Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Закони Коммонера

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Програма семестрового іспиту

Історичні віхи розвитку екологічного вчення. Розвиток екологічної науки в України. Українські вчені екологи. Мета та задачі вивчення навчальної дисципліни. Об’єкт, предмет, методи традиційної екології. Складові традиційної екології. Визначення інших базових понять традиційної екології. Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології. Теоретичний та практичний напрямок екології. Екологічні закони та правила. Закони Вернадського. Закон мінімуму. Закон толерантності. Закони Коммонера. Методологія екологічних досліджень. Методи збору і обробки отриманої інформації. Методи кількісного обліку організмів та методи оцінки біомаси і продуктивності рослин і тварин. Методи математичного моделювання.

Уявлення про середовища існування. Природне та соціальне середовище. Фізико-хімічні особливості водного середовища. Фізико-хімічні особливості ґрунтового середовища. Фізико-хімічні особливості повітряного середовища. Екологічні фактори. Класифікація екологічних факторів та їх принципи дії на живі організми. Абіотичні фактори. Лімітуючі фактори. Закон мінімуму Лібіха. Обмежуючі доповнення Ю.Одума. Особливості взаємодії екологічних факторів. Закон толерантності Шелфорда. Обмежуючі доповнення Ю.Одума. Біотичні фактори. Форми біотичних відносин (нейтралізм, коменсалізм, мутуалізм, паразитизм, хижацтво тощо). Антропогенні фактори. Людина як біоекологічна істота.

Загальні уявлення про популяцію і вид. Концепція ієрархій популяцій за М.П.Наумовим (елементарна, екологічна, географічна популяція). Механізми ізоляції: територіальний і репродуктивний. Екотип. Чисельність і щільність популяції, періодичні і неперіодичні коливання чисельності. Середня, максимальна, мінімальна щільність; екологічна щільність. Народжуваність. Максимальна і екологічна (реалізована) народжуваність. Смертність. Просторова структура популяції. Випадкове, рівномірне, нерівномірне (групове) розміщення. Типи розміщення популяцій: поодиноке, стадо, зграя, колонія, прайд. Вертикальна та горизонтальна структура. Ярусність. Статева структура популяцій (одностатеві і двостатеві структури). Гермафродитизм. Співвідношення статей. Вікова структура популяції. Вікові піраміди. Концепція екологічної ніші. Швидкість росту чисельності популяції (народжуваність, смертність, еміграція, іміграція). Показниковий і логістичний тип росту чисельності. Циклічний і стабільний тип росту чисельності. Біотичний потенціал. Типи кривих виживання. Екологічна структура популяції. Зоогенні взаємовідносини. Фітогенні взаємовідносини. Мікогенні та бактеріогенні взаємовідносини.

Біоценози (угруповання). Едафотоп, гідротоп, кліматотоп. Систематика біоценозів. Типи асоціацій. Властивості біоценозів. Видова структура угруповань та способи її виявлення. Індекси біорізноманіття (Сімсона, Шенона). Трофічна, просторова, екологічна структура біоценозу. Трофічні ланцюги (розкладу, поїдання) та трофічна сітка. Просторова неоднорідність біоценозів, вертикальна та горизонтальна структура біоценозів. Ярусність. Парцелла, синузія. Видове різноманіття. Екотон і континуум. Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Гомеостаз та флуктуації біоценозу. Клімакс. Добові, сезонні та багаторічні зміни. Первинні та вторинні (екзогенні, ендогенні) сукцесії. Концепція біотичного угруповання. Поняття про штучно створені біоценози – агроценози. Спільні і відмінні риси біоценозу і агроценозу.

Трансформація речовин та енергії у екосистемі. Будова біогеоценозу. Відмінності між екосистемою та біогеоценозом. Трофічні ланцюги (пасовищні і детритні). Енергетика біогеоценозу (хімічна, теплова, механічна енергія). Біологічна продуктивність екосистем. Продукція. Біомаса. Валова первинна продукція. Вторинна продукція. Екологічні піраміди. Піраміда Елтона. Піраміди мас, чисел та енергії. Обернені піраміди.

Поняття про біосферу та її еволюція. Сучасне уявлення про біосферу. Біосфера та її межі. Жива речовини та її функції. Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов’язані з діяльністю людини. Біогеохімічні цикли. Велике та мале коло кругообігу хімічних елементів. Типи міграції хімічних елементів: механічний, водний, повітряний, біогенний, техногенний. Стабільність біосфери. Концепція ноосфери В.Вернадського. Забруднення біосфери: джерела і види. Глобальні екологічні проблеми біо- та геосфер.


Диплом на заказ


1. Д~ріске кіріспес б~рын б~гінгі т~уелсіз мемлекетімізде дінімізге деген к~з~арасты~ ~згергенін халы~ты~
2. Электромеханические переходные процессы 1
3. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю
4. Особенности гендерной идентификации мальчиков-подростков
5. Тема- Основы конституционного строя РФ Вопросы для докладов и обсуждения 1
6. Історія криміналістики
7. тема высших органов государственной власти Республики Мордовия- поиск оптимальной модели
8. Учет нематериальных активов на примере ОАО Вымпел г Омск
9. I [5 pkt] W rkuszu sprzed~ zstosuj formtownie wrunkowe do zkresu kom~rek C2-C18 zgodnie ze wskz~wkmi umieszczonymi w poni~szej tbeli-[5 pkt
10. Победа но всетаки впустил за собой вихрь зернистой пыли1
11. 2014г на период с 14
12. гигиенических норм по содержанию в атмосфере городов окислов углерода азота пыли токсичных соединений мет
13. Тема- Тенденції до еміграції у молоді Львова Виконала- Хім~як Орися Студентка ЖРН ~ 42с Доброго дняЯ
14. Лекция 1. Наука в современномобществе 1
15. Деловая беседа и анализ текста
16. ~шб~рышты~ ВС ~абыр~асымен салыстырмалы жылдамды~пен М н~ктесi ~оз~алады
17. Х является 1 хлорэтан2 12дибромэтан 3 ацетилен 4 этаналь 3
18. СОЦИАЛЬНАЕ АСПЕКТЫ ВАЖНЕЙШИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
19. Биологические основы выращивания белуги (Huso huso)
20. идеальную жизнь изменился