Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Напруженість поля ~ це- 11

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Тести з фізики за третій семестр гр.ГМ21-23

Електростатика

1. Напруженість поля – це:

 1. силова характеристика поля   2. енергетична характеристика поля   3. кількісна характеристика заряду    4. характеристика знаку заряду

2. Силовою характеристикою електричного поля є                                                                  

              1. потенціал                    2. електроємність                                                                                               3. напруженість              4.  вектор електричного зміщення

3. Означення поняття „вектор напруженості електричного поля” виражає   формула

 1.             2.                3.               4.

4. З наведених положень невірним для ліній напруженості електростатичного поля є:                1. силові лінії електростатичного поля ніколи не перетинаються                                                      2.  перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь                                                                        3. незамкнені                                                                                                                                             4. завжди замкнені

5. Напруженість однорідного електричного поля     

       1. не змінюється за величиною              2. може змінюватися за величиною та напрямом

       3. не змінюється за напрямом                4. не змінюється за величиною та напрямом

6. Однорідне електричне поле утворює

     1. точковий заряд                            2. циліндричний повітряний конденсатор        

     3. диполь                                          4. нескінченна заряджена площина  

7.  Порошинка, що мала позитивний заряд +е, втратила один електрон. Яким став заряд порошинки?

1. 0             2. -2е                3.    +2е             4.       +3е

8. Сила взаємодії між двома точковими зарядами, які з повітря перенесли у діелектрик з відносною діелектричною проникністю ε = 2, не змінюючи відстань між ними:

             1. не змінилася                                       2.  зменшилася у 2 рази              

             3. збільшилася у 2 рази                         4. зменшилася у 4 рази    

9. На рисунку зображена сила, яка діє на заряд 0  з боку зарядів  і. Заряд  є

1. позитивним    2. негативним

3. напрям сили залежить тільки від знаків зарядів  і

4. напрям сили не залежить від знаку заряду

10.  Силу взаємодії між двома точковими зарядами виражає

1. теорема Гауса  2. теорема про циркуляцію вектора напруженості електростатичного поля

3. закон Кулона                    4. формула густини енергії електричного поля          

11. Електричне поле утворене точковими зарядами  та. Якщо у точці М напруженість має напрям, який указано на рисунку, заряди мають знаки, яким відповідають нерівності         

               

3.                  

12. Потенціал поля – це:

1. силова характеристика поля   2. енергетична характеристика поля   3. кількісна характеристика заряду    4. характеристика знаку заряду

13. Енергетичною характеристикою електричного поля є                                                                  

              1. потенціал                    2. електроємність                                                                                               3. напруженість              4.  вектор електричного зміщення

14. Еквіпотенціальною називають поверхню, на якій

   1. потенціал є постійним                     3. напруженість електричного поля є постійною

   2. потенціал дорівнює нулю               4. напруженість електричного поля дорівнює нулю       

15. Робота по переміщенню заряду в електростатичному полі залежить від                                            

1. форми траєкторії;                     2. різниці потенціалів                                                                            3.  вибору нульового рівня          4. ані жодного з перелічених    факторів

16. Робота однорідного електричного поля при переміщенні у  ньому заряду буде дорівнювати нулю при переміщенні заряду

               1.   уздовж силової лінії                            2.  уздовж еквіпотенціальної поверхні

               3.  під кутом 450 до силової лінії              4.   під кутом 600 до силової лінії

17. Нескінченна площина заряджена з густиною заряду      -. При переході від точки 1 до точки 2 потенціал електричного поля:

 1.  збільшується;

2.  зменшується;

3.  не змінюється.

4. характер зміни потенціалу не залежить від знаку заряду площини

18. Потенціал електричного поля позитивно зарядженої нескінченої площини при   наближенні до неї               

  1. не змінюється                       2.  зменшується            

  3. збільшується                        4.  характер зміни потенціалу не залежить від знаку заряду

 

19. Декілька точкових зарядів містяться у сфері Гауса радіусу R. Якщо радіус сферичної поверхні зменшити удвічі, потік вектора напруженості через неї

              1.  зменшиться удвічі                  2. не зміниться    

              3. збільшиться удвічі                   4. зменшиться у 4 рази

20. Який з зарядів, що обмежені замкненою поверхнею Гауса, утворить найбільший за модулем потік через неї?                    

