Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

модульної системи організації навчального процесу; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Про завдання на виконання наказів МОН та НТУУ «КПІ»

щодо впровадження положень Болонського процесу

в університеті

Нормативною базою впровадження положень Болонського процесу в університеті є:

 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 49 «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»;
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 р. № 339 «Про підготовку фахівців Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут»;
 •  Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;
 •   Постанова Колегії Міністерства освіти і науки України та громадської колегії при Міністерстві освіти і науки України від 01.12.2005 р. (протокол № 12/1-4) «Про проект Переліку галузей знань та базових бакалаврських програм підготовки фахівців у ВНЗ України»;
 •  Наказ НТУУ «КПІ» від 16.12.2004 р. № 1-165 «Про розробку ECTS-інформаційного пакету НТУУ «КПІ»;
 •  Наказ НТУУ «КПІ» від 11.07.2005 р. № 1-106 «Про Програму першочергових дій щодо реалізації положень Болонського процесу»;
 •  Наказ НТУУ «КПІ» від 04.10.2005 р. № 1-133 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;
 •  Наказ НТУУ «КПІ» від 26.06.2006 р. № 1-108 «Про введення в дію «Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ»;
 •  Розпорядження першого проректора від 28.11.2005 р. № 83 «Про розробку нових навчальних планів підготовки бакалаврів та робочих навчальних планів на 2006/07 навчальний рік». 

З метою методичного забезпечення та супроводження розробки організаційно-методичних документів щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу навчально-методичним відділом підготовлені та доведені до інститутів та факультетів такі матеріали:

 •  Збірка матеріалів «Кроки до Болонського процесу»;
 •  Рекомендації щодо розробки інформаційних пакетів факультетів (інститутів) та окремих розділів інформаційного пакету університету;
 •  Рекомендації щодо розробки структурно-логічних схем програм підготовки;
 •  Рекомендації щодо розробки нових навчальних планів підготовки бакалаврів;
 •  Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ»;
 •  Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів.

Важливим кроком до впровадження положень Болонського процесу в університеті є участь нашого університету в педагогічному експерименті з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Наказом Міністра освіти і науки України НТУУ «КПІ» було визначено регіональним базовим центром для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експерименту в 15 ВНЗ. Педагогічний експеримент з кредитно-модульної системи організації навчального процесу з 2004/05 навчального року проводиться у двох інститутах та п’яти факультетах університету: ІПСА, ІЕЕ, ФЕЛ, ІФФ, РТФ, ФБТ, ФММ. Експериментом охоплено 45 спеціальностей з 21 напряму підготовки та 76 академічних груп.

У межах педагогічного експерименту отримано дозвіл Міністра освіти і науки на відповідний розподіл навчального часу підготовки бакалаврів за циклами підготовки, який має забезпечити поглиблення професійної підготовки бакалаврів.

В процесі педагогічного експерименту відпрацьовані принципи складання структурно-логічних схем програм підготовки та принципи розробки нових навчальних та робочих навчальних планів. Відпрацьовано рейтингові системи оцінки успішності навчання (РСО) за всіма дисциплінами першого та другого курсів експериментальних інститутів і факультетів. Досвід, отриманий при використанні рейтингових стимулюючих систем оцінювання успішності навчання та впровадження ECTS-оцінок, дозволив запропонувати два варіанти РСО відповідно для навчальних дисциплін з екзаменом та із заліком, що зробить цю систему більш гармонійною та привабливою як для студентів, так і для викладачів.

Досвід педагогічного експерименту узагальнений у відповідних положеннях та рекомендаціях, які мають бути підґрунтям організації підготовки бакалаврів з новим статусом – фахівців, які зможуть знайти своє місце на ринку праці. Згідно з наказами Міністра освіти і науки України та ректора НТУУ «КПІ» ця підготовка розпочалася вже з нового 2006/2007 навчального року.

НЕОБХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ
ДО ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ
БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

 1.  Визначення статусу (місця) «бакалавра» та «магістра» у сфері праці.
 2.  Визначення категорії «кваліфікація» випускника ВНЗ (академічна або професійна) та принципів її встановлення.
 3.  Затвердження нового переліку спеціальностей і спеціалізацій бакалаврів і магістрів та відповідних кваліфікацій згідно з потребами ринку праці України та європейськими вимогами.
 4.  Внесення відповідних змін до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», які забезпечать узгодження нормативної бази сфери освіти України з положеннями Болонської декларації.
 5.  Розробка та затвердження нового покоління галузевих стандартів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» з урахуванням світової практики формування професійних програм (компетентнісний підхід) за номенклатурою, структурою та змістом при збереженні кращих традицій вітчизняної інженерної освіти (фундаментальності, практичної орієнтації тощо) та з урахуванням необхідності посилення професійно-практичної складової підготовки бакалавра. Вирішення проблеми складової соціально-гуманітарної підготовки студентів (системи компетенцій, її обсягу та змісту, узгодження з відповідними програмами загальної середньої освіти тощо).


ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ
БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ

 1.  Розробка структурно-логічних схем програм підготовки бакалаврів і магістрів за новими спеціальностями та спеціалізаціями (укрупнення дисциплін, врахування особливостей КМСНОП та ін.).
 2.  Розробка навчальних та робочих навчальних планів на підставі структурно-логічних схем програм підготовки бакалаврів і магістрів з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 3.  Розробка навчально-методичного забезпечення програм підготовки з урахуванням вимог модульно-рейтингової технології навчання та системи оцінювання, подібної до ECTS (навчальних та робочих навчальних програм дисциплін з урахуванням вимог КМСОНП, рейтингової систем оцінювання тощо).
 4.  Розробка інформаційних пакетів університету, факультетів (інститутів) та створення відповідного сайту на українській та англійській мовах.

 

комплексна програмА підвищення якості

Розробка комплексної програми підвищення якості навчання та впровадження системи управління якістю має передбачати:

 1.  Вдосконалення навчальних та робочих навчальних планів, навчальних та робочих навчальних програм дисциплін (забезпечення фундаментальності, сучасності, практичної спрямованості, міждисциплінарних зв’язків). Підґрунтям цієї роботи має бути постійний зв’язок випускових кафедр з випускниками (вивчення їх професійного росту, їх думок відносно змісту освіти, переваг та недоліків у підготовці тощо).
 2.  Запровадження багаторівневого моніторингу якості підготовки:
  •  проведення факультетського та ректорського контролю рівня підготовки студентів за циклами дисциплін та рівнями підготовки;
   •  проведення планових та позапланових перевірок якості проведення навчальних занять викладачами (на рівнях кафедри, факультету, університету);
   •  контроль та аналіз планування, організації та ефективності самостійної роботи студентів;
   •  контроль організації та якості проведення практик;
   •  проведення планових комплексних перевірок навчально-методичної роботи інститутів і факультетів (якість планування та організації навчальної та методичної роботи факультетів і кафедр);
   •  аналіз ефективності науково-методичної роботи на кафедрах і факультетах, роль методичної комісії факультету (інституту) в управлінні якістю навчання;
   •  вивчення думки студентів про якість викладання (обов’язково при переобранні викладачів та за необхідністю);
   •  аналіз участі студентів у плануванні та організації навчального процесу;
   •  контроль організації та проведення семестрової атестації студентів, організації дипломного проектування та захисту;
   •  проведення експертизи навчально-методичних матеріалів та моніторингу інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін та спеціальностей (створення бази даних інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу).
 3.  Підвищення мотивації високоякісної роботи викладачів шляхом розробки та впровадження рейтингової системи оцінки ефективності роботи викладачів (РСВ) за всіма напрямами роботи з диференціюванням оплати праці та із врахуванням рейтингу при продовженні контракту (подібної до системи Національного аграрного університету).
 4.  Створення університетської системи підвищення кваліфікації викладачів (створення при МІПО факультету підвищення кваліфікації викладачів, розробка низки програм різної спрямованості підвищення кваліфікації, у тому числі з нових технологій навчання, практичної реалізації Болонського процесу тощо) та удосконалення педагогічної майстерності викладачів (відтворення системи відкритих занять та їх обговорення тощо).
 5.  Підвищення навчальної мотивації студентів шляхом:
  •  удосконалення рейтингових систем оцінювання студентів з дисциплін, підвищення відкритості та оперативності доведення результатів (в перспективі – створення баз даних та відповідних сайтів рейтинг-листів РСО);
   •  удосконалення системи визначення інтегральних рейтингів студентів за кожний семестр (навчальний рік) та відповідний термін засвоєння певної програми підготовки;
   •  створення системи стимулювання студентів відповідно до індивідуальних інтегральних рейтингів студентів (іменні та державні студентські стипендії, преміювання тощо);
   •  удосконалення системи відбору бакалаврів на магістерську підготовку на підставі індивідуальних інтегральних рейтингів студентів;
   •  удосконалення системи факультетських та університетського конкурсів дипломних проектів та робіт;
   •  залучення студентів до науково-дослідної та інженерно-конструкторської роботи у різних організаційних формах (у тому числі створення СКБ для виконання замовлень малих підприємств та фірм), запровадження конкурсів студентських наукових праць та інженерних розробок;
   •  поширення практики проведення факультетських та університетських конкурсів (олімпіад) з окремих дисциплін та фахових конкурсів, а також участі університетських команд в українських та міжнародних змаганнях.


