Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи Г

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства

   

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

                                     Г.С. Цехмістрова  

«__________»_________________2013 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

напряму підготовки 6.140103 „Туризм”

галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу

2013 – 2014 н.р.

Рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни  «Туристичне країнознавство» за напрямком підготовки 6.140103 „Туризм” галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  01 вересня, 2013 року  -   с.

Розробник: Діденко К. Д., к.г.н., доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Протокол від  «  » вересня  2013 р., протокол № 1

Завідувач кафедри теорії та практики

туризму і готельного господарства

________проф. Федорченко В.К.   

«____»________________2013 р.

Схвалено Вченою радою Факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу  Київського університету туризму, економіки і права за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»

Протокол від « » вересня 2013 року №1

Координатор напряму

підготовки 6.140103 «Туризм»_____________ І.М.Мініч

Діденко К.Д. 2013 рік

КУТЕП, 2013  рік


І. Загальні положення

Виконання курсової роботи з дисципліни "Туристичне країнознавство" передбачено навчальним планом напряму підготовки 6.140103 "Туризм" і є своєрідним підсумком здобутих студентом теоретичних знань. Завдяки виконанню даної курсової роботи перевіряється рівень самостійного мислення студента, його вміння щодо зібрання матеріалу та проведення його аналізу, здійснення узагальнюючих висновків, практичного застосування знань, набутих в процесі навчання  в Київському університеті туризму, економіки і права.

Головною метою курсової роботи є:

 •  систематизація та закріплення знань отриманих при вивчені дисципліни;
 •  розвиток  вмінь застосування на практиці набутих теоретичних знань;
 •  формування та розвиток наукового мислення;
 •  розвиток вмінь ведення самостійних досліджень, спостережень та аналізу  існуючих організаційних процесів у практиці діяльності підприємств галузі;
 •  вироблення навичок оформлення науково-дослідної роботи.

В процесі виконання роботи студенти повинні показати вміння працювати з літературними джерелами, оволодівати прийомами підбору, систематизації та правильного використання інформаційного та статистичного матеріалу, чітко і логічно формулювати свої думки,  проявити навички вірного застосування теоретичних положень дисципліни для порівняльного аналізу.

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства. Керівник проводить індивідуальні консультації для студентів, допомагає у складанні плану написання курсової роботи та контролює процес виконання роботи за відповідним графіком, встановленим кафедрою.

ІІ. Загальні вимоги до написання курсової роботи

Першочергова вимога до курсової роботи – її науковість, що передбачає творчий підхід до обраної теми, правильне та глибоке висвітлення всіх її аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної проблеми.

Науковий рівень курсової роботи визначається не її обсягом, а якістю, тобто її науково-теоретичним рівнем і практичною значимістю.

Важливою вимогою до курсової роботи є логічно-послідовне викладення матеріалу та наочність. Усі розділи роботи та ілюстративний (статистичний) матеріал повинні бути взаємопов’язаними між собою.

Курсова робота повинна відповідати і таким вимогам як грамотність, культура та правильність оформлення. Робота повинна бути акуратно надрукованою, мати якісну графіку ілюстративного матеріалу, не мати стилістичних та орфографічних помилок.

Необхідно витримати заданий обсяг курсової роботи. Значне перевищення встановленого обсягу свідчить про те, що студент погано орієнтується в матеріалі, не вміє відібрати головного, найбільш суттєвого. Разом з тим, занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.

Потрібно також дотримуватись пропорції обсягу всіх структурних частин роботи. Зокрема, вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 10 відсотків її загального обсягу.

Курсова робота, що не відповідає вимогам до змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого графіку виконання до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.

IІІ. Послідовність виконання курсової роботи

3.1. Вибір теми та об’єкта дослідження. Курсова робота виконується на основі обраної теми, відповідно до тематики, що наведена у VI розділі Методичних вказівок.

Зробивши вибір, студент повинний написати заяву про закріплення теми, об’єкту дослідження, а також керівника курсової роботи (зразок заяви наведений у додатку Г).

