.html
11. Генезис поняття технологічна культура
12. Налоги и таможенные платежи будут также и практические задания
13. политика Термин политология образуется путем сочетания двух греческих слов- polity ~ политический п
14. Методические рекомендациипо проведению урока интеллектуальной игры Права человека в 5 классеПоясните
15. 01 січня 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Голд Фіш платник податку на п
16. Тема урока- Химические уравнения
17. география это судьба наций
18. Тема 3 Развитие основных философских идей у досократиков- понятийное мышление милетцев рационализм Пифагор
19. Лекция 6. Классическая буддийская философия Йогачара Виджнянавада и теория Татхагатагарбхи Фило
20. это основанная на праве и законности организация общественной жизни отражающая качественное состояние общ