Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

У процесі формування оперативного бюджету останнім кроком звичайно є підготовка бюджетного- 1 звіту про

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

69. Бюджетування – це:

1) процес визначення дій для досягнення стратегічної мети;

2) процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів;

3) процес формування витрат.

70. Бюджетний контроль – це:

1) процес зіставлення фактичних результатів діяльності з бюджетами, аналізу відхилень та внесення необхідних корективів;

2) процес контролю за плановими витратами;

3) процес контролю виконання за складанням планів.

71. У процесі формування оперативного бюджету останнім кроком звичайно є підготовка бюджетного:

1) звіту про фінансові результати;

2) балансу;

3) звіту про грошові кошти;

4) звіту про капітальні інвестиції.

Відповідь: а, б, в, г.

72. Кількість матеріалів, яку необхідну закупити за період, буде дорівнювати бюджетній кількості використаних матеріалів:

1) плюс заплановані кінцеві запаси матеріалів і мінус запаси матеріалів на початок періоду;

2) плюс запаси матеріалів на початок періоду і мінус заплановані кінцеві запаси матеріалів;

3) обидва із зазначених вище варіантів правильні;

4) жоден із зазначених вище варіантів.

73. Основна різниця між зведеним і гнучким бюджетами полягає в тому, що:

1) гнучкий бюджет приймає до уваги тільки змінні витрати, а зведений бюджет охоплює всі види витрат підприємства;

2) гнучкий бюджет дає менеджерам певну свободу у досягненні поставленої мети, у той час як зведений бюджет базується на постійному незмінному стандарті;

3) зведений бюджет складається для всього підприємства в цілому, а гнучкий бюджет охоплює тільки окремі підрозділи;

4) зведений бюджет складається на основі запланованого рівня діяльності, а формування гнучкого бюджету відбувається виходячи з фактичного рівня діяльності.

74. Центр відповідальності –це:

1) центри реалізації продукції;

2) сфера  (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює;

3) система контролю витрат.

75. Облік за центрами відповідальності – це:

1) централізація управління;

2) система бухгалтерського обліку, яка забезпечує відображення, накопичення, аналіз і представлення інформації про витрати та результати і дає змогу оцінити діяльність окремих центрів відповідальності та їх  керівників;

3) система бухгалтерського обліку, яка забезпечує відображення інформації в централізованій бухгалтерії.

76. Центр відповідальності, керівник якого контролює витрати, але не контролює доходів й інвестицій в активи центру – це:

1) центр витрат;

2) центр прибутку;

3) центр інвестицій.

77. Центр відповідальності, керівник якого контролює витрати й доход, але не контролює інвестицій в активи центру – це:

1) центр витрат;

2) центр прибутку;

3) центр інвестицій.

78. Центр відповідальності, керівник якого одночасно контролює витрати, доходи та інвестиції в активи центру – це:

1) центр витрат;

2) центр прибутку;

3) центр інвестицій.

79. Організація центрів відповідальності на підприємстві:

1) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;

2) здійснюється на підставі П(С)БО 16 «Витрати»;

3) залежить від організаційної структури підприємства;

4) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями управління.

80. Показник витрат є показником відповідальності (оцінюючим критерієм) для:

1) центру інвестицій;

2) центру прибутку;

3) центру витрат;

4) центру доходів.

81. Які з перелічених видів витрат повністю контролюються начальником виробничого цеху:

1) ціна за отримані цехом матеріали;

2) орендна плата за приміщення цеху;

3) використання сировини;

4) електроенергія для роботи устаткування цеху;

5) заробітна плата виробничих працівників;

6) витрати на страхування виробничого устаткування?

82. Для центру прибутку основним показником відповідальності (оцінюючим критерієм) є:

1) витрати;

2) доходи;

3) маржинальний дохід;

4) прибуток.


1. устойчивыеиндивидуальнотипологические особенности сознательной регуляцииповедения
2. Основные синергетические принципы
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
4. найти себя. Мы знаем как важно юным специалистам получить первый опыт работы
5. Разведение свиней для дальнейшего производства и переработки мяса
6. ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКВА 1998 г
7. ВАРИАНТ 5 Миропонимание мировосприятие мироотношение в своей совокупности образуют а теори
8. Етапи наукового дослідження Ефективність наукових досліджень Впровадження завершених наукових досл
9. Планирование прибыли и рентабельности производства
10. Личные продажи компании
11. Дипломная работа- Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України
12. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк ~Дисертац
13. по теме Эссе Словарь литературоведческих терминов
14. Контрольная работа По предмету Страхование Выполнил- студент 5 курса шшш Специализация Фи
15. Публичные выступления
16. Живи своей жизнью
17. Реферат Леонід Смілянський 1904 1966 Леонід Смілянський прийшов у літературу в другій половині 20х рок
18. 5 ББК 5411 Д 64 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА Д64Долгов В
19. отчет о прибылях и убытках; балансовый отчет; отчет о движении денежных потоков Кэшфло
20. Розрахунок раціонів кормів