Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 2 з дисципліни ldquo;Статистикаrdquo; Виконала студентка 2 курсу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.1.2022

PAGE   \* MERGEFORMAT 11

Севастопольський інститут банківської справи
Української академії банківської справи
Національного банку України

Кафедра економіки,  обліку і аудиту

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

з дисципліни “Статистика”

Виконала студентка 2 курсу групи MЕ-02  ___________ A.А.Руденко

       2011.10.03

Перевірила                                                       __________  Л.В.Чернявська

       2011.10.04


Севастополь – 2011

Лабораторна робота № 2 – Розрахунки статистичних показників

Мета роботи оволодіння методикою узагальнюючих показників та набуття навичок формування висновків, гіпотез та пропозиції.

Задача 1. На основі даних про природній рух населення України у 2011 році за окремими регіонами України розрахувати природній приріст (спад) населення, провести розрахунки відносних величин та викласти їх у табличній формі,зробити висновки.

Таблиця 1.1 - Народжені та померлі в Україні у січні - липні 2011 р., осіб.

 

Народжені

Померлі

Україна, всього

279259

397533

Автономна Республіка Крим

12780

16676

Вінницька

10012

14989

Волинська

8383

8315

Дніпропетровська

20083

31201

Донецька

23290

42592

Одеська

15990

20186

Полтавська

8047

14598

Рівненська

9803

8547

Сумська

5857

11202

Тернопільська

6709

8838

Харківська

14599

24101

Херсонська

6465

9520

м.Київ

17950

16078

Севастополь (міськрада)

2304

3281

Таблиця 1.2 – Відносні величини, природного приросту

Природній приріст (спад) населення

ВПС(%)

ВПК

ВПІ

Народжені

Померлі

Народжені

Померлі

Україна, всього

-118274,00

100

100

100

100

100

Автономна Республіка Крим

-3896,00

4,58

4,19

54,87

39,15

76,64

Вінницька

-4977,00

3,59

3,77

42,99

35,19

66,80

Волинська

68,00

3,00

2,09

35,99

19,52

100,82

Дніпропетровська

-11118,00

7,19

7,85

86,23

73,26

64,37

Донецька

-19302,00

8,34

10,71

100,00

100,00

54,68

Одеська

-4196,00

5,73

5,08

68,66

47,39

79,21

Полтавська

-6551,00

2,88

3,67

34,55

34,27

55,12

Рівненська

1256,00

3,51

2,15

42,09

20,07

114,70

Сумська

-5345,00

2,10

2,82

25,15

26,30

52,29

Тернопільська

-2129,00

2,40

2,22

28,81

20,75

75,91

Харківська

-9502,00

5,23

6,06

62,68

56,59

60,57

Херсонська

-3055,00

2,32

2,39

27,76

22,35

67,91

м.Київ

1872,00

6,43

4,04

77,07

37,75

111,64

Севастополь (міськрада)

-977,00

0,83

0,83

9,89

7,70

70,22

Для розрахунків даних таблиці 1.2 були використані наступні показники, що розраховуються за формулами:

1)Відносний показник структури (ВПС) являє собою співвідношення структурних частин досліджуваного об'єкта до їхнього цілого і розраховується за формулою :

             ВПС=         

Показник відображає частку (питому вагу) кожної структурної частини сукупності.

2) Відносний  показники  координації  (ВПК)  характеризують співвідношення окремих частин цілого між собою. При цьому як базу порівняння (знаменник співвідношення) обирається та частина, що має найбільшу питому вагу або є пріоритетною з економічної, соціальної або якої-небудь іншої точки зору. У результаті одержують, скільки одиниць кожної структурної частини приходиться на 1 одиницю (або на 100, 1000 і т.д. одиниць) базисної структурної частини, розраховується за формулою:

            ВПК=        

В якості бази порівняння обирається показник з найбільшою питомою вагою.

3) Відносний показник інтенсивності (ВПІ) характеризує ступінь поширення досліджуваного процесу або явища у властивому йому середовищу:

                ВПІ=       

Як і в попередньому випадку, він може виражатися у відсотках, проміле або бути іменованою величиною. Даний показник може бути розрахований шляхом порівняння рівних ознак одного і того ж об’єкту між собою. Даний показник також може бути розрахований шляхом співвідношення між собою двох явищ.

