Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема ек зв~язків з приводу вирва розподілу обміну і спожня що вийшли за межі нац

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Сучасні МЕВ є системою економічних звязків, які характеризуються виходом за межі національних господарств, взаємодією фіз. і юр. осіб, держав і міжнар. організацій, визначеністю форм, різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення

МЕВ мають яскраво виражений системний характер. МЕВ - це система ек. зв’язків з приводу вир-ва, розподілу, обміну і спож-ня, що вийшли за межі нац. кордонів.

Отже, сучасні МЕВ є системою ек. звязків, які характеризуються:

виходом за межі національних господарств;

взаємодією фіз. і юр. осіб, держав і міжнар. орг-цій;

визначеністю форм;

різними рівнями глибини існ-ня, функц-ня, здійснення.

Рівні МЕВ можна традиційно розбити на макро-, мета- й мікрорівні, макрорівень-це рівень державних і міждержавних міжнар. процесів, метарівень-це міжнар. звязки галузевого й регіон. значення, мікрорівень-це, відповідно, рівень звязків між фірмами різних країн.

Рівні МЕВ також розглядають і за ступенем розвитку стосунків між субєктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік.

При цьому виділяють такі 4 рівні:

Міжнар. ек. контакти. Це-найпростіші, одиничні, випадкові ек. зв’язки, що мають епізодичний х-р і регулюються переважно разовими угодами. Зв’язки даного рівня більше притаманні юр. і фіз. особам.

Міжнар. ек. взаємодія. Це-добре відпрацьовані стійкі ек. звязки між суб’єктами МЕВ, які базуються на міжнар. ек. угодах і договорах, заключених на доволі тривалий період часу.

Міжнар. ек. співробітництво. Це-міцні й тривалі звязки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових ек. договорах і угодах. Даному рівневі притаманне партнерство суб’єктів МЕВ.

Міжн. ек. інтеграція. Це-вищий рівень розвитку МЕВ, який характериз-ся взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої держ. політики як у взаємних ек. відносинах, так і у відносинах з треріми країнами.

Кожен вищий рівень не являє собою щось протилежне до нижчого, а є його усталеним і розвиненим продовженням, тобто вищий рівень містить в собі більшість ознак нижчого.

Розглядаючи стр-ру МЕВ, можна виділити також форми МЕВ:

міжн. валютні відносини;

міжн. фін. -кредитні відносини;

міжн. виробниче співробітництво;

міжн. науково-техн. співробітництво;

міжн. трудові відносини (світ. ринок труд. ресурсів);

міжн. торгівля товарами;

міжн. торгівля послугами (світ. ринок послуг);

міжн. транспортні відносини.

При цьому, слід зазначити що осн. формами МЕВ є:

міжнародна торгівля;

міжнародний рух капіталу;

міжнародна міграція роб. сили.

Міжн. торгівля є провідною формою МЕВ. Міжн. торгівля являє собою обмін товарами і послугами між державно оформленими нац-ними господарствами.

Міжн. рух капіталу-це його переміщення між країнами світу в пошуках більш вигідної сфери прикладення.

Міжн. міграція роб. сили-це процес її стихійного чи організованого переміщення в межах нац-ного або міжн-ного ринків праці, зумовлений х-ром розвитку ПС і виробничих відносин, дією ек. законів.

Міжн. валютні відносини є специф. формою МЕВ: вони, з одного боку, забезпечують норм. реалізацію інших форм МЕВ, а з іншого боку, мають власні мех-зми саморозвитку.

Характеристика суб’єктів МЕВ

Суб’єкти МЕВ-це учасники міжн. ек. явищ і процесів, котрі здатні самостійно й активно діяти з метою реалізації своїх ек. інтересів.

Класифікувати суб’єктів МЕВ можна по-різному. Наприклад, можна їх поділяти за критерієм рівнів. Суб’єкти мікрорівня -це п/п-ва, фірми, фермерські господарства, окремі особи. На метарівні діють регіони, галузі ек-ки, котрі займаються ЗЕД. Для макрорівня характерні зв’язки між д-вами, між групами держав, між д-вами та міжн. орг-ціями.

