Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

МОДУЛЬ Питання для КПМ Становлення класичної екології та її предмет Екологічні питання в історії н

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10


Об"єм  роботи 4-5 сторінок, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту – 12, між строковий інтервал – 1,5 . Одне питання на вибір для кожного студента.

Електрона адреса – druziauu@i.ua

Термін відправлення до 15.04.13

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬ

Питання для КПМ

 1. Становлення класичної екології та її предмет
 2. Екологічні питання в історії науки
 3. Методологічні підходи пізнання взаємин живого та довкілля в античності
 4. Методологічні підходи пізнання взаємин живого та довкілля в науці У11 - У111 ст. (К.Лінней, Ж.-Л.Бюффон)
 5. Парадигмальні орієнтації класичної екології
 6. Еволюція предмету екології: включення нових аспектів
 7. Предмет сучасної екології та його багатоаспектніть
 8. Категоріальні засади та концептуальні основи екології
 9. Змістовна багатозначність поняття "екологія" на початку ХХ1 ст.
 10. Предмет сучасної екології: думка вчених та методологів
 11. Сучасна екологія як постнекласична наука
 12. Структура науково-екологічного знання: емпіричне та теоретичне знання в сучасній екології
 13. Основні поняття та закони екології (біоголографічний закон, аксіома емерджентності, закон збільшення ідеальності, закон оптимальності тощо)
 14. Традиційний розподіл екологічного знання та його критерії
 15. Єдність живого та довкілля як онтологічна основа вчення про біосферу
 16. Ідея біосфери (Лінней, Ламарк, Бюффон, Гумбольдт, Зюсс) та концепція біосфери (В.І.Вернадський)
 17. Біосфера як предмет екології - науковий та методологічний ракурси
 18. Неоднозначність сучасного розуміння біосфери: визначення сутності, структури та меж
 19. Біотична суть біосфери. Місце біосфери серед рівнів організації живого
 20. Біосфера як складна система та методологічні підходи осмислення її сутності в постнекласичній науці
 21. Біосфера як глобальна екологічна система
 22. Біосфера та ноосфера. Концепція В.І.Вернадського
 23. Коеволюційна парадигма в оцінці взаємин людини та біосфери
 24. Відношення людини та довкілля в предметі екології
 25. Людська діяльність як геологічна сила (В.І.Вернадський).
 26. Діяльність людини як чинник екологічних проблем
 27. Основні стадії впливу людини на природу в історії суспільства
 28. Екологічна рівновага у взаєминах людини і природи - "примітивний етап"
 29. Вплив людини на довкілля в агрокультурному етапі історії взаємин людини і природи
 30. Екологічні кризи в машинно-індустріальному етапі.
 31. Екологічна ситуація як узагальнена характеристика стану природи в умовах техногенної цивілізації
 32. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації. Сутність екологічної кризи
 33. Екологічна криза та екологічна катастрофа
 34. Типологія екологічних криз в сучасних дослідженнях
 35. Природні екологічні кризи, їх причини і наслідки.
 36. Методологічні концепції осмислення природних екологічних криз - катастрофізм, неокатастрофізм, іридієва гіпотеза, тектонічна гіпотеза, пунктуалізм, градуалізм
 37. Антропогенні екологічні кризи: сутність і причини виникнення
 38. Підходи осмислення причин антропогенних екологічних криз та шляхів виходу з них - прагматично-утилітарний, атрибутивно-апріорний, адаптивно-універсальний підходи
 39. Поняття глобальних проблем та місце серед них екологічної проблеми
 40. Засади осмислення екологічних проблем як глобальних в західній та вітчизняній думці 2-ї пол. ХХ ст.
 41. Екологічна діяльність Римського клубу (60 -70 р.р. ХХ ст)
 42. Методологія глобалістики в екологічній програмі А.Печчеї
 43. Концепції визначення сутності сучасної екологічної ситуації (Коммонер, Одум,Мойсеєв, Гірусов, Водоп"янов та ін.)
 44. Вітчизняна традиція оцінки екологічної ситуації (Вернадський, Голубець, Бачинський та ін.)
 45. Екологічна ситуація в Україні на початку ХХ1 ст.
 46. Осмислення причин кризовості сучасної екологічної ситуаціїв Україні та пошук шляхів виходу з неї
 47. Людське сприйняття природи як культурне відношення
 48. Засади культурної традиції як такі, що визначають цінність природи та живого
 49. Феномен та поняття екологічної культури
 50. Історичні типи природокористування як прояви екологічної культури
 51. Інноваційне природокористування як творення оптимальних взаємин людини та природи
 52. Роль природного довкілля в формуванні етносу
 53. Природничонауковий напрям в дослідженні етногенезу. Концепція Л.Гумільова
 54. Проблема ставлення людини до природи в контексті національної культури - М.Данілевський, М.Грушевський,П.Тутківський, Є.Маланюк
 55. Екологічна культура українського етносу
 56. Вихід з екологічної кризи як умова людського майбуття
 57. Екологізація людської діяльності та мислення як стратегія розвитку людства
 58. Поняття ноосфери (В.Вернадський). Проблема ноосферної культури
 59. Аксіологічні аспекти в науково-екологічному пізнання
 60. Етична концепція благоговіння перед життя А.Швейцера та її значення для подолання завойовницького ставлення людини до природи
1. Введение Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность традиционно занимает о
2. Проблемы и пути совершенствования управления государственным имуществом
3. опухолью сознания я заметил как легко там описываются методы по избавлению от неё
4. президента СССР Геннадия Янаева ряда руководителей ЦК КПСС правительства СССР армии и КГБ СССР и провозгла
5. Контрольна робота заочної форми навчання з дисципліни- Університетська освіта варіант 8
6. Митино Отчет студента по итогам производственной практики ПМ
7. Лекция тезисі Философия ж~не ~леуметтіксаяси п~ндер кафедрасы 22 бетті~ 22 беті СМЖ О~у~д
8. тема сообщество организмов биоценоза и окружающей их неживой природы образующее устойчивую и динамическую
9. Петуховская средняя общеобразовательная школа 3 г
10. тематичних наук Севастополь 2005 р
11. выгрузки деталей и приспособлений на многооперационных станках
12. западного похода киевского князя Всеволода Ольговича 40х гг
13. адда'уатуссаляфия часть 1 УЧЕНЫЕ и их положение в Исламе Первое издан
14. Статья- Искусство внушать эмоции
15. Политическая система принципата Августа
16. Стремясь познать тайну детской души педагогического мастерства и науки Педагогики буду видеть в каждом ре
17. История и возникновение физической культуры
18. Курсовая работа- Социально-педагогическая деятельность в приемной семье
19. тема инспекционных органов осуществляющих контроль за соблюдением законодательства о налогах
20. охраняю сохраняю идеологическая ориентация и политическое движение противостоящее новым тенденциям соц.