Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Політологія Виконав- студент 2 курсу групи А Комар В

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

з дисципліни «Політологія»

Виконав: студент 2 курсу групи А

Комар В.

 Викладач: доцент Щербініна О. В.

Донецьк, 2013

Література:

 1.  Іщенко М. П. Політологія. — Черкаси: Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с
 2.  Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. — Харків: Друкарський центр «Єдіноpor», 2001. — 640 с.
 3.  Пугачов В.П., Соловйов А.І. Введення в політологію. - М.: Інфа, 2006р. - 407с
 4.  Політологія: Навч. посібник / За ред. С.А. Матвєєва. - Х.: Одіссей, 2001. - 320 с.
 5.  Комарова Е. І. Особистість як суб'єкт і об'єкт соціального розвитку// Соц.-політ. науки. 2002. № 5.
 6.  Кінкулькін А. Т. Соціальна діяльність людини і розвиток суспільства// Соц.-політ. журнал. 2006. № 1. 
 7.  Перегудов С.І. Громадянське суспільство як суб'єкт публічної політики / / Поліс. - № 2. - 2006.
 8.  Політологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. Лавриненко В.М. - М., 2005. - 367 с.


Тести. Людина і політика

Тест №1. Тест-глосарій

 1.  До функцій політичної соціалізації не відноситься:
 2.  Інформаційна функція
 3.  Ціннісно-орієнтована функція
 4.  Прогностична функція
 5.  Установчо-нормативна функція
 6.  За суб’єктами політики можна виділити такі основні форми політичної діяльності:
 7.  Партійна
 8.  Соціально-групова
 9.  Громадсько-політична
 10.  Комунікаційно-інформаційна

Тест №2. Підтвердіть або спростуйте наступні твердження

 1.  Політичне відчуження — це процес, який характеризується сприйняттям політики, держави, влади як чужих сил, які панують над людиною, пригнічують її.:
 2.  Так
 3.  Ні
 4.  Політичне відчуження виявляється в безсиллі індивіда впливати на перебіг політичних подій, відчутті ізоляції, у сприйманні індивідом соціальних і політичних інститутів, встановлених ними норм, як ворожих інтересам людини.:
 5.  Так
 6.  Ні

Тест №3. Знайдіть правильне рішення (вставте в текст по одному пропущеному слову замість крапок)

 1.  Добровільна діяльність, завдяки якій члени суспільства беруть участь у виборі правителів і, прямо чи опосередковано, у формуванні державної політики – це …
 2.  Політичний … - першопричина, один із найважливіших важелів політичної діяльності, прихованих за безпосередніми спонуканнями націй, народів, соціальних груп, особистостей, створених ними організацій, які беруть участь у політиці.

Тест №4. Встановіть відповідність

 1.  Поняття - визначення:
 1.  Політична соціалізація
 2.  Інтеріоризація
 3.  Політична адаптація
 1.  Засвоєння особою політичних цінностей і постанов, норм і взірців політичної поведінки, притаманних певній соц. спільності.
 2.  Процес залучення особи до участі у виробленні політики.
 3.  Пристосування індивіда до соц. політичних умов, до ролевих функцій, політичних норм, соц. групп.

 1.  Типи політичної соціалізації – їх зміст
 1.  Плюралістичний тип
 2.  Конфліктний тип
 3.  Гегемоністський тип
 1.  Характеризує негативне ставлення людини до будь-яких соціальних і політичних систем, окрім "своєї".
 2.  Засвідчує визнання людиною рівноправності з іншими громадянами.
 3.  Формується на основі міжнародної боротьби і протистояння взаємозалежних інтересів.

Тест №5. Виключіть пункти (1-3) які не мають відношення до даного завдання

 1.  Агентами вторинної соціалізації є:
 2.  Батьки
 3.  Лідери партій
 4.  Адміністрація школи
 5.  Особисті тренери
 6.  Лідери молодіжних груп
 7.  За кількістю та ступенем взаємозалежності суб'єктів політики діяльність може бути:
 8.   Індивідуальна
 9.   Загальносуспільна
 10.   Особова
 11.   Внутрішньодержавна
 12.   Міжнародна

         

        

       

       

                               ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ


1. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ2001Дисерт
2. Монтаж металлических конструкций 2-5 этажей блока постоянного хранения гаража на 300 автомобилей
3. первых данные вопросы прямо и непосредственно затрагивают интересы различных слоев классов общества поли
4. Контрольная работа- Правила составления документов.html
5. идеалистических позиций.html
6. Курсовая работа- Исследование методов оптимизации
7. Методические рекомендации для образовательных учреждений Екатер
8.  Декларирование товаров и транспортных средств как таможенная процедура 1
9. ФИЛОСОФИЯ 3 кредита на 20132014 учебный год Философия зародилась в Др
10. а складывается из энергии турбулизации газового потока и энергии затраченной на диспергирование жидкости
11. на тему Медикаментозная обработка корневого канала
12. тематична обробка даних досліджень та перевірка їх на наявність грубих помилок методом Стьюдента
13. Московские ворота
14. Роман Виктора Пелевина Жизнь насекомых
15. Направления практического применения психологических исследований Педагогиисследователи разрабатыва
16. Затверджую Затверджую Директор Інституту гум
17. жа~андану деп аталатын зор ~рдісін ж~ргізе баста~анда ~р этносты~ ~р мемлекетті~ ойланатын кезі келген си
18. 03334 мультиплексор Последовательно параллельный сигнатурный регистр Шифратор
19. Социальная политика ОАО
20. Бесах- Среди откликов на первые главы романа стоит отметить суждение Н