                                   1. 6 Кл;                                   2.  5 Кл;           

                                    3.  -4 Кл;                               4.   8 Кл;    

21. Найменший потік через замкнену поверхню, що охоплює заряди, утворюється сукупністю  зарядів, сума яких дорівнює

                1.  4 Кл.                                 2.  1Кл             

                3.  3Кл.                                  4.   5Кл

22.  Найбільший потік через замкнену поверхню Гауса, що охоплює заряди, утворюється сукупністю  зарядів, сума яких дорівнює

                1.  4 Кл.                                 2.  1Кл             

                3.  3Кл.                                  4.   5Кл

23. У діелектриках з полярними молекулами виникає поляризація

             1. деформаційна (електронна)                    2.  орієнтаційна      

             3. обидва види поляризації                         4.  ані жодна з них.

24. При внесенні провідника у зовнішнє електричне поле спостерігається явище

              1. електростатичної індукції                   2. деформаційної поляризації

              3. спонтанної поляризації;                      4. іонізації

25.  Конденсатор – це пристрій для накопичення електричного заряду, який складається

1. з одного провідника  2. двох провідників  3. провідника та діелектрика   4. двох провідників, розділених діелектриком    

26. Електроємність плоского конденсатора залежить від:  

1.  площі обкладинок                    3.  напруги на обкладинках

                            2.  заряду на обкладинках             4.  матеріалу обкладинок

27.   На електроємність конденсатору впливають

1.  геометричні розміри та форма                          2. матеріал обкладинок          

     3. наявність оточуючих тіл                                     4. ані жодний з перелічених факторів

28. При   послідовному  з’єднанні    конденсаторів у батарею їх сумарна ємність

 1. зменшується                2. не змінюється             

3. збільшується               4.  зміна електроємності не залежить від характеру з’єднання

29.  При   паралельному   з’єднанні    конденсаторів  їх сумарна ємність:

              1. зменшується                                        2. не змінюється    

              3. збільшується                                       4. не залежить від характеру з’єднання

30.  Два конденсатори, що мають однакові геометричні параметри, заповнені різними діелектриками з діелектричною проникністю ε1  і    ε2 та з’єднані паралельно.  Однакове значення у цих конденсаторів має

         1. заряд на обкладинках      2. енергія поля       3. електроємність        4.  напруга

Електричний струм

1.  Електричний струм у металах – це

        1. упорядкований рух електронів        2. упорядкований рух заряджених частинок

        3. упорядкований рух іонів                     4. хаотичний рук електронів та іонів

2.У загальному випадку означення поняття „сила струму” надає формула:

             1.                2.              3.                   4.  

3.У випадку сталого струму означення поняття „сила струму” надає формула:

             1.                2.             3.                   4.  

4. У випадку змінного струму означення поняття „сила струму” надає формула:

             1.                2.              3.                   4.  

5.  Одиницею вимірювання  сили струму в СІ є:

                       1. А (ампер);      2. В (вольт)        3. В/м       4. Вт ( ватт )

6. Закон Ома для однорідної ділянки кола має вид

               1.                 2.           3.               4.

7.  Закон Ома для повного (замкненого)кола має вид:

 1.         2.             3.          4.  

8. Законом Ома у диференціальній формі для однорідної ділянки кола є вираз:

    1.             2.                  3.                      4.                                                           

9. І правило Кірхгофа є наслідком

                   1. закону збереження енергії           2. закону збереження імпульсу

                   3. закону збереження маси              4. закону збереження заряду

 

10. Повна потужність, що виділяється у колі зі струмом, визначається  за формулою:

       1.           2.           3             4. Е,  де Е – ЕРС      

11. Одиницею напруги в СІ є:

                       1. А (ампер);      2. В (вольт)        3. В/м       4. Вт ( ватт )

12. Одиницею вимірювання електрорушійної сили джерела струму в СІ є:

                       1. А (ампер);      2. В (вольт)        3. В/м       4. Вт ( ватт )

13. Одиницею вимірювання опору провідника в СІ є

                   1. Ом              2. Ом∙м            3. Ом∙мм2/м                  4. См (сіменс)

14. Опір провідника залежить від

       1.  сили струму та площі перерізу                   3. сили струму та прикладеної напруги       

       2. прикладеної напруги та довжини               4.довжини та площі перерізу.    

