Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Материалдарды~ физикалы~ ~асиеттері п~ні бойынша емтихан с~ра~тары ~атты дене деген не Оны т~сін

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


«Материалдардың физикалық қасиеттері» пәні бойынша емтихан сұрақтары

 1.  Қатты дене деген не? Оны түсіндіріңіздер.
 2.  Вандер-Ваальс байланысы және оның шығарылуы
 3.  Құрылымына байланысты қатты денелерінің топтастыру.
 4.  Ленард-Джонс потенциалы және оның шығарылуы
 5.  Дисперсия заңы. Оны түсіндіріңіздер.
 6.  Кристалдық зат және оның кенестік торы.
 7.  Иондық байланысы және оның энергиясы.
 8.  Кристалдың түйіндері, бағыттары, жазықтықтары және олардың белгіленуі.
 9.  Аккустикалық пен оптикалық толқындары.
 10.  Маделунг тұрақтысы және оның шығару
 11.  Қатты дененің электрөткізгіштігі және оның шығарылуы
 12.  Кристалл симметриясының нүктелік топтары.
 13.  Толқындар мен кристалдық тордың арасындағы әрекеттесу.
 14.  Кристалл сингониясы.  Кристалографиялық координат жүйелері.
 15.  Металдардың электрөткізгіштігі, оның Кf байланысы
 16.  Симметрия топтарының комбинациясы.Симметрияның 32 нүктелік топтары.
 17.  Кристалдардың квадраттық тендеулері.
 18.  Бірөлшемді (одномерный) моноатомдық тізбегіндегі атомдардың тербелістері.
 19.  εg тиым салынған аумақтың ені.
 20.  Тура және кері торлардың параметрлерінің өзара байланысы.
 21.  Екі атом тізбегіндегі атомдардың тербелістері.
 22.  Симметрияның кеністіктік топтары.
 23.  Кубқа тән симметрия элементтерінің жиынтығы.
 24.  Электрондық газдың жылусыйымдылығы мен байланыс энергиясын есептеу.
 25.  Ферми үлестірілу заңы.
 26.  Сингония бойы 14 түрлі Бравэ решеткаларының үлестірілуі.
 27.  Дебай жылусиымдылығы және оның шығарылуы
 28.  Кері тордың векторы және оның  қасиеттері.
 29.  Ферми энергиясы және оның толқын векторына тәуелділігі.
 30.  Вульф-Брегг тендеуі,  оны дәлелдеу.
 31.  Бравэ торларының 14 түрі.
 32.  Ферми бос электрондық газдың байланыс энергиясы.
 33.  Ферми электрондарының сипаттамасы
 34.  Шектік симметрия топтары. Оны қалай түсінесіз
 35.  Блох теоремасы және оның шығарылуы
 36.  Аккустикалық толқындарының табиғаты
 37.  Кеністіктік симметрия топтары.
 38.  Бриллюэн аумақтары, олардың құрылуы. Келтірілген Бриллюэн аумақтары.
 39.  Оптикалық толқынының шығуы.
 40.  Кеністіктік тор және кері тор. Олардың өзара байланысын түсіндіріңіздер
 41.  Псевдопотенциал және дисперсия заңдары.
 42.  Қатты денелерінің  өткізгіштігінің формуласы.
 43.  Қатты дене физикасы зертейтін кері тордың қасиеттері.
 44.  Бриллюэн аумағы шекерасында және жақын айналасындағы ε(κ) дисперсия заңдары.
 45.  Қатты денелерінің құрылымына байланысты топтастырылуы.
 46.  Вигнер-Зейц ұяшығы мен Бриллюэн аумағы.
 47.  Эффективтік масса және оның шығарылуы
 48.  Эйнштейн бойынша қатты дененің жылусиымдылығы.
 49.  Кристалдықдық тордың гармоникалық жуықтаудағы атомдардың тербелістері.
 50.  Эвальд   сферасы және оның қасиеттері.
 51.  Нақты кристалдық құрылымдың симметрия элементері.
 52.  Брегг формуласы және оның  шығарылуы.
 53.  КF нені көрсетеді және қалай анықталынады?
 54.  Ферми VF жылдамдығы қалай табылады ?  
 55.  Т=0К болғанда мыс үшін Ферми энергиясын және электрондардың максимал жылдамдығын табыңыз. Бір атомға бір еркін электрон келеді деп қарастырыңыз. Мыстың тығыздығы ρ=8,9г/см3.
 56.  СЭГФ газдағы Ферми VF жылдамдығы қалай табылады ?  
 57.  NaCl кристалының тығыздығы 2,18·103кг/м3. Натрийдің атомдық салмғы 23, хлордікі 35,46,  ҚЦК (ГЦК (F)) торда кристалданады.  NaCl элементар торының параметрін табыңыз.
 58.  NaCl кристалының тығыздығы 2,18·103кг/м3. Натрийдің атомдық салмғы 23, хлордікі 35,46,  ҚЦК (ГЦК (F)) торда кристалданады. Хлор және натрий атомдарының радиусын табыңыз.
 59.  Бірлік аудандағы алюминий (Al) атомдарының санын табыңыз. Атомдық салмақ АAl=27, р=1,66·10-27кг, тығыздығы ρAl=2,7·103кг/м3.
 60.  Темірдің (Fe)элементар ұяшығындығы атомдар санын табыңыз. Параметрі а=2,87Ǻ, АFe=57,84, ρFe=7,8·103кг/м3, р=1,66·10-27кг.
 61.  Координациялық саны 6 болғанда пайда болатын октаэдралық қуысқа сиятын атомның радиусын табыңыз, егер торды құрайтын негізгі атомның радиусы R болса.
 62.  Мыстың Сu тығыздығын табыңыз. а=3,61Ǻ,  ҚЦК (ГЦК (F)) тор, АСu=63,55 және р=1,66·10-27кг.
 63.  Симметрияны  қандай матрицамен көрсетуге болады?
 64.  Неге айналу осьтердің  саны шектелген және оны қалай көрсетуге болады
 65.  Нығыздау коэффициенты (коэффициент упаковки)
 66.  Кристалдардың квадратық тендеулері.
 67.  СЭГФ-Ферми бос электрон газдың электрөткізгіштігі қалай анықталады
 68.  Екі бөлшектің бір біріне әсер еткен энергиясы  U(r) = -α/r + β/r8