3.2. Опрацювання літературних джерел і складання плану курсової роботи. Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літературних джерел, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи, проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні інструктивні матеріали, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті, атласи, карти, картосхеми, звіти підприємств і організацій тощо. Слід починати із загальної (підручники, довідники, видання енциклопедичного характеру, теоретичні розробки) та переходити до спеціальної літератури (інструктивні та нормативні документи, монографії, статті специфічні для даної проблеми, періодичні видання, картографічний матеріал, статистичні дані тощо).

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування.

Виконуючи курсову роботу, необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тією чи іншою монографією чи статтею, слід конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних видання, що дасть змогу зробити правильне посилання на літературу. Під час роботи над теоретичною літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаного, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони.

Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Слід пам’ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно. Список рекомендованої літератури наведений у розділі IV даної методички, який, звичайно, може бути доповнений.

Відповідно до обраної теми, визначившись з літературними джерелами студент складає проект плану курсової роботи, який погоджує з керівником. План має передбачувати питання, які розкривають зміст теми.

Структура курсової роботи має бути наступною:

 •  Вступ
 •  Розділ І. Аналіз природно-географічної характеристики країни з точки зору розвитку туризму
 •  Розділ ІІ. Аналіз політичної, економічної, історичної характеристики країни з точки зору розвитку туризму
 •  Розділ ІІІ. Соціальна характеристика та культура країни
 •  Розділ ІV Аналіз функціонування туристської сфери країни
 •  Висновки та пропозиції
 •  Список використаних джерел
 •  Додатки

Кожен розділ складається з 3-5 питань.

Після узгодження плану з керівником курсової роботи оформлюється бланк завдання до курсової роботи (додаток Б), в якому зазначаються реквізити автора, вказується тема і план роботи, рекомендована література, графік виконання, план. Чітке дотримання термінів виконання роботи дозволить своєчасно завершити виконання курсової роботи, врахувати зауваження керівника, усунути недоліки, здати її на кафедру та вийти на захист.

В процесі виконання курсової роботи студент може змінювати пункти плану в разі погодження їх з керівником та обґрунтуванні їх доцільності.

ІV. Оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги до написання тексту (пояснювальної записки) курсової роботи: 

 •  чіткість побудови та конкретність викладання;
 •  логічно-послідовне викладання матеріалу;
 •  доказовість аргументації та доказовість висновків;
 •  наочність.

Зібраний, опрацьований та систематизований матеріал студент розподіляє за окремими питаннями, послідовність викладення яких визначає план роботи. Загальний обсяг роботи не повинний перевищувати 35-40 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. До загального обсягу не входять додатки.

Послідовність розміщення матеріалів курсової роботи:

 •  Титульна сторінка (зразок наведений у додатку А)
 •  Бланк завдання на 2-х аркушах, заповнений та підписаний
 •  Зміст – план з обов’язковим зазначенням сторінок
 •  Вступ  в якому обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення; аргументується вибір предмету (об’єкту) дослідження; визначається мета та конкретні завдання дослідження у відповідності до обраної теми; окреслюється структура курсової роботи.
 •   у І розділі проводиться аналіз загально-георгафічної інформації про країну. Проводиться оцінка природно-ресурсного та рекреаційно-туристського потенціалу країни, що досліджується. Обсяг розділу не більше 15 сторінок. Можливе ілюстрування тексту таблицями та графічними матеріалами – схемами, графіками тощо.
 •  ІІ розділ –(об’єм 10-15 сторінок). Надається характеристика політичного, економічного та історичного середовище країни, яка досліджується.
 •  ІІІ розділ – рекомендаційний об’єм (10-15 стор.) Потрібно проаналізувати соціальне середовище країни та її культурну спадщину.
 •  ІV розділ - рекомендаційний  об’єм (10-15 стор.) Проводиться аналіз усіх складових туристської сфери країни.
 •  Висновки (3-4 стор.) завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також стисло рекомендації та пропозиції наукового та практичного характеру (тезисно), що були отримані під час написання курсової роботи.
 •  Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить в абетковому порядку перелік літературних джерел, які були використані в процесі виконання курсової роботи. Послідовність наведених матеріалів наступна: законодавчі акти; нормативна база; монографії, підручники, навчальні посібники; періодичні видання (журнали та газети); іноземні (іншомовні) джерела; сайти Internet. Вимоги до складання використаних джерел наведені у додатку В.
 •  Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму курсової роботи. На кожний пронумерований літерами  додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті.

