Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематикалы~ к~туін табы~ыз- X 2 4 98 100 P 0

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Эконометрика

Үздіксіз кездейсоқ шаманың дисперсиясы:

C)&  

*****

Кездейсоқ шаманың математикалық күтуін табыңыз:

X  2 4 98 100

P 0.3 0.1 0.5 0.1

C)&  M(х)=60    

*****

Үздіксіз кездейсоқ шаманың таралуының қатаң ықтималдылығы, яғни       

A)&  қалыпты таралу

*****

Ықтималдылық таралу функциялардың мағынасы қандай аралыққа ие ?

C)&  [0 :1 ]

*****

Таралу тығыздығы –

E)&  Жұп функция және оның екі шегі oy осіне симетриялы

*****

Таралу заңы деп –

B)&  Үздіксіз кездейсоқ шаманың тығыздығы

*****

Кездейсоқ шаманың математикалық күтуін тап ?

X 5 4 12

P 0.5 0.4 0.1

E)& 5,3

*****

Үлгілеудің соңғы мақсатын, үлгіде қатысушы факторлар мен көрсеткіштердің жиынын, олардың атқарушы қызметтерін анықтау:

C)&  қойылымдық

*****

Зерттеуші құбылыстың экономикалық негізіне талдау жасау, көбінесе табиғатқа және кездейсоқ құрамдастарға қатысты құралдар:

A)&  априорлы

*****

Үлгінің негізгі түрін таңдау, сонымен қатар оған кіретін байланыстардың пішімі мен құрамы:

C)&  параметрлеу

*****

Қажетті статикалық ақпараттар жиыны,  яғни зерттелетін құбылыстардың функцианалдануының түрлі уақыттық немесе кеңістік тактілеріндегі факторлар мен көрсеткіштерді қатысатын мәндерді тіркеу:

B)&  ақпараттық

*****

Үлгінің статикалық талдауы, бірінші кезекте үлгінің белгісіз көрсеткіштерінің бағалануы:

D)&  үлгінің идентификациясы

*****

Нақты және үлгілік мәліметтерді салыстыру, туралықты есептеу:

E)&  үлгінің верификациясы

*****

Үлгінің спецификалық мәселесі неше деңгейді қамтиды?

B)&  3

*****

Үлгілеудің соңғы мақсаттарын анықтау, экзогенді және эндогенді айнымалылардың тізімін анықтау, теңдіктер мен теңсіздіктердің жүйесінің зерттелу құрамын анықтау, бастапқы алдын ала сілтемелерді құрылымдау:

A)&  үлгінің спецификалық мәселесі

*****

Негізгі пішінде жазылған үлгінің нақты статикалық мәліметтерге бапталуы болып табылады:

C)&  үлгінің идентификация мәселесі

*****

Эконометрикалық үлгінің құрылымымен ғана байланысты болатын спецификалық болып табылады:

D)&  үлгінің верификациялау мәселесі

*****

Тәжірибенің нәтижесіне байланысты нақты айнымалы болып табылады және жағдайларға байланысты түрлі мәндерге ие болады:

B)&  кездейсоқ шамалар

*****

Кездейсоқ шамалардың түрлері қандай?

C)&  дискретті және үздіксіз

*****

Математикалық күтім қасиеттеріне жатпайтын формуланы көрсет:

E)&  

*****

Кездейсоқ дискретті шаманың дисперсиясы:

E)&  

*****

Үзілмеген кездейсоқ өлшемдердің үлестіру тығыздығы қалай аталады?

C)&  үлестіру заңы

*****

Егер интервалда барлық мүмкін болатын мәндердің кездейсоқ өлшемдеріне арналған болса, үлестіру тығыздығының мәні қандай болады?

A)&  тұрақты

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 3 8 4

P 0.2 0.5 0.3

 

A)&  5,8    4,96

*****

Математикалық күту дегеніміз не?

C)&  Басты жиынтық бойынша  орташа мағынаны айтамыз.

*****

Тәуелді айнымалының жалпы дисперсиясындағы  регрессия көмегімен түсіндірілген дисперсия үлесін қандай  фактор сипаттайды?

