Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 18 СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ планконспект Лра- Педагогічна

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Лекція 18. СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

(план-конспект)

Л-ра: Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред.. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Вища шк.., 2004.

Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд.: І.А.Зязюн, Н.Г.Базилевич, Т.Г.Дмитренко та ін.; За ред.. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2006.  

1.Педагогічна діяльність. Її структура. 

Педагогічна діяльність у широкому розумінні розглядається як діяльність, метою якої є виховання підростаючого покоління. Для кращого розуміння її сутності, роботу педагога часто порівнюють з діяльністю письменника чи актора.

Зважаючи на складність педагогічної діяльності, варто спробувати розчленувати її на складові, що допоможе зрозуміти сутність діяльності вчителя. Так, структура педагогічної діяльності містить ряд компонентів: мету, мотиви, об’єкт, суб’єкт, функції, засоби та результат.

Мета, з психологічної точки зору, – це прогнозований людиною результат її діяльності з певним об’єктом. Мета педагогічної діяльності визначається суспільством, інтерпретується педагогом, доводиться до учня і (в ідеалі) стає його метою. Мета завжди віддалена, тому її потрібно конкретизувати у завданнях сьогодення. Інакше кажучи, загальна мета визначає спрямованість роботи певної системи освіти (середньої загальноосвітньої школи, вищої освіти тощо).

Мотиви педагогічної діяльності – це внутрішні імпульси, що спонукають педагога до професійної діяльності. Мотивувати вчителя можуть ідеали, професійні інтереси, переконання, соціальні установки або професійні цінності. Проте в основу формування мотиву покладено насамперед потреби.

Складовими педагогічної діяльності є також об’єкт і суб’єкт. Об’єкт – це те, на що спрямована діяльність (матеріал, що підлягає перебудуванню, зміні). Він пасивний і залежить від активності суб’єкта – ініціатора й організатора процесу перетворення. Об’єктом педагогічної діяльності вважається учень. Але особливістю учня є те, що він одночасно виступає і суб’єктом, активним учасником навчально-виховного процесу.

У діяльності вчителя вчені-педагоги (Н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, А.І.Щербаков) виділяють такі основні функції: конструктивну, організаторську, комунікативну, гностичну.

Успішність педагогічної діяльності великою мірою залежить від використаних засобів, що поділяються на дві групи: 1) матеріальні (обладнання, меблі, ТЗН тощо); 2) нематеріальні (методи, прийоми, форми, види роботи з учнями).

Особливої уваги заслуговує такий компонент педагогічної діяльності як результат. Основною відмінністю результату педагогічної діяльності є те, що він віддалений у часі і невизначений.

2. Поняття педагогічної майстерності.

Майстерність визначають по-різному: як “найвищий рівень педагогічної діяльності… який виявляється в тому, що у відведений час педагог досягає оптимальних наслідків”, “інтегрований показник ступеня готовності конкретної людини до виконання професійних обов’язків учителя і вихователя”, “сукупність певних якостей особистості вчителя, що зумовлюються високим рівнем його психолого-педагогічної підготовленості, здатністю оптимально розв’язувати педагогічні завдання (навчання, виховання і розвитку школярів)”, характеристику “високого рівня педагогічної діяльності”, “вираження підвищеного рівня всіх якостей, якими повинен володіти педагог, комплекс властивостей особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності, а також наслідок підвищеного рівня розвитку деяких педагогічних якостей”.

Сучасний погляд на проблему українськими вченими відображено таким чином: “педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі”.

Виокремлюють чотири основні характеристики майстерного вчителя, тобто компоненти педагогічної майстерності: 1) гуманістична спрямованість; 2) професійна компетентність; 3) педагогічні здібності; 4) педагогічна техніка.

Гуманістична спрямованість – ключова характеристика педагогічної майстерності. Спрямованість – це ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації особистості. Гуманістична спрямованість (гуманний – людяний у своєму ставленні і діях до інших людей) передбачає орієнтацію на іншу людину (зокрема на учня), гуманне ставлення до інших, врахування потреб вихованців, вибір доцільних засобів впливу та взаємодії, крім цього – гідне самоствердження самого педагога, як кваліфікованого, вимогливого, гуманного вчителя, тобто, утвердження ним вищих духовних цінностей, моральних норм поведінки.

Основними складовими професійної компетентності вчителя є його знання: з дисципліни, яку він викладає, педагогіки, психології та методики. Але слід зважати на те, що ці знання повинні бути комплексними, синтезованими, а не відокремленими одні від одних. Успішність педагогічної діяльності великою мірою залежатиме від педагогічних здібностей вчителя. Серед основних здібностей до педагогічної діяльності виділяють:

  •  комунікативні – здатність до спілкування, до встановлення контактів і зв’язків;
  •  перцептивні – професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність сприймати та розуміти іншу людину;
  •  динамічні – здатність активно впливати на іншу особистість;
  •  емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації;
  •  оптимістичне прогнозування – передбачення розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній;
  •  креативність – здатність до творчості.

Крім цього, важливими можна назвати організаторські здібності, конструктивні (вміння відбирати та логічно вибудовувати матеріал), гностичні (здатність до пізнання нового), дидактичні (вміння навчати інших) та ін.

Невід’ємним елементом педагогічної майстерності є педагогічна техніка – володіння комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, яскравіше, талановитіше виявити себе і досягти оптимальних результатів у роботі.

У понятті “педагогічна техніка” виділяють дві групи складових. Перша група пов’язана з умінням вчителя керувати своєю поведінкою: техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного напруження, збудження творчого самопочуття; опанування вміння соціальної перцепції (техніка керування увагою, уявою); техніка мовлення (керування диханням, дикцією, голосом, темпом мовлення). Друга група пов’язана з умінням вплинути на особистість і колектив: техніка організації контакту, управління педагогічним спілкуванням, організація колективних творчих справ тощо.

Тому педагогічну техніку поділяють також на зовнішню і внутрішню, відповідно до мети її використання.

Внутрішня техніка – це створення внутрішнього переживання особистості, психологічне налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю і почуття.

Зовнішня техніка – це втілення внутрішнього переживання особистості вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці.

 
1. Введение1
2. Сердце человека и структура души.html
3. Фондовая биржа и внебиржевая торговля
4. Секретных материалов культового сериала 90х годов
5. Развитие дианетики
6.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 040200 ~ Педиатрия 1
7. УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕД
8. Учебник по информатике и ИКТ Александров П
9. поведение Его разрабатывали американские психологи Эдуард Ли Торндайк 18741949 Джон Бродес Уотсон 18781958 и
10. Хозяйственное право на 2013-2014 учебный год для студентов очной формы обучения по специальности Правоведе
11. Финансовые ресурсы государства
12. I Olivi Jessic Tyler Friends cll me Liv
13. Тематическое планирование 10 класс 1 час-нед урока
14. Таємниця Туринської плащаниці
15. Теория МО ЛКАО
16. Экономика транспорта Экономика железнодорожного транспорта ~ наука изучающая взаимоотношения кот
17. 2014 11-46-24 Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджетНалоговый кодекс
18. ме. Любой труд ~комплекс физиол
19. Вечные философские вопросы9
20. Транспортировка продукции