Онда турақты арағашықтығы неге тен болады (r0)

 1.  Берілген екі жазықтық (ІІІ) жеке (102). Осы  жазықтықтың арасындағы бұрышты табу керек. Элементтік ұяшықтың параметры а =4,50Ǻ және с =7,64Ǻ
 2.  Көлемі орталынған кубтық ұяшықтың (J) нығыздау коэффициентін табу керек (коэффициент упаковки)
 3.  Қыры орталынған кубтық ұяшықтың (F) нығыздау коэффициентін табу керек (коэффициент упаковки)
 4.  NaCl кристалдың энергиясын табыныз.  Маделунг турақтысы α = 1,75 және n = 9,4 болса
 5.  Mg  элементтік  ұяшығы гексогональдық сингонияға жатады. Элементтік ұяшықтың параметры а =3,20Ǻ және с =5,20Ǻ. Кері тордағы элементтік ұяшығының параметрін табыңыз.
 6.  Екі бөлшектің бір біріне әсер еткен энергиясы U(r) = -α/r + β/r8

Екеуінің арасындағы тартылу энергиясы   мен тебу энергияның қатынасы неге тен болады? .

 1.  Екі бөлшектің бір біріне әсер еткен энергиясы  U(r) = -α/r + β/r8. Қай уақытты екі бөлшек бір бірінен айрылып кетеді?

PAGE  2
1. I Finncil Director Exercise 1 Дополните следующие предложения
2. 89176086X10 ЮНТолстова АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ Методология дескриптивная статистика изучение с
3. реферат згідно навчальної програми
4. тема и содержание каждой из частей.
5. тема государственного личного страхования8 2.
6. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 по дисциплине Многоканальные системы передачи.
7. работа с послепечатным оборудованием
8. Кремль ’ сердце Москвы.html
9. Инвестиционный климат в России и пути его активизации
10.  Роль машиностроения в народном хозяйстве страны
11. Республиканский научнопрактический центр гигиены СанктПетербургский государственный медицинский унив
12. Лабораторная работа по Моделированию процессов и систем Формирование и исследование матричных мод
13. Правовые и учетные аспекты кредита
14. Нагорная проповедь Христа
15. реферату- Державність і культурні традиції у XVIIXVIII стРозділ- Культура Державність і культурні традиції у XVII
16. ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 2 Проектирование системы управления ОООnyvtoPrds.
17. Реферат студентки курса дневного отделения специальности ldquo;Документоведениеrdquo; Научный руко
18. і Характеристики пластичності при випробуванні на розтяг
19. книжність що означає обізнаність у тонкощах релігійнобогословських текстів слухняне слідування догмат
20. О порядке присвоения ученых званий