E)&  детерминация коэффиценті

*****

Нақты дәрежеде басқарылатын (жоспарланатын), автономды, «сырттан» беріледі

A)&  эндогенді

*****

Бір-бірімен өзара әрекеттес, маңызды шамада талданатын әлеуметтік – экономикалық жүйенің функционалдануы ішінде және процесте атқарылатын ролі қалыптасатын өзгермелілер

B)&  экзогенді

*****

Факторлар – аргументтер ролінде немесе түсіндіруші өзгермелі ролінде жүйеде қатысушы

C)&  алдын-ала анықталған

*****

Кездейсоқ шамалардың математикалық күтімін және дисперсиясын табу керек?

X 0 1 2

P 0.0625  0.375  0.5625

B)&  1,5 0,375

*****

Х кездейсоқ шаманың өзгерісі берілген интервалындағы тығыздығын ықтималдылығының бөлінуі: а Х b

A)&  бір қалыпты таралу

*****

Үздіксіз кездейсоқ шаманың таратылу заңының екінші берілу әдісі

B)&  таратылу тығыздығы

*****

Нормалау заңы үшін мына формула нені білдіреді?

B)&  таратылу функциясының түрі

*****

Х1, Х2,…, Хп (ai = 0, σi = 1) бірнеше нормирленген нормальды таратылған кездейсоқ шамалар бар болсын делік. Онда олардың квадраттарының қосындысы мынаған тең болатын k = n бос дәрежесімен таратылған кездейсоқ шама таратылуы қалай аталады?

C)&  Хи-квадрат таралуы

*****

Екі тәуелсіз кездейсоқ шамаларды қарастырайық: Z, нормальды таратылған және нормирленген (яғни М( Z) = 0, σ( Z) = 1), және V, k бос дәрежелі «хи-квадрат» заңы бойынша таратылған    қалай аталады?

B)&  Стьюдент таралуы

*****

Екі тәуелсіз кездейсоқ шамаларды қарастырайық: k1 және k2 бос дәрежелерімен «хи-квадрат» заңы бойынша таратылған U және V және олардан жаңа шама бейнеленген: қандай таралу деп аталады?

D)&  Фишер таралуы

*****

Мына формуламен берілген

Мұндағы   - гамма-функция; дербес жағдайда, Г(п + 1) = п! қандай таралудың тығыздығына сай болады?

C)&  Хи-квадрат таралуы тығыздығы

*****

Іріктеу кезінде алынған және генералды параметрлер көрсеткіштері арасындағы айрмашылық бұл -

B)&  іріктеу қатесі

*****

Іріктеу берілгендеріне арқа сүйеу арқылы тексеруге болатын, генералды жиынтық қасиеті туралы жорамал бұл -

A)&  статистикалық гипотеза

*****

Беймәлім таралу түрі туралы немесе белгілі таралу параметрлері туралы гипотеза бұл -

A)&  статистикалық гипотеза

*****

Егер кездейсоқ шама үлестіруі параметрімен мәндес сипатталатын болса онда гипотеза қалай аталады?

B)&  жай гипотеза

*****

Көпмүшелі жай гипотезалардан құралған гипотеза қалай аталады: = с, мұнда Н: с - в-дан үлкен   кез келген сан?

A)&  күрделі гипотеза

*****

Генералды параметрлер жиынтығы туралы гипотеза қалай аталады?

D)&  параметрикалық гипотеза

*****

Үлестірімі туралы гипотеза қалай аталады?

E)&  параметрикалық емес гипотеза

*****

Бір немесе бірнеше белгілер бойынша салыстырылатын екі жиынтық туралы гипотеза қалай аталады?

C)&  нольдік гипотеза

*****

Нөльдік гипотезаға қайшы келетін гипотезаны қалай атайды?

B)&  баламалы гипотеза

*****

Бір болжамы бар гипотезаны қалай атайды?

D)&  қарапайым гипотеза

*****

Екі немесе одан да көп қарапайым гипотезалардан тұратын гипотезаны қалай атайды?

E)&  күрделі гипотеза

*****

Тексеруді статистиканың әдістерімен жүргізетіндіктен гипотеза қалай аталады?

C)&  статистикалық гипотеза

*****

Нөльдік гипотезаны тексеруге қызмет ететін кездейсоқ шаманы қалай атайды?

