Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук7

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

8

Інститут аграрної економіки

Української академії аграрних наук

УДК 631.115: 316.334.52

ВИШИВАНЮК  Михайло Васильович

Пореформений розвиток

сільського господарства в регіоні

Спеціальність 08.07.02 –економіка

сільського господарства і АПК

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата  економічних наук

Київ –

Дисертацією є рукопис.

Дисертаційна робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника.

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Юрчишин Володимир Васильович,

Інститут аграрної економіки УААН,

завідувач відділу аграрної та соціальної політики

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор,  

академік УААН

Гайдуцький Павло Іванович,

Адміністрація Президента України,

заступник глави Адміністрації Президента України

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України 

Стратілат Олександр Ананійович,

Українська академія аграрних наук,

начальник відділу аграрної економіки і земельних відносин

Провідна установа

Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти і науки України, кафедра аграрного бізнесу,  
м. Тернопіль

           Захист дисертації відбудеться 16 квітня 2002 р. о 16 год. на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки  УААН  за  адресою:  03680,  м.  Київ,  МСП, вул. Героїв оборони, 10, кімн. 212.

Автореферат розісланий 14 березня 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук,

професор, член-кореспондент УААН

     М.Й. Малік

Загальна характеристика роботи

Актуальність  теми дослідження. В результаті здійснення в Україні аграрної реформи відбулися докорінні зміни в системі соціально-економічних відносин на селі та в організації сільськогосподарського виробництва. Проведено глибоку земельну реформу, реформування майнових відносин власності, відбулися організаційно-правові перетворення колективних сільськогосподарських підприємств в агроформування ринкового типу, започатковано розвиток фермерства, розширився і зміцнів присадибний сектор, одержали розвиток орендні відносини. На селі почалось становлення приватного сектора.

Організаційним завершенням таких змін у сільському господарстві  закінчився перший великомасштабний етап аграрної реформи. Сільське господарство вступило у пореформений період розвитку, який вимагає досконаліших і більш ефективних форм і методів його організації. З огляду на новітній характер і складність проблеми  вона у науковому відношенні ще мало вивчена. Лише окремі її аспекти знайшли відображення в наукових працях В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, І.Ф. Баланюка, В.І. Бойка, О.М. Бородіної, П.І. Гайдуцького, В.Г. Галанця, М.В. Гладія, А.С. Даниленка, В.В. Зіновчука, Ю.С. Коваленка, В.І. Криворучка, О.В. Крисального,  І.І. Лукінова, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, І.Р. Михасюка, О.М. Онищенка, Г.М. Підлісецького, І.В. Прокопи, В.А. Пуліма, Л.В. Романової, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, В.П. Ситника, А.М. Стельмащука, О.А. Стратілата, М.М. Федорова, Г.В. Черевка, Л.О. Шепотько, О.М. Шестопаля, В.Й. Шияна, В.В. Юрчишина та інших вчених.

Виконане автором дослідження є першою в Україні науково-прикладною розробкою з питань комплексного вивчення проблеми організації пореформеного розвитку сільського господарства в адміністративному регіоні. Воно виконане на матеріалах і з використанням відповідного досвіду Івано-Франківської області, яка характеризується своєрідними природними і соціально-економічними умовами українського Прикарпаття, нетрадиційними у ряді випадків підходами до організації проведення реформи, меншим порівняно з більшістю інших областей спадом сільськогосподарського виробництва, більшою часткою земель, переданих присадибному сектору, та іншими особливостями.

Це зумовлює високу актуальність обраної теми та важливе народногосподарське значення проведеного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено у контексті виконання Прикарпатським університетом ім. Василя Стефаника науково-дослідної роботи за темою  ”Етнічні і соціальні проблеми регіону”, затвердженої Міністерством освіти і науки України на 1999-2001 роки (номер державної реєстрації 0101U002446), а також Інститутом аграрної економіки УААН науково-технічної програми на 2001-2005 роки “Трансформування організаційно-економічних відносин до  соціально  орієнтованих  ринкових  умов  в АПК” (затверджена Міністерством аграрної політики України і Президією Української академії аграрних наук, грудень 2000 року).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення наукових і прикладних проблем пореформеного розвитку сільського господарства, підпорядкованого інтересам виведення його на якісно вищий рівень соціально-економічного функціонування і забезпечення на цій основі поступального зростання ефективності його розвитку.

