Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Політологія Виконав- студент 2 курсу групи А Комар В

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

з дисципліни «Політологія»

Виконав: студент 2 курсу групи А

Комар В.

 Викладач: доцент Щербініна О. В.

Донецьк, 2013

Література:

 1.  Іщенко М. П. Політологія. — Черкаси: Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с
 2.  Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. — Харків: Друкарський центр «Єдіноpor», 2001. — 640 с.
 3.  Пугачов В.П., Соловйов А.І. Введення в політологію. - М.: Інфа, 2006р. - 407с
 4.  Політологія: Навч. посібник / За ред. С.А. Матвєєва. - Х.: Одіссей, 2001. - 320 с.
 5.  Комарова Е. І. Особистість як суб'єкт і об'єкт соціального розвитку// Соц.-політ. науки. 2002. № 5.
 6.  Кінкулькін А. Т. Соціальна діяльність людини і розвиток суспільства// Соц.-політ. журнал. 2006. № 1. 
 7.  Перегудов С.І. Громадянське суспільство як суб'єкт публічної політики / / Поліс. - № 2. - 2006.
 8.  Політологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. Лавриненко В.М. - М., 2005. - 367 с.


Тести. Людина і політика

Тест №1. Тест-глосарій

 1.  До функцій політичної соціалізації не відноситься:
 2.  Інформаційна функція
 3.  Ціннісно-орієнтована функція
 4.  Прогностична функція
 5.  Установчо-нормативна функція
 6.  За суб’єктами політики можна виділити такі основні форми політичної діяльності:
 7.  Партійна
 8.  Соціально-групова
 9.  Громадсько-політична
 10.  Комунікаційно-інформаційна

Тест №2. Підтвердіть або спростуйте наступні твердження

 1.  Політичне відчуження — це процес, який характеризується сприйняттям політики, держави, влади як чужих сил, які панують над людиною, пригнічують її.:
 2.  Так
 3.  Ні
 4.  Політичне відчуження виявляється в безсиллі індивіда впливати на перебіг політичних подій, відчутті ізоляції, у сприйманні індивідом соціальних і політичних інститутів, встановлених ними норм, як ворожих інтересам людини.:
 5.  Так
 6.  Ні

Тест №3. Знайдіть правильне рішення (вставте в текст по одному пропущеному слову замість крапок)

 1.  Добровільна діяльність, завдяки якій члени суспільства беруть участь у виборі правителів і, прямо чи опосередковано, у формуванні державної політики – це …
 2.  Політичний … - першопричина, один із найважливіших важелів політичної діяльності, прихованих за безпосередніми спонуканнями націй, народів, соціальних груп, особистостей, створених ними організацій, які беруть участь у політиці.

Тест №4. Встановіть відповідність

 1.  Поняття - визначення:
 1.  Політична соціалізація
 2.  Інтеріоризація
 3.  Політична адаптація
 1.  Засвоєння особою політичних цінностей і постанов, норм і взірців політичної поведінки, притаманних певній соц. спільності.
 2.  Процес залучення особи до участі у виробленні політики.
 3.  Пристосування індивіда до соц. політичних умов, до ролевих функцій, політичних норм, соц. групп.

 1.  Типи політичної соціалізації – їх зміст
 1.  Плюралістичний тип
 2.  Конфліктний тип
 3.  Гегемоністський тип
 1.  Характеризує негативне ставлення людини до будь-яких соціальних і політичних систем, окрім "своєї".
 2.  Засвідчує визнання людиною рівноправності з іншими громадянами.
 3.  Формується на основі міжнародної боротьби і протистояння взаємозалежних інтересів.

Тест №5. Виключіть пункти (1-3) які не мають відношення до даного завдання

 1.  Агентами вторинної соціалізації є:
 2.  Батьки
 3.  Лідери партій
 4.  Адміністрація школи
 5.  Особисті тренери
 6.  Лідери молодіжних груп
 7.  За кількістю та ступенем взаємозалежності суб'єктів політики діяльність може бути:
 8.   Індивідуальна
 9.   Загальносуспільна
 10.   Особова
 11.   Внутрішньодержавна
 12.   Міжнародна

         

        

       

       

                               ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ


1. Организация текущего и капитального ремонтов скважин
2. Экономика Франции
3. х годов необходимость более полного использования возможностей взаимовыгодного международного разделени
4. 13 лет Эту статистику уменьшить не удается даже в самых развитых странах мира где эта социальная проблема на
5. по теме- Редактирование научного текста Выполнили- студентки группы 27 Насырова Эл
6. Можно ли избежать столкновение цивилизаций
7. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)
8. рефератів тощо У подальшому якщо відсутня специфіка документа використовується узагальнена назва робота
9. Новосибирский государственный педагогический университет УТВЕРЖДЕНО Ученым советом факультета кул
10. подвижной модели зрелой личности допускающей различный набор характерологических признаков однако пред
11. Тема- Разработка технологического процесса вторичного окрашивания и женской каскадной стрижки на длинны
12. А Государство усиливает свою роль в регулировании и реструктуризации хозяйства Для России наиболее
13. На тему-Основные показатели лесоводственной характеристики Работу выполнила-студентка групп.html
14. Гриндер Д, Бендлер Р Из - лягушки в принцы (техники НЛП)
15. тема конституционного государственного права России.
16. Кавказский гуманитарнотехнический институт С
17. Партесное пение
18. тематикалы' 'рнегі- термодинамиканы' 2за'ыны' термодинамиканы' 1за'ыны' Гиббсті' еркін
19. Лабораторная работа 5
20. тематику Эратосфену Киренскому