Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Мрія надалі ПАТ Мрія

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Загальні методичні рекомендації

Бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій слід виконати за бухгалтерською програмою 1С:бухгалтерія на віртуальному підприємстві Публічне акціонерне товариство «Мрія» (надалі ПАТ «Мрія»).

ПАТ «Мрія» розпочало свою діяльність у 2000 році, зареєстровано виконавчим комітетом Харківської міської ради 5 березня 2000 року за        № 2 650 170 0000 018239. Воно займається виробництвом і реалізацією письмових і комп’ютерних столів (код за КВЕД 36.14.0) та придбає і реалізує товар у вигляді шаф для книг і паперів (код за КВЕД 51.47.1). Його ідентифікаційний код 23518408, знаходиться за юридичною адресою у  м. Харкові по вулиці Клочківській у будинку 300 Дзержинського району, поштове відділення 61140. Контактні телефони: 703-08-94, (телефон/факс) 703-08-95.

ПАТ «Мрія» обслуговується АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351045, розташований за адресою: 60111, м. Харків, пл. Поезії, 17, ідентифікаційний код 11216333. Банківські операції відбуваються на наступних рахунках:

поточний рахунок в національній валюті

26003758880022;

поточний рахунок в іноземній валюті (дол. США)

26003758880011;

поточний рахунок в іноземній валюті (Рос. руб.)

26003758880012;

депозитний рахунок в національній валюті

26003758880024;

короткостроковий кредит в національній валюті

91003758880022;

довгостроковий кредит в національній валюті

81003758880022;

короткостроковий кредит в дол. США

71003758880011;

довгостроковий кредит в дол. США

61003758880012;

овердрафт

91003758880023.

ПАТ «Мрія» є платником податку на додану вартість (ПДВ) і сплачує податок на прибуток на загальній основі, має свідоцтво платника ПДВ за № 2350018408 та податковий індивідуальний номер платника ПДВ 235184080011.

Структурними підрозділами товариства є адміністрація, цех № 1 «Цех заготівок» та цех № 2 «Цех готової продукції». Загальна кількість працюючих складає 33 одиниці.

За наведеними нижче даними слід занести залишки на початок звітного періоду (місяця) всіх рахунків синтетичного обліку з наданням аналітичних відомостей до них. В цей час програма 1С:бухгалтерія вимагає створювати константи і довідники, перші знайомства з Журналами проведень та операцій, заповнювати первинні документи. Слід зауважити, що при відображенні початкових залишків активні рахунки кореспондуються з кредитом рахунку «00», а пасивні рахунки, в свою чергу, кореспондуються також з дебетом рахунку «00». Занесені початкові залишки перевіряються на правильність і відповідність шляхом перегляду облікової інформації, відкривши в Головному меню «Оборотно-сальдова відомість», де дебетове сальдо усіх рахунків має дорівнювати кредитовому сальдо, а на рахунку «00» залишку  не повинно бути. Упевнившись в цьому слід перейти до відображення господарських операцій за звітні місяці.

Господарські операції відображаються в програмі студентами в хронологічному порядку за місяцями і числами у місяці. Студенти розподіляються на групи по 7 чоловік, де кожному студенту визначається робоче місце з закріпленням об’єктів обліку та внутрішній аудит (контроль). Об’єкти бухгалтерського обліку слід розподілити і закріпити за кожним студентом (робочим місцем) за переліком, наведеним у табл. 1.

Таблиця 1

Закріплення об’єктів бухгалтерського обліку

за робочими місцями

Робоче

місце

Об’єкти бухгалтерського обліку

1

2

1

Початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку. Внутрішній аудит. Керівник групи. Загальні методичні рекомендації

2

Облік грошових коштів, розрахунків з іншими дебіторами, фінансових інвестицій, витрат і доходів майбутніх періодів, кредитів банку, розрахунків з бюджетом, фінансових результатів, власного капіталу, складання фінансових звітів. Головний бухгалтер. Теми 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18

3

Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, виробничих запасів, товарів та розрахунків з постачальни-ками і підрядниками. Бухгалтер. Теми 2, 3, 4

Закінчення табл. 1

1

2

4

Облік готової продукції та її реалізації, товарів, розрахунків з покупцями та замовниками, кошторису витрат на збут, векселів та авансів отриманих. Бухгалтер. Тема 8

5

Облік витрат на виробництво, кошторисів загальновироб-ничих та адміністративних витрат, складання фактичної калькуляції випуску готової продукції, браку виробництва, незавершеного виробництва. Бухгалтер. Теми 7,14

6

Облік доходів та витрат іншої операційної діяльності, інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності, розрахунків з іншими кредиторами. Бухгалтер. Теми 14,12

7

Облік праці та її оплати, розрахунків з Пенсійним фондом. Бухгалтер. Тема 6

Бухгалтерський облік підприємство здійснювало вручну на паперових носіях інформації. З початку місяця 20ХХ року вирішило вести бухгалтерський облік з використанням комп’ютерної програми 1С:бухгатерія. Початкові залишки на рахунках синтетичного та аналітичного обліку наведені у табл. 2 – 36.

Таблиця 2

Початкові залишки на рахунках синтетичного обліку

Код

рахунку

Назва рахунку

Сума залишку

Номер таблиці аналітичних даних

дебет

кредит

1

2

3

4

5

103

Будинки та споруди

2 900 000,00

3

104

Машини та обладнання

2 609 130,68

3

105

Транспортні засоби

858 000,00

3

112

Малоцінні необоротні матері-альні активи

12 667,40

4

123

Права на комерційні позна-чення

15 000,00

5

125

Авторське право та суміжні з ним права

10 400,00

5

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

131

Знос основних засобів

2 025 340,43

-

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

12 667,40

-

133

Накопичена амортизація не-матеріальних активів

2 190,00

-

141

Інвестиції пов’язаним сторо-нам за методом обліку участі в капіталі

46 500,00

6

151

Капітальне будівництво

150 000,00

7

201

Сировина й матеріали

25 839,00

8

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

7 491,10

9

203

Паливо

2 235,95

10

207

Запасні частини

4 839,25

11

209

Інші матеріали

1 396,68

12

22

Малоцінні та швидко зношу-вані предмети

4 942,57

13

23

Виробництво

24 320,00

14

26

Готова продукція

54 000,00

15

281

Товари на складі

57 200,00

16

301

Каса в національній валюті

2 500,00

-

311

Поточні рахунки в національ-ній валюті

160 436,77

-

312

Поточні рахунки в іноземній валюті (дол. США)

10 647,00

17

313

Інші рахунки в банку в наці-ональній валюті (депозит)

120 700,00

18

341

Короткострокові векселі одер-жані в національній валюті

1 200,00

30

351

Еквіваленти грошових коштів

29 546,00

19

352

Інші поточні фінансові інве-стиції

92 586,90

19

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

345 953,40

20

362

Розрахунки з іноземними покупцями

55 456,67

20

371

Розрахунки за виданими авансами

7 200,00

22

372

Розрахунки з підзвітними особами

1 032,00

1 651,00

23

381

Резерв сумнівних боргів

31 274,10

21

39

Витрати майбутніх періодів

6 000,00

24

40

Статутний капітал

4 050 000,00

25

421

Емісійний дохід

15 700,00

-

Закінчення табл. 2

1

2

3

4

5

43

Резервний капітал

25 000,00

-

441

Нерозподілений прибуток

325 634,80

-

46

Неоплачений капітал

100 000,00

26

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

100 000,00

27

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

50 000,00

28

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

35 490,00

29

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

3 600,00

31

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

91 440,00

32

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

876 400,00

33

6411

Розрахунки з бюджетом за ПДФО

9895,96

-

6415

Розрахунки з бюджетом за ПДВ

12 000,00

-

6416

Розрахунки з бюджетом за податком на прибуток

8 000,00

-

651

Розрахунки з Пенсійним фондом

2 531,46

-

661

Розрахунки за заробітною платою

28 853,42

34

6811

Розрахунки за авансами одержаними

8 400,00

35

6851

Розрахунки з іншими креди-торами

1 152,80

36

Усього

7 715 570,37

7 715 570,37

-

Таблиця 3

Дані аналітичного обліку до рахунку 10 «Основні засоби»

Місце експлуатації

Назва об’єкта

обліку

Первісна вартість, грн.

Знос на початок року, грн.

Ліквідаційна вартість, грн.

Термін корисного використання, років

Інвентарний номер

1

2

3

4

5

6

7

Цех № 1

Акт № 12

від 21.09.00

Будівля виробничого цеху № 1

1 200 000

411 313,34

2 000

50

10301*

Продовження табл. 3

1

2

3

4

5

6

7

Цех № 2

Акт № 14

від 21.09.00

Будівля виробничого цеху № 2

1 250 000

488 800,00

2 000

50

10302*

Адміністрація

Акт № 16

від 15.03.00

Приміщення офісу

450 000

176 213,36

2 000

50

10303*

103 «Будівлі і споруди»

2 900 000

1 076 326 ,70

х

Х

Х

Цех № 1

Акт № 8

від 10.05.08

Станок точильний

Casals

VEB 150

606 800

154 203,64

1 000

10

10401*

Цех № 1

Акт № 3

від 01.03.08

Станок свердловий

Blaucraft

BKDS

533 000

95 115.16

1 000

10

10402*

Цех № 1

Акт № 7

від 12.06.06

Станок шліфувальний

JET JBG-10A

2 656,80

873,57

1 000

10

10403*

Цех № 1

Акт № 1

від 23.11.05

Станок стругальний

DEWALT

D 27300

13 554.60

7 038.18

1 000

10

10404*

Цех № 1

Акт № 11

від 28.12.07

Станок фрезерувальний з ЧПУ

HS 664 RT

1 402 813.75

484 262.93

1 000

10

10405*

Цех № 2

Акт № 2

від 20.09.06

Циркулярна плита

Hitachi C10 RD

2 788

861.48

1 000

10

10406*

Цех № 2

Акт № 9

від 03.11.06

Стрічкова плита

JET JWBS-9

1 474,20

214,42

1 000

10

10407*

Цех № 2

Акт № 5

від 08.08.08

Компресорна установка

ВК 208

32 155

6 514,23

1 000

10

10408*

Цех № 2

Акт № 10

від 29.11.08

Прес гідравлічний

АК  180

6 665

1 012,83

1 000

10

10409*

Цех № 2

Акт № 4

від 25.11.08

Пилка

Makita

4 500

625.76

1 000

10

10410*

Закінчення табл. 3

1

2

3

4

5

6

7

Цех № 2

Акт № 6

від 05.12.09

Bosh GSB 20-2

RET

2 723.33

-

1 000

10

10411*

104 «Машини та обладнання»

2 609 130,68

750 722,20

х

Х

Х

Цех № 1

Акт № 13

від 12.05.05

KAMAZ-5320

240 000

82 561,50

2 000

7

10501**

Цех № 2

Акт № 15

від 21.05.06

KAMAZ-53212

260 000

68 915,73

2 000

7

10502**

Адміністрація Акт № 17

Від 22.10.07

TOYOTA Camry

3.5v

358 000

46 814,30

2 000

9

10503**

105 «Транспортні засоби»

858 000

198 291,53

х

Х

Х

10 «Основні засоби»

6 367 130,68

2 025 340,43

х

Х

Х

* амортизація нараховується прямолінійним методом

**амортизація нараховується виробничим методом

Таблиця 4

Дані аналітичного обліку

до рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Інвентарний

номер

Назва об’єкта обліку

Кількість,

шт.

Первісна вартість, грн.

Знос,

грн.

Термін корисного використання, років

з 11201 по 11211

Стільці офісні

10

4 000,00

4 000,00

5

з 11212 по 11222

Столи канцелярські комп’ютерні

10

7 300,00

7 300,00

10

11223

Шафа для журналів та книг

1

467,40

467,40

10

11224

Стінка для кабінету

1

900,00

900,00

10

Усього

х

12 667,40

12 667,40

Х

Таблиця 5

Дані аналітичного обліку

до рахунку 12 «Нематеріальні активи»

Назва об’єкта обліку

Первісна вартість, грн.

Сума накопиченої амортизації, грн.

Термін корисного використання, років

Код субрахунку

Комерційне (фірмове) найменування ПАТ «Мрія»

15 000,00

666,67

15

123

123 «Права на комерційні позначення»

15 000,00

666,67

Х

х

1С:Підприємство 7.7 (сітьова версія). Бухгалтерський облік. Типова конфігурація для України + ІТС USB

6 000,00

350,00

10

125

Ліцензійне програмне забезпечення «Microsoft office»  

3 200,00

373,33

5

125

Локальна програма з обліку заробітної плати

1 200,00

800,00

1

125

125 «Авторське право та суміжні з ним права»

10 400,00

1 523,33

Х

х

12 «Нематеріальні активи»

25 400,00

2 190,00

Х

х

Таблиця 6

Дані аналітичного обліку

до рахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

Найменування товариства

Цінні папери

Термін погашення

Частка в капіталі, %

вид

кількість

ціна

сума

ПАТ «Укркокспром»

прості акції

1 550

30,00

46 500

без строку

35

Таблиця 7

Дані аналітичного обліку

до рахунку 151 «Капітальне будівництво»

Назва об’єкта обліку

Фактична собівартість, грн.

Будівля складу готової продукції

(освоєно 80% кошторисної вартості)

150 000,00

          Таблиця 8

Дані аналітичного обліку

до рахунку 201 «Сировина й матеріали»

№ з/п

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

Шифр виробничих витрат

Номенклатур-ний номер

1

ДСП

м2

230

35,00

8 050,00

23

2010519

2

МДФ

м2

300

47,53

14 259,00

23

2010522

3

Кромка ПВХ 1×22

шт.

180

19,00

3 420,00

23

2010530

4

Клей

кг

5

22,00

110,00

23

2010540

Усього

х

х

х

25 839,00

х

Х

          Таблиця 9

Дані аналітичного обліку до рахунку

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»

№ з/п

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

Шифр виробничих витрат

Номенклатур-ний номер

1

Направляючі пристрої 400в

шт.

160

12,50

2 000,00

23

2020527

2

Ручки

шт.

43

6,00

258,00

23

2020528

3

Заглушки

упак.

20

1,20

24,00

23

2020529

4

Гвинт 6×25

шт.

420

1,33

558,60

23

2020532

5

Єврогвинт 10а

шт.

460

4,17

1 918,20

23

2020533

6

Гайка д5

шт.

350

1,67

584,50

23

2020534

7

Гайка д6

шт.

460

2,08

956,80

23

2020535

8

Шурупи 4×30

шт.

1300

0,67

871,00

23

2020536

9

Підп’ятник 7×50

шт.

320

1,00

320,00

23

2020538

Усього

х

х

х

7 491,10

х

Х

      

   Таблиця 10

Дані аналітичного обліку до рахунку 203 «Паливо»

№ з/п

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

Шифр виробничих витрат

Номенклатур-ний номер

1

Бензин А76

л

203

6,65

1 349,95

91

2030100

2

Бензин А95

л

70

7,80

546,00

91

2030101

3

Дизпаливо

л

50

6,80

340,00

91

2030102

Усього

х

х

х

2 235,95

х

Х

          Таблиця 11

Дані аналітичного обліку до рахунку 207 «Запасні частини»

№ з/п

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

Шифр виробничих витрат

Номенклатур-ний номер

1

Підшипник

шт.

25

37,85

946,25

91

2070241

2

Манжети

шт.

100

5,80

580,00

91

2070243

3

Радіатор

шт.

1

1 325,00

1 325,00

91

2070277

4

Автопокришки

шт.

4

497,00

1 988,00

91

2070280

Усього

х

х

х

4 839,25

х

Х

          Таблиця 12

Дані аналітичного обліку до рахунку 209 «Інші матеріали»

№ з/п

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

Шифр виробничих витрат

Номенклатур-ний номер

1

Опилки

кг

2000

0,20

400,00

943

2090100

2

Металобрухт

кг

1000

0,73

730,00

943

2090101

3

Засіб для очищення столу

шт.

4

66,67

266,68

23

2090250

Усього

х

х

х

1 396,68

х

Х

          Таблиця 13

Дані аналітичного обліку

до рахунку 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети»

№ з/п

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

Шифр виробничих витрат

Номенклатур-ний номер

1

Диски для шліфування

шт.

5

192,50

962,50

91

223132

2

Рукавиці

пари

24

11,05

265,20

91

223312

3

Халати

шт.

24

35,33

847,92

91

223313

4

Комбінезони

шт.

18

108,70

1 956,60

91

223314

5

Захисні окуляри

шт.

18

27,30

491,40

91

223315

6

Свердла

шт.

10

24,03

240,30

91

223134

7

Пензлики

шт.

15

6,15

92,25

91

223415

8

Пилка для лобзика

шт.

40

2,16

86,40

91

223137

Усього

х

х

х

4 942,57

х

Х

          Таблиця 14

Дані аналітичного обліку до рахунку 23 «Виробництво»

Назва об’єкта обліку

Сума, грн.

Незавершене виробництво цеху № 1

7 296,00

Незавершене виробництво цеху № 2

17 024,00

Усього

24 320,00

          Таблиця 15

Дані аналітичного обліку до рахунку 26 «Готова продукція»

Номенклатурний

номер

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість, шт.

Ціна,

грн.

Сума, грн.

26001

Стіл письмовий

шт.

20

720,00

14 400,00

26002

Стіл комп’ютерний

шт.

40

990,00

39 600,00

Усього

х

х

х

54 000,00

          Таблиця 16

Дані аналітичного обліку до рахунку 281 «Товари на складі»

Номенклатурний

номер

Назва об’єкта обліку

Одиниця виміру

Кількість, шт.

Ціна,

грн.

Сума, грн.

28101

Шафа для книг і паперів

шт.

52

1 100,00

57 200,00

          Таблиця 17

Дані до рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

Валюта

Сума валюти

Курс

Гривневий еквівалент

код

назва

840

Дол. США

1 500

7,098

10 647

          Таблиця 18

Дані до рахунку 313 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

Термін депозиту

Відсотки річні

Сума депозиту, грн.

Примітки

З

по

23.09.ХХ

22.03.ХХ

21

120 700

Відсотки нарахову-ються та сплачу-ються по закінчен-ню строку депозиту

Таблиця 19

Дані аналітичного обліку до рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Найменування товариства

Цінні папери

Термін погашення

Субрахунки

вид

кількість

ціна

Сума

1

2

3

4

5

6

7

ПАТ «Дружба»

прості акції

980

28,50

27 930,00

4 місяці

352

прості акції

540

26,90

14 526,00

4 місяці

352

Закінчення табл. 19

1

2

3

4

5

6

7

ПАТ«Місто»

облігації

450

70,90

31 905,00

8 місяців

352

облігації

263

69,30

18 225,90

8 місяців

352

Усього за рахунком 352

х

х

92 586,90

х

Х

ПАТ «Скеля»

прості акції

790

37,40

29 546,00

3 місяці

351

Таблиця 20

Дані аналітичного обліку

до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

№ з/п

Назва дебіторів

Сума заборгованості, грн.

Субрахунок

Дата виникнення

1

ТОВ ТЦ «ВАРИУС»

10 528,45

361

24.12.20ХХ

2

ТОВ «Фортекс ЛТД»

15 100,22

361

16.11.20ХХ

3

ТОВ «Ольга»

21 486,89

361

14.10.20ХХ

4

ТОВ «КП «Імпульс»

25 125,12

361

07.12.20ХХ

5

ЗАТ «Еліт-Продакшн»

32 367,15

361

09.11.20ХХ

6

ТОВ «Укрмашінструмент»

35 781,89

361

21.10.20ХХ

7

ТОВ фірма «Лопань-ЛТД»

40 598,36

361

23.12.20ХХ

8

ТОВ «Афаліна»

45 752,48

361

24.11.20ХХ

9

ФІДІА С.П.А

58 954,45

361

20.10.20ХХ

10

Інвест Капітал

60 258,39

361

18.11.20ХХ

Всього за рахунком 361

345 953,40

х

Х

11

Діджи-кей Корпорейшен, курс 7,098 грн. за 1 дол. США, сума $7813.00

55 456,67

362

16.12.20ХХ

Таблиця 21

Дані аналітичного обліку до рахунку 381 «Резерв сумнівних боргів»

№ з/п

Назва дебіторів

Сума заборгованості, грн.

1

ТОВ «КП «Імпульс»

11 000,00

2

ЗАТ «Еліт-Продакшн»

20 274,10

Усього

31 274,10

Таблиця 22

Дані аналітичного обліку

до рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»

№ з/п

Назва дебіторів

Сума заборгованості, грн.

1

ТОВ «Ренгпром»

7 200,00

Усього

7 200,00

Таблиця 23

Дані аналітичного обліку

до рахунку 372  «Розрахунки з підзвітними особами»

з/п

Посада

ПІБ

Дебет

Кредит

1

Директор

Татаринов Іван Петрович

800,00

2

Головний бухгалтер

Погорєлова Світлана Миколаївна

394,00

3

Бухгалтер

Коротецька Людмила Іванівна

320,00

4

Експедитор

Марков Григорій Васильович

937,00

5

Водій легкового авто

Сердечний Віктор Павлович

19,00

6

Начальник цеху №1

Гаврилов Степан Васильович

68,00

7

Начальник цеху №2

Яновський Петро Федорович

145,00

Разом

1032,00

1651,00

Таблиця 24

Дані аналітичного обліку

до рахунку 39  «Витрати майбутніх періодів»

Склад витрат

Сума, грн.

Сума до списання у звітному місяці, грн.

Витрати на підписку періодичних видань строком на 6 місяців, які використовуються у господарській діяль-ності підприємства

6 000,00

1 000,00

Таблиця 25

Дані аналітичного обліку

до рахунку 40  «Статутний капітал»

Засновники

Кількість простих акцій, шт.

Ціна

акції, грн.

Номінальна вартість акцій, грн.

Частка в статутному капіталі, %

Примітки

Татаринов

Іван

Петрович

97200

25,00

2 430 00,00

60,0

Код 4509187201

паспорт

серія МК

№ 614028 видано 14.06.2000 МВС Комінтернівського р-ну м. Харкова

Погорєлова Світлана

Миколаївна

16200

25,00

405 000,00

10,0

Код 3257186453 паспорт серія КУ № 100216, видано 17.10.2001 МВС Дзержинського   р-ну м. Харкова

Гаврилов

Степан

Васильович

16200

25,00

405 000,00

10,0

Код 5136214987 паспорт серія УФ № 314720, видано 16.11.2002 МВС Київського   р-ну м. Харкова

АКБ «Укрсоцбанк»

32400

25,00

810 000,00

20,0

-

Усього

162000

х

4 050 000,00

100,0

Х

Таблиця 26

Дані аналітичного обліку

до рахунку 46  «Неоплачений капітал»

Засновник (боржник)

Сума, грн.

АКБ «Укрсоцбанк»

100 000,00

          Таблиця 27

Дані до рахунку 501 «Довгострокові кредити банку в національній валюті»

Дата отримання кредиту

Дата повернення кредиту

Річна відсоткова ставка

Сума кредиту, грн.

Три роки до звітного року

31 грудня

звітного року

24

100 000,00

          Таблиця 28

Дані до рахунку 601 «Короткострокові кредити банку в національній валюті»

Дата отримання кредиту

Дата повернення кредиту

Річна відсоткова ставка

Сума кредиту, грн.

31.12.20ХХ р.

30.06.20ХХ р.

24

50 000,00

          Таблиця 29

Дані до рахунку 602 «Короткострокові кредити банку в іноземній валюті»

Дата отримання кредиту

Дата повернення кредиту

Сума валюти, дол. США

Курс

дол. США

Гривневий еквівалент, грн.

Річна відсоткова ставка

01.07.20ХХ

30.03.20ХХ

5 000

7,098

35 490

24

Таблиця 30

Дані аналітичного обліку

до рахунку 341  «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»

Векселедавець

Дата погашення

Сума, грн.

ТОВ «Ольга»

20.02.20ХХ

1 200,00

Таблиця 31

Дані аналітичного обліку

до рахунку 621  «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»

Векселеодержувач

Дата погашення

Сума, грн.

ТОВ «Родан»

25.03.20ХХ

3 600,00

Таблиця 32

Дані аналітичного обліку

до рахунку 631  «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

№ з/п

Назва кредиторів

Сума заборгованості, грн.

1

ТОВ «Олівія плюс»

24 000,00

2

ТОВ «Автомат»

2 460,00

3

ТОВ «Кроношпан»

36 000,00

4

ТОВ «Приват бізнес»

120,00

5

ТОВ «Ренгпром»

9 600,00

6

ТОВ «Родан»

6 000,00

7

ТОВ «Юникон»

1 260,00

8

ЧФ «Нова»

12 000,00

Усього

91 440,00

Таблиця 33

Дані аналітичного обліку

до рахунку 632  «Розрахунки з іноземними постачальниками»

№ з/п

Назва кредиторів

Сума заборгованості, грн.

1

Baumer HHS ($109 550, курс 8,0000)

876 400,00

Таблиця 34

Дані аналітичного обліку

до рахунку 661  «Розрахунки за заробітною платою»

з/п

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада (професія)

Сума до виплати, грн.

1

101

Татаринов Іван Петрович

директор

1 693,20

2

102

Погорєлова Світлана Миколаївна

головний бухгалтер

1 526,33

3

103

Красовська Вікторія Геннадіївна

бухгалтер

1 020,00

4

104

Петрова Наталія Борисівна

бухгалтер

1 020,00

5

105

Коротецька Людмила Іванівна

бухгалтер

1 020,00

6

106

Москаленко Тетяна Миколаївна

бухгалтер

652,80

7

107

Матвієнко Олена Олександрівна

комірник

652,80

8

108

Марков Григорій Васильович

експедитор

624,24

9

109

Сердечний Віктор Павлович

водій

652,80

10

201

Гаврилов Степан Васильович

Начальник цеху № 1

938,40

11

202

Воронін Сергій Іванович

контролер

795,60

12

203

Соколенко Надія Павлівна

прибиральниця

399,84

13

204

Горбатенко Дмитро Іванович

наладчик

1 206,18

14

205

Степанов Андрій Борисович

столяр

1 002,18

15

206

Марю хна Віктор Павлович

столяр

1 056,11

16

207

Андрюхін Петро Васильович

столяр

879,87

17

208

Щербина Микола Петрович

оператор

851,18

18

209

Сватов Костянтин Вікторович

Слюсар-ремонтник

877,46

19

210

Бережний Федір Іванович

Слюсар-ремонтник

810,83

20

211

Жупан Микола Володимирович

електрик

728,47

21

212

Андрєєв Володимир Іванович

водій

489,60

22

301

Яновський Петро Федорович

Начальник цеху № 2

1 073,04

23

302

Маслов Віктор Павлович

контролер

807,84

24

303

Борисенко Антонина Іванівна

прибиральниця

399,84

25

304

Гурін Валерій Іванович

наладчик

1 216,04

26

305

Мартовий Сергій Васильович

столяр

924,25

27

306

Волошин Степан Миколайович

столяр

924,25

28

307

Ревуцький Павло Володимирович

столяр

771,32

29

308

Давидов Роман Сергійович

оператор

813,60

30

309

Левада Юрій Васильович

Слюсар-ремонтник

810,04

31

310

Коваль Олексій Вікторович

Слюсар-ремонтник

814,47

32

311

Вакуленко Борис Іванович

електрик

788,84

33

312

Руднєв Микола Миколайович

водій

612,00

Усього

28 853,42

Таблиця 35

Дані аналітичного обліку

до рахунку 6811  «Розрахунки за авансами одержаними»

№ з/п

Назва кредиторів

Сума заборгованості, грн.

1

ТОВ «Укрмашінструмент»

2 400,00

2

ТОВ КП «Імпульс»

6 000,00

Усього

8 400,00

Таблиця 36

Дані аналітичного обліку

до рахунку 6851  «Розрахунки з іншими кредиторами»

№ з/п

Назва кредиторів

Сума заборгованості, грн.

1

Первинна профспілкова організація ПАТ «Мрія» (профспілкові внески)

702,50

2

Поштове відділення № 61354 (аліменти для Кулик Марії Петрівни)

450,30

Усього

1 152,80

Для успішного відображення господарських операцій необхідно створити довідники контрагентів за розрахунками з постачальниками та покупцями з їх поштовими та платіжними реквізитами, у тому числі:

1. Дочірнє підприємство «Добробут», код за ЄДРПОУ 11223344,

номер свідоцтва платника ПДВ  2244556633, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 121314151600.

Юридична адреса: 61000, м. Харків, проспект Леніна, 38а, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26001002003004 в АТ "Банк Золоті ворота", код за ЄДРПОУ розташованого м. Харків, проспект Леніна, 36, МФО 351931.

2. Дочірнє підприємство «Злагода», код за ЄДРПОУ 23345611,

номер свідоцтва платника ПДВ  2567866390, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 125687151622.

Юридична адреса:  61202, м. Харків, проспект Тракторобудівників, 127, Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26001456789230 в Приват банку, код за ЄДРПОУ 22609983, розташованого м. Харків, Червоношкільна набережна, 12, МФО 351533.

3.  ПАТ «Укркокспром», код за ЄДРПОУ 12645231, номер свідоцтва платника ПДВ  1567867792, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 115687991625.

Юридична адреса:  61220, м. Харків, проспект Московський, 29,  Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26001238794568 в АТ "Регіон Банк", код за ЄДРПОУ розташованого м. Харків, вул. Дарвіна, 4, МФО 351254.

4. ПАТ «Простір», код за ЄДРПОУ 17895462, номер свідоцтва платника ПДВ  1567866567, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 345687471665.

Юридична адреса:  61102, м. Харків, вул. Сумська, 197, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26002236547881 в АТ "Банк Меркурій", код за ЄДРПОУ 14360386, розташованого м. Харків, вул. Петровського, 23, МФО 351663.

5. ТОВ ТЦ «ВАРИУС», код за ЄДРПОУ 33324757, тел. (056) 790-06-79, номер свідоцтва платника ПДВ 100266220, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 333247504666.

Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 15/57, Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600300017326 в ДФ ВАТ «Укрексімбанк», код за ЄДРПОУ 32512479, м. Дніпропетровськ, вул. Василькова, 19, МФО 305675.

6. ТОВ «Фортекс ЛТД», код за ЄДРПОУ 31513270, тел. (044)   578-57-57, номер свідоцтва платника ПДВ 100244141, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 315132726506.

Юридична адреса: 03127,  м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 120, корпус 1, Шевченківський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26000201325036 в ЗАТ «ОТП Банк», код за ЄДРПОУ 42700134,  м. Київ, вул. Шевченка, 35, МФО 300528.

7. ТОВ «Ольга», код за ЄДРПОУ 23462996, тел. (057) 758-16-44, номер свідоцтва платника ПДВ 29844150, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 234629920380.

Юридична адреса: 61109,  м. Харків, вул. Томська, 10, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26004301814711 у відділ. ПАТ «Банк Грант», код за ЄДРПОУ 140701197, м. Харків, вул. Данилевського, 19, МФО 351607

8. ТОВ «КП «Імпульс», код за ЄДРПОУ 35585993, тел. (057)     752-11-76, номер свідоцтва платника ПДВ 100090427, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 365859920320.

Юридична адреса: 61038, м. Харків, вул. Ковтуна, 19, Ленінський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26008124902980 у АТ «Банк «Золоті ворота», код за ЄДРПОУ 20015529, м. Харків, проспект Леніна, 36, МФО 351931.

9. ЗАТ «Еліт-Продакшн», код за ЄДРПОУ 31800879, тел. (057) 755-62-41, номер свідоцтва платника ПДВ 100523112, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 318008000100.

Юридична адреса: 61004, м. Харків, вул. Примакова, 46, Комінтернівський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600449010696 в ХФ ВАТ КБ «Хрещатик», код за ЄДРПОУ 458762212, м. Харків, вул. Плеханівська, 5, МФО 350880.

10. ТОВ «Укрмашінструмент», код за ЄДРПОУ 31236989,         тел. (057) 751-95-06, номер свідоцтва платника ПДВ 29880455, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 312369820387.

Юридична адреса: 61001, м. Харків, проспект Перемоги, 73-А, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600830123686 в ПАТ «Реал Банк», код за ЄДРПОУ 09620081,   м. Харків,   вул. Дарвіна, 4, МФО 351254.

11. ТОВ фірма «Лопань-ЛТД», код за ЄДРПОУ 21226628,         тел. (057) 751-85-90, номер свідоцтва платника ПДВ 28318356, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 212266220302.

Юридична адреса: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 15, Фрунзенський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26005301815601 в ПАТ «Ерсте Банк», код за ЄДРПОУ 12548793, м. Харків, вул. Шевченко, 24, МФО 351214.

12. ТОВ «Афаліна», код за ЄДРПОУ 22701074, тел. (057) 778-35-295, номер свідоцтва платника ПДВ 29141272, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 227010720333.

Юридична адреса: 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9, Орджонікідзевський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26004035870501 в АТ «УкрСіббанк», код за ЄДРПОУ 09807750,  м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005.

13. ФІДІА С.П.А

ВIA Італія

ЮНІКРЕДИТ БАНК ДІ ІМПРЕЗА С.П.А, рахунок IT 14 W 032263103790

BIC UNCRIT 2 VSTT, 10036 Сеттімо Торінезе (Італія).

14. Діджи - кей Корпорейшн

Норвегія

Стейт Банк,  МН 56701, рахунок 11-596-7, 701 Брукс Авеню, Осло.

15. Інвест Капітал 

Німеччина

Дойче Банк, БІЗ 800500100, рахунок 11300700100474981800,

Адольф-Дембанк-Штрасе, 7, Бремен.

  1.   Первинна Профспілкова організація ПАТ «Мрія», код за ЄДРПОУ 10121578.

Юридична адреса: 61140, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 300, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національні валюті 32831516182334 в Приват банку, код за ЄДРПОУ 22609983, розташованого м. Харків, проспект Московський, 267, МФО 351213.

17. УДК у Дзержинському районі м. Харкова, код за ЄДРПОУ 26077885.

Банківські реквізити: ГУ ДКУ у м. Харкові, МФО 820019, рахунок 33214800700003, код за ЄДРПОУ 11010100.

18. Управління Пенсійного фонду України в м. Харкові, код за ЄДРПОУ 20125593.

Банківські реквізити: ГУ Ощадбанк у м. Харкові, код за ЄДРПОУ 18036024, МФО 303398, розрахунковий рахунок 256017012237.

19. Поштове відділення № 61354 Дзержинського району у м. Харків, вул. Весняна, 70.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26001238794568 в АТ «Регіон Банк», код за ЄДРПОУ 09620963, розташованого м. Харків, вул. Дарвіна, 4, МФО 351254.

20. ТОВ «Олівія плюс», код за ЄДРПОУ 32325868, номер свідоцтва платника ПДВ 100255113, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 313348505788.

Юридична адреса: 61022, м. Харків, вул. Клочківська, 105, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26004101732612 в ХФ ВАТ «Укрексімбанк», код за ЄДРПОУ 19362160 розташованого м. Харків, вул. Чернишевська,11, МФО 351618.

21. ТОВ «Приват бізнес», код за ЄДРПОУ 31524380, номер свідоцтва платника ПДВ  101355252, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 315243727617.

Юридична адреса: 03127, м. Київ, проспект 40-ліття Жовтня, 120, корпус 3,  район Голосіївський.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26001212425037 в ПАТ Агрокомбанк, код за ЄДРПОУ 21570492, розташованого м. Київ, вул. Дмитрова, 9а, МФО 322302.

22.  ТОВ «Кроношпан», код за ЄДРПОУ 34573007, номер свідоцтва платника ПДВ  30955261, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 254630021491.

Юридична адреса:  61022,  м. Харків, вул. Сухумська,8,  Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26005412925812 у відділ. АТ "АКБ Базис", код за ЄДРПОУ 19358916 розташованого м. Харків, вул. Сумська, 88, МФО 351760.

23. ТОВ «Ренгпром», код за ЄДРПОУ 36694002, номер свідоцтва платника ПДВ  11210132, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 476960031430.

Юридична адреса:  61039,  м. Харків, вул. Харківських дивізій, 19, Комінтернівський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26009135013091 в ХФАКБ "Форум", код за ЄДРПОУ 33298987, розташованого м. Харків, вул. Лермонтівська, 15, МФО 350772.

24. ТОВ «Автомет», код за ЄДРПОУ 32911980, номер свідоцтва платника ПДВ  199634223, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 207919111211.

Юридична адреса:  61204,  м. Харків, пр. Л. Свободи, 46а, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600558121707 в АТ "Регіонбанк", код за ЄДРПОУ 09620081, розташованого м. Харків, вул. Дарвіна, 4, МФО 351254.

25. ТОВ «Юникон», код за ЄДРПОУ 31236989, номер свідоцтва платника ПДВ  29880455, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 312369820387.

Юридична адреса:  61002,  м. Харків, проспект Перемоги, 73-А, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600830123686 в ФАТ "УФГ", код за ЄДРПОУ 22766267, розташованого м. Харків, проспект Леніна, 27а, МФО 350653.

26. ТОВ «Родан», код за ЄДРПОУ 32337739, номер свідоцтва платника ПДВ  29429467, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 323377331413.

Юридична адреса:  61124,  м. Харків, вул. Зернова, 15, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26006412726712 в ПАТ "Інпромбанк", код за ЄДРПОУ 20021814, розташованого м. Харків, вул. Клочківська, 3, МФО 351878.

27. ТОВ «Лакмус», код за ЄДРПОУ 33620963, номер свідоцтва платника ПДВ  20252373, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 338121831444.

Юридична адреса:  61183,  м. Харків, вул. Роднікова, 13, офіс 12, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26004926769490 в АТ "Золоті ворота", код за ЄДРПОУ 20015529, розташованого м. Харків, проспект Леніна, 36, МФО 351931.

28. ТОВ «Інгрін», код за ЄДРПОУ 3574112, номер свідоцтва платника ПДВ  21453879, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 262341154327.

Юридична адреса: 61170, м. Харків, вул. Блюхера, 24, Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26006541327824 в ФВАТ "Надра", код за ЄДРПОУ 06718690, розташованого м. Харків, вул. Петровського, 15, МФО 351834.

29. ЧФ «Нова», код за ЄДРПОУ 21230572, номер свідоцтва платника ПДВ  12546487, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 229432452451.

Юридична адреса:  61034, м. Харків, вул. Наріманова, 11, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26004013886451 в ФВАТ "Укрексімбанк", код за ЄДРПОУ 19362160, розташованого м. Харків, вул. Чернишевського, 11, МФО 351618.

30. ЧФ «ВВК», код за ЄДРПОУ 22455472, номер свідоцтва платника ПДВ  2136475111, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 223657912452.

Юридична адреса:  61068,  м. Харків, проспект Московський, 120, корпус 1, Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26002257456728 в ПАТ «ОТП Банк», код за ЄДРПОУ 26854879, розташованого м. Харків, вул. Кожедуба, 17, МФО 351537

31. ФЛП Русанов Б.М., код за ЄДРПОУ 21245589, номер свідоцтва платника ПДВ  2248725794, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 124851243264.

Юридична адреса:  61018,  м. Харків, вул. Дерев'янко, 12, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26005687424132 в ПАТ «Ерсте Банк», код за ЄДРПОУ 12548793, розташованого м. Харків, вул. Шевченко, 24, МФО 351214

32. Baumer HHS

Germany

«Real-Bank» JSC, BIZ 8004992

Acc 46125305370113007001

Berline- Strasse, 10, Krefeld

33. ТОВ «Глорія» код за ЄДРПОУ 34567218, номер свідоцтва платника ПДВ 34926588, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 382640183372.

Юридична адреса: 61055, м. Харків, вул. Толбухіна, 55, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26004526271234 в АТ "Банк Меркурій", код за ЄДРПОУ 14360386, розташованого м. Харків, вул. Петровського, 23, МФО 351663.

34. ТОВ «Омега» код за ЄДРПОУ 34568319, номер свідоцтва платника ПДВ 5289455372, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 472948239212.

Юридична адреса: 61202, м. Харків, проспект  Л. Свободи, 35, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26004820439183 в ФВАТ "Укрексімбанк", код за ЄДРПОУ 19362160, розташованого м. Харків, вул. Чернишевського, 11, МФО 351618.

35. Фірма «1С-Теллур» код за ЄДРПОУ 54828143, номер свідоцтва платника ПДВ 7293017283, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 745371623018.

Юридична адреса: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 18, офіс 101, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26005920118236 в Приват банку, код за ЄДРПОУ 22609983, розташованого м. Харків, проспект Московський, 267, МФО 351213.

36. ТОВ «Медок» код за ЄДРПОУ 6178134, номер свідоцтва платника ПДВ 2830177293, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 018623371657.

Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Ярославська, буд. 18, офіс 201, Ленінський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26005920118236 в Приват банку, код за ЄДРПОУ 22609983, розташованого м. Харків, проспект Московський, 267, МФО 351213.

37. Видавництво «Фактор» код за ЄДРПОУ 88866677, номер свідоцтва платника ПДВ 2548965378, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 236589745214.

Юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 108, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26005920118236 в АКБ «Укрсоцбанк», код за ЄДРПОУ 22609983, розташованого м. Харків, вул.. Сумська, 26, МФО 351016.

38. АКБ «Укрсоцбанк», код за ЄДРПОУ 22609983.

Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Сумська, буд. 26, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26008236116328 в АКБ «Укрсоцбанк», код за ЄДРПОУ 22609983, розташованого м. Харків, вул.. Сумська, 26, МФО 351016.

39. ПАТ «Мінус» код за ЄДРПОУ 56823541, номер свідоцтва платника ПДВ 8795412637, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 325896471258.

Юридична адреса: 61202, м. Харків, проспект  Л. Свободи, 70, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в банку в національній валюті 26004865874912 в ФВАТ "Укрексімбанк", код за ЄДРПОУ 19362160, розташованого м. Харків, вул. Чернишевського, 11, МФО 351618.

40. Фізична особа – підприємець Книш О. Г., ідентифікаційний код 5489723614.

Юридична адреса:  61068,  м. Харків, проспект Московський, буд. 92, квартира 64, Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26002253265897 в ПАТ «ОТП Банк», код за ЄДРПОУ 26854879, розташованого м. Харків, вул. Кожедуба, 17, МФО 351537

41. ПАТ «Плюс» код за ЄДРПОУ 45698237, номер свідоцтва платника ПДВ  58963214, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 856974213657.

Юридична адреса:  61183,  м. Харків, вул. Ахсарова, 13, офіс 12, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26004926548792 в АТ "Золоті ворота", код за ЄДРПОУ 20015529, розташованого м. Харків, проспект Леніна, 36, МФО 351931.

42. ТОВ «Укртехмаш» код за ЄДРПОУ 77998254, номер свідоцтва платника ПДВ  1379564879, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 120008972001.

Юридична адреса:  61100,  м. Харків, вул. Мироносицька, 10, офіс 12, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26001589746325 в АТ «Меркурій», код за ЄДРПОУ 12893268, розташованого м. Харків, проспект Гагаріна, 184, МФО 351009.

43. ПАТ «Чудо» код за ЄДРПОУ 79224400, номер свідоцтва платника ПДВ  2437009613, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 100892107631.

Юридична адреса:  61100,  м. Харків, вул. Клочківська, 11, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26009968748964 в АТ «Дельта банк», код за ЄДРПОУ 22873000, розташованого м. Харків, вул. Полтавський шлях, 39, МФО 351348.

44. Торгово-промислова палата код за ЄДРПОУ 44710987, номер свідоцтва платника ПДВ  2108009780, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 336780129810.

Юридична адреса:  61100,  м. Харків, вул. Отакара Яроша, 61, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 260098726812 в АТ «Регіон-банк», код за ЄДРПОУ 36009872, розташованого м. Харків, вул. Плеханівська, 37, МФО 351231.

45. Автосалон «ТОЙОТА» код за ЄДРПОУ 79220089, номер свідоцтва платника ПДВ  7080903758, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 173080098114.

Юридична адреса:  61106,  м. Харків, вул. Артема, 147, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 260071093556 в АТ «Мегабанк», код за ЄДРПОУ 12356485, розташованого м. Харків, вул. Сумська, 12, МФО 351896.

46. ПАТ «Мега» код за ЄДРПОУ 11368792, номер свідоцтва платника ПДВ 3411289071, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 344578932104.

Юридична адреса:  61104,  м. Харків, вул. Новгородська, 78, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 260078930047 в АТ «Банк Аркада», код за ЄДРПОУ 49888997, розташованого м. Харків, проспект Перемоги, 39, МФО 351497.

47. Фірма «АВС» код за ЄДРПОУ 12379564, номер свідоцтва платника ПДВ 3561178894, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 644580773248.

Юридична адреса:  61101,  м. Харків, вул. Світла, 48, Московський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 260078939438 в ПАТ «Укрексімбанк», код за ЄДРПОУ 33001208, розташованого м. Харків, пл. Свободи, 46, МФО 351780.

48. Харківська митниця код за ЄДРПОУ 56432779, номер свідоцтва платника ПДВ 1134689273, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 113468221343.

Юридична адреса:  61000,  м. Харків, вул. Короленка, 4, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 260052698763 в ПАТ «Укрексімбанк», код за ЄДРПОУ 33001208, розташованого м. Харків, пл. Свободи, 46, МФО 351780.

49. ПП «КИЙ» код за ЄДРПОУ 34682119, номер свідоцтва платника ПДВ 4688213795, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 352167589412.

Юридична адреса: 61101, м. Харків, вул. Петровського, 7, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 260091237695 в АТ «Укрсіббанк», код за ЄДРПОУ 21379586, розташованого м. Харків, вул.. Пушкінська, 112, МФО 351951.

50. КП «Харківводоканал» код за ЄДРПОУ 10275812, номер свідоцтва платника ПДВ 2734689327, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 343468221113.

Юридична адреса:  61088,  м. Харків, вул. Шевченка, 2, Київський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600810035 в АТ «Мегабанк», код за ЄДРПОУ 12356485, розташованого м. Харків, вул. Сумська, 12, МФО 351896.

51. КП «Теплові мережі» код за ЄДРПОУ 10276482, номер свідоцтва платника ПДВ 3268964751, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 265897485123.

Юридична адреса:  61114,  м. Харків, вул. Данилевського, 105, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 26009804119 в АТ «Мегабанк», код за ЄДРПОУ 12356485, розташованого м. Харків, вул. Сумська, 12, МФО 351896.

52. АТ «Міськенерго» код за ЄДРПОУ 48910270, номер свідоцтва платника ПДВ 9875641238, податковий індивідуальний номер платника ПДВ 852697413658.

Юридична адреса:  61114,  м. Харків, пл. Свободи, 15, Дзержинський район.

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 2600055931 в АТ «Мегабанк», код за ЄДРПОУ 12356485, розташованого м. Харків, вул. Сумська, 12, МФО 351896.

Використовуючи програмний продукт 1С: бухгалтерія для нарахування заробітної плати працівникам підприємства та проведення з неї утримання і визначення суми на руки, необхідно сформувати довідник працівників підприємства за даними наведеними у табл. 37.

Таблиця 37

Дані про працівників підприємства

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, професія

Дата прийому на роботу

Оклад, тарифна ставка, розряд

Надбавка та її розмір

Належить днів відпустки (основної, додаткової)

Загальний стаж роботи на дату прийому (років, місяців, днів)

Безперервний стаж роботи на дату прийому (років, місяців, днів)

1

2

3

4

5

6

7

8

Адміністрація

Татаринов Іван

Петрович

Директор

01.03

2000

3 000

1 000

24

7*

років

20

років

20

місяців

10

місяців

10

днів

12

днів

12

Продовження табл. 37

1

2

3

4

5

6

7

8

Погорєлова Світлана Миколаївна

Головний бухгалтер

01.03

2000

2 700

500

24

5*

років

13

років

13

місяців

8

місяців

8

днів

-

днів

-

Красовська Вікторія Генадіївна

Бухгалтер

02.09

2002

1 900

-

24

3*

років

5

років

5

місяців

11

місяців

11

днів

1

днів

1

Петрова Наталія Борисівна

Бухгалтер

10.11

2007

1 900

-

24

3*

років

2

років

2

місяців

1

місяців

1

днів

10

днів

10

Коротецька Людмила Іванівна

Бухгалтер

02.10

2004

1 900

-

24

3*

років

12

років

9

місяців

8

місяців

5

днів

15

днів

6

Москаленко Тетяна Миколаївна

Бухгалтер

01.04

2008

1 500

-

24

10**

років

5

років

5

місяців

2

місяців

2

днів

8

днів

8

Матвієнко Олена Олек- сандрівна

Комірник

17.11

2003

1 000

-

24

років

15

років

13

місяців

4

місяців

8

днів

24

днів

11

Марков

Григорій Васильович

Експедитор

05.02

2003

1 450

-

24

років

6

років

5

місяців

6

місяців

12

днів

14

днів

2

Сердечний

Віктор Павлович

Водій

І клас

01.09

2005

1 200

***

24

3*

років

10

років

10

місяців

2

місяців

2

днів

20

днів

20

Цех № 1

Гаврилов Степан Васильович

Начальник цеху

04.08

2006

2 500

-

24

5*

років

12

років

12

місяців

5

місяців

5

днів

14

днів

14

Воронін  Сергій Іванович

Контролер

08.09

2010

1 200

-

24

років

2

років

2

місяців

1

місяців

1

днів

4

днів

4

Соколенко Надія Павлівна

Приби-ральниця

12.10

2008

950

-

24

10**

років

8

років

6

місяців

5

місяців

11

днів

27

днів

10

Горбатенко Дмитро Іванович****

Наладчик обладнан-ня

21.10

2004

VІ

***

24

років

21

років

21

місяців

1

місяців

1

днів

15

днів

15

Степанов Андрій Борисович

Столяр

03.04

2000

VІ

***

24

років

26

років

26

місяців

3

місяців

3

днів

7

днів

7

Продовження табл. 37

1

2

3

4

5

6

7

8

Марюхна Віктор Павлович

Столяр

15.04

2000

V

***

24

років

18

років

18

місяців

4

місяців

4

днів

8

днів

8

Андрюхін Петро Васильович

Столяр

28.07

2002

ІV

***

24

років

14

років

11

місяців

7

місяців

2

днів

19

днів

20

Щербина Микола Петрович

Оператор

20.08

2003

V

***

24

років

20

років

20

місяців

11

місяців

11

днів

25

днів

25

Сватов Костянтин Вікторович

Слюсар-ремонтник

17.04

2000

V

***

24

років

25

років

25

місяців

8

місяців

8

днів

12

днів

12

Бережний Федір Іванович

Слюсар-ремонтник

16.05

2006

ІV

***

24

років

8

років

8

місяців

10

місяців

10

днів

28

днів

28

Жупан Микола Воло- димирович

Електрик

01.10

2008

V

***

24

років

19

років

19

місяців

6

місяців

6

днів

5

днів

5

Андрєєв Володимир

Іванович

Водій

ІІІ класу

10.11

2009

1 000

***

24

років

9

років

9

місяців

8

місяців

8

днів

16

днів

16

Цех № 2

Яновський Петро Федорович

Начальник цеху

01.03

2000

2 600

300

24

5*

років

23

років

23

місяців

7

місяців

7

днів

-

днів

-

Маслов

Віктор Павлович

Контролер

20.09

2002

1 300

-

24

років

7

років

7

місяців

9

місяців

9

днів

19

днів

19

Борисенко Антоніна Іванівна

Приби-ральниця

08.02

2002

950

-

24

років

28

років

28

місяців

6

місяців

6

днів

7

днів

7

Гурін

Валерій Іванович

Наладчик обладнан-ня

27.10

2007

VІ

***

24

років

18

років

18

місяців

11

місяців

11

днів

14

днів

14

Мартовий Сергій Васильович

Столяр

15.03

2005

VІ

***

24

років

20

років

20

місяців

6

місяців

6

днів

8

днів

8

Волошин Степан Миколайович

Столяр

03.04

2007

V

***

24

років

15

років

15

місяців

4

місяців

4

днів

19

днів

19

Закінчення табл. 37

1

2

3

4

5

6

7

8

Ревуцький Павло Воло-димирович

Столяр

28.09

2005

IV

***

24

років

17

років

17

місяців

5

місяців

5

днів

19

днів

19

Давидов Роман Сергійович

Оператор

16.04

2006

V

***

24

років

9

років

9

місяців

11

місяців

11

днів

26

днів

26

Левада

Юрій

Васильович

Слюсар-ремонтник

27.06

2008

V

***

24

років

12

років

12

місяців

8

місяців

8

днів

29

днів

29

Коваль Олексій Вікторович

Слюсар-ремонтник

18.11

2007

IV

***

24

років

23

років

23

місяців

9

місяців

9

днів

18

днів

18

Вакуленко Борис

Іванович

Електрик

17.08

2005

V

***

24

років

25

років

25

місяців

10

місяців

10

днів

24

днів

24

Руднєв Микола Миколайович

Водій

ІІ класу

04.07

2008

1 000

***

24

років

20

років

20

місяців

7

місяців

7

днів

26

днів

26

* щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем;

** щорічна додаткова відпустка жінкам, які мають двох дітей віком до     15 років;

*** доплати згідно законодавству працівникам за професіями наведено у табл. 38

**** бригадир, який отримує доплату в розмірі 10% від тарифної ставки.

Таблиця 38

Види доплат та їх розміри

Підрозділ

Професія

Види доплат та їх розміри у відсотках

премія

нічні

понад-нормові

святкові

вихідні

класність

1

2

3

4

5

6

7

8

Адміністрація

Водій І класу

10

-

-

-

-

25

Цех № 1

Наладчик обладнання

20

40

-

200

200

-

Столяр

25

40

200

100

100

-

Закінчення табл. 38

1

2

3

4

5

6

7

8

Цех № 1

Контролер

20

-

-

-

-

-

Прибиральниця

10

-

-

-

-

-

Оператор

30

40

200

100

100

-

Слюсар-ремонтник

15

40

200

100

100

-

Електрик

20

40

200

100

100

-

Водій ІІІ класу

25

-

-

-

-

-

Цех № 2

Контролер

20

-

-

-

-

-

Прибиральниця

10

-

-

-

-

-

Наладчик обладнання

35

40

200

100

100

-

Столяр

40

40

200

100

100

-

Оператор

35

40

200

100

100

-

Слюсар-ремонтник

15

40

200

100

100

-

Електрик

20

40

200

100

100

-

Водій ІІ класу

25

-

-

-

-

10

При веденні бухгалтерського обліку слід користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку, наведеному у додатку А.

За кожен звітний місяць створити оборотно-сальдову відомість за рахунками синтетичного обліку. Провести співставлення даних оборотно-сальдової відомості з показниками аналітичного обліку, з метою виявлення викривлень чи помилок тощо.

Після завершення відображення всіх господарських операцій за три місяці у комп’ютерній програмі, необхідно скласти форми фінансової звітності в річному обсязі.  

PAGE  14
1. нии региона численность чел
2. Какая ты хорошенькая мама говорил четырехлетний румяный мальчик в русской рубашке с светлыми кудрями к
3. тема взаимосвязанных отраслей
4. ОСОЗНАННОСТЬ Содержание- Предисловие ПOНИMHИE О Людях и Крысах Корни Страдания Личные Ми
5. Карл Орф
6. Контрольная работа к экзамену
7. Поэтическая сказка А Н Островского «Снегурочка»
8. Лабораторная работа ldquo;Создание общих ресурсов и управление ими
9. Деньги плохой хозяин или хороший слуга
10. Творчество сущностная сила человека и корень культуры
11. Илиада и Одиссея Мир гомеровских поэм не знает жестко проводимого разделения на свободных и рабов
12. Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования
13. Технические характеристики LCD-мониторов
14. на тему название темы Выполнил студент группы 06206 М
15. темами 1 Порядок избрания членов Совета педагогов и вопросы его компетенции определяются 1 Положением о
16. реферату- Предмет трудового праваРозділ- Трудове право України Предмет трудового права Трудове право зай
17. зеленая волна С каждым днем все больше людей начинают понимать что ключ к здоровью у них под ногами
18. задание открытого типа с развёрнутым ответом сочинение
19. Коржавин Наум Моисееви
20. Testtem hbebnt et servos instrument vocli nominbnt