Відповідно до цього в роботі окреслено такі завдання дослідження:

 •  визначити наукову сутність, особливості, передумови і механізми ефективного розвитку аграрних відносин на пореформеному етапі;
 •  узагальнити практику проведення початкового етапу аграрної реформи в регіоні;
 •  обгрунтувати основи стратегії та пріоритетні напрямки організації пореформеного розвитку аграрного сектора економіки регіону та організаційні засади її практичного втілення;
 •  опрацювати основні напрямки оздоровлення соціальної та демографічної ситуацій у сільських поселеннях області;
 •  розробити організаційні засади зміцнення кадрового потенціалу сільського господарства на пореформеному етапі розвитку аграрних відносин.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність організаційних передумов (чинників) і механізмів пореформеного розвитку сільського господарства.

Об’єктом дослідження є створені на першому етапі реформи аграрні формування Івано-Франківської області, фермерські та особисті господарства громадян.

Методологія і методика дослідження. Теоретико-методологічну основу опрацювання досліджуваної проблеми складають три групи відповідних вихідних положень. Одна з них охоплює собою загальноприйняті в економічних дослідженнях методи пізнання, найбільш суттєві положення сучасної економічної теорії, загальноекономічні основи системного підходу до вивчення соціально-економічного розвитку. Другу групу організаційно-методологічних положень, використаних у процесі дослідження, становлять Закони України та нормативно-правові акти і положення міністерств і відомств, які у рамках встановлених для них повноважень регулюють розвиток аграрного сектора економіки, а також наукові публікації інших дослідників проблеми. Третя група науково-методологічних положень дисертаційного дослідження розроблена безпосередньо автором і включає опрацювання сукупності відповідних концептуальних положень, а також обгрунтування пропозицій з вирішення окремих питань.

Методи дослідження базуються на визначальних основах системного аналізу розвитку складних систем.

Метод історико-економічного аналізу використано при розгляді першого етапу аграрної реформи;  монографічний –при вивченні особливостей аграрних реформувань; побудови рядів динаміки –при аналізі виробництва продукції сільського господарства; використання даних первинного обліку –при аналізі вилучення селянами належних їм майнових паїв; побудови структурних моделей –при обгрунтуванні методологічних підходів і соціального забезпечення пореформеного розвитку; абстрактно-логічний – при розробці комплексної програми відродження сільського господарства області; графічний –при аналізі результативності початкового етапу реформи.

Наукова новизна одержаних результатів. Виконана робота є першим в Україні науковим дослідженням проблеми пореформеного розвитку аграрного сектора економіки. Наукова новизна охоплює такі положення:

 •   поглиблено теоретико-методологічні основи соціально-економічної сутності, особливостей і передумов ефективного розвитку сільського господарства на пореформеному етапі;
 •  удосконалено методичні підходи до опрацювання стратегії пореформеного розвитку сільського господарства регіону та її  практичної реалізації на основі організаційно-виробничих програм з урахуванням досвіду проведення аграрної реформи в регіоні на її початковому етапі;
 •  вперше розроблено пріоритетні напрямки організації пореформеного розвитку сільського господарства та його кадрового забезпечення з визначенням шляхів і  механізмів їх практичного втілення;
 •  вперше  обгрунтовано науково-прикладні засади соціального відродження на пореформеному етапі сільських поселень та оздоровлення в них демографічної ситуації.

Практичне значення одержаних результатів. Пропозиції, що містяться в роботі, спрямовані на створення умов для поетапного виведення пореформеного розвитку сільського господарства в Україні на якісно новий соціально-економічний рівень на основі розробленої стратегії, належного організаційного, кадрового  та соціального забезпечення. Результати дослідження впроваджені в практику пореформеного розвитку сільського господарства,  що підтверджено довідкою Міністерства аграрної політики України (№ 37-1-15/292 від 11 січня 2002 року). Вони використовуються також у навчальному процесі в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (довідка № 08-01-583  від 29 грудня 2001 року).

Особистий внесок здобувача. Науково-прикладні результати дисертаційної роботи отримані автором особисто і опубліковано в одноосібній монографії та відповідних фахових виданнях. Ним же організовано їх упровадження у виробництво.

Апробація результатів розробки дисертації. Основні результати  дослідження доповідались на Всеукраїнській нараді економістів “Економіка України та шляхи її подальшого реформування” (Київ, вересень 1995 року), на Всеукраїнській нараді з питань агропромислового комплексу ”Швидше завершити пошуки ефективних шляхів і методів реформування на селі” (Київ, січень 1997 року), на Всеукраїнській науковій конференції ”Регіон у системі нових економічних і правових відносин” (Івано-Франківськ,  жовтень 1997 року), на регіональній науковій конференції ”Україна: державність, історія, перспективи” (Івано-Франківськ, 1999 року), на міжнародній науково-практичній конференції “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи” (Київ, вересень 2000 року).

Публікації. Результати дослідження викладено у 8 наукових працях, у тому числі в одноосібній монографії (13,63 др. арк.), трьох публікаціях у фахових виданнях, а також у матеріалах  наукових конференцій і економічних нарад. Загальний обсяг публікацій –,98 друкованих аркушів.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 154 сторінках комп'ютерного тексту, містить 13 таблиць, 5 рисунків. Складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (138 найменувань) і 3 додатків.