15. Опір провідника залежно від температури:

1.  прямо пропорційно зростає                         2.  обернено пропорційно зменшується

3.  зростає за експоненціальним законом        4.  зменшується за експоненціальним законом

16. Опір напівпровідника залежно від температури:

1.  прямо пропорційно зростає                      2.  обернено пропорційно зменшується

3.  зростає за експоненціальним законом     4.  зменшується за експоненціальним законом

17. Серед перелічених величин: а) довжина;  б)  сила струму;  в) матеріал;  г)температура;   д) прикладена напруга;  е) площа перерізу

виберіть ті, від яких залежить опір провідника:

                1. а), б),г),е)                                        2.  а), в), г), д)    

                3. а), в),г),е)                                        4.  а), б), г), д)     

18. Електрична лампа потужністю 60 Вт підключена до електромережі з напругою 220В.    Який струм тече через лампу?  

            1.    0,15  А               2.    0,27 А                   3.    27 А                  4.     45 А   

19.Який струм тече через електричну лампу потужністю 100 Вт, яка підключена до електромережі з напругою 220 В?  

            1.     1  А    2.      0,45 А              3.    220 А        4.     45 А   

20. Електрична плитка має дві спіралі однакового опору. Час, необхідний для нагрівання води у чайнику до температури кипіння, буде мінімальним, якщо

   1. включена тільки одна спіраль                         2. спіралі включені послідовно

   3. спіралі включені паралельно                           4. час однаковий в усіх випадках

Магнетизм

1.  Лінії магнітної індукції (силові лінії магнітного поля)

1. є паралельними прямими       2. починаються і закінчуються на нескінченності

3. завжди замкнені                       4. ніколи не замикаються самі на себе

2. На провідник зі струмом у магнітному полі діє

          1. сила Кулона        2. сила Ампера          3. сила Лоренца          4. відцентрова сила.

3. Сила, що діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля, визначається

           1. за законом Біо-Савара-Лапласа               2. за законом Ампера       

           2. за законом Фарадея                                   4. за формулою сили Лоренца

4. Сила, що діє з боку магнітного поля на заряджену частинку, що рухається у магнітному полі,  визначається

           1. законом Біо-Савара-Лапласа               2.  законом Ампера       

           3. законом Фарадея                                   4. формулою сили Лоренца

5.  Електрон і протон та α-частинка (ядро гелію) влітають з однаковою швидкістю в однорідне магнітне поле. Коло найменшого радіуса описує

     1. електрон         2. протон           3. α-частинка          4. радіуси траєкторій частинок однакові

6. За 0,5 с магнітний потік, який пронизує контур, збільшився від 1 Вб до 5 Вб. Значення ЕРС індукції, що виникає при цьому в контурі, дорівнює

                          1. 8 В                2. 6 В            3. 4 В           4. 2 В        

7.  Величина електрорушійної сили індукції визначається

1. за законом Біо-Савара-Лапласа               2. за законом Ампера       

3. за законом Фарадея                                   4. за формулою сили Лоренца            

8. Індуктивність L контуру, який знаходиться у вакуумі, залежить від

         1. сили струму у контурі                      2. магнітного потоку, який пронизує контур 

         3. форми і розмірів контуру                4. матеріалу провідника, з якого зроблений

9. Магнітну проникливість більш за 1 мають

             1.  парамагнетики                               2.  парамагнетики та  феромагнетики   

            3. феромагнетики                                4. діамагнетики та парамагнетики

10. Магнітну проникливість менш за 1 мають

             1.  парамагнетики                               2. діамагнетики        

            3.феромагнетики                                4. діамагнетики та парамагнетики

11. Для яких з магнетиків спостерігається явище магнітного гістерезису?

             1.  парамагнетики                               2. діамагнетики        

             3. феромагнетики                                4. діамагнетики та парамагнетики

12. До якого типу магнетиків належить залізо?

             1.  парамагнетики                               2. діамагнетики        

            3.  феромагнетики                                4. діамагнетики та парамагнетики

13 Максимальну магнітну проникливість мають

             1.  парамагнетики                               2. діамагнетики        

            3.феромагнетики                                4. діамагнетики та парамагнетики

Коливання

1. Закон, за яким відбуваються коливання точки має вид: x = 2 sin 5t (см). Максимальне значення зміщення точки x дорівнює:

                    1. 2 см              2. 10 см/с2         3.  20 см/с2           4. 50 см/с2

2. Амплітуда коливання – це

1. зміщення від стану рівноваги          2.  максимальне зміщення від стану рівноваги

3.  час одного повного коливання        4. кількість коливань за 1 секунду           

3.  Циклічна частота точки, яка здійснює гармонічні коливання з періодом Т=2 с дорівнює:                       

              1.  3,14рад/с               2.  2рад/с              3.  6,28рад/с         4. 0,5 рад/с

4. Викликати гармонічні коливання здатні сили:

                1. тяжіння та пружності            2.  тертя та пружності               

                3. пружності та опору                   4.  тяжіння та опору

5. Матеріальна точка за 1 хвилину здійснює 30 коливань. Частота коливань дорівнює: 

1)     0,5 Гц 2)     1 Гц 3)  2 Гц      4)      3  Гц

6. Матеріальна точка масою m  здійснює npocтi гармонічні коливання. Від яких параметрів залежить повна механічна енергія цієї точки ?

 m - маса точки, ω - циклічна частота, φ- фаза, А - ампл1туда, t - час ?