C)&  статистикалық критерий

*****

Іріктеулер бойынша есептелген критерий мағынасын не деп атайды?

A)&  байқаушы мағына

*****

Критерий мағыналарының нольдік гипотезадан бас тартқызатындай жиынтығын қалай деп айтады?

C)&  шекті аумақ

*****

Критерий мағыналарының гипотезаны қабылдататындай жиынтығын қалай айтады?

E)&  гипотезаны қабылдау аймағы

*****

Шекті аумақты гипотезаны қабылдау аумағынан ажырататын нүктелер бұл -

D)&  шекті нүктелер

*****

Нөлдік гипотезамен тексерілетін ауытқу шарты қойылатын анықталған ережені айтады:

C)&  статистикалық критерий

*****

Гипотезді тексеру кезінде критериден бір-бірден  неше қателік шешу болуы мүмкін?

B)&  2

*****

Экономикалық құбылыстар мен процестердің өзара қарым-қатынастарына сандық көрініс беретін ғылым бұл -

A)&  эконометрика

*****

Айнымалылар арасындағы белгілі бір уақыт мезетіндегі байланысты тексеретін -

B)&  Кросс-секциялық регрессия

*****

Регрессия теңдігінің параметрлерін табу үшін басқаларына қарағанда жиі пайдаланылатын және неғұрлым жақсы сызықтық жылжымайтын бағалар беретін әдіс

A)&  неғұрлым аз квадраттар әдісі

*****

Коэффициенттердің статистикалық маңыздылығы бағаланушы мағына маңындағы немен өлшенеді?

D)&  вариация дәрежесімен

*****

Коэффициенттердің маңыздылық дәрежесін анықтау үшін нені пайдаланылады?

C)&  t-критериймен

*****

Коэффициенттердің стандарттық қателіктері – бұл

C)&  орташа квадраттық ауытқулар

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 3 4 12

P 0.5 0.4 0.1

 

A)&  4,3    6,81

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 0 5 9

P 0.3 0.5 0.2

 

A)&  4,3  10,21

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 3 8 12

P 0.2 0.4 0.4

 

B)&  8,6    11,04

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X -1 3 4

P 0.2 0.2 0.6

 

C)&  2,8    3,76

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 1 2 5

P 0.2 0.1 0.8

 

C)&  4,4    1,24

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X -4 2 1

P 0.1 0.6 0.3

 

D)&  1,1    3,09

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X -1 2 4

P 0.4 0.3 0.2

 

D)&  1,0    3,8

*****

Қазіргі кездегі экономикалық білім алу неше негізге негізделеді?

C)&  3

*****

Қазіргі кездегі экономикалық білім алу қандай негізге негізделеді?

B)&  макроэкономикалық, микроэкономикалық, экономика

*****

Екі немесе одан да көп факторлар санымен нәтижеленеді бұл -

A)&  көптік регерссия

*****

Көптік регрессия теңдігін құру моделінде көбінесе қандай функция қолданылады?

C)&  сызықтық және дәрежелі

*****

Сызықтық модель параметрлерін бағалау үшін қандай әдіс қолданылады?

B)&  кіші квадраттар әдісі

*****

Айнымалылар арасындағы белгілі бір уақыт мезетіндегі байланысты тексереді -

E)&  кросс-секциялық регрессия

*****

Регрессия теңдігінің параметрлерін табу үшін басқаларына қарағанда жиі пайдаланылатын және неғұрлым жақсы сызықтық жылжымайтын бағалар беретін әдіс –

D)&  неғұрлым аз квадраттар әдісі

*****

Регрессия теңдеуінің маңыздылық бағасы тұтастай  қандай критерий көмегімен беріледі?

E)&  Фишер F-критериі

*****

Ауытқу квадратының жалпы қосындысының формуласы қандай?

A)&  

*****

Шартталған регрессияның ауытқу квадратының қосындысының формуласы қандай?

B)&

*****

Ауытқу квадратының қалдық қосындысының формуласы қандай?

C)&

*****

Кездейсоқ факторларға ықпал ету үстемелеуі осы айнымалылар байланысы қалай деп аталады?

D)&  статистикалық байланыс

*****

Айнымалылар тең құқылы, яғни  екі айнымалының қайсысы тәуелсіз, ал қайсысы тәуелді екені белгісіз болса

D)&  корреляциялық типтің статистикалық өздік байланысы

*****

Айнымалылар арасындағы статистикалық байланыс формуласы

B)&  регрессия теңдеуі

*****

Екі айнымалының статистикалық байланыс формуласы

C)&  жұптық регрессия

*****

Бірнеше айнымалыдан тәуелді болатын

D)&  көпмүшелік регрессия

*****

Тізбекті айнымалылар арасындағы статистикалық байланысты көрсетеді

B)&  рангтік корреляция

*****

Зерттелуші белгі бойынша объектінің рангін не деп айтады?

A)&  шартты сандық белгі

*****

Объектінің қатардағы орнын көрсететін вариациялық қатар элементтерінің рангтерінің тізбесі

C)&  ранжировка

*****

Ранжировкалар арасындағы жұп статистикалық байланыстың тығыздық дәрежесін қай жылы анықтаған?

D)&  1904

*****

Ранжировкалар арасындағы жұп статистикалық байланыстың тығыздық дәрежесін кім анықтаған?

B)&  Спирмэн

*****

Регрессия теңдігіндегі екі немесе одан да көп түсіндіруші айнымалылардың коррелирленуі

C)&  мультиколлинеарлық

*****

Теңдіктен бір немесе бірнеше түсіндіруші айнымалыларды алып тастау, айнымалыларды түрлендіру мультиколлинеарлылықтың қандай тәсілдеріне жатады?

B)&  жою

*****

Әртүрлі байқаулардағы кездейсоқ мүшелердің тәуелсіздігі -

A)&  Гаусс-Марковтың үшінші шарты

*****

Автокорреляцияны табу үшін қандай статистика пайдаланылады?

C)&  Дарбин-Уотсон статистикасы

*****

Дарбин-Уотсон статистикасы қандай формуламен беріледі?

D)&  DW = 2 (1-r1)

*****

Оң таңбалы автокорреляцияда Дарбин-Уотсон статистикасының шекті мағынасы қандай?

A)&  DW ≈ 0

*****

Теріс таңбалы автокорреляцияда Дарбин-Уотсон статистикасының шекті мағынасы қандай?

C)&  DW ≈ 4

*****

Автокорреляция жоқ болғанда Дарбин-Уотсон статистикасының шекті мағынасы қандай?

B)&  DW ≈ 2

*****

εІ кездейсоқ мүше дисперсиясының тұрақтылығы – бұл гомоскедастиктілік жағдайында қандай Гаусс-Марковтың нешінші шарты орындалады?

B)&  Гаусс-Марковтың екінші шарты

*****

Егер байқаудан байқауға қарай кездейсоқ мүше дисперсиясы өзгеріп отырса бұл -

B)&  гетероскедастикалық

*****
1. Девочка любоваласьчем анютиными глазками
2. государственный служащий должностное лицо представитель власти
3. Тема- Экономическая оценка деятельности торгового предприятия продовольственного типа на примере магазин
4. ТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИОДОВ И ТИРИСТОРОВ
5. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ Часть I
6. IПонятие о мышлении
7. Тема Організація амбулаторнополіклінічної допомоги ПОЛІКЛІНІКА лікувальнопрофілактичний заклад я
8. Природа, источники, механизм взаимодействия с веществом, особенности воздействия на организм человека нейтронного излучения
9. 06.2013г Имя игрока ник Первая игра
10. 200млЯйцо отварное3шт.
11. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини Упорядники начальник відділу ГСУ
12. 2 Дефектация деталей Детали автомобиля после мойки и очистки от загрязнений подвергаются дефектации и сорт
13. тема кодирования Europen rticle Numbering которая в настоящее время применяется и за пределами Европы
14. звіт за ДСТУ Матеріальне забезпечення Таблиця 1
15. Классификация инновационных организаций
16. тема РФ- понятие структура и основы построения
17. інваліди Діти напівсироти Дітисироти Втратили піклування батьків
18. Тема 7 Управление силами и средствами объекта экономики во время чрезвычайных ситуаций План лекции В
19. Акромегалия
20. НОРМА ПАТОЛОГИЯ Хотелось бы начать эту главу с одного личного воспоминания первого столкновения с ре