Програма заходів щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

(затверджена наказом № 1-150 від 09.10.2006 р.)

№ п/п

Заходи (нормативна база)

Термін виконання

Виконавці

1

Визначення переліку первинних посад ОКР «бакалавр» та системи компетенцій за відповідними спеціальностями (НК 003:2005)

Листопад 2006 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

2

Визначення переліку первинних посад ОКР «магістр» та системи компетенцій за відповідними спеціальностями (НКОО3:2005)

Листопад 2006 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

3

Розробка структурно-логічних схем бакалаврських програм підготовки за спеціальностями

(Наказ НТУУ «КПІ» від 11.07.2005 р. № 1-106 «Про Програму першочергових дій щодо реалізації положень Болонського процесу» 1,

наказ НТУУ «КПІ» від 04.10.2005 р. № 1-133 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» 2,

наказ НТУУ «КПІ» від 26.06.2006 р. № 1-108 «Про введення в дію «Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 3,

Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 4)

Грудень 2006 р.

Випускові кафедри

4

Розробка структурно-логічних схем магістерських програм підготовки за спеціальностями

(1, 2, 3, 4)

Лютий 2007 р.

Випускові кафедри

5

Розробка нових навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів

(1, 4)

Березень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

6

Розробка нових робочих навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів

(1, 4)

Квітень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

7

Розробка робочих навчальних програм дисциплін 2-го семестру (2, 4, 6 семестрів на експериментальних факультетах)

(1,

Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів. 6)

Грудень 2006 р.

Департамент навчальної роботи, відповідні кафедри

8

Аналіз використання РСО та ECTS системи оцінок в осінньому семестрі.

Удосконалення РСО з дисциплін весняного семестру

(5)

Січень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи, відповідні кафедри

9

Розробка рейтингових систем оцінювання (РСО) з дисциплін 2-го семестру (2, 4, 6 семестрів на експериментальних факультетах)

(Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів. 5)

Січень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, відповідні кафедри

10

Розробка бази даних семестрових та інтегральних рейтингів студентів для визначення стипендій та запровадження відбору студентів на магістерські програми навчання

(5)

Квітень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

11

Розробка бази даних поточного рейтингу студентів за дисциплінами семестру

(5)

2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

12

Розробка вимог до дипломних проектів та робіт бакалаврів і магістрів

(Матеріали за п.1, п.2 та Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ»)

2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

13

Розробка інформаційних пакетів інститутів (факультетів)

(1, 2, 3],

наказ НТУУ «КПІ» від 16.12.2004 р. № 1-165 «Про розробку ECTS-інформаційного пакету НТУУ «КПІ» 7)

Травень 2007 р.

Деканати

14

Розробка інформаційного пакету університету

(1, 2, 3, 7])

Травень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

15

Запровадження додатків до дипломів відповідно до документів Європейського співтовариства

(1)

2007 р.

Департамент навчально-виховної роботи

__________________________

Навчально-методичний відділ

тел. 241-76-78

PAGE  7
1. Nightmre Tles Кошмарные рассказы Кармические видения I Лагерь полон боевыми колесницами ржущими лош.
2. Методы полевого исследования
3. 11 Средние месячные температуры упругости водяных паров воздуха еn-
4. Лабораторная работа 37
5. Электрические цепи
6. ТЕМА КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Временной режим 20 минута КРИТЕР
7. Обоснование производства и оценка эффективности деятельности ЧП
8. Антигона эта царица трагедий несомненно больше чем любая из дошедших до нас трагедий античного мира пол
9. Сделка
10. В таких условиях особое значение приобретает разработка теории монетарной политики кризисных периодов на
11. Петр I и идеология «Ученой дружины»
12. Ямайская и Европейская валютные системы
13. Джерела формування фінансових коштів 1
14. Курсовая работа- Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
15. Лекция- Краткое знакомство с моделью программирования XML В лекции рассматривается технология декларативного
16. Тема1 11 Сплавы каких химических элементов в основном используются в качестве проводника электроэнер
17. Зав. кафедрою Андрєєва Т
18. Реферат на тему- Ультрасонографія в діагностиці дисплазії кульшових суглобів новонароджених та дітей ран
19. Контрольная работа по дисциплине Информационные системы в экономике Вариант 4
20. У 1903 р на півдні Наддніпрян щини із 56 доменних печей працювало лише 231