1) m,  ω,  φ,  A   2) m,  A, t     3) m,  ω,  А      4),  φ,   A,  t

7. Частота змінного струму в електромережі дорівнює 50 Гц. Чому дорівнює період електричних коливань?

                1)    0,0 2 с                     2)    0,2 с                      3)  2 с                              4)  20 с                                        

8. Точка приймає участь у двох взаємно перпендикулярних коливаннях однакової частоти, однакової амплітуди з різницею фаз ∆φ= π/2.  Траєкторія точки:

                     1. еліпс         2. пряма         3. коло         4. одна з фігур Ліссажу

9.  Явище “биття”- це результат додавання

  1. двох взаємно перпендикулярних коливань;

  2. двох гармонічних коливань в одному напрямку;

  3. двох гармонічних коливань з близькими частотами в одному напрямку;

   4. двох взаємно перпендикулярних коливань з кратними частотами.

10. Закон, за яким відбуваються коливання точки має вид: x = 2 sin 5t (см). Максимальне значення швидкості точки дорівнює:

                     1. 2 см/с              2. 10 см/с         3.  20 см/с           4. 50 см/с

11. Правильно описує вільні згасаючі коливання рівняння:

1. mx ״+ rx΄ + kx = 0;         2.    mx˝ + rx΄ + kx = Fо cos ωt;

                                     3.     mx˝ + kx = 0                  4.    x˝ + ωx = 0                   

12. Правильно описує вимушені коливання рівняння:

  1.   mx ״+ rx΄ + kx = 0;         2.    mx˝ + rx΄ + kx = Fо cos ωt;

                                     3.     mx˝ + kx = 0                  4.    x˝ + ωx = 0                   

13.    Коефіцієнт згасання гармонічних коливань збільшується при постійних інших умовах. При цьому резонансна частота:   

1.  збільшується;  2.  зменшується;    3.  не змінюється  4. не залежить від зміни згасання

14.     Амплітуда вимушених гармонічних коливань при наближенні частоти зовнішньої сили до частоти власних коливань системи:

1. Зменшується;        2. Збільшується;       3. Не змінюється   4. не залежить від зміни частоти

15. Протягом 10 с амплітуда гармонічних згасаючих коливань зменшується у 10 разів. За який час амплітуда зменшиться у 100 разів ?

1)  10 с                           2)   20 с                              3)  30 с                             4)    40 с


+

- 

 

 

                

    

 
1. Кировский государственный колледж промышленности и автомобильного сервиса Отчет по технологи.
2. За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой поросшие осокой и
3. Лабораторная работа 1 УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ ВЫВОДОМ Цель работы-
4. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
5. і. Харчова цінність сиру визначається містило велику кількість у ньому білка молочний жир і навіть мінераль.html
6. з курсу Психологія і педагогікаrdquo; для студентів інженерних економічних спеціальностей УСІХ.html
7. ~ ~ ~~ - ~ 2010
8. Космологическое многообразие моделей мира Наша незначительность в материальном мире не оскорбительна
9. дифференцированное обучение и воспитание в педагогической среде трактуется далеко неоднозначно
10. Реферат- Введение в менеджмент
11. тематике для студентов 2 курса по направлению Экономика Менеджмент Торговое дело
12. Буддизм
13. надбання знань і формування наукового світогляду розвиток пізнавальних і творчих здібностей вироблення ку
14. Шиповник коричный (шиповник майский)
15. Моделирование систем электроснабжения 1
16. БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Министерства здравоохранения и социального развития
17. з курсу ldquo;Процеси і апарати хімічної технологіїrdquo; для студентів хімікотехнологічних спеціальност
18. Разработка информационной системы интеллектуального здания на примере музея-усадьбы НЕ Жуковского
19. Контрольна робота з дисципліни Державне та регіональне управління Підготувала студен
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук м