Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь ~2005

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


33

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

АНТОНОВ АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

УДК 658.152 (477)

РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ ПІДХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальність 08.10.01 –розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Сімферополь –2005


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Інституті економіки Дніпропетровського національного університету (м. Дніпропетровськ).

Науковий керівник:

Офіційні опоненти:

Провідна установа:

доктор економічних наук, доцент

Каламбет Світлана Валеріївна

Дніпропетровський національний технічний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна,

завідуюча кафедри фінанси та банківська справа

доктор економічних  наук, професор

Тян Рево Борисович,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ)

завідувач кафедри фінанси

кандидат економічних наук, доцент

Вожжов Анатолій Павлович

Севастопольський національний технічний університет

(м. Севастополь)

завідувач кафедри фінанси та кредит

Рада по вивченню продуктивних сил НАН України (відділ регіональних проблем відтворення виробничого капіталу) (м. Київ)

Захист відбудеться 19 травня 2005 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.079.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Національній академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: 95493,                                    м. Сімферополь, вул. Київська, 181.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.

Автореферат розісланий 16 квітня 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук                                                             І.В. Бережна

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Економічний прогрес національних економік, об'єктивно зумовлений ефективністю відтворювальних процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, яку на сучасному етапі розглядають в обов'язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних механізмів, міжнародного руху капіталів.

В Україні відтворення основного капіталу, що становить матеріальну основу процесу виробництва суспільного продукту, найбільше зазнало впливу негативних наслідків зменшення обсягів інвестицій, навіть більшою мірою, ніж падіння обсягів виробництва. Ситуація ускладнювалася інерційним характером промислового відтворення з однобічним акцентом на так звані базові галузі. Проблема полягає у тому, що зношення основного капіталу на багатьох підприємствах наблизилося до крайньої межі. Продовжується процес старіння основних фондів, внаслідок чого наростає небезпека аварій та катастроф. При подальшому збереженні існуючого рівня інвестиційної активності на більш–менш тривалий період неминучою стає деградація виробничого потенціалу. Рівень інвестиційної активності практично не покриває вибуття та зносу основного капіталу, не кажучи вже про його принципове оновлення.

Серед комплексу причин, що зумовлюють такі викривлення в структурі інвестицій, куди слід віднести й загальну макроекономічну нестабільність, належить відокремити такі, як усталений зовнішньоекономічний попит на продукцію первинної переробки, обмежений попит на внутрішньому ринку на продукцію кінцевого споживання, низький рівень реальних доходів громадян, відсутність ефективних механізмів трансформації накопичень в інвестиції, державного стимулювання інвестиційної активності, в тому числі й податкових механізмів.

Все це зумовлює необхідність поглибленого дослідження теоретичних і методологічних проблем податкового регулювання інвестиційних процесів в Україні. Найбільш вагомими роботами з теорії інвестицій є праці А. Сміта,           Д. Рікардо, В. Петті, Дж. Кейнса. Значний внесок у розвиток теоретичних основ інвестування зробили  І.О. Бланк, О.Д. Василик, О.В. Величко, А.Ф. Гойко,          Б.В. Губський, А.Г. Загородній, К.Ф. Ковальчук, І. М. Лукінов, О.В. Мертенс, А.А. Пересада, С.К. Реверчук, П.С. Рогожин, В.М. Суторміна, Н.О. Татаренко, В.Г. Федоренко, В.М. Федосов, Д.М. Черваньов, М.Г. Чумаченко, В.Я. Шевчук та інші. Разом з тим у вітчизняних розробках відсутні дослідження ефективних економічних і організаційних механізмів регулювання регіональної інвестиційної діяльності, недостатньо розкриті питання податкового регулювання інвестиційної діяльності через використання інвестиційного податкового кредиту.

Вирішення проблеми удосконалення податкових методів регулювання інвестиційних процесів в нестабільному економічному середовищі, вибір способів її реалізації обумовили актуальність дисертаційної роботи і її практичне значення для удосконалення методів регулювання регіональної інвестиційної діяльності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота проводилася у межах держбюджетної науково–дослідної теми “Використання фінансових стимулів і державних інвестицій в створенні прогресивної структури регіональної економіки” (1998–рр.), (№ 0198U003759), відповідно до науково–дослідної роботи на замовлення Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації на тему: “Розробка пропозицій по удосконаленню бюджетно–податкового планування та прогнозування з урахуванням природно–ресурсного, податкового потенціалу і екологічних фондів області. Методологічні та методичні підходи до планування та прогнозування природно–ресурсного потенціалу” (договір № 250 від 06.08.2001 р.).

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є розробка підходів щодо податкового регулювання інвестиційної діяльності підприємств у нестабільному економічному середовищі з урахуванням ринкових механізмів формування інвестиційних ресурсів регіону. 

Для досягнення цієї мети в ході підготовки дисертації необхідно було вирішити наступні основні задачі:

 •  виявити основні тенденції розвитку інвестиційного процесу в регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) та визначити фактори, що обумовлювали ці тенденції;
 •  обґрунтувати необхідність економічного регулювання інвестиційного процесу в регіоні, використовуючи податкові важелі;
 •  виявити особливості розвитку регіональної моделі інвестиційної діяльності;
 •  визначити вплив податків на регіональну інвестиційну діяльність;
 •  розробити механізм податкового інвестиційного кредиту для підприємств регіону;
 •  уточнити методичні підходи щодо кількісного визначення рівня інвестиційних ресурсів відносно прибутку та ставки податку на прибуток, виходячи з заданих темпів економічного зростання в регіоні.

Об’єктом дослідження є процеси розвитку регіонального інвестиційного ринку.

Предметом дослідження є податкові методи регіонального регулювання інвестиційної діяльності.

Методи дослідження. Методологічною основою досліджень є теоретичні положення економічної науки, зокрема теорії інвестицій та інвестиційного менеджменту, закордонний і національний досвід інвестиційної діяльності підприємств.

У роботі використані методи: системного аналізу –при дослідженні просторово–часових трансформацій інвестиційних процесів, метод абстракції та формалізації –при аналізі характеристик інвестиційного ринку та інвестиційних параметрів; економіко–математичного моделювання –при визначенні впливу податків на загальний обсяг інвестицій. 

Інформаційною базою досліджень є законодавчі і нормативні документи, що регламентують питання інвестиційної діяльності підприємств в Україні, офіційні статистичні матеріали і матеріали обстежень промислових підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів до податкового регулювання інвестиційних процесів у регіональному аспекті.

Найсуттєвіші результати дослідження, які містять наукову новизну, полягають у наступному:

вперше запропоновано:

 •  теоретичні й методичні підходи податкового регулювання інвестиційних процесів в регіоні в умовах нової моделі регіональної інвестиційної діяльності, яка, на відміну від існуючих, базується на стимулюванні формування власних інвестиційних ресурсів;
 •  механізм податкового інвестиційного кредиту для підприємств, що здійснюють інвестиційну діяльність, який відрізняється від раніше запропонованих трьохваріантністю його погашення з урахуванням втрат та додаткових доходів держави;

удосконалено:

 •  підходи щодо податкового регулювання інвестиційних процесів в регіоні на основі визначення частки прибутку, яка може спрямовуватися на інвестиційні цілі, виходячи з розміру ставки податку на прибуток підприємства, заданих темпів економічного зростання та рентабельності, що дозволяє, на відміну від існуючих підходів, об’єктивно визначити межі власних інвестиційних ресурсів підприємств регіону;
 •  методичні підходи до аналізу факторів, що впливають на інвестиційний процес в регіоні, та оцінки наявного інвестиційного потенціалу на основі зіставлення основних соціально-економічних показників й інвестицій в основний капітал;

дістали подальший розвиток:

 •  теоретичні положення і методичні підходи економічного регулювання податковими засобами ефективного управління процесами накопичення на мікрорівні на відміну від централізованих засобів управління інвестиційними процесами, що були притаманні державі з командно-адміністративною системою;
 •  методичні підходи до обґрунтування нової моделі інвестування в регіональній економіці з урахуванням специфічних умов трансформаційного періоду в Україні.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці підходів податкового регулювання інвестиційних процесів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. Запропоновані підходи податкового регулювання процесів накопичення на мікрорівні, які можуть бути включені до проекту Податкового кодексу. Запропонований механізм інвестиційного податкового кредиту може бути використаний органами місцевого самоврядування та податковими органами з метою стимулювання інвестиційної активності в регіоні.

Запропоновані у дисертаційній роботі методичні підходи до податкового регулювання інвестиційної діяльності впроваджені в практику діяльності Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 348/Б від 14.05.2004 р.). Також у дисертаційній роботі розроблені підходи щодо варіативного визначення розміру інвестиційного податкового кредиту, які впроваджені в практику діяльності ВАТ “Дніпропетровський завод мостових ЗБК” при обґрунтуванні величини податкового інвестиційного кредиту (довідка про впровадження      № 109 від 08.04.2004 р.).

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем обґрунтована необхідність податкового регулювання інвестиційних процесів в Україні, розроблена методика визначення ставки податку на прибуток, що інвестується, виходячи із заданих темпів економічного зростання; розроблений механізм податкового інвестиційного кредиту для підприємств, який включає три варіанти погашення.

Апробація результатів дисертації. Одержані результати досліджень доповідалися на засіданнях кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету, наукових конференціях, у тому числі: на VІ Міжнародній науково–практичній конференції “Франція та Україна, науково–практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 2000р.), науково–практичній конференції “Шляхи зміцнення фінансово–економічної самостійності регіонів України” (Дніпропетровськ, 2000р.), на I міжвузівській науково–практичній конференції “Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах” (Дніпропетровськ, 2000р.), на Всеукраїнській науково–практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України на рівні регіонів та шляхи її кадрового та професійного забезпечення” (Дніпропетровськ, 2000р.), на 5–й науково–практичній конференції “Фінанси України” (Дніпропетровськ, 2001р.), на Всеукраїнській науково–практичній конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально–економічному розвитку регіону” (Дніпропетровськ, 2001р.), на IV Міжнародній конференції “Наука і освіта 2000” (Дніпропетровськ, 2001р.), на VII Міжнародній науково–практичній конференції “Франція та Україна, науково–практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 2001р.), на VIІІ Міжнародній конференції “Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 2002р.), на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” (Дніпропетровськ, 2002р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб'єкта” (Дніпропетровськ, 2002р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи їх вирішення” (Дніпропетровськ, 2003р.), на V Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (Дніпропетровськ, 2004р.).

Публікації. Теоретичні і практичні результати дослідження, методологічні розробки, висновки і пропозиції автора відображені в 13 публікаціях, у тому числі в 1 монографії (у співавторстві) та 7 статтях у фахових виданнях. Надруковані наукові праці загальним обсягом 13,14 др.арк., з яких особисто автору належить 7,41 др.арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Роботу викладено на 186 сторінках машинописного тексту, що містить 40 таблиць, які займають 25 сторінок, 3 рисунки на 2 сторінках, список використаних джерел зі 165 найменувань на 13 сторінках, додатки на 7 сторінках.

Основний зміст роботи

У першому розділі “Інвестиційний процес як об'єкт економічного регулювання в умовах становлення та розвитку ринкових економічних відносин” досліджуються просторово-часові трансформації поглядів на економічну сутність інвестицій та методів регулювання інвестиційного процесу, визначається роль інвестицій в умовах розвитку ринкових відносин та методи регулювання інвестиційних процесів в регіоні.

Аналіз просторово-часових трансформацій податкових систем дозволив узагальнити висновок, що основним джерелом інвестицій представники різних теоретичних напрямків вважали прибуток. А роль держави та регіону в інвестиційному процесі, що має на меті розвиток виробництва, пов’язували з такими підходами в оподаткуванні провідних, важливих у конкурентному відношенні галузей, які дозволили створити сприятливі умови для інвестування їхнього розвитку.

Доведено, що в реальній економічній практиці інвестиційний ринок не виконує ідеально функцію оптимального розподілу інвестицій. Тому в умовах становлення ринкової економіки об’єктивно обумовлена необхідність регіонального регулювання інвестиційного процесу. Дослідження показали, що регулювання інвестиційної діяльності в регіоні може здійснюватися як шляхом централізованого цільового фінансування найбільш привабливих галузей економіки, так і за допомогою розробки відповідної податкової й амортизаційної політики.

У роботі також встановлено, що одним із найважливіших чинників, що регулює структуру інвестицій та їхній вплив на економіку регіону, є фіскальна політика, у центрі якої знаходиться податкова система.

Показано, що в залежності від мети і сфери дії засобів податкового регулювання вони можуть бути розподілені на три взаємодіючі сфери: методи бюджетно–податкового балансування, система податкових пільг (преференцій) та заходи санкційної чинності.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні перед більшістю підприємств виникає проблема виживання в умовах конкуренції. Тому першочерговою задачею їх керівників є забезпечення оборотними коштами безперервного процесу виробництва і своєчасного виконання замовлень при збереженні достатнього рівня фінансової стійкості і незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Поряд з цим, перед керівництвом виникає проблема відновлення основних фондів, придбання нового сучасного обладнання, ремонту і модернізації виробничих потужностей для виробництва конкурентоспроможної на ринку продукції і забезпечення рівня якості, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Аналізуючи сучасний стан капітальних вкладень, відзначено різке скорочення обсягів інвестицій навіть у порівнянні з останніми роками існування Радянського Союзу, коли криза в економічному розвитку країни вже була очевидною.

Зрозуміло, що не всім підприємствам під силу самостійно вирішити проблему відновлення основних фондів. Тому суттєве значення в податковому механізмі має гнучке використання державою пільг і привілеїв залежно від значення розвитку тієї чи іншої галузі для економіки України, пріоритетність розвитку певних регіонів країни і джерел інвестування цих регіонів. Тобто основою податкової політики має бути не жорсткість чи лібералізація податкового законодавства держави, а розроблення важелів і методів комплексного впливу на економічні процеси, що відбуваються в регіонах країни за умов перехідного періоду.

У дисертаційній роботі показано, що зниження податків на прибуток за інших рівних умов веде до збільшення частки накопичень суб’єктів регіональної економіки, які направляються на інвестування.

Відомо, що прибуток відіграє двоєдину роль в інвестиційній діяльності: з одного боку, він може розглядатися як джерело фінансування інвестицій, а з іншого –як мета інвестування. Дослідження, пов'язані з вирішенням задач математичної формалізації рівня і динаміки інвестиційного попиту, виявленням основних параметрів, що визначають інвестиційний попит, свідчать про існування певної залежності між прибутком і інвестиціями.

Оподаткування прибутку суттєво впливає на норму чистого прибутку, тому ставка податку на прибуток підприємства повинна встановлюватися з урахуванням потреби підприємства здійснювати ефективне інвестування.

А оскільки прибуток, що утворюється в результаті вкладення інвестиційних ресурсів, розподіляється на споживання і накопичення, яке, в свою чергу, є основою наступного інвестиційного циклу, то важливим інструментом регулювання норми очікуваного прибутку є система оподаткування.

Проведений аналіз дає підстави вважати, що саме відтворювальний підхід обумовлює розгляд інвестицій у динаміці, що має повторювальний характер.

У другому розділі “Особливості впливу податків на розвиток інвестиційного процесу в Дніпропетровській області” проаналізовані фактори, які впливають на динаміку інвестиційного процесу на перехідному етапі розвитку регіональної економіки, показана наявність фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в реальному секторі регіональної економіки. На основі оцінки впливу податків на інвестиції запропонований механізм оподаткування прибутку у системі регіонального регулювання інвестиційної діяльності підприємств.

У роботі показано, що особливості перехідного етапу розвитку регіональної економіки обумовили складність здійснення інвестиційного процесу. Глибока економічна криза, що охопила в умовах перехідного періоду всі сфери господарського життя суспільства, у тому числі й інвестиційну, активізувала фактори, дестимулюючі інвестиції.

Аналіз показав, що інвестиційна криза була обумовлена цілим комплексом факторів. До основних з них можна віднести тривалий економічний спад; зменшення валових національних заощаджень; інфляційні процеси і зниження стійкості національної валюти; структурні деформації грошової маси; скорочення інвестиційних витрат бюджету різних рівнів при некомпенсованому фінансування інвестицій за рахунок власних і запозичених коштів суб’єктів регіональної економіки; загострення кризи бюджетної системи; зростання неплатежів; хитке фінансове становище підприємств регіону; порушення процесів формування суспільного капіталу, співвідношення між системою процентних ставок і рівнем рентабельності реального сектора регіональної економіки, тощо.

Доведено, що серед визначених факторів економічний спад найсуттєвіше впливає на динаміку інвестицій в регіоні. Спад виробництва веде до падіння масштабів накопичення, що у свою чергу обумовлює скорочення фінансової бази регіональних інвестицій і зменшення їхнього обсягу. Зниження обсягу інвестицій викликає зниження капіталоозброєності, що при низькому рівні ефективності використання інвестицій призводить до зменшення обсягу виробленого продукту регіону. Через певний час випливає новий виток описаної залежності, процес генерується.

Незважаючи на уповільнення цього процесу в 2001-2002 рр., така ситуація при триваючому спаді інвестицій виявилася свідченням наростання розриву між величиною потенційних і реальних інвестиційних ресурсів.

Співставлення інвестицій та валової доданої вартості Дніпропетровської області показує, що розрив між цими показниками зростає з 82,9 до 83,8%. Це непрямо показує наявність інвестиційного потенціалу регіону.

Дослідження показали, що взагалі по Україні величина розриву між валовими заощадженнями й інвестиціями в основний капітал, що характеризує невикористовуваний інвестиційний потенціал, досягла майже 10,7% ВВП у 2000р. проти 6% у 1995 р.

При цьому для характеристики змін величини реальних інвестиційних ресурсів, спрямованих у виробництво, у роботі використаний показник інвестицій в основний капітал як найбільш загальний індикатор інвестиційної діяльності в регіоні, відображений статистикою в розглянутому періоді.

Проведений у роботі аналіз факторів, що впливають на інвестиційну діяльність в регіональній економіці, дозволив визначити, що у 2000-2003 рр. в інвестиційній сфері сформувалися позитивні тенденції. На основі оцінки ряду кількісних параметрів, зроблений висновок про перехід регіональної економіки до поступальної стадії розвитку в рамках інвестиційного кон'юнктурного циклу. Але в той же час в роботі показані основні проблеми інвестиційної ситуації в регіоні.

Так, виявлено, що приріст інвестицій багато в чому пов'язаний з безпрецедентно низьким їх базисним рівнем. Тому збільшення обсягу інвестицій у реальні активи, яке спостерігається в останні роки, не достатнє для вирішення інвестиційних проблем регіональної економіки.

У дисертації запропонований механізм оподаткування прибутку у системі регулювання інвестиційної діяльності підприємств регіону, який передбачає визначення частки прибутків, що спрямовується на накопичення і запровадження окремо податків на прибуток, який споживається і що інвестується.

Математичний опис постановки задачі був вирішений за допомогою формули

                                        ЧПі = 1 –/fі ,                                                       (1)

де ЧПі –частка прибутку, спрямована на інвестування (накопичення);

fi –змінна, що залежить від економічних показників і визначає частку інвестицій у прибутку підприємства.

Згідно з цією формулою частка прибутку, що спрямовується на накопичення (Пі), зростає при збільшенні загального прибутку підприємства (П) і зменшується при збільшенні податкових ставок, і може бути визначена за формулою

                                    fі = Тп (1 –СПпі) Нп ,                                             (2)

де  Тп –період прогнозування;

     СПпі –ставка податку на прибуток, що інвестується;

Нп –норма прибутку підприємства з урахуванням сплати податків на статику та динаміку й обслуговування боргів.

