Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

У процесі формування оперативного бюджету останнім кроком звичайно є підготовка бюджетного- 1 звіту про

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

69. Бюджетування – це:

1) процес визначення дій для досягнення стратегічної мети;

2) процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів;

3) процес формування витрат.

70. Бюджетний контроль – це:

1) процес зіставлення фактичних результатів діяльності з бюджетами, аналізу відхилень та внесення необхідних корективів;

2) процес контролю за плановими витратами;

3) процес контролю виконання за складанням планів.

71. У процесі формування оперативного бюджету останнім кроком звичайно є підготовка бюджетного:

1) звіту про фінансові результати;

2) балансу;

3) звіту про грошові кошти;

4) звіту про капітальні інвестиції.

Відповідь: а, б, в, г.

72. Кількість матеріалів, яку необхідну закупити за період, буде дорівнювати бюджетній кількості використаних матеріалів:

1) плюс заплановані кінцеві запаси матеріалів і мінус запаси матеріалів на початок періоду;

2) плюс запаси матеріалів на початок періоду і мінус заплановані кінцеві запаси матеріалів;

3) обидва із зазначених вище варіантів правильні;

4) жоден із зазначених вище варіантів.

73. Основна різниця між зведеним і гнучким бюджетами полягає в тому, що:

1) гнучкий бюджет приймає до уваги тільки змінні витрати, а зведений бюджет охоплює всі види витрат підприємства;

2) гнучкий бюджет дає менеджерам певну свободу у досягненні поставленої мети, у той час як зведений бюджет базується на постійному незмінному стандарті;

3) зведений бюджет складається для всього підприємства в цілому, а гнучкий бюджет охоплює тільки окремі підрозділи;

4) зведений бюджет складається на основі запланованого рівня діяльності, а формування гнучкого бюджету відбувається виходячи з фактичного рівня діяльності.

74. Центр відповідальності –це:

1) центри реалізації продукції;

2) сфера  (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює;

3) система контролю витрат.

75. Облік за центрами відповідальності – це:

1) централізація управління;

2) система бухгалтерського обліку, яка забезпечує відображення, накопичення, аналіз і представлення інформації про витрати та результати і дає змогу оцінити діяльність окремих центрів відповідальності та їх  керівників;

3) система бухгалтерського обліку, яка забезпечує відображення інформації в централізованій бухгалтерії.

76. Центр відповідальності, керівник якого контролює витрати, але не контролює доходів й інвестицій в активи центру – це:

1) центр витрат;

2) центр прибутку;

3) центр інвестицій.

77. Центр відповідальності, керівник якого контролює витрати й доход, але не контролює інвестицій в активи центру – це:

1) центр витрат;

2) центр прибутку;

3) центр інвестицій.

78. Центр відповідальності, керівник якого одночасно контролює витрати, доходи та інвестиції в активи центру – це:

1) центр витрат;

2) центр прибутку;

3) центр інвестицій.

79. Організація центрів відповідальності на підприємстві:

1) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;

2) здійснюється на підставі П(С)БО 16 «Витрати»;

3) залежить від організаційної структури підприємства;

4) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями управління.

80. Показник витрат є показником відповідальності (оцінюючим критерієм) для:

1) центру інвестицій;

2) центру прибутку;

3) центру витрат;

4) центру доходів.

81. Які з перелічених видів витрат повністю контролюються начальником виробничого цеху:

1) ціна за отримані цехом матеріали;

2) орендна плата за приміщення цеху;

3) використання сировини;

4) електроенергія для роботи устаткування цеху;

5) заробітна плата виробничих працівників;

6) витрати на страхування виробничого устаткування?

82. Для центру прибутку основним показником відповідальності (оцінюючим критерієм) є:

1) витрати;

2) доходи;

3) маржинальний дохід;

4) прибуток.


1. НЕ ПРУФ НЕ ПРУФ НЕ ПРУФ
2. Ян Анастасьевич Бурляй посол России в Уругвае наблюдатель Российской Федераци
3. й строке и ом столбце
4. История России до Александра III
5. Процесс усвоения и восприятия римского права в Западной Европе
6. Задание 1 Всего - 30 НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
7.  Both my brotherinlw work in bnk which is situted on the outskirt-outskirts of town
8. реалист Гоголь раскрывает эти общие качества в индивидуальных ярких и неповторимых образах создавая типич
9. Это объясняется следующими причинами- не обеспечивается достаточно глубокий анализ требований к данн
10.  Затвердити Інструкцію з сигналізації на залізницях України що додається
11. Учение Платона о знании.html
12. задание на разработку интернетмагазина Структура сайта Главная страница
13. а Это экологически чистый энзимный препарат для нейтрализации стоков и содержимого сборников нечистот.html
14. правовая база регулирующая порядок взимания и исчисления платежей за загрязнение природной среды достат
15. . Характеристика одного из финноугорских народов.
16. 0 Построение объемных гистограмм Составьте следующую таблицу-
17. 00 TURBO PRESS ЛАУРА
18. 2 Расчет сети по данным начала
19. Бухгалтерский баланс основная форма бухгалтерской отчетности
20. Музичне виховання в дитячому садку