Задача 2. На підставі нижчеприведених даних про діяльність підприємства, розрахувати відносні показники. Всі підрозділи підприємства випускають однакову продукцію. Результати занести в таблиці, зробити висновки.

Таблиця 2.1 – Випуск продукції підрозділами підприємства за 2009-2010 рр.,тис.виробів.

Підрозділ підприємства

Обсяг виробництва

План на 2010 рік

2009

2010

№1

55

51

54

№2

35

35

35

№3

20

22

30

Таблиця 2.2 – Відносні  величин на основі таблиці,  %.

Підрозділ підприємства

ВПС

ВПК

ВПП

ВПРП

ВПД

2009

2010

2009

2010

№1

50,00

47,22

100,00

100,00

105,88

94,44

92,73

№2

31,82

32,41

63,64

68,63

100,00

100,00

100,00

№3

18,18

20,37

36,36

43,14

136,36

73,33

110,00

Для розрахунків даних таблиці 2.2 були використані наступні показники, що розраховуються за формулами:

1)Відносний показник структури (ВПС) являє собою співвідношення структурних частин досліджуваного об'єкта до їхнього цілого і розраховується за формулою :

ВПС=

Показник відображає частку (питому вагу) кожного підрозділу підприємства до загальних обсягів виробництва по підприємству.

2) Відносний  показники  координації  (ВПК)  характеризують співвідношення окремих частин цілого між собою. При цьому як базу порівняння (знаменник співвідношення) обирається та частина, що має найбільшу питому вагу або є пріоритетною з економічної, соціальної або якої-небудь іншої точки зору. У результаті одержують, скільки одиниць кожної структурної частини приходиться на 1 одиницю (або на 100, 1000 і т.д. одиниць) базисної структурної частини. Розраховується за формулою :

ВПК=

3) Відносні показники плану (ВПП) розраховують в цілях перспективного планування що дає змогу оцінити заплановані на майбутній період зміни і розраховується за формулою:

              ВПП=  

Отримана в такий спосіб величина, у разі якщо її значення перевищує 100%, свідчить про заплановане зростання, якщо значення нижче 100% -  на майбутній період планується зниження досліджуваного явища.

4) Відносний показник реалізації плану (ВПРП) дає змогу оцінити ступінь реалізації запланованих показників і розраховується за формулою:

    ВПРП=    

Значення показника, яке перевищує 100% є свідченням перевиконання плану, значення нижче 100% - свідчить про недовиконання запланованих показників.

5) Відносний показник динаміки (ВПД) являє собою відношення рівня досліджуваного процесу або явища за даний період часу (за станом на даний момент часу) і рівня цього ж процесу або явища в минулому. Розрахована в такий спосіб величина показує, у скількох разів поточний рівень перевищує попередній або яку частку від останнього складає. Розраховується за формулою :

       ВПД=

  ,  

Взаємозв’язок показників описується рівнянням: ВПП·ВПРП=ВПД

Задача 3. На основі даних про частку високоліквідних активів у сумі поточних активів комерційних банків міста  визначити процент високоліквідних активів, проведіть порівняльний аналіз середніх.

Таблиця 3.1 – Частка високоліквідних активів

Процент високоліквідних активів

Кількість банків

на початок року

на кінець року

До 10

1

-

10-20

3

1

20-30

9

2

30-40

4

10

40 і більше

3

7

Всього

20

20

Для вирішення цього завдання було розраховано такий показник: середня арифметична зважена. Розрахунки проводила за наступною формулою:

                                    ,     

0 = (1*5+3*15+9*25+4*35+3*45)/20=27,50

1 = (1*15+2*25+10*35+7*45)/20=36,50 ,

де 0 – на початок року,%;

1 – на кінець року,%.

Задача 4. На основі даних про розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у 2008-2010 рр. розрахувати моду та медіану,зробити висновки.

Таблиця 4.1 - Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у 2008-2010 рр., %.

Середньодушові загальні доходи у місяць, грн.

2008

2009

2010

до 300,0

0,9

0,5

0,2

300,1–480,02

6,1

4,3

2

480,1–660,0

15

12,5

6,5

660,1–840,03

19,5

19

13

840,1–1020,04

18,2

18,3

17

1020,1–1200,0

12,7

13,9

16,9

1200,1–1380,0

9,3

9,7

12,6

1380,1–1560,0

5,9

6,7

9,1

1560,1–1740,0

3,7

5,1

5,7

1740,1–1920,0

2,6

2,9

4,6

понад 1920,0

6,1

7,1

12,4

Для початку знайдемо накопичені частоти.

Таблиця 4.2 – Накопичені частоти середньодушових загальних доходів у місяць,%.

Середньодушові загальні доходи у місяць, грн.

Накопичені частоти

2008

2009

2010

до 300,0

0,9

0,5

0,2

300,1–480,02

7

4,8

2,2

Продовження таблиці 4.2


480,1–660,0

22

17,3

8,7

660,1–840,03

41,5

36,3

21,7

840,1–1020,04

59,7

54,6

38,7

1020,1–1200,0

-

-

55,6

Мода і медіана - це особливий вид середніх величин, що відносяться до класу середніх структурних. На відміну від середньої арифметичної, котра є величиною абстрактної, ці характеристики центра розподілу статистичної сукупності завжди сходяться з конкретними варіантами.

Мода (Мо) - ця варіант, що найчастіше повторюється в ряді розподілу.

Медіана (Ме) - це варіант, що поділяє ранжований ряд на дві рівні по чисельності частини. При визначенні медіани за даними ряду розподілу використовують кумулятивні частоти, що полегшують пошук центрального варіанта.

Для інтервальних рядів розрахунок медіани здійснюється за  наступною формулою:

                                   

де  - нижня межа медіанного інтервалу;

 і -  величина інтервалу;  

- порядковий номер медіани;

- накопичена частота до медіанного інтервалу;

- частота медіанного інтервалу.

Розрахунок моди здійснюється за формулою:

             

де  - нижня межа модального інтервалу;

- величина модального інтервалу;

- частота в модальному інтервалі;

- частота в предмодальному інтервалі;

- частота в післямодальному інтервалі.

Таблиця 4.3 –Розрахунки моди та медіани за роками .

Мо

Ме

2008

784,42

924,12

2009

806,06

974,78

2010

1015,82

1140,39

Висновки

Під час виконання даної лабораторної роботи були придбані навички розрахунків та практичного використання статистичних показників. Для розрахунків були використані такі статистичні показники: відносний показник структури (ВПС), відносний  показники  координації  (ВПК), відносний показник інтенсивності (ВПІ), відносний показник структури (ВПС), відносний  показники  координації  (ВПК),відносні показники плану (ВПП),відносний показник реалізації плану (ВПРП),відносний показник динаміки (ВПД), середня арифметична зважена,мода (Мо),медіана (Ме).

Час виконання роботи - 5 годин.
1. Бубнов Андрей 4
2. Феноменология туризма
3. Об охране труда Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2008 г
4. либо продукта которое фирма стремится предложить на рынке зависит от цен издержек и эффективности использ
5. языковая картина мира.html
6. ВДАЛИ ОТ ДОМА 1.html
7. жженая сиена или охра
8. Контрольная работа по дисциплине Бухгалтерский учет вариант 2.
9. Статистические методы анализа оборотных фондов
10. Реферат- Методы исследования в психодиагностике
11. Председатель ЦК УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора
12. Горить червоно понад нами порох
13. Оцінка стану міської системи м Рівного
14. Формы представления моделей
15. тематическое общество Дорогой друг Юношеская математическая школа при СПбГУ приглашает Вас приня
16. Введение в политическую науку
17. по теме Понятие и принципы правового государства Выполнила ст
18. Анализ финансового состояния предприятия
19. Курсовая работа Экономика труда
20. тема соціальних економічних і політикоправових відносин які встановлюються і охороняються конституцією т