4.2. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на папері формату А4 (210×297 мм). Поля: ліворуч –  25 мм, праворуч - 20 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. При написанні курсової роботи з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт.

Титульний аркуш (перша сторiнка) оформляється за установленою формою. Типовий зразок титульного аркуша подано в додатку А.

Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу трьома інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Назва розділів друкується прописними (великими) літерами, параграфів і пунктів – рядковими (малими). Заголовок розділу в тексті розміщується посередині сторінки, параграфу та пункту – з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст з наступної.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см).

Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників “я” та “ми”. Рекомендується вживати слово “автор”.

Вирази “у цьому році”, “у цей час”, “у минулому році” тощо необхідно заміняти точною датою, вказувати рік і місяць. Після назви місяця слово “місяць” не пишеться.

Оформлення наукового апарату є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою та джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точки зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в курсовій роботі, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюється у скороченому вигляді – береться в дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер використаного джерела, а друга – “23” – її сторінку.

Важливою частиною курсової роботи є таблиці та графiчнi матерiали. Таблицi, у яких систематизована статистична iнформацiя, та малюнки, що вмiщують рiзноманiтнi графiчнi iлюстрацiї (дiаграми, схеми, графiки), мають позначатися в межах роботи арабськими цифрами; розмiщуються вони пiсля першого посилання на них у текстi (посилання мають бути на всi таблицi та малюнки). Таблиці та малюнки повиннi мати назви, що вiдповiдають їх змiсту.

V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи

Курсова робота подається у встановлені терміни на кафедру теорії та практики туризму і готельного господарства для реєстрації, перевірки керівником та допуску її до захисту. Після перевірки керівник складає рецензiю на курсову, в якій повинні бути зазначені позитивнi сторони курсової роботи, її недоліки та визначає попередню оцiнку роботи.

Курсова робота, яка виконана невірно, з серйозними недолiками, повертається для повного або часткового доопрацювання, вiдповiдно до вказаних зауважень. До курсової роботи, направленої для повторної перевiрки, обов’язково слiд додати першу рецензiю.

Готуючись до захисту курсової роботи, студент має ознайомитись зi змiстом рецензiї, з’ясувати характер зроблених зауважень i пiдготувати за ними  вiдповiдi.

Захист курсової роботи вiдбувається перед комiсiєю до початку залiково-екзаменацiйної сесiї. Під час захисту студент має відповісти на запитання щодо змісту та результатів проведеного дослідження. Відповіді слід давати коротко, мотивовано, змістовно.

Пояснювальна

записка

Ілюстративна

частина

Захист

роботи

Сума

до 25

до 25

до 50

100

У вирiшеннi питання щодо оцiнки курсової роботи, пiсля її захисту, береться до уваги рiвень виконання роботи, вмiння студента пов’язувати теоретичнi знання з практикою.

«Відмінно» (А: 90-100 балів) виставляється за таку курсову роботу:

робота має дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, глибокий аналіз досліджуваної теми, критичний розгляд джерел та літератури, характеризується логічним, послідовним викладенням матеріалу з відповідними обґрунтованими висновками; при захисті роботи студент демонструє глибоке знання питань теми, вільно оперує даними дослідження, з легкістю відповідає на поставлені питання;

«Добре» (В: 85-89) виставляється за таку курсову роботу:

робота має дослідницький характер, достатньо докладний аналіз та критичний розгляд досліджуваної теми, характеризується послідовним викладенням матеріалу з відповідними висновками,  є незначні помилки  в оформленні; при захисті студент демонструє знання питань теми, оперує даними дослідження, без труднощів відповідає на поставлені питання.

«Добре» (С: 75-84) виставляється за таку курсову роботу: робота має дослідницький характер, достатньо докладний аналіз та критичний розгляд досліджуваної теми, характеризується послідовним викладенням матеріалу, однак не завжди обґрунтованими висновками; є незначні помилки  в оформленні; при захисті студент демонструє знання питань теми, оперує даними дослідження, без особливих труднощів відповідає на поставлені питання.

