Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Політологія Виконав- студент 2 курсу групи А Комар В

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Загрузка...

Диплом на заказ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

з дисципліни «Політологія»

Виконав: студент 2 курсу групи А

Комар В.

 Викладач: доцент Щербініна О. В.

Донецьк, 2013

Література:

 1.  Іщенко М. П. Політологія. — Черкаси: Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с
 2.  Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. — Харків: Друкарський центр «Єдіноpor», 2001. — 640 с.
 3.  Пугачов В.П., Соловйов А.І. Введення в політологію. - М.: Інфа, 2006р. - 407с
 4.  Політологія: Навч. посібник / За ред. С.А. Матвєєва. - Х.: Одіссей, 2001. - 320 с.
 5.  Комарова Е. І. Особистість як суб'єкт і об'єкт соціального розвитку// Соц.-політ. науки. 2002. № 5.
 6.  Кінкулькін А. Т. Соціальна діяльність людини і розвиток суспільства// Соц.-політ. журнал. 2006. № 1. 
 7.  Перегудов С.І. Громадянське суспільство як суб'єкт публічної політики / / Поліс. - № 2. - 2006.
 8.  Політологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. Лавриненко В.М. - М., 2005. - 367 с.


Тести. Людина і політика

Тест №1. Тест-глосарій

 1.  До функцій політичної соціалізації не відноситься:
 2.  Інформаційна функція
 3.  Ціннісно-орієнтована функція
 4.  Прогностична функція
 5.  Установчо-нормативна функція
 6.  За суб’єктами політики можна виділити такі основні форми політичної діяльності:
 7.  Партійна
 8.  Соціально-групова
 9.  Громадсько-політична
 10.  Комунікаційно-інформаційна

Тест №2. Підтвердіть або спростуйте наступні твердження

 1.  Політичне відчуження — це процес, який характеризується сприйняттям політики, держави, влади як чужих сил, які панують над людиною, пригнічують її.:
 2.  Так
 3.  Ні
 4.  Політичне відчуження виявляється в безсиллі індивіда впливати на перебіг політичних подій, відчутті ізоляції, у сприйманні індивідом соціальних і політичних інститутів, встановлених ними норм, як ворожих інтересам людини.:
 5.  Так
 6.  Ні

Тест №3. Знайдіть правильне рішення (вставте в текст по одному пропущеному слову замість крапок)

 1.  Добровільна діяльність, завдяки якій члени суспільства беруть участь у виборі правителів і, прямо чи опосередковано, у формуванні державної політики – це …
 2.  Політичний … - першопричина, один із найважливіших важелів політичної діяльності, прихованих за безпосередніми спонуканнями націй, народів, соціальних груп, особистостей, створених ними організацій, які беруть участь у політиці.

Тест №4. Встановіть відповідність

 1.  Поняття - визначення:
 1.  Політична соціалізація
 2.  Інтеріоризація
 3.  Політична адаптація
 1.  Засвоєння особою політичних цінностей і постанов, норм і взірців політичної поведінки, притаманних певній соц. спільності.
 2.  Процес залучення особи до участі у виробленні політики.
 3.  Пристосування індивіда до соц. політичних умов, до ролевих функцій, політичних норм, соц. групп.

 1.  Типи політичної соціалізації – їх зміст
 1.  Плюралістичний тип
 2.  Конфліктний тип
 3.  Гегемоністський тип
 1.  Характеризує негативне ставлення людини до будь-яких соціальних і політичних систем, окрім "своєї".
 2.  Засвідчує визнання людиною рівноправності з іншими громадянами.
 3.  Формується на основі міжнародної боротьби і протистояння взаємозалежних інтересів.

Тест №5. Виключіть пункти (1-3) які не мають відношення до даного завдання

 1.  Агентами вторинної соціалізації є:
 2.  Батьки
 3.  Лідери партій
 4.  Адміністрація школи
 5.  Особисті тренери
 6.  Лідери молодіжних груп
 7.  За кількістю та ступенем взаємозалежності суб'єктів політики діяльність може бути:
 8.   Індивідуальна
 9.   Загальносуспільна
 10.   Особова
 11.   Внутрішньодержавна
 12.   Міжнародна

         

        

       

       

                               ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
1. на тему- Великобританія
2. Жилкомсервис 2 Петроградского района
3. Do you gree or disgree with the following sttement person should never mke n importnt decision lone.
4. Тема 7 Алгоритмизация Определение свойства и способы представления алгоритма
5. Внести в Примерное положение о комплексном центре социального обслуживания населения утвержденное постан
6. СПИД и ВИЧ как важнейшие проблемы современности
7. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке на примере деятельности ОАО Инвестторгбанк
8. Финансовый анализ СПП Спецмонтаж
9. тематика выпускных квалификационных работ 1
10. 3802338 Отметки точек вершин квадратов определяется по формуле- НГПb где ГП ~ горизонт
11. рефератов 1Глобальные экологические проблемы современности 2
12. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.4
13. Реферат- Терапія психічних захворювань
14. третьей волны эмиграции
15.  1 Дайте визначення поняття проекту та процесу управління проектами 2
16. вечные неисчерпаемые солнечная энергия ветер приливы текущая вода
17. ДОСЛIДНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ IНСТИТУТ МIНIСТЕРСТВА ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.
18. Секрет миллионера
19. Варіант 1 Завдання 1
20.  В этом уроке мы изучим как сказать ldquo;Я хочу