Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

МОДУЛЬ Питання для КПМ Становлення класичної екології та її предмет Екологічні питання в історії н

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Загрузка...

Диплом на заказ

Об"єм  роботи 4-5 сторінок, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту – 12, між строковий інтервал – 1,5 . Одне питання на вибір для кожного студента.

Електрона адреса – druziauu@i.ua

Термін відправлення до 15.04.13

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬ

Питання для КПМ

 1. Становлення класичної екології та її предмет
 2. Екологічні питання в історії науки
 3. Методологічні підходи пізнання взаємин живого та довкілля в античності
 4. Методологічні підходи пізнання взаємин живого та довкілля в науці У11 - У111 ст. (К.Лінней, Ж.-Л.Бюффон)
 5. Парадигмальні орієнтації класичної екології
 6. Еволюція предмету екології: включення нових аспектів
 7. Предмет сучасної екології та його багатоаспектніть
 8. Категоріальні засади та концептуальні основи екології
 9. Змістовна багатозначність поняття "екологія" на початку ХХ1 ст.
 10. Предмет сучасної екології: думка вчених та методологів
 11. Сучасна екологія як постнекласична наука
 12. Структура науково-екологічного знання: емпіричне та теоретичне знання в сучасній екології
 13. Основні поняття та закони екології (біоголографічний закон, аксіома емерджентності, закон збільшення ідеальності, закон оптимальності тощо)
 14. Традиційний розподіл екологічного знання та його критерії
 15. Єдність живого та довкілля як онтологічна основа вчення про біосферу
 16. Ідея біосфери (Лінней, Ламарк, Бюффон, Гумбольдт, Зюсс) та концепція біосфери (В.І.Вернадський)
 17. Біосфера як предмет екології - науковий та методологічний ракурси
 18. Неоднозначність сучасного розуміння біосфери: визначення сутності, структури та меж
 19. Біотична суть біосфери. Місце біосфери серед рівнів організації живого
 20. Біосфера як складна система та методологічні підходи осмислення її сутності в постнекласичній науці
 21. Біосфера як глобальна екологічна система
 22. Біосфера та ноосфера. Концепція В.І.Вернадського
 23. Коеволюційна парадигма в оцінці взаємин людини та біосфери
 24. Відношення людини та довкілля в предметі екології
 25. Людська діяльність як геологічна сила (В.І.Вернадський).
 26. Діяльність людини як чинник екологічних проблем
 27. Основні стадії впливу людини на природу в історії суспільства
 28. Екологічна рівновага у взаєминах людини і природи - "примітивний етап"
 29. Вплив людини на довкілля в агрокультурному етапі історії взаємин людини і природи
 30. Екологічні кризи в машинно-індустріальному етапі.
 31. Екологічна ситуація як узагальнена характеристика стану природи в умовах техногенної цивілізації
 32. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації. Сутність екологічної кризи
 33. Екологічна криза та екологічна катастрофа
 34. Типологія екологічних криз в сучасних дослідженнях
 35. Природні екологічні кризи, їх причини і наслідки.
 36. Методологічні концепції осмислення природних екологічних криз - катастрофізм, неокатастрофізм, іридієва гіпотеза, тектонічна гіпотеза, пунктуалізм, градуалізм
 37. Антропогенні екологічні кризи: сутність і причини виникнення
 38. Підходи осмислення причин антропогенних екологічних криз та шляхів виходу з них - прагматично-утилітарний, атрибутивно-апріорний, адаптивно-універсальний підходи
 39. Поняття глобальних проблем та місце серед них екологічної проблеми
 40. Засади осмислення екологічних проблем як глобальних в західній та вітчизняній думці 2-ї пол. ХХ ст.
 41. Екологічна діяльність Римського клубу (60 -70 р.р. ХХ ст)
 42. Методологія глобалістики в екологічній програмі А.Печчеї
 43. Концепції визначення сутності сучасної екологічної ситуації (Коммонер, Одум,Мойсеєв, Гірусов, Водоп"янов та ін.)
 44. Вітчизняна традиція оцінки екологічної ситуації (Вернадський, Голубець, Бачинський та ін.)
 45. Екологічна ситуація в Україні на початку ХХ1 ст.
 46. Осмислення причин кризовості сучасної екологічної ситуаціїв Україні та пошук шляхів виходу з неї
 47. Людське сприйняття природи як культурне відношення
 48. Засади культурної традиції як такі, що визначають цінність природи та живого
 49. Феномен та поняття екологічної культури
 50. Історичні типи природокористування як прояви екологічної культури
 51. Інноваційне природокористування як творення оптимальних взаємин людини та природи
 52. Роль природного довкілля в формуванні етносу
 53. Природничонауковий напрям в дослідженні етногенезу. Концепція Л.Гумільова
 54. Проблема ставлення людини до природи в контексті національної культури - М.Данілевський, М.Грушевський,П.Тутківський, Є.Маланюк
 55. Екологічна культура українського етносу
 56. Вихід з екологічної кризи як умова людського майбуття
 57. Екологізація людської діяльності та мислення як стратегія розвитку людства
 58. Поняття ноосфери (В.Вернадський). Проблема ноосферної культури
 59. Аксіологічні аспекти в науково-екологічному пізнання
 60. Етична концепція благоговіння перед життя А.Швейцера та її значення для подолання завойовницького ставлення людини до природи
1. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 1982~ Авторский ко л
2. Место и роль ислама в конституции Турецкой республики.html
3. Затверджую Перший проректор з навчальної та науковопедагогічної роботи Н
4. модуль 1 Спортивна медицина Визначення СМ як клінічної дисципліни її основна мета завдання та значе
5. Лабораторная работа 5 Измерение ходового кода АЛСН в станционных рельсовых цепях
6. Мнения о личности и деятельности царя Ивана Грозного
7. Лабораторная работа 10 Тема- Горные сверла
8. Стандарт WiMAX WiMAX технологія безпровідного звязку
9. Реферат- История Черного моря
10. Современные источники финансирования имущества организации
11. на темуОСОБЕННОСТИ ПРАВА СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Выполнил Ганюшкина И
12. Передумови формування сучасної політичної системи Словаччини
13. Лекция 16. Вероятностные методы принятия решений в задачах оптимизации закупок Вероятность какоголибо собы
14. ВСТУП Становлення та розвиток національної економіки визначає об~єктивну необхідність набуття більш г
15. 7 коротких сигналов затем один продолжительный Места подачи тревоги- Навигационный мостик пожарная ста
16. Тема- Расчёт и проектирование основания фундамента промежуточной опоры моста
17. На тему- Организация страхования имущества граждан
18. Speking country The British hve mny trditions mnners customs of which they cn be proud
19. Черноморское экономическое сотрудничество
20. Если плиты прессуют непрерывным способом их обрезают непосредственно после выгрузки из пресса и затем выде