«Задовільно» (D: 70-74) виставляється за таку курсову роботу:

робота має дослідницький характер, містить теоретичний розділ, але характеризується досить поверховим аналізом та недостатньо критичним розглядом теми, в ній простежується непослідовність викладення матеріалу, представлені недостатньо обґрунтовані висновки; при захисті студент демонструє невпевненість, показує слабке знання питань теми, не дає повної, аргументованої відповіді на поставлені питання.

«Задовільно» (Е: 60-69) виставляється за таку курсову роботу:

робота має дослідницький характер, містить теоретичний розділ, але характеризується поверховим аналізом та недостатньо критичним розглядом теми, в ній простежується непослідовність викладення матеріалу, представлені необґрунтовані висновки; при захисті студент демонструє невпевненість, показує слабке поверхневе знання питань теми, не дає аргументованої відповіді на поставлені питання.

«Незадовільно» (FX: 35-39) виставляється за таку курсову роботу:

роботі не властивий дослідницький характер, вона не містить аналізу теми та теоретичного розгляду джерел, не відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках кафедри; при захисті студент із зусиллями відповідає на поставлені питання з теми, не знає теорії питання, при відповіді припускає істотних помилок.

«Незадовільно» (F: 1-34) виставляється за таку курсову роботу:

роботі не властивий дослідницький характер, вона не містить аналізу теми та теоретичного розгляду джерел, відсутній один або кілька розділів, не відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках кафедри; при захисті студент не відповідає на поставлені питання з теми, не знає теорії питання, при відповіді припускає істотних помилок, неправильно оформлено роботу.

Отримана оцінка вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та проставляється у залікову книжку студента.

У випадку, коли студент на захисті отримає незадовільну оцінку, комісія приймає рішення про повторний захист або про заміну теми курсової роботи.

Шкала оцінювання

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-х бальну за шкалою ECTS з курсової роботи має такий вигляд:

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального

А

відмінно

90 – 100

В

добре

85 – 89

С

75-84

D

задовільно

70-74

E

69-60

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни

1-34

VІ. Рекомендована тематика курсових робіт

Тема: Туристично-країнознавча характеристика країни ___________.

Угорщина

Ємен

Монголія

Сінгапур

Швейцарія

Бахрейн

Болівія

Іран

Македонія

Португалія

Хорватія

Венесуела

Аруба

Індія

Ліван

Панама

Фіджі

Дамаск

Австралія

Гренландія

Китай

Непал

Словенія

Естонія

Болгарія

Ірак

Люксембург

Польща

Франція

Єгипет

Антигуа

Домініканська Республіка

Куба

Норвегія

Туреччина

Мальдівські острови

Вануату

Іспанія

Мальта

Кіпр

Чехія

Монако

Бельгія

Йорданія

Литва

Перу

Фінляндія

Нова Гвінея

Великобританія

Італія

Мексика

Сербія

Чилі

Сальвадор

Аргентина

Ізраїль

Латвія

ОАЄ

Уругвай

Сейшельські острови

Бразилія

Ірландія

Малайзія

Румунія

Чорногорія

Танзанія

Австрія

В’єтнам

Канада

Мьянма (Бірма)