Основний зміст дисертаційної роботи

У першому розділі дисертації –“Теоретичні і методологічні основи пореформеного  розвитку сільського господарства” –розглянуто комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань щодо соціально-економічної сутності і науково-методологічних засад пореформеного розвитку сільського господарства регіону.

Важливу роль у пореформеному розвиткові сільського господарства відіграло його здійснення на основі Указу Президента України від 3 грудня 1999 року “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” та положень ”Земельного кодексу України”, прийнятого у жовтні 2001 року. Обгрунтовано положення про те, що проведення паювання майна, земельної реформи і організаційно-правових перетворень колективних суб’єктів господарювання на селі становило основний зміст першого великомасштабного етапу аграрної реформи. Такі перетворення розглядаються складовими реформи, які, розвиваючись у єдності та взаємозалежності, визначили соціально-економічну сутність її початкового (першого) етапу, логічним продовженням якого є наступний, пореформений етап розвитку сучасних аграрних відносин.

Акцентується увага на тому, що соціально-економічний успіх пореформеного розвитку можливий лише на основі дотримання при його здійсненні низки науково-методологічних положень цільового призначення. Найважливішими з них визначено такі:

 •  пореформений розвиток розглядається як безпосереднє продовження аграрної реформи після організаційного завершення її першого етапу;
 •  мета, завдання і механізми здійснення пореформеного розвитку, як і реформи взагалі, повинні відповідати цільовій спрямованості аграрної політики держави;
 •  пореформений розвиток повинен мати чітку, всебічно відпрацьовану стратегічну спрямованість;
 •  пореформений етап аграрної реформи має розглядатися з позицій його поступальної соціальної орієнтації;
 •  сутність, мета і механізми пореформеного розвитку повинні мати  відроджувальний характер;
 •  організація пореформеного розвитку повинна включати у себе довго-, середньо- і короткострокові  прогнози (передбачення) щодо його соціально-економічної результативності;
 •  як важлива передумова ефективного пореформеного розвитку розглядається його здійснення на засадах комплексності  і системності;
 •  у процесі пореформеного розвитку враховуються природні та соціально-економічні умови і можливості області, кожного окремо взятого району і кожної виробничо-господарської структури.

Складовою обраної для дослідження методології є також  спеціально опрацьована для досягнення цієї мети системна модель пореформеного розвитку аграрних відносин в регіоні (області), рис. 1.

До особливостей розвитку аграрного сектора області на пореформеному етапі належать:

 •  переорієнтація цільових завдань і механізмів його розвитку в бік повнішого врахування інтересів селян та інших сільських мешканців;
 •  поглиблення і підвищення соціально-економічної результативності здобутків попереднього етапу;
 •  подолання руйнівних, дестабілізаційних процесів, що мали місце на початковому етапі  реформи, на користь процесів створювальних і зміцнюючих аграрний сектор і економіку області в цілому;
 •  утвердження переваг господарювання на селі на засадах приватної власності, поступальне становлення приватного сектора.

c7

ef

ce

d0

cc

( , )

d1


Диплом на заказ


1. Управление кредитным риском в коммерческом банке (На примере банка северная казна
2. Perhps meeting someone by chnce who cn offer good job or rre opportunity
3. Задание 1. В приведённых ниже предложениях найдите речевые ошибки и отредактируйте предложения.
4. Развитие словообразовательной системы русского языка в ХХ веке
5. Петербургский государственный университет Факультет Международных отношений Пособие по ан
6. ТЕМА 11- Дисциплинарная и материальная ответственность Право досрочного снятия дисциплинарного взыс
7. хороших жирах а точнее об Омега3 и Омега6 полиненасыщенных жирных кислотах о том какую роль они играют в сп.
8. Лабораторна робота ’ 5 Виготовлення динамометра Мета уроку- навчитися градуювати пружину із заданою ціно.html
9. Процедура наблюдения в делах о банкротстве
10. Конституція України -- Відомості Верховної Ради України.html
11. Невербальные средства коммуникации
12. психологической деятельности
13. человекознания [1]
14. Ортезотерапия. Физиотерапия
15. размещаем груз в контейнере Практически каждому работнику более или менее крупного склада приходится име
16. Основы сопротивления материалов и физики прочности 1я неделя
17. 1980 гг была сложной
18. Обучающе-контроллирующая система для подготовки студентов
19. Фототрансформирование по установочным данным Трансформирование с помощью фототрансформаторов ФТА Rectimt
20. При этом запрещается ограничивать максимальный размер заработной платы и устанавливать заработную плату н