Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематикалы~ к~туін табы~ыз- X 2 4 98 100 P 0

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Загрузка...

Диплом на заказ

Эконометрика

Үздіксіз кездейсоқ шаманың дисперсиясы:

C)&  

*****

Кездейсоқ шаманың математикалық күтуін табыңыз:

X  2 4 98 100

P 0.3 0.1 0.5 0.1

C)&  M(х)=60    

*****

Үздіксіз кездейсоқ шаманың таралуының қатаң ықтималдылығы, яғни       

A)&  қалыпты таралу

*****

Ықтималдылық таралу функциялардың мағынасы қандай аралыққа ие ?

C)&  [0 :1 ]

*****

Таралу тығыздығы –

E)&  Жұп функция және оның екі шегі oy осіне симетриялы

*****

Таралу заңы деп –

B)&  Үздіксіз кездейсоқ шаманың тығыздығы

*****

Кездейсоқ шаманың математикалық күтуін тап ?

X 5 4 12

P 0.5 0.4 0.1

E)& 5,3

*****

Үлгілеудің соңғы мақсатын, үлгіде қатысушы факторлар мен көрсеткіштердің жиынын, олардың атқарушы қызметтерін анықтау:

C)&  қойылымдық

*****

Зерттеуші құбылыстың экономикалық негізіне талдау жасау, көбінесе табиғатқа және кездейсоқ құрамдастарға қатысты құралдар:

A)&  априорлы

*****

Үлгінің негізгі түрін таңдау, сонымен қатар оған кіретін байланыстардың пішімі мен құрамы:

C)&  параметрлеу

*****

Қажетті статикалық ақпараттар жиыны,  яғни зерттелетін құбылыстардың функцианалдануының түрлі уақыттық немесе кеңістік тактілеріндегі факторлар мен көрсеткіштерді қатысатын мәндерді тіркеу:

B)&  ақпараттық

*****

Үлгінің статикалық талдауы, бірінші кезекте үлгінің белгісіз көрсеткіштерінің бағалануы:

D)&  үлгінің идентификациясы

*****

Нақты және үлгілік мәліметтерді салыстыру, туралықты есептеу:

E)&  үлгінің верификациясы

*****

Үлгінің спецификалық мәселесі неше деңгейді қамтиды?

B)&  3

*****

Үлгілеудің соңғы мақсаттарын анықтау, экзогенді және эндогенді айнымалылардың тізімін анықтау, теңдіктер мен теңсіздіктердің жүйесінің зерттелу құрамын анықтау, бастапқы алдын ала сілтемелерді құрылымдау:

A)&  үлгінің спецификалық мәселесі

*****

Негізгі пішінде жазылған үлгінің нақты статикалық мәліметтерге бапталуы болып табылады:

C)&  үлгінің идентификация мәселесі

*****

Эконометрикалық үлгінің құрылымымен ғана байланысты болатын спецификалық болып табылады:

D)&  үлгінің верификациялау мәселесі

*****

Тәжірибенің нәтижесіне байланысты нақты айнымалы болып табылады және жағдайларға байланысты түрлі мәндерге ие болады:

B)&  кездейсоқ шамалар

*****

Кездейсоқ шамалардың түрлері қандай?

C)&  дискретті және үздіксіз

*****

Математикалық күтім қасиеттеріне жатпайтын формуланы көрсет:

E)&  

*****

Кездейсоқ дискретті шаманың дисперсиясы:

E)&  

*****

Үзілмеген кездейсоқ өлшемдердің үлестіру тығыздығы қалай аталады?

C)&  үлестіру заңы

*****

Егер интервалда барлық мүмкін болатын мәндердің кездейсоқ өлшемдеріне арналған болса, үлестіру тығыздығының мәні қандай болады?

A)&  тұрақты

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 3 8 4

P 0.2 0.5 0.3

 

A)&  5,8    4,96

*****

Математикалық күту дегеніміз не?

C)&  Басты жиынтық бойынша  орташа мағынаны айтамыз.

*****

Тәуелді айнымалының жалпы дисперсиясындағы  регрессия көмегімен түсіндірілген дисперсия үлесін қандай  фактор сипаттайды?

E)&  детерминация коэффиценті

*****

Нақты дәрежеде басқарылатын (жоспарланатын), автономды, «сырттан» беріледі

A)&  эндогенді

*****

Бір-бірімен өзара әрекеттес, маңызды шамада талданатын әлеуметтік – экономикалық жүйенің функционалдануы ішінде және процесте атқарылатын ролі қалыптасатын өзгермелілер

B)&  экзогенді

*****

Факторлар – аргументтер ролінде немесе түсіндіруші өзгермелі ролінде жүйеде қатысушы

C)&  алдын-ала анықталған

*****

Кездейсоқ шамалардың математикалық күтімін және дисперсиясын табу керек?

X 0 1 2

P 0.0625  0.375  0.5625

B)&  1,5 0,375

*****

Х кездейсоқ шаманың өзгерісі берілген интервалындағы тығыздығын ықтималдылығының бөлінуі: а Х b

A)&  бір қалыпты таралу

*****

Үздіксіз кездейсоқ шаманың таратылу заңының екінші берілу әдісі

B)&  таратылу тығыздығы

*****

Нормалау заңы үшін мына формула нені білдіреді?

B)&  таратылу функциясының түрі

*****

Х1, Х2,…, Хп (ai = 0, σi = 1) бірнеше нормирленген нормальды таратылған кездейсоқ шамалар бар болсын делік. Онда олардың квадраттарының қосындысы мынаған тең болатын k = n бос дәрежесімен таратылған кездейсоқ шама таратылуы қалай аталады?

C)&  Хи-квадрат таралуы

*****

Екі тәуелсіз кездейсоқ шамаларды қарастырайық: Z, нормальды таратылған және нормирленген (яғни М( Z) = 0, σ( Z) = 1), және V, k бос дәрежелі «хи-квадрат» заңы бойынша таратылған    қалай аталады?

B)&  Стьюдент таралуы

*****

Екі тәуелсіз кездейсоқ шамаларды қарастырайық: k1 және k2 бос дәрежелерімен «хи-квадрат» заңы бойынша таратылған U және V және олардан жаңа шама бейнеленген: қандай таралу деп аталады?

D)&  Фишер таралуы

*****

Мына формуламен берілген

Мұндағы   - гамма-функция; дербес жағдайда, Г(п + 1) = п! қандай таралудың тығыздығына сай болады?

C)&  Хи-квадрат таралуы тығыздығы

*****

Іріктеу кезінде алынған және генералды параметрлер көрсеткіштері арасындағы айрмашылық бұл -

B)&  іріктеу қатесі

*****

Іріктеу берілгендеріне арқа сүйеу арқылы тексеруге болатын, генералды жиынтық қасиеті туралы жорамал бұл -

A)&  статистикалық гипотеза

*****

Беймәлім таралу түрі туралы немесе белгілі таралу параметрлері туралы гипотеза бұл -

A)&  статистикалық гипотеза

*****

Егер кездейсоқ шама үлестіруі параметрімен мәндес сипатталатын болса онда гипотеза қалай аталады?

B)&  жай гипотеза

*****

Көпмүшелі жай гипотезалардан құралған гипотеза қалай аталады: = с, мұнда Н: с - в-дан үлкен   кез келген сан?

A)&  күрделі гипотеза

*****

Генералды параметрлер жиынтығы туралы гипотеза қалай аталады?

D)&  параметрикалық гипотеза

*****

Үлестірімі туралы гипотеза қалай аталады?

E)&  параметрикалық емес гипотеза

*****

Бір немесе бірнеше белгілер бойынша салыстырылатын екі жиынтық туралы гипотеза қалай аталады?

C)&  нольдік гипотеза

*****

Нөльдік гипотезаға қайшы келетін гипотезаны қалай атайды?

B)&  баламалы гипотеза

*****

Бір болжамы бар гипотезаны қалай атайды?

D)&  қарапайым гипотеза

*****

Екі немесе одан да көп қарапайым гипотезалардан тұратын гипотезаны қалай атайды?

E)&  күрделі гипотеза

*****

Тексеруді статистиканың әдістерімен жүргізетіндіктен гипотеза қалай аталады?

C)&  статистикалық гипотеза

*****

Нөльдік гипотезаны тексеруге қызмет ететін кездейсоқ шаманы қалай атайды?

C)&  статистикалық критерий

*****

Іріктеулер бойынша есептелген критерий мағынасын не деп атайды?

A)&  байқаушы мағына

*****

Критерий мағыналарының нольдік гипотезадан бас тартқызатындай жиынтығын қалай деп айтады?

C)&  шекті аумақ

*****

Критерий мағыналарының гипотезаны қабылдататындай жиынтығын қалай айтады?

E)&  гипотезаны қабылдау аймағы

*****

Шекті аумақты гипотезаны қабылдау аумағынан ажырататын нүктелер бұл -

D)&  шекті нүктелер

*****

Нөлдік гипотезамен тексерілетін ауытқу шарты қойылатын анықталған ережені айтады:

C)&  статистикалық критерий

*****

Гипотезді тексеру кезінде критериден бір-бірден  неше қателік шешу болуы мүмкін?

B)&  2

*****

Экономикалық құбылыстар мен процестердің өзара қарым-қатынастарына сандық көрініс беретін ғылым бұл -

A)&  эконометрика

*****

Айнымалылар арасындағы белгілі бір уақыт мезетіндегі байланысты тексеретін -

B)&  Кросс-секциялық регрессия

*****

Регрессия теңдігінің параметрлерін табу үшін басқаларына қарағанда жиі пайдаланылатын және неғұрлым жақсы сызықтық жылжымайтын бағалар беретін әдіс

A)&  неғұрлым аз квадраттар әдісі

*****

Коэффициенттердің статистикалық маңыздылығы бағаланушы мағына маңындағы немен өлшенеді?

D)&  вариация дәрежесімен

*****

Коэффициенттердің маңыздылық дәрежесін анықтау үшін нені пайдаланылады?

C)&  t-критериймен

*****

Коэффициенттердің стандарттық қателіктері – бұл

C)&  орташа квадраттық ауытқулар

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 3 4 12

P 0.5 0.4 0.1

 

A)&  4,3    6,81

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 0 5 9

P 0.3 0.5 0.2

 

A)&  4,3  10,21

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 3 8 12

P 0.2 0.4 0.4

 

B)&  8,6    11,04

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X -1 3 4

P 0.2 0.2 0.6

 

C)&  2,8    3,76

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X 1 2 5

P 0.2 0.1 0.8

 

C)&  4,4    1,24

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X -4 2 1

P 0.1 0.6 0.3

 

D)&  1,1    3,09

*****

Кездейсоқ шаманың таралу қатарында берілген кездейсоқ шамалар мен олардың ықтималдықтарын пайдалана отырып, математикалық күтімін және дисперциясын тап

X -1 2 4

P 0.4 0.3 0.2

 

D)&  1,0    3,8

*****

Қазіргі кездегі экономикалық білім алу неше негізге негізделеді?

C)&  3

*****

Қазіргі кездегі экономикалық білім алу қандай негізге негізделеді?

B)&  макроэкономикалық, микроэкономикалық, экономика

*****

Екі немесе одан да көп факторлар санымен нәтижеленеді бұл -

A)&  көптік регерссия

*****

Көптік регрессия теңдігін құру моделінде көбінесе қандай функция қолданылады?

C)&  сызықтық және дәрежелі

*****

Сызықтық модель параметрлерін бағалау үшін қандай әдіс қолданылады?

B)&  кіші квадраттар әдісі

*****

Айнымалылар арасындағы белгілі бір уақыт мезетіндегі байланысты тексереді -

E)&  кросс-секциялық регрессия

*****

Регрессия теңдігінің параметрлерін табу үшін басқаларына қарағанда жиі пайдаланылатын және неғұрлым жақсы сызықтық жылжымайтын бағалар беретін әдіс –

D)&  неғұрлым аз квадраттар әдісі

*****

Регрессия теңдеуінің маңыздылық бағасы тұтастай  қандай критерий көмегімен беріледі?

E)&  Фишер F-критериі

*****

Ауытқу квадратының жалпы қосындысының формуласы қандай?

A)&  

*****

Шартталған регрессияның ауытқу квадратының қосындысының формуласы қандай?

B)&

*****

Ауытқу квадратының қалдық қосындысының формуласы қандай?

C)&

*****

Кездейсоқ факторларға ықпал ету үстемелеуі осы айнымалылар байланысы қалай деп аталады?

D)&  статистикалық байланыс

*****

Айнымалылар тең құқылы, яғни  екі айнымалының қайсысы тәуелсіз, ал қайсысы тәуелді екені белгісіз болса

D)&  корреляциялық типтің статистикалық өздік байланысы

*****

Айнымалылар арасындағы статистикалық байланыс формуласы

B)&  регрессия теңдеуі

*****

Екі айнымалының статистикалық байланыс формуласы

C)&  жұптық регрессия

*****

Бірнеше айнымалыдан тәуелді болатын

D)&  көпмүшелік регрессия

*****

Тізбекті айнымалылар арасындағы статистикалық байланысты көрсетеді

B)&  рангтік корреляция

*****

Зерттелуші белгі бойынша объектінің рангін не деп айтады?

A)&  шартты сандық белгі

*****

Объектінің қатардағы орнын көрсететін вариациялық қатар элементтерінің рангтерінің тізбесі

C)&  ранжировка

*****

Ранжировкалар арасындағы жұп статистикалық байланыстың тығыздық дәрежесін қай жылы анықтаған?

D)&  1904

*****

Ранжировкалар арасындағы жұп статистикалық байланыстың тығыздық дәрежесін кім анықтаған?

B)&  Спирмэн

*****

Регрессия теңдігіндегі екі немесе одан да көп түсіндіруші айнымалылардың коррелирленуі

C)&  мультиколлинеарлық

*****

Теңдіктен бір немесе бірнеше түсіндіруші айнымалыларды алып тастау, айнымалыларды түрлендіру мультиколлинеарлылықтың қандай тәсілдеріне жатады?

B)&  жою

*****

Әртүрлі байқаулардағы кездейсоқ мүшелердің тәуелсіздігі -

A)&  Гаусс-Марковтың үшінші шарты

*****

Автокорреляцияны табу үшін қандай статистика пайдаланылады?

C)&  Дарбин-Уотсон статистикасы

*****

Дарбин-Уотсон статистикасы қандай формуламен беріледі?

D)&  DW = 2 (1-r1)

*****

Оң таңбалы автокорреляцияда Дарбин-Уотсон статистикасының шекті мағынасы қандай?

A)&  DW ≈ 0

*****

Теріс таңбалы автокорреляцияда Дарбин-Уотсон статистикасының шекті мағынасы қандай?

C)&  DW ≈ 4

*****

Автокорреляция жоқ болғанда Дарбин-Уотсон статистикасының шекті мағынасы қандай?

B)&  DW ≈ 2

*****

εІ кездейсоқ мүше дисперсиясының тұрақтылығы – бұл гомоскедастиктілік жағдайында қандай Гаусс-Марковтың нешінші шарты орындалады?

B)&  Гаусс-Марковтың екінші шарты

*****

Егер байқаудан байқауға қарай кездейсоқ мүше дисперсиясы өзгеріп отырса бұл -

B)&  гетероскедастикалық

*****
1. Детский сад комбинированного вида 36 Жемчужинка Дети спасут мир если мы
2. практикум - Иркутск-ИрГТУ 2012
3. Слесарь механосборочных работ
4. Сущность и содержание бухгалтерского учёта
5. художник в городе ~ в основе ее сюжета творчество двух художников ~ Василия Калужнина 1890~1967 и Константина
6. Крымский Гуманитарный Университет г
7. Реферат на тему Коносамент
8. РЕФЕРАТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНІ РУХИ В УКРАЇНІ У ХVIII СТ
9. вложенной по отношению к предыдущей т
10. і. Показник Фактичні дані Норма.html
11. служебного оружия
12. Статья- Спектральный анализ сигналов электрооптического рассеяния света в аэродисперсной среде
13. Supporting structure when the mndrel is removed
14. ББК 67.404.32Рося73 С89 Рецензенты- И
15. уровневую схему работы лазера и укажите переход которому соответствует излучение лазера
16. экономических проблем культуры Министерства культуры РФ Шишкин С
17. варіанта Умова 1 2 3
18. Причины аварий строительных кранов
19. программной платформы КИС 7 Международные стандарты планирования производственных процессов
20. 9174333684