Сирія

Швеція

Албанія

Німеччина

Кіпр

Науру

Словаччи-на

Шрі-Ланка

Ангола

Греція

Корея

Нідерланди

США

Ямайка

Андорра

Данія

Північна Корея

Нова Зеландія

Таїланд

Японія

VIІ. Перелік Рекомендованих джерел

 1.  Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. № 244.
 2.  Про Державну програму розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України №583 від 29.04.2001 // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка – К.: Юрінком Інтер, 2002
 3.  Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка – К.: Юрінком Інтер, 2002
 4.  Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка – К.: Юрінком Інтер, 2002
 5.  Агеева О. Туристические фирмы и гостиницы. – М.: Совр. эк. и право, 2000.
 6.  Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. Учеб. пособие. – М., 2000.
 7.  Александрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2001.
 8.  Бейдик О. О. Словник-довідник туристських термінів. – К.: Палітра, 1998.
 9.  Биржаков М. Введение в туризм (3-е изд.). – СПб.: Герда, 2001.
 10.  Биржаков М. Индустрия туризма. Перевозки. – СПб.: Герда, 2001.
 11.  Браймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1995.
 12.  Бургонова Г. Гостиничный и туристический бизнес. – М.: ФиС, 2000.
 13.  Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: Нолидж, 1996.
 14.  Дурович А. П. и др. Маркетинг в туризме. – Минск: Экономпресс, 1998.
 15.  Зорин И., Квартальнов В. Толковый словарь туристских терминов. – М.: Афины: INFOGROUP, 1994.
 16.  Зорин и.В., Квартальнов В.А. Энциклопедиятуризма: Справочник. – М.: ФиС, 2000.
 17.  Ильина Е. Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. – М.: РМАТ,  1998.
 18.  Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.
 19.  Ильина Е.Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы: Учебник. – М.: ФиС, 2002.
 20.  Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных поездок. – М.: ВШТГХ, 1996.
 21.  Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.
 22.  Каз Ж. Международный туризм: Мираж или стратегия будущего? – М., 1991.
 23.  Квартальнов В.А. Туризм, экскурсии, обмен: Современная практика. – М.: Наука, 1993.
 24.  Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: ФиС, 2000.
 25.  Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития: Учеб. пособие. – М.: Совет. спорт, 1998.
 26.  Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 2000.
 27.  Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навч. посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 104 с.
 28.  Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – Москва «Финансы и статистика». – 2003.   
 29.  Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001.
 30.  Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / Под ред. В.А.  Квартальнова. – М.: ФиС, 2001.
 31.  Менеджмент туризма: Учебник / Науч. ред. В.А. Квартальнов. – М.: РМАТ, 1996.
 32.  Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2003. – 156 с.
 33.  Монтехано Х.М.  Структура туристического рынка:  Учеб.пособие:  Пер.  с испан. / Под ред.  Н.С. Мироненко. – Смоленск:  изд-во СГУ, 2000.
 34.  Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др., Под. общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. - 632 с.
 35.  Основы туристской деятельности: Учебник / Сост. Е.Н.Ильина. – М.: Сов. спорт, 2000.
 36.  Основні туристичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів України / За ред. канд. істор. наук Науменка Г.П. – К.: „Національна туристична організація”, 2003.
 37.  Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998.                    
 38.  Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. – М.: ФиС, 2000.
 39.  Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів/ Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 40.  Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Приор, 2001.
 41.  Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навчально-методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 42.  Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999.
 43.  Сокол Т. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. – К.: Музична Україна, 2002.
 44.  Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник / Г.А.Аванесова, Л.П.Воронкова, В.И.Маслов, А.И.Фролов; Под ред. Л.П.Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002.
 45.  Туризм на порозі ХХІ століття:  освіта, культура, екологія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р.). – К.:  Вид-во КІтЕП,  1999.
 46.  Уокер Дж. Введение в гостеприимство: Учебник: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999.
 47.  Федорченко В.К., Мiнiч I.M. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000.
 48.  Ходорков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство. – М.: ВКШ по индивидуальному туризму, 1994.
 49.  Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.
 50.  Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризма: Учебник. – М.: Фиансы и статистика, 2002.
 51.  Гостиничныйиресторанныйбизнес:Журнал. –2000-2004.
 52.  Новости турбизнеса: Информационно-рекламная газета. – 2004.
 53.  Український туристичний вісник: Інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2004.
 54.  http://100dorog.ru
 55.  http://www.nto.org.ua
 56.  http://www.tourbus.ru
 57.  http://www.tourism.gov.ua
 58.  http://www.tourua.com

Додаток А

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Факультет туризму, готельного і ресторанного бізнесу

Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства

 

Курсова робота

з дисципліни “Туристичне країнознавство”

на тему: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Студента ____курсу _________групи

напрямку підготовки_________________

спеціальності_______________________

________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник___________________________

___________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала__________________

Кількість балів: ______ECTS__________

            Члени комісії   __________ _______________________________

                   (підпис)                        (прізвище та ініціали)                 

            Члени комісії   __________ _______________________________

                   (підпис)                        (прізвище та ініціали)                 

            Члени комісії   __________ _______________________________

                   (підпис)                        (прізвище та ініціали)                 

Київ 2013

Додаток Б

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

продовження додатку Б

 1.  

Додаток В

Стандарти описування бібліографії

Монографія (до п’яти авторів)

Прізвище, ініціали автора. Назва. – Місто: Видавництво, Рік. – К-ть стор.

Багатотомне видання

Прізвище, ініціали автора. Назва: В 2 т. – Місто: Видавництво, Рік. – Т.2: Назва тому. – С. 15-25.

Колективна монографія (більше п’яти авторів)

Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, Рік. – К-ть стор.

Посилання на окремий розділ

Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, Рік. – Номар розділу (Гл.2: Назва глави). – С. 15-25

Збірник

Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, Рік. – К-ть стор.

Посилання на окрему статтю збірника

Прізвище, ініціали автора. Назва статті // Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, Рік. – С. 15-25.

Посилання на журнальну статтю

Назва журналу. – Рік. - №5. – С. 15-25.

Посилання на газетну статтю

Прізвище, ініціали автора. Назва статті // Назва газети. – Рік. – Дата.

Додаток Г

Заст. завідуючого кафедрою

теорії та практики туризму і готельного господарства

______________________________

(П.І.Б.)

студента групи_________________

______________________________

(прізвище та ініціали студента)

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему курсової роботи _________________________________________________________

(назва теми)

під керівництвом _________________________________________.

                                        (посада, вчений ступінь, прізвище та ініціали керівника)

__________________

(підпис)

_____________

(дата)


Додаток Д

Деталізований план виконання курсової роботи

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Природно-географічна характеристика країни з точки зору розвитку туризму

 1.  Географічне положення країни з точки зору туризму
  1.  Клімат, моря, внутрішні води країни та їх вплив на туризм
  2.  Вплив флори і фауни на розвиток туризму  країни
 2.  Розділ ІІ. Політична, економічна, історична характеристики країни з точки зору розвитку туризму

2.1. Характеристика політичного, економічного та історичного середовища країни

2.2.  Особливості форми правління та адміністративно-територіального устрою

 1.  Особливості функціонування національної економіки та її сфер

Розділ ІІІ. Соціальна характеристика та культура країни

3.1. Населення країни та його характеристика

3.2. Мова, культура та мистецтво країни та їх вплив на розвиток туризму

3.3. Кулінарія країни як компонент культури

Розділ ІV Аналіз функціонування туристської сфери країни

4.1. Аналіз основних пам’яток країни

4.2. Характеристика визначних туристських центрів країни

4.3. Аналіз основних типів туризму розвинених в країні

4.5 Спеціальна туристична інформація про країну

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
1.  Гигиена труда Безопасность труда Учебнопрактическое пособие для студентов всех специальностей
2. Славянолюбы выступавшие за самобытный путь России отличный от европейского за сближение с народом за из
3.  агрономического ф
4. Договоры комиссии и поручения- сравнительная характеристика
5. 11 1110 Группы техники связи и АСУ ресурс годовая норма расхода ресурса оценка технического состояния
6. 1 Состояние потребительского рынка печеночного паштета 1
7. четкое формулирование образовательных задач в целом и его составных элементов их связь с развивающими и во
8. темах правил нечітких продукцій
9. Реферат- Подготовка дел к архивному хранению и хранение документов
10. Программа ЛогоМиры 2.0. Циклы
11. Тема10 ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 1
12. тематический анализ для студентов 1 курса специальности ММ Предмет математического анализа
13. тема России В большинстве стран этот вопрос дискуссируется очень остро
14. 09 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВАГОНОВ МАГАЗИНОВ ТОИ Р32ЦРС66299 1.html
15. Одним из методов решения дифференциальных уравнений в частных производных является метод сеток
16. Реферат- Бизнес-план создания предприятия по производству макаронных изделий
17. Физика и авиация
18. правовой форме и действует в соответствии с законодательством РК и положением о кастодиальной деятельности
19. За~ы 20072802 берілген ~згерістер мен толы~тыруларымен 1тарау
20. тематическое естествознание появилось не везде