Отже, норма інвестицій може бути визначена безрозмірною величиною fі, що становить добуток трьох множників: періоду прогнозування (Тп), ставки податку на прибуток, що інвестується (СПпі), і норми прибутку, що залишається у підприємства після сплати податків і відсотка за позичками.

За допомогою вищенаведених формул у роботі розрахований мінімально необхідний рівень приросту рентабельності, при якому значення частки прибутку, що спрямована на інвестування, буде мати додане значення, тобто частка прибутку, що спрямовується на інвестування, більше нуля (табл. 1).

Виконані розрахунки дозволили зробити висновок, що при існуючій ставці оподаткування прибутку підприємства (30%) для того, щоб підприємство мало можливість спрямовувати деяку частку прибутку на інвестування, виходячи з періоду прогнозування, наприклад, два роки його рентабельність повинна складати більше 50%, три роки –більше 33%, чотири –більше 25%, п’ять –більше 20% і т. ін. Також була визначена межа рентабельності, яку повинно перевищувати підприємство, щоб мати можливість спрямовувати кошти на інвестування при заданій ставці оподаткування його прибутку, виходячи з періоду прогнозування десять років. Виконані розрахунки показали, що за діючою ставкою оподаткування граничний рівень рентабельності підприємства складає 10%.

Показано, що у 2003 р., коли рентабельність промислової продукції складала 4,7%, а ставка податку на прибуток –%, спостерігається ситуація, коли частка прибутку, що спрямовується на інвестування, –від’ємна, тобто при таких рівнях прибутковості та оподаткування кошти на інвестування не можуть бути спрямовані (рис.1).

У результаті наведених вище математичних викладень можна дійти такого висновку: в умовах спаду виробництва в Україні з метою стимулювання економічного зростання прибуток, спрямований на інвестиції, слід було б оподатковувати податком за нульовою ставкою і страхувати на випадок збитків.

Таким чином, на основі аналізу основних чинників, що впливають на формування прибутку підприємства, у роботі запропоновані основні напрями вдосконалення регіонального регулювання механізму його формування, по-перше - це запровадження роздільного оподаткування прибутку, що спрямовується на споживання і накопичення (інвестиції) з метою регулювання інвестиційної діяльності підприємств, а по-друге - звільнення від оподаткування прибутку підприємства, що спрямовується на реальні інвестиції.

Визначено, що реалізація зазначених підходів дасть змогу збільшити обсяг прибутку суб'єктів господарювання і сприяти економічному зростанню в регіоні.

У третьому розділі “Економіко-організаційний механізм регулювання інвестиційної діяльності в регіоні” показані особливості регіональної моделі інвестування, визначені передумови становлення ринкових механізмів фінансування інвестицій в регіоні та шляхи їх реалізації.

У роботі показано, що економічну основу інвестиційного податкового кредиту становлять кошти, які підприємство сплачує у вигляді податку на прибуток. Тому він багато в чому подібний до такої форми фінансової підтримки підприємства, як пільгове оподаткування прибутку. Але пільги мають більш широку палітру застосування.

У дисертації запропонований механізм функціонування інвестиційного податкового кредиту на основі трьох варіантів надання інвестиційного податкового кредиту:

 •  податковий інвестиційний кредит без обов’язкового погашення (наприклад для підприємств, діяльність яких має виняткове (стратегічне) значення для економічного та соціального розвитку регіону);
 •  податковий інвестиційний кредит з обов’язковим погашенням в один строк, тобто одержувач сплачує суму нарахованого кредиту в домовлений строк (на певну дату), крім того він сплачує відсотки, якщо вони були обумовлені;
 •  податковий інвестиційний кредит з обов’язковим погашенням у декілька строків (одержувач кредиту сплачує суму нарахованого кредиту регулярно частинами), крім того він сплачує відсотки, якщо вони були обумовлені.

Умови надання податкового інвестиційного кредиту наведено у таблиці 2. Таке узагальнення основних економічних умов надання податкового інвестиційного кредиту дозволить підприємству обрати найбільш привабливий варіант його отримання. У таблиці. 3 наведені основні економічні умови отримання податкового інвестиційного кредиту відповідно до розрахунків щодо підприємства ВАТ “Дніпропетровський завод мостових ЗБК”.

Таким чином, у разі надання інвестиційного податкового кредиту підприємство не сплачує податок на прибуток, нарощує масу прибутку протягом трьох–п'яти років і ця нарощена частка може направлятися на часткове погашення кредиту. Такий принцип має стимулювати підприємства до відбору найефективніших інноваційних проектів.

На основі узагальнення методів розрахунку податкового інвестиційного кредиту та його погашення, у роботі визначено, що обсяг інвестиційного податкового кредиту може сягати 100 відсотків зменшення податку на прибуток і надаватися строком до п'яти років, але його загальна сума не повинна перевищувати додаткового надходження податку на прибуток, що очікується згідно з чинним законодавством після реалізації інвестиційно-інноваційної програми, порівняно з базовим обсягом податку у такий же термін.

Також у роботі визначено, що запровадження і використання інвестиційного податкового кредиту потребує внесення змін і доповнень до Закону України “Про інвестиційну діяльність” (18 вересня 1991 р.) та до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (1997 р.), а також затвердження Кабінетом Міністрів України “Положення про інвестиційний податковий кредит”.

Також визначено, що принципи регіональної інвестиційної політики при існуючих ресурсних обмеженнях і несформованості ринкових механізмів інвестування повинні базуватися на виборі пріоритетних напрямків інвестування, підвищення ступеня керованості інвестиційним процесом на основі посилення обґрунтованості, послідовності і комплексності розроблювальних заходів.

Активізація інвестиційної політики регіонів в умовах формування ринкових відносин в Україні обумовлює удосконалення методів оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки. У дисертації запропоновано використання рейтингового методу оцінки, що дозволяє об'єктивно визначити в регіоні суб'єктів господарювання для отримання пільг щодо здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі і податкового інвестиційного кредиту.

У висновках подано основні результати дослідження, узагальнено теоретичні положення і практичні рекомендації.  

Висновки

Головним результатом дослідження є розвиток теоретичних і методичних підходів до регулювання регіональних інвестиційних процесів на основі використання інвестиційного податкового кредиту.

Головний результат дослідження базується на наукових положеннях і прикладних результатах:

. В рамках наукових положень:

.1. Вперше розроблено теоретичні й методичні підходи стимулювання регіональної інвестиційної активності на основі використання інвестиційного податкового кредиту в умовах становлення нової моделі інвестування адекватної ринковій системі господарювання з обмеженим використанням централізованих ресурсів.

Реалізація зазначених підходів дасть змогу збільшити обсяг прибутку суб’єктів господарювання і сприяти економічному зростанню в цілому.

.2. Уточнено методичні підходи кількісного визначення частки прибутку, який може направлятися на інвестиційні цілі виходячи з рівня оподаткування та темпів економічного зростання в регіоні.

Використовуючи дану методику та відповідні розрахунки, можна усунути негативний вплив податків на інвестиційні процеси в регіоні шляхом використання податкових важелів регулювання економічних процесів; удосконалити підходи державного регулювання шляхом запровадження роздільного оподаткування прибутку, що спрямовується на споживання і накопичення (інвестиції) з метою стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів регіональної економіки та для забезпечення сталого економічного зростання в регіоні.

Взагалі реалізація зазначених підходів дасть змогу збільшити обсяг прибутку суб'єктів господарювання регіону і сприяти економічному зростанню в цілому.

.3. Отримало подальший розвиток визначення умов надання та обґрунтування основних елементів механізму інвестиційного податкового кредиту.

Дотримання визначених умов надання інвестиційного податкового кредиту знижує ризик кредитора, у даному випадку держави в особі регіональних органів, щодо ефективності використання інвестиційних ресурсів.

. В рамках прикладних положень:

.1. Вперше розроблено механізм податкового інвестиційного кредиту на основі варіативного його застосування, а саме:

 •  податковий інвестиційний кредит без обов’язкового погашення (для підприємств, діяльність яких має виняткове (стратегічне) значення для економічного та соціального розвитку держави);
 •  податковий інвестиційний кредит з обов’язковим погашенням в один строк, коли одержувач сплачує суму нарахованого кредиту в домовлений строк (на певну дату), зі сплатою визначених відсотків;
 •  податковий інвестиційний кредит з обов’язковим погашенням у декілька строків (одержувач кредиту сплачує суму нарахованого кредиту регулярно частинами), зі сплатою відсотків, якщо вони були обумовлені.

Результати розрахунків показали, що найбільш ефективним серед запропонованих варіантів податкового інвестиційного кредиту для держави є податковий інвестиційний кредит з умовами погашення рівними терміновими виплатами, а для суб’єктів підприємницької діяльності –пільговий кредит, який не передбачає відсоткових оплат з пільговим періодом.

Визначення основних елементів механізму податкового інвестиційного кредиту дозволяє реалізувати на практиці можливість його отримання на тих чи інших умовах.

Запропонований методичний підхід щодо визначення основних економічних умов надання податкового інвестиційного кредиту дозволяє підприємству та регіональним органам влади обрати найбільш привабливий варіант отримання й надання податкового інвестиційного кредиту.

Узагальнюючи методи розрахунку податкового інвестиційного кредиту та його погашення, можна визначити, що обсяг інвестиційного податкового кредиту може сягати 100 відсотків зменшення податку на прибуток і надаватися строком до п'яти років, але його загальна сума не повинна перевищувати додаткові надходження податку на прибуток, який очікується згідно з чинним законодавством після реалізації інвестиційної (інноваційної) програми, порівняно з базовим обсягом податку у такий же термін.

.2. Уточнено методику аналізу інвестиційної діяльності в регіональному аспекті та тенденцій розвитку інвестиційних процесів, яка дозволила визначити фактори, що впливають на регіональну інвестиційну активність, та оцінити наявний інвестиційний потенціал.

2.3. Уточнено підходи щодо кількісного визначення впливу податку на прибуток на інвестиції в основний капітал з урахуванням майбутньої економічної динаміки підприємств регіону на основі регресійного аналізу та динамічної моделі розвитку регіональної економіки.

Такий підхід дозволив визначити частку прибутку, що може бути спрямована на накопичення, виходячи з норми прибутку підприємств регіону, періоду прогнозування та ставки податку.

.4. Дістало подальшого розвитку обґрунтування моделі інвестування в регіональній економіці в умовах трансформаційного переходу до розвинутих ринкових відносин, яка характеризується обмеженими масштабами інвестиційної пропозиції через такі фактори, як розрив між сукупним інвестиційним потенціалом і ресурсами, залученими фінансово-кредитними інститутами і фондовим ринком; недовикористанням значної частини акумульованих ресурсів для виробничого інвестування; відсутності ефективних фінансових інструментів; відірваності фондового ринку від реального сектора економіки.

Визначення об’єктивних складових моделі регіонального інвестування дозволяє розробляти ефективні напрямки організації та управління активізацією інвестиційного процесу в регіональному аспекті.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Антонов А.В. Методи і засоби податкового регулювання // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. –.–№ 64. –С. 59-64.

. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. –. –№ 122. –С. 73-80.

. Антонов А.В. Зміна структури джерел фінансування інвестицій при переході до ринку // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. –. –Т. 2, № 177. –С. 376-381.

. Каламбет С.В., Антонов А.В. Податкові аспекти регулювання інвестиційної діяльності підприємств у регіоні. –Дніпропетровськ: Пороги, 2004. –с.

Особистий внесок автора: сформульовані підходи щодо удосконалення економіко-організаційного механізму стимулювання інвестиційної діяльності підприємств регіону, розроблено механізм інвестиційного податкового кредиту.

. Каламбет С.В., Антонов А.В. Податкове регулювання інвестиційної діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. –. –№ 45. –С. 68-74.

Особистий внесок автора: класифіковано методи та засоби податкового регулювання інвестиційної діяльності.

6. Каламбет С.В., Антонов А.В. Удосконалення формування податкової системи // Фінанси України. –. –№ 5. –С. 82-86.

Особистий внесок автора: викладена структура економічної діяльності підприємства, визначений вплив податку на прибуток на розмір частки накопичень.

. Антонов А.В., Антонова Ю.В. Роль інвестицій в умовах розвитку ринкових відносин // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. –. –№ 158. –С. 72-76.

Особистий внесок автора: сформульовані особливості взаємодії суб’єктів інвестування в системі ринкових відносин. Дано визначення інвестиційного ринку.

. Водолазська О.А., Лиса О.В., Антонов А.В. Сучасні проблеми активізації інвестиційного процесу в Україні // Экономика и управление. –. –№5 (36). –С. 49-53.

Особистий внесок автора: аналіз внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів підприємств України, визначення пріоритетів щодо формування джерел інвестиційних ресурсів.

9. Водолазська О.А., Антонов А.В. Основні напрямки активізації інвестиційних процесів через механізм фіскального регулювання // Матеріали VI міжнар. конф. “Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. –Т. 2. –С. 10.

Особистий внесок автора: визначені можливості податкового регулювання інвестиційних процесів в Україні.

10. Антонов А.В. Регулювання структурних зрушень у регіональному господарстві // Матеріали VIІ міжнар. конф. “Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. –Т. 2. –С. 105-106.

11. Антонов А.В. Концептуальними підходами активізації інвестиційної діяльності // Матеріали VIІІ міжнар. конф. “Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”.–Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. ––Т. 2. –С. 75-76.

12. Антонов А.В. Аналіз української моделі інвестування економіки // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –С. 170-171.

13. Антонов А.В. Активізація державної участі в інвестиційній діяльності // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта”. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –С. 4.

Надруковані наукові праці загальним обсягом 13,14 др.арк., з яких особисто автору належить 7,41 др.арк. Опубліковані праці повністю відображають основний зміст та результати дисертаційної роботи.

АНОТАЦІЯ

Антонов А.В. Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 –розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. –Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2004.

Дисертацію присвячено розробці підходів щодо податкового регулювання інвестиційної діяльності підприємств у нестабільному економічному середовищі з урахуванням ринкових механізмів формування інвестиційних ресурсів регіону. Запропоновано теоретичні й методичні підходи податкового регулювання інвестиційних процесів в регіоні в умовах нової моделі регіональної інвестиційної діяльності.

Уточнено підходи щодо кількісного визначення впливу податку на прибуток на інвестиції в основний капітал з урахуванням майбутньої економічної динаміки підприємств регіону на основі регресійного аналізу та динамічної моделі розвитку регіональної економіки.

У дисертації доцільно обґрунтовані моделі інвестування в регіональній економіці в умовах трансформаційного переходу до розвинутих ринкових відносин, яка характеризується обмеженими масштабами інвестиційної пропозиції через такі фактори, як розрив між сукупним інвестиційним потенціалом і ресурсами, залученими фінансово-кредитними інститутами і фондовим ринком; недовикористанням значної частини акумульованих ресурсів для виробничого інвестування; відсутності ефективних фінансових інструментів; відірваності фондового ринку від реального сектора економіки. Також удосконалено підходи щодо податкового регулювання інвестиційних процесів в регіоні на основі визначення частки прибутку, яка може спрямовуватися на інвестиційні цілі, виходячи з розміру ставки податку на прибуток підприємства, заданих темпів економічного зростання та рентабельності. Розроблені методичні підходи та практичні рекомендації щодо впровадження інвестиційного податкового кредиту на регіональному рівні.

Ключові слова: інвестиційний процес в регіоні, власні інвестиційні ресурси, податкові методи регулювання, податковий інвестиційний кредит.

АННОТАЦИЯ

Антонов А.В. Развитие налоговых подходов регионального регулирования инвестиционной деятельности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 –размещение производительных сил и региональная экономика. –Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2004.

Диссертация посвящена разработке подходов к налоговому регулированию инвестиционной деятельности предприятий в нестабильной экономической среде с учетом рыночных механизмов формирования инвестиционных ресурсов региона. Предложены теоретические и методические подходы к налоговому регулированию инвестиционных процессов в регионе в условиях новой модели региональной инвестиционной деятельности, которая в отличие от существующих базируется на стимулировании формирования собственных инвестиционных ресурсов.

Получили дальнейшее развитие теоретические подходы к определению условий распределения и состава элементов механизма инвестиционного налогового кредитования. Следует отметить, что соблюдение выделенных условий предоставления инвестиционного налогового кредита снижает риски кредитора, в данном случае государства  в лице региональных органов управления, относительно эффективности использования инвестиционных ресурсов.

На основе обобщенных подходов к расчету налогового инвестиционного кредита и его погашению, определено, что объем инвестиционного налогового кредита может составлять 100 % сокращения налога на прибыль и предоставляться сроком до 5 лет, однако, его общая сумма не должна превышать дополнительные поступления налога на прибыль, который ожидается в соответствии с действующим законодательством после реализации инвестиционной (инновационной программы), по сравнению с базовым объемом налога на прибыль за аналогичный период

Усовершенствованы подходы относительно налогового регулирования инвестиционных процессов в регионе на основе определения части прибыли, которая может направляться на инвестиционные цели, исходя из размера ставки налога на прибыль предприятия, заданных темпов экономического возрастания и рентабельности, что позволяет объективно определить границы собственных инвестиционных ресурсов предприятий региона. Разработаны методические подходы к обоснованию новой модели инвестирования в региональной экономике с учетом специфических условий трансформационного периода в Украине.

Ключевые слова: инвестиционный процесс в регионе, собственные инвестиционные ресурсы, налоговые методы регулирования, налоговый инвестиционный кредит.

SUMMARY

Antonov A.V. Development tax approaches of the regional adjusting investment activity. - Manuscript.

Dissertation on gaining of scientific degree candidate of economic sciences after specialty 08.10.01 - placing of productive forces and regional economy. - The Dnipropetrovs’k national university, Dnipropetrovs’k, 2004.

Work is devoted to development of approaches in relation to the tax adjusting of investment activity enterprises in an unstable economic environment taking into account the market mechanisms of forming investment resources of region. Approaches the tax adjusting of investment processes theoretical and methodical are offered in a region in the conditions a new model of regional investment activity, which, unlike existing, is based on stimulation forming of own investment resources. Approaches are improved in relation to the tax adjusting of investment processes in a region on the basis determination share of profits, which can head for investment aims, coming from the size rate of income tax enterprise, the set paces of the economy growing and profitability, that allows, unlike existent approaches, objectively to define the scopes of own investment resources enterprises of region. Methodical approaches are developed to the ground of a new model investing in a regional economy taking into account the specific terms of transformation period in Ukraine.

Keywords: investment process in a region, own investment resources, tax methods of adjusting, tax investment credit.
1. Русский язык и культура речи
2. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук К
3. тема и источники римского частного права
4. Технология обработки костюма для мальчика
5. ТЕМА 4 КОНСУЛЬТАТИВНИЙ КОНТАКТ 1
6. Туризм как ресурс экономического и социокультурного развития региона
7. Моделирование процессов в нотации DFD DFD Dt Flow Digrmming описание потоков данных между работами
8. Тема 1 Каролингское Возрождение
9. Пожиратели мозгов 10
10. Иглокожие
11. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства
12. . Спите меньше. Это поможет вам сделать вашу жизнь более полной и продуктивной.
13. Новорічна магія 2014р
14. Лабораторная работа ’ 34
15. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ КУРСА ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ СУДОУСТРОЙСТВО В РОС
16. объективные устойчивые и существенные связи которые обусловливают эффективность обучения воспитания ра
17. Коммуникативные конфликты и способы их разрешения2 1
18. . Архипова Арина 5 5 5 4 5 5.
19. тематическая логика Задача 1
20. Студенческая весна 2014 Направление Номинация Жанр При уча