Ділять суб’єктів на фіз. і юр. особи.

Фіз. особи-це право- і дієспроможні особи, які у міжн. відносинах виступають як окремі індивідуали, тобто діють від власного імені й не представляють ніяких фірм.

Юр. особи-це орг-ції, фірми, корпорації, які займаються ЗЕД й відповідають наступним ознакам, що установлюються законод-вом відповідної країни:

постійність існування, незалежно від окремих елементів, осіб, які входять до їхнього складу та можуть мінятися;

наявність власного майна, відособленого від його учасників;

право купувати, володіти, користуватися й розпоряджатися обєктами власності;

право від свого імені бути позивачем у суді й арбітражі;

самостійна майнова відповідальність.

Юр. особи поділяються на юр. особи публ. права та юр. особи приватн. права.

Суб’єктами публ. права вважаються такі особи:

держава як скарбниця, як верховна влада;

підрозділи держ. апарату й держ. -територіальних обєднань;

сусп. -політ. угрупування й орг-ції держ. значення.

Суб’єктів визначають ще за критеріями способів привласнення й відповідальності. Виділяють юр. осіб приватн. права:

тов-ва з необмеж. відп-стю;

тов-ва з обмеж. відп-стю;

АО;

командитні тов-ва;

одноосібні п/п-ва.

Суб’єктами МЕВ виступають різні об’єднання: фіз. осіб; юр. осіб; фіз. і юр. осіб.

Особливою є участь у МЕВ такого їх суб’єкта як держава. Держава - це суверенне утворення, яке володіє верховною владою на своїй тер-рії та незалежністю по відношенню до інших держав.

Як суб’єкт МЕВ держава виконує подвійну функцію:

вона через уповноважені органи може бути безпосереднім учасником міжнар. операцій;

через нормативно-законодавче регул-ня, розвиток інфрастр-ри держава може сприяти (або заважати) міжнар. д-сті інш. субєктів.

Міжнар. орг-ції беруть участь в МЕВ в залежності від їх цілей, завдань тощо. МО поділяються:

за юр. природою: міжурядові, позаурядові;

за складом учасників: універсальні, регіональні;

за масштабом д-сті: заг. х-ру, спец. компетенції;

за х-ром д-сті: оперативно діючі, координуючі, консультативні;

за терміном д-сті: постійно діючі, періодично діючі, тимчасові.

Гол. суб’єктами МЕВ на сьогодні є міжнар. п/п-ва або корпорації, серед яких виділяють багатонац-ні та ТН корпорації.
1. Критике чистого разума Ответственный редактор академик Т
2. Сущность позитивистского метода в социологии О. Конта.html
3. Тема количество часов всего часов Примерные темы уроков Тема
4. О тенденциях занятости в переходной российской экономике
5. Шилке Афганистан У всех кто прошел через него там осталась частичка жизни
6. Контрольная работа по Основам толерантности Студента 1го курса заочной формы обучения Руководит
7. Микробная экзема
8. Военно-технические и экономические основы Военной доктрины
9. I. Si se le encuentr culpble el cstigo ser~ conden perpetu que en Sud~fric signific un m~nimo de 25 ~os de c~rcel
10. Почва, ее состав и особенности
11. Вариант 1 1 Найти область определения функции 2Найти область значений функции 3Написать в явном виде
12. Учет расходов по реализации
13. х годов начало 90х годов ярче проявились тенденции к распаду идеологической территориальной политической.html
14. это общая или абстрактная возможность каждого быть носителем прав и обязанностей
15. на тему- Проектирование цифрового устройства в пакете Qurts II Вариант 30 Выполнили- студент Байков
16. Откроем с книгой мир Центральной городской взрослой библиотеки им
17. Бас~аруды~ географиялы~ негіздері п~ніне кіріспе 1 са~ат Бас~аруды~ географиялы~ негіздері п~ніні~
18. Гамаль Абдель Насер
19. Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ по разделу 2 Обмеры бытового
20. Реферат- Модели эпитермальной